Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 31. 5. 2000 v UK417 od 14:00

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Dolanský P., Dupal J., Girg P., Herout P., Míka S., Racek R., Rohan E., Rusňák K, Ryjáček Z., Tesková L., Vávra F.

Studenti:
Arnošt R., Kaslová K, Sucharda M., Vimmr J.

Omluveni:
Čada V., Švárová J.

Neomluveni:
Kalivoda T.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Psutka J., Slavík J.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Jmenování skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Kontrola zápisu z minulého zasedání

B. Hlavní program
B.1. Informace o změnách ve studentské komoře AS FAV
B.2. Přijímací řízení na bakalářské studium na FAV
B.3. Zvýšení limitu kreditů při přechodu z 1. do 2. etapy studia
B.4. Rozpočet FAV na rok 2000 -- neinvestiční část
B.5. Rozpočet FAV na rok 2000 -- investiční část

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. - prezence
S. Racek - ve 14:00 přítomno 12 členů AS -- senát je usnášení schopný

k bodu A.2. - jmenování skrutátorky
S. Racek jmenuje L. Teskovou, L. Tesková souhlasí s tím, že příštím skrutátorem bude navržen P. Dolanský

k bodu A.3. - schválení navrženého programu
S. Racek
- navrhuje dílčí změny v pořadí projednávaných bodů oproti pozvánce s odůvodněním, že se očekává brzký příjezd dalších tří senátorů z konference. Důvod je akceptován, nikdo nepodává protinávrh.

k bodu A.4. - kontrola zápisu z minulého zasedání
byla provedena kontrola zápisu ze zasedání ze dne 29.3.2000

Hlasování o zápisu ze zasedání ze dne 29.3.2000
pro 12, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.1. - Informace o změnách ve studentské komoře AS FAV
P. Herout
- informuje o abdikaci S. Dobrého, o následném jednání s P. Cinkem a jeho abdikaci, o dalším jednání s T. Habenichtem a jeho abdikaci a o tom, že podle výsledků voleb je další v pořadí Tomáš Kalivoda. Ten byl tajemníkem o této skutečnosti vyrozumněn e-mailem a předsedou úředním dopisem, přesto se nedostavil.
- navrhuje kooptaci Tomáše Kalivody
F. Ježek
- věcná připomínka - Tomáš Kalivoda byl řádně zvolen podle volebního řádu, kooptace není zapotřebí
S. Racek
- děkuje tajemníkovi za informace a iniciativu a dává pokyn k projednávání dalšího bodu

k bodu B.2. - Přijímací řízení na bakalářské studium na FAV
F. Ježek
- informuje o celkovém stavu přijímacího řízení - 630 přihlášených
- bakalářské studium na FAV má dva účely:
a) záchranná síť pro studenty neúspěšné v magisterském studiu -- studenti platí za přestup
b) usnadnění legislativy úspěšným studentům, kteří pro částečné studium v zahraničí potřebují mít potvrzení o úspěšném absolvování bakalářského studia -- tito studenti pak studují magisterské a bakalářské studium paralelně -- za rozšíření studia nic neplatí
- žádá senát o schválení tohoto postupu
S. Racek
- podporuje myšlenku F. Ježka s tím, že jde o legislativní úpravu současného stavu
Z. Ryjáček
- upřesňuje, že se nejedná o žádnou velkou změnu
L. Tesková
- dotaz, zda u úspěšných studentů nemůže nastat situace, že se jim jejich magisterské studium zastaví
F. Ježek
- v žádném případě, není to zájem FAV

Hlasování o navrhovaném způsobu přijímacího řízení na bakalářské studium na FAV
pro 12, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.3. - Zvýšení limitu kreditů při přechodu z 1. do 2. etapy studia
F. Ježek
- objasňuje senátorům význam dopisu prorektora J. Křena (dopis obdrželi senátoři e-mailem)
Z. Ryjáček
- stále více a více se začínají povolovat výjimky
- nebezpečí umělého prodlužování studia
S. Racek
- navrhuje nechat na pravomoci proděkana stanovení limitů
L. Tesková
- navrhuje libovolné zvýšení limitů bez žádosti
S. Racek
- nedoporučuje libovolné zvýšení limitů bez žádosti
- formuluje návrh usnesení: "30 kreditů bez žádosti, do 38 kreditů včetně jen na žádost, vyšší limit po schválení senátem. Jednou za rok bude proděkan pro pedagogickou činnost informovat AS FAV o počtu výjimek."

