Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 18. 4. 2001 v UV 115 od 14:30

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Čada V., Dolanský P., Dupal J., Girg P., Herout P., Melichar J., Míka S., Racek R., Rohan E., Rusňák K., Tesková L., Vávra F.

Studenti:
Kalivoda T., Sucharda M., Vimmr J.

Omluveni:
Arnošt R., Kaslová K.

Neomluveni:
Mikulík F.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Psutka J., Slavík J.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu

B. Hlavní program
B.1. Schválení zápisu z minulé schůze AS FAV
B.2. Výroční zpráva FAV za rok 2000
B.3. Zpráva o hospodaření FAV za rok 2000
B.4. Aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2001
B.5. Návrh na rozšíření