Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 29. 3. 2000 v UV115 od 14:30

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Čada V., Dolanský P., Dupal J., Gigr P., Herout P., Míka S., Racek R., Rohan E., Rusňák K, Ryjáček Z., Tesková L.

Studenti:
Kaslová K, Sucharda M., Švárová J., Vimmr J.

Omluveni:
Vávra F., Dobrý S.

Neomluveni:
Arnošt R.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Psutka J., Slavík J.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátorů
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Kontrola zápisu z minulého zasedání

B. Hlavní program
B.1. Návrh na změnu ve funkci předsedy a tajemníka AS FAV
B.2. Výroční zpráva o hospodaření FAV
B.3. Výroční zpráva FAV
B.4. Návrh rigorózního řádu FAV
B.5. Zásady pro přípravu rozpočtu FAV na rok 2000

C. Různé
C.1. Rozpočet ZČU
C.2. Stav přihlášek
C.3. Příprava jubilea "10 let FAV"
C.4. Informace z RVŠ
C.5. Informace z AS ZČU

Jednání:
k bodu A.1. - prezence
S. Míka - ve 14:30 přítomno 13 členů AS

k bodu A.2. - volba skrutátorů
navrženi P. Girg a K. Kaslová

Hlasování o navržených skrutátorech
pro 11, proti 0, zdrželo se 2

k bodu A.3. - schválení navrženého programu
v této době bylo přítomno již 15 členů AS

Hlasování o schválení programu schůze beze změn
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu A.4. - kontrola zápisu z minulého zasedání
byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ze dne 8.12.1999
poděkování členům starého AS

k bodu B.1. - návrh na změnu ve funkci předsedy a tajemníka AS FAV
S. Míka
- nyní ve funkci předsedy AS ZČU
- na minulém zasedání byl odsouhlasen princip rotace předsedů a tajemníků po funkčním období jednoho roku
- podle tohoto principu navrhuje jako předsedu S. Racka a jako tajemníka P. Herouta
S. Racek
- souhlasí s navržením s podmínkou, že dohodnutý princip rotace předsedů a tajemníků po funkčním období jednoho roku bude i nadále platný
Z. Ryjáček
- bere na vědomí, že jako příští předseda bude navržen on a tajemníka pak navrhne

Hlasování o novém předsedovi a tajemníkovi AS FAV
pro 13, proti 1, zdrželo se 1

Od 14:45 se stává novým předsedou doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. a novým tajemníkem Ing. Pavel Herout, Ph.D, kteří byli tímto okamžikem uvedeni do svých funkcí. Schůzi dále řídí S. Míka a S. Racek společně.

k bodu B.2. - Výroční zpráva o hospodaření FAV
J. Klečková
- podává komentář k předložené zprávě o hospodaření FAV za rok 1999
- vyjádřila přesvědčení, že nový informační systém Magion, zaváděný od 1. 4. 2000 zamezí současným zmatkům v účetnictví
F. Ježek
- upřesňuje některé výdaje
S. Míka
- vysvětluje hospodářskou ztrátu asi 250 tis. Kč na KMA
P. Dolanský
- vyjadřuje pochvalu nad přehlednými daty
- vznáší dotaz, jak získávat z ekonomického oddělení přesná a aktuální data
S. Míka
- upřesňuje datum zavedení Magionu a tlumí přehnané naděje do něj vkládané

Hlasování o přijetí Výroční zprávy o hospodaření FAV za rok 1999
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.5. - Zásady pro přípravu rozpočtu FAV na rok 2000
F. Ježek
- seznamuje s hlavními zásadami pro přípravu rozpočtu
- zásada "Na katedru jde jedno číslo a katedra zpětně oznámí, jak tyto peníze použijí."
S. Racek
- jakým způsobem bude počítán výkon kateder dle bodu K.5. Zásad
F. Ježek
- výkon je ve studentokreditech s přepočtem podle koeficientů převzatých z univerzitní úrovně
Z. Ryjáček
- ladění koeficientů je dosud otevřená věc
- navrhuje koeficienty po předmětech již na univerzitní úrovni
S. Racek
- navrhuje zrušit na fakultní úrovni koeficienty
F. Ježek
- navrhuje založení skupiny pro diskuse nad způsobem určení výkonu kateder
S. Racek
- v bodu K.6. Zásad je nejasná formulace týkající se 7 %
F. Ježek
- upřesňuje, že případné dorovnání bude na hladinu 93 % z úrovně roku 1999
S. Míka
- varuje před velkým hýbáním s koeficienty
S. Míka, S. Racek, F. Ježek
- problém nějakých váhových koeficientů kateder by měl být přednostně diskutován na kolegiu děkana