ve 14:30 přichází další tři senátoři -- celkově je přítomno 15 senátorů

Hlasování o předloženém usnesení
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.4. - Rozpočet FAV na rok 2000 -- neinvestiční část
S. Racek
- seznámil AS FAV s okolnostmi přijímání rozpočtu na AS ZČU
J. Klečková
- seznamuje s obsahem již zaslaných materiálů
S. Racek
- žádá ekonomického experta F. Vávru, kterého již dříve pověřil detailním studiem návrhu rozpočtu, aby přednesl AS FAV své doporučení
F. Vávra
- doporučuje schválení rozpočtu beze změn
- navrhuje, aby se senátoři z AS FAV příští rok zúčastnili práce na přípravách rozpočtu ZČU
- dotaz, jak se počítá tzv. tvůrčí výkon
J. Psutka
- podává detailní vysvětlení, ze kterého mj. vyplývá, že se do tvůrčího výkonu nepočítají publikace
S. Míka
- upřesnění situace přijímání rozpočtu na AS ZČU
F. Vávra
- návrh: "Před schvalováním rozpočtu ZČU na příští rok uspořádat mimořádné zasedání AS FAV, na kterém se dá závazné doporučení senátorům v AS ZČU."

Hlasování o návrhu F. Vávry
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

S. Racek
- dává vlastní komentář k předloženému návrhu rozpočtu
-- ze ZČU dostává FAV méně peněz, než by si správně zasloužila a v budoucnu není šance to změnit, protože tento stav vyhovuje většině ostatních fakult -- je tedy nutné hledat jiné zdroje peněz
-- doporučuje, aby byla děkanovi zachována možnost korekcí rozpočtu
-- upozorňuje studentskou část AS, že na stipendia je vyhrazeno 750 tisíc Kč.
Z. Ryjáček
- koeficient středu není nasazen na 17, ale 17 objektivně vychází ze skutečného stavu (byla zaměněna příčina a následek)
S. Míka
- kde se objeví přezaměstnanost existující na některých fakultách ZČU
Z. Ryjáček
- též globálně na univerzitní úrovni a tím postihne i rozpočet finých fakult
F. Vávra
- požaduje pro příště vysvětlení pojmů a postupů používaných při tvorbě rozpočtu
P. Girg
- podporuje myšlenku F. Vávry a žádá vysvětlení na příkladech
S. Racek, S. Míka
- podzimní zasedání AS FAV bude částečně věnováno školení senátorů v této oblasti
L. Tesková
- podílí se KMA na placení energií v laboratořích, když laboratoře nevyužívá?
J. Klečková
- ne, v rozpočtu FAV je toto ošetřeno
F. Ježek
- rizika rozpočtu se soustředily na děkanát, katedry by případné výkyvy neměly pocítit
- probíhají jednání, jak z rezerv rozpočtu MŠMT získat další peníze

Hlasování o přijetí navrženého rozpočtu FAV v oblasti neinvestičních prostředků pro rok 2000
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.5. - Rozpočet FAV na rok 2000 -- investiční část
J. Klečková
- seznamuje s obsahem již zaslaných materiálů
F. Ježek
- zhoršuje se stav pokrytí odpisů
- investiční zanedbanost na FAV dosáhla v odhadu 20 milionů Kč
F. Vávra
- kde jsou na ZČU stanovena pravidla pro odpisy
S. Racek
- formuluje návrh dvou usnesení:
a) "AS FAV požaduje zafinancování plné investiční spoluúčasti v grantech ze zdrojů univerzity."
b) "AS FAV konstatuje, že při stávajícím způsobu přidělování finančních prostředků na investice dochází na FAV k zastarávání přístrojového vybavení a narůstání vnitřního dluhu v oblasti SZNN."

Hlasování o navržených usneseních
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

Hlasování o přijetí navrženého rozpočtu FAV v oblasti investičních prostředků pro rok 2000
pro 15, proti 0, zdrželo se 0

k bodu C. - Různé
F. Ježek
- seznamuje s koncepcí seriového bakaláře s ohledem na Boloňskou deklaraci
F. Ježek
- informace z MŠMT o přípravách rozpočtu na příští rok
F. Ježek
- pozvánka na slavnostní zasedání vědecké rady FAV ve středu 7. 6. 2000
S. Racek
- rámcový program podzimního zasedání AS FAV -- školení v ekonomických pojmech, problematika bakalářského studia

Zapsal P. Herout
tajemník AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV