Přejít k obsahu

Stipendia

Doktorské stipendium

Studenti doktorských studijních programů FAV mají možnost pobírat doktorské stipendium, pokud splňují následující předpoklady:

  • jsou studenty prezenční formy studia
  • není překročena standardní doba studia (tzn. 4 roky, doba přerušení se do této doby nepočítá)

O vyplácení stipendia je potřeba projevit zájem (obvykle při podání přihlášky ke studiu v DSP), zaškrtnutím příslušného políčka na přihlášce. V jiném případě zasláním dopisu s žádostí děkanovi FAV.

Pokud je Vám stipendium přiděleno, je vypláceno celý akademický rok včetně prázdnin, tzn. 12 měsíců, a jeho výše se řídí následujícími pravidly:

  • 5500 Kč - v 1. ročníku
  • 6500 Kč - od 2. ročníku až do doby složení státní doktorské zkoušky (SDZ)
  • 8500 Kč - po složení SDZ do uplynutí standardní doby studia v prezenční formě studia

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno pro všechny studenty prezenční formy studia bez ohledu na stupeň studia a řídí se pravidly uvedenými v části stipendium v oddíle studium , kde je uveden i seznam rozhodnutí o přidělení tohoto stipendia.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium mohou pobírat studenti DSP po celou dobu prezenční formy studia (tzn. i v případě prodloužení prezenční doby studia, kdy už není možné pobírat doktorské stipendium). Stipendium mohou pobírat studenti, kteří se zapojí do výuky nebo do projektů řešených na FAV nebo ZČU.

Sociální stipendium

Informace o sociálním stipendiu jsou společné pro všechny stupně studia. Více se dozvíte v části studium - stipendium

Patička