L. Tesková
- co se stane, pokud nebude rezerva FAV stačit na doplnění na 93 %
F. Ježek
- bude předcházet vyjednávání

Z. Ryjáček
- navrhuje buď solidní celkovou analýzu vnitřní výuky nebo schválit návrh děkana

F. Ježek
- se Zásadami pro přípravu rozpočtu byli srozumněni vedoucí kateder a jednání byla složitá
- z časových důvodů nevidí šanci předložit rozpočet jinak, než podle navrhovaných Zásad (tj. loňských pravidel)
- opět doporučuje ustanovení pracovní skupiny senátu pro návrh metodiky měření výkonu kateder
S. Racek
- nepociťuje potřebu trvalé pracovní skupiny
- navrhuje zřídit skupinu pouze v případě výskytu značného nesouhlasu s děkanem předloženým rozpočtem

Hlasování o přijetí Zásad pro přípravu rozpočtu FAV na rok 2000
pro 14, proti 0, zdrželo se 1

k bodu B.3. - výroční zpráva FAV
S. Míka
- chválí obsah i formu, chvála se setkává s všeobecným souhlasem

F. Ježek
- předložená verze není definitivní, je možné upřesnění
- po schválení AS FAV bude zpráva vytištěna v reprezentativnější formě
- při přípravě zprávy byl s úspěchem vyzkoušen model, "kdy se nechtělo nic po katedrách"
- upřesnění - použily se jen ty informace, které katedry průběžně ukládají do informačních systémů

Hlasování o schválení Výroční zprávy FAV za rok 1999
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.4. - návrh Rigorózního řádu na FAV
S. Míka
- seznámil s návrhem a upřesnil, že se týká pouze absolventů s titulem Mgr. nikoliv Ing.
- na podnět Z. Ryjáčka seznamuje AS s dosud obdrženými připomínkami

Hlasování o platnosti Rigorózního řádu na FAV i s obdrženými připomínkami
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu C. - různé
F. Ježek
- upozorňuje, že právě odhlasovaný Rigorózní řád se nesmí podle platných regulí jmenovat Rigorózní řád

k bodu C.1. - rozpočet ZČU
F. Ježek
- přijde o 4 % méně než loni, ale bude to kompenzováno penězi na tvůrčí výkon

J. Klečková
- informuje o potížích s přípravou rozpočtu na univerzitní úrovni

Z. Ryjáček
- upozornil na nebezpečnou tendenci snižujícího se počtu studentů na zaměstnance patrnou na ZČU v posledním roce

k bodu C.2. - stav přihlášek F. Ježek
- k dnešnímu dni 543 došlých přihlášek, což je v letošním "nematuritním" roce považováno za úspěch
- odhadovaný počet studentů, kteří nastoupí k 1.10.2000 je 250 lidí

k bodu C.3. - příprava jubilea "10 let FAV" J. Slavík
- seznamuje s plánovanými akcemi a jejich termíny a zabezpečením
- plánují se tři hlavní akce
-- 5.5.2000 přehlídka studentských prací
-- 13.5.2000 den otevřených dveří 2 - pro absolventy a veřejnost
-- 7.6.2000 slavnostní zasedání vědecké rady FAV

k bodu C.4. - informace z RVŠ - byla podána v rámci C.1.

k bodu C.5. - informace z AS ZČU S. Míka
- podstatné novinky zasahující FAV se nevyskytly

různé - organizační záležitosti
P. Herout
- přednesl svůj návrh na fungování e-mailové konference, způsob zveřejňování zápisů z AS FAV apod.

po následné diskusi se dospělo k tomuto konsenzu:
- pozvánky na další jednání výhradně e-mailem
- zápisy e-mailem v HTML formátu, protože je to obecně čitelný a na platformě nezávislý formát
- po schválení budou vystaveny na WWW serveru FAV
- na WWW serveru nebudou vystavovány žádné připravované (tj. dosud AS FAV neschválené) dokumenty
- v papírové formě budou tajemníkem zasílány členům AS FAV pouze ty podklady, které tajemník obdrží v papírové formě
- pokud tyto organizační zásady nebudou vyhovovat, dojde k diskusi o jejich změně na nejbližším zasedání AS FAV

různé - koleje
J. Slavík
- žádá senátory z AS ZČU o otevření problému kolejí
F. Ježek
- upozorňuje, že ZČU má jedny z nejnižších počtů ubytovaných studentů i v porovnání s Prahou a Brnem
S. Míka
- koleje jsou nyní komparativní nevýhoda FAV

Zapsal do 14:45 J. Vimmr, po 14:45 P. Herout
tajemníci AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV