Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 4. 10. 2000 v UK417 od 14:00

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Čada V., Dolanský P., Dupal J., Herout P., Míka S., Rohan E., Rusňák K, Tesková L.

Studenti:
Sucharda M., Vimmr J.

Omluveni:
Arnošt R., Girg P., Kaslová K., Racek R., Ryjáček Z., Vávra F.

Neomluveni:
Kalivoda T., Švárová J.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Křen. J., Slavík J.

Do 16. 10. 2000 nehlasovali per-rolam: (ve výsledcích hlasování jsou uvedeni jako "zdržel(a) se")
Arnošt R., Dolanský P., Kalivoda T., Ryjáček Z., Švárová J.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Jmenování skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu

B. Hlavní program
B.1. Restruktualizace studia na FAV
B.2. Přijímací řízení na FAV
B.3. Stipendia
B.4. Příprava rozpočtových pravidel

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
P. Herout
- seznamuje přítomné se všemi omluvami a zejména se skutečností, že se omlouvá jak předseda AS FAV (jednání v zahraničí), tak i místopředsedkyně (nemoc)
- žádá S. Míku, jako předsedu AS ZČU a bývalého předsedu AS FAV o řízení schůze

S. Míka vyhovuje žádosti a ujímá se vedení schůze

S. Míka
- konstatuje, že ve 14 hodin není senát usnášení schopný
- objasňuje možnosti hlasování per-rolam
- seznamuje senát s navrženým programem
- ptá se děkana, zda i za situace, kdy není senát usnášení schopný bude ochoten seznámit AS FAV s navrhovanými body
F. Ježek
- ano, hlasování může proběhout zákonným způsobem jindy

k bodu A.2. -- jmenování skrutátora
na návrh L. Teskové (viz zápis z minulé schůze), navrhuje P. Herout jako skrutátora P. Dolanského
P. Dolanský souhlasí

ve 14:30 přichází K. Rusňák -- senát je usnášení schopný

Hlasování
"Jste pro, aby byly problémy předkládané a diskutované na této schůzi rozhodnuty hlasováním per-rolam?
pro 10, proti 0, zdrželo se 0

k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
S. Míka
- nikdo nepodává protinávrh, program je akceptován

k bodu B.1. -- Restruktualizace studia na FAV
F. Ježek
- podle předložených podkladů seznamuje s vizí sériového bakaláře v souvislosti s Boloňskou deklarací
- dále seznamuje se závěry, ke kterým v této souvislosti dospěl strategický tým FAV
- zdůrazňuje, že jde o pracovní materiály
- pro akademický rok 2001/2002 se nebude nic měnit
- časové konstanty -- do března 2001 je možné diskutovat o verzích, v březnu musí padnout rozhodnutí, v červnu 2001 musí být vše připraveno, aby akreditační komise stačila návrh odsouhlasit pro akademický rok 2002/2003
- z výsledků jednání strategického týmu vyplývá, že na FAV není pociťován jako aktuální problém distančního studia
S. Míka
- důvody kvapného zavádění seriového bakaláře na jiných univerzitách
- souhlasí s F. Ježkem, že je třeba důkladně promyslet všechny možnosti kombinací bakalářského a magisterského studia
L. Tesková
- není jasný "Y model"
J. Klečková
- rozvětvení studia po třetím roce
J. Křen
- vysvětluje představy "Y modelu" a cílových titulů
S. Míka
- jelikož již FAV má bakalářské studium, lze považovat Boloňskou deklaraci za částečně splněnou
- krátké magisterské programy mohou umožnit přísun bakalářů z jiných škol
F. Ježek
- idea přípravy profesního bakaláře jinde než na FAV za dohledu FAV a se zárukou přechodu těchto bakalářů do pokračujícího magisterského studia na FAV
S. Míka
- je třeba aby skutečnosti a vize ohledně bakalářů byly důrazně diskutovány na katedrách a katedry zaujaly jasný postoj

k bodu B.2. -- Přijímací řízení na FAV
F. Ježek
- podává úvod do problematiky s prosbou, aby AS FAV schválil návrh do začátku listopadu
J. Křen
- podle předložených písemných podkladů seznamuje s navrhovanými změnami
- zdůrazňuje, že současný systém je funkční a není zájem jej podstatně měnit
- navrhovaných změn je několik:
a) na základě zkušeností s kvalitou absolventů VOŠ přeřadit tyto do nižšího (méně výhodného) koeficientu (ze 2,0 do 1,5)
b) toto znevýhodnění bude kompenzováno náhradním termínem přijímací zkoušky, o který ale musí student požádat
- o tento náhradní termín může požádat kdokoli, nejen student VOŠ
- není to druhé kolo zkoušek, ale vstřícný krok k budoucím absolventům
c) nově se navrhuje možnost otevřít přijímání studentů přímo do bakalářských programů
- kriteria přijetí jsou stejná jako pro magisterské programy
- jedná se o 50 bc. na obor AVI a 50 na INI
d) rozšíření přijímací zkoušky o předmět Informatika (kromě stávajících předmětů Matematika a Fyzika), přičemž se budou započítávat výsledky ze dvou lepších předmětů ze tří absolvovaných
- student si volí, na jaké předměty půjde (minimálně musí absolvovat kterýkoliv jeden, maximálně všechny tři)
- studenti, kteří se hlásí na obor INI budou mít tuto zkoušku povinnou
- zavedení zkoušky je podmíněno tím, že KIV garantuje, že je schopna tuto zkoušku zajistit (podmínky garance projedná vedení FAV s vedením KIV)
S. Míka
- proč se musí skládat zkouška z Informatiky?
J. Křen
- je to důležitý faktor pro odvolání
L. Tesková
- povinnost zkoušky není v prvních letech vhodná, protože při špatném stanovení obtížnosti se tak zamezí přijetí studentů na FAV
S. Míka
- zkouška nemá sloužit k zamezení přijetí, ale spíše k poskytnutí dalších možností
- minimálně první rok doporučuje spíše menší přísnost, respektive větší vstříctnost
J. Křen
- doporučuje zněnit formulaci "studenti, kteří se hlásí na obor INI budou mít tuto zkoušku povinnou" na "předpokládá se, že studenti, kteří se hlásí na obor INI budou tuto zkoušku skládat"
F. Ježek
- vychází se z modelu již z ověřeného na Matematicko fyzikální fakultě

H.1) Souhlasíte s tím, aby byla provedena změna koeficientu u studentů VOŠ?
H.2) Souhlasíte s tím, aby byl zaveden náhradní termín přijímacích zkoušek?
H.3) Souhlasíte s tím, aby byly pro akademický rok 2001/2002 platné navržené mezní kapacity jednotlivých studijních programů (tj. zvýšení o 50 bakalářů na AVI a 50 na INI)?
H.4) Souhlasíte s tím, aby byla přijímací zkouška rozšířena o písemnou zkoušku z Informatiky, za předpokladu, že KIV potvrdí, že je schopna tyto zkoušky zajistit?

Výsledky hlasování: (hlasování proběhlo pomocí e-mailu, hlasovalo celkem 13 senátorek a senátorů; ti co nehlasovali jsou uvedeni jako "zdržel se")
H.1) pro 13, proti 0, zdrželo se 5
H.2) pro 13, proti 0, zdrželo se 5
H.3) pro 13, proti 0, zdrželo se 5
H.4) pro 11, proti 1, zdrželo se 6

k bodu B.3. -- Stipendia
J. Klečková
- seznamuje přítomné s obsahem předložené Vyhlášky č. 2 -- 2000/2001
- upozorňuje, že je oproti loňsku bez závažných změn
J. Fežek
- ročně FAV vydává na stipendia 600 až 700 tisíc Kč, což je asi 2% rozpočtu FAV
- zákon stanoví vyplácet stipendia minimálně do výše 1% rozpočtu FAV
- není přesný přehled o poměnu prospěchových a mimořádných stipendií, ale je jisté, že na prospěchová se vyplácí více než požadované 1%
S. Míka
- vyzývá studentskou část k vyšší aktivitě a zmiňuje projekt srovnávání VŠ organizovaný SCIO
J. Slavík
- informuje o výsledcích průzkumu provedených SCIO a v následné diskusi objasňuje detaily

H.5) Souhlasíte s postupem vedení FAV při vydávání Vyhlášky č. 2 -- 2000/2001?

Výsledky hlasování: (hlasování proběhlo pomocí e-mailu, hlasovalo celkem 13 senátorek a senátorů; ti co nehlasovali jsou uvedeni jako "zdržel se")
H.5) pro 12, proti 0, zdrželo se 6

k bodu B.4. -- Příprava rozpočtových pravidel
F. Ježek
- seznamuje s obsahem předložených písemných materiálů
J. Klečková
- na ZČU jsou v souvislosti se systémem Magion zcela nové trendy v dělení a v hospodaření s penězmi
- pro vzdělávací výkon kateder se používá pro každou katedru jeden (vždy různý) koeficient pro celou dobu studia
- návrh vedení FAV -- tento koeficient ponechat pro první etapu studia a pro druhou etapu zavést pro každou katedru druhý koeficient, narozdíl od prvního pro všechny katedry stejný, neboť náročnost studia ve druhé etapě a zejména doktorandů je na katedrách srovnatelná
F. Ježek
- vyjadřuje přesvědčení, že tato úprava nezpůsobí snížení prostředků přidělených katedrám, naopak bude působit jako nadstandard
J. Dupal
- upozorňuje na zhoršující se situaci KME v souvislosti s kroky FST, která stanovuje dříve povinné předměty jako nepovinné
J. Klečková, F. Ježek, S. Míka
- diskuse o úplných fakultách a podpoře této myšlenky vedením ZČU
F. Ježek, S. Míka, J. Dupal, J. Křen, E. Rohan
- diskuse o průmyslovém designu
F. Ježek
- v budoucnu by základní složka mzdy měla být pokryta příjmy za vzdělávací činnost a nadstavbová příjmy za tvůrčí činnost

H.6) Souhlasíte s tím, aby při přípravě rozpočtu FAV byla vzdělávací činnost kateder FAV v předmětech první etapy studia na FAV počítána s koeficientem použitým v clearingu a v předmětech druhé etapy studia započtena se stejnou vahou (s koeficientem 12) pro všechny katedry (přičemž další ukazatele není nutné modifikovat)?

Výsledky hlasování: (hlasování proběhlo pomocí e-mailu, hlasovalo celkem 13 senátorek a senátorů; ti co nehlasovali jsou uvedeni jako "zdržel se")
H.6) pro 13, proti 0, zdrželo se 5

k bodu C. -- Různé
J. Křen
- žádá, aby bylo vedení FAV zahrnuto do adresáře elektronické konference AS FAV
P. Herout
- vyjadřuje údiv nad skutečností, že tomu tak není a slibuje nápravu v nejbližším možném termínu
P. Herout
- seznamuje s předpokládanými časovými konstantami ohledně budoucího hlasováni per-rolam v závislosti na současném časovém vytížení předsedy a členů AS FAV

Zapsal 16. 10. 2000 P. Herout
tajemník AS FAV

S. Míka
předsedající AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV