Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 6. 12. 2000 v UV 115 od 14:30

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Dolanský P., Dupal J., Herout P., Míka S., Racek R., Rohan E., Tesková L.

Studenti:
Arnošt R., Kaslová K., Sucharda M., Vimmr J.

Omluveni:
Čada V., Girg P., Kalivoda T., Rusňák K., Ryjáček Z., Švárová J., Vávra F.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Cimrman R., Ježek F., Klečková J., Křen. J., Melichar J., Psutka J., Slavík J., Šimandl M, Tůma F.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Jmenování skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu

B. Hlavní program
B.1. Principy a pravidla rozpočtu pro rok 2001 ve vysokém školství, na ZČU a na FAV
B.2. Restruktualizace studia na FAV
B.3. Příprava dohody s VOŠ Čáslav a VOŠ Kutná Hora
B.4. Bílá kniha, strategie české vzdělávací soustavy
B.5. Vyžádané vystoupení kandidáta na rektora prof. Vostrackého

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
P. Herout
- seznamuje přítomné se všemi omluvami
- konstatuje, že je senát usnášení schopný
S. Racek
- seznamuje AS FAV se skutečností, že prof. Vostracký je na zasedání AS FST a přislíbil přijít během hodiny
- navrhuje, že po příchodu prof. Vostrackého AS FAV dokončí právě projednávaný bod a umožní prof. Vostrackému okamžitě seznámit senát s jeho volebním programem

k bodu A.2. -- jmenování skrutátora
S. Racek navrhuje jako skrutátora již osvědčeného P. Dolanského
P. Dolanský souhlasí

k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
S. Racek
- nikdo nepodává protinávrh, program je akceptován

k bodu B.1. -- Principy a pravidla rozpočtu pro rok 2001 ve vysokém školství, na ZČU a na FAV
F. Ježek
- v úterý 5. 12. byl poslaneckou sněmovnou schválen návrh rozpočtu bez avizovaného navýšení pro VŠ
- seznamuje AS FAV s podrobnostmi této skutečnosti
- podává informaci o přečerpání rozpočtu ZČU, které vzniklo na FPR a REK
- rozebírá klíčové body uvedené v materiálu ohledně rozpočtu, který byl zaslán všem senátorům před jednáním
- upozorňuje na klíčovou změnu -- nutnost vytvořit odpisy na FAV
J. Klečková
- upřesňuje některé detaily rozpočtu FAV, zejména odpisy a úspory za energie
- vyjadřuje přesvědčení, že se hospodaření letos podaří dovést do šťastného konce (alespoň na FAV)
S. Racek
- seznamuje AS FAV s obsahem písemných připomínek k rozpočtu zaslaných omluveným F. Vávrou
- po diskusi doplňuje z těchto připomínek dva body do připomínek předložených F. Ježkem
- upozorňuje na snahu FAV, aby odvod z tvůrčích peněz FAV byl jen 10 %
S. Míka
- upozorňuje, že zmíněných 10 % je zájem pouze FAV, nikoli většiny ostatních fakult a že tento návrh pravděpodobně neprojde AS ZČU
- úspory za energie nemůžeme využít na FAV, protože byly použity na uhrazení deficitu na úrovni ZČU
- ze své funkce předsedy AS ZČU konstatuje, že doporučení k rozpočtu ZČU jsou pouze doporučeními, protože ekonomická komise AS ZČU ještě nezasedala
J. Klečková
- reaguje na přečtené připomínky F. Vávry ohledně odpisů
- univerzita musí stanovit odpisový plán, k němuž dostane podklady od fakult a ty od kateder
F. Ježek
- na FAV se musí odpisy zafinancovat z tvůrčího výkonu
- upřesňuje situaci okolo úspor za energie, s tím že objem financí ušetřených na energiích není vyčíslen, počítá se s jeho zúčtováním v rámci celkové bilance hospodářského výsledku fakulty

Hlasování
"AS FAV doporučuje vedení FAV a zástupcům v AS ZČU, aby jednali o rozpočtu v duchu dále uvedených připomínek:

  1. stanovení výše celouniverzitních nákladů na max. 30 % při zahrnutí rozpočtové rezervy do tohoto ukazatele,
  2. uvedení vysokoškolského ústavu "Nové technologie" v příslušných tabulkách a to včetně jeho podílu na celouniverzitních nákladech, tvorbě odpisů atd.,
  3. snížení celouniverzitních nákladů u tvůrčího výkonu a u doktorandů na jednotnou hranici maximálně 10 %,
  4. před jednáním o rozpočtu na příští rok je nutné vyhodnotit plnění rozpočtu za rok stávající a z případných problémů ihned vyvodit důsledky pro rok příští.

pro 11, proti 0, zdrželo se 0

Hlasování
"Senátoři by měli prosazovat přesné informování senátu se strategií tvorby a užití odpisů, tak jak je to uvedeno ve Směrnici rektora 17K/2000."

pro 11, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.2. a B.3. -- Restruktualizace studia na FAV a příprava dohody s VOŠ Čáslav a VOŠ Kutná Hora
F. Ježek
- komentuje čtyři body z podkladů k restruktualizaci
- seznamuje s pozadím a s výsledky jednání s VOŠ Čáslav a VOŠ Kutná Hora
J. Křen
- upřesňuje některé detaily z jednání s VOŠ Čáslav a VOŠ Kutná Hora a podává zprávu o stavu těchto škol, jak jej viděli s F. Ježkem při jejich návštěvě
- školy jsou dobře vybaveny, jejich úroveň je dobrá, spolupráce je možná
J. Dupal
- k čemu nás smlouva zavazuje?
- co nám smlouva přináší?
F. Ježek
výhody:
- smlouva nám umožní, aby FAV nebyla zahlcena nenadálým přílivem bakalářů, který bychom organizačně špatně zvládali
- FAV by výborným studentům VOŠ nabízela širší perspektivu vzdělání
- byl by umožněn přestup z VOŠ na FAV pro lepší studenty a opačný přestup pro studenty, kteří mají na FAV studijní problémy
nevýhody:
- pravděpodobný střet zájmů s ČVUT a VUT
- nemusíme mít dostatečné lidské kapacity
S. Racek
- proč nebylo jednáno v tomto duchu s VOŠ při SPŠE (ředitel Kunte)?
F. Ježek
- jednání proběhlo, ale ředitel Kunte má jiné představy o spolupráci
P. Dolanský
- od kdy by začala platit smlouva?
F. Ježek
- objasňuje, že jedna věc je platnost smlouvy ve významu morální podpory VOŠ a další věc je skutečná spolupráce
L. Tesková
- bude do Čáslavi někdo z FAV jezdit?
F. Ježek
- ne, jednalo by se o výměnu studentů, nikoliv pedagogů

 

Hlasování
"AS FAV schvaluje navržený postup vedení fakulty při restruktualizaci studia. AS FAV doporučuje uzavřít dohodu o spolupráci s VOŠ Čáslav a VOŠ Kutná Hora."

pro 11, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.4. -- Bílá kniha, strategie české vzdělávací soustavy
F. Ježek
- seznámil AS FAV s okolnostmi vzniku a schvalování Bílé knihy
- dvě problematické části Bílé knihy:
-- plošné rušení víceletých gymnázií,
-- není řešen problém učitelského vzdělávání.

k bodu C. -- Různé
P. Herout
- seznamuje s abdikací J. Švárové s tím, že dalším senátorem za studenskou komoru se stává podle výsledků voleb pan Filip Mikulík
S. Míka
- vyslovuje úvahu, že uvažovaná výstavba továrny Nemak může významným dílem v budoucnu zhoršit zájem studentů o studium na ZČU, protože se dá předpokládat, že studenti nebudou mít zájem studovat v bezprostřední blízkosti silného zdroje emisního znečištění
- žádá názor AS FAV s tím, že v případě souhlasného názoru se bude zasazovat o negativní vyjádření ZČU
J. Klečková, P. Herout, L. Tesková, J. Wimmr
- podporují stanovisko S. Míky

Hlasování
"AS FAV vyjadřuje negativní stanovisko k plánované výstavbě závodu firmy Nemak v lokalitě Borská pole a zavazuje své senátory v AS ZČU aby tento problém přednesli i na AS ZČU."

pro 10, proti 0, zdrželo se 0

F. Ježek
- vedení FAV dosud nemá dostatečné množství ověřených informací o této kauze, ale seznámí se s nimi na plánovaném setkání se zástupci Nemaku a ZČU v pondělí 11. 12. 2000

Hlasování
"Souhlasíte s tím, aby vedení FAV po absolvování debaty s vedením Nemak v případě jeho nepřesvědčivých argumentů ohledně potenciálního zhoršení životního prostředí vystupovalo společně s AS FAV proti plánované stavbě závodu v lokalitě na Borských polích?."

pro 11, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.5. -- vystoupení kandidáta na rektora prof. Vostrackého
- protože prof. Vostracký nepřišel během avizované hodiny, vydává se jej po 1,5 hodině jednání AS FAV hledat nejprve S. Racek a po něm i J. Klečková
J. Klečková přichází v 16:30 s informací, že prof. Vostracký je ještě na zasedání AS FST a přijde nejdříve za 15 minut
- po této informaci je zasedání AS FAV ukončeno s tím, že zájemci o setkání s kandidátem na rektora prof. Vostrackým na něho počkají
- prof. Vostracký přichází před 17 hodinou a seznamuje zástupce AS FAV (S. Racek, P. Herout) a zástupce vedení FAV (F. Ježek, J. Klečková) se svým volebním programem
- volební program prof. Vostrackého, jakož i dalšího kandidáta, je na WWW
- papírová forma volebního programu prof. Vostrackého byla doručena na všechny katedry FAV

 

Zapsal 6. 12. 2000 P. Herout
tajemník AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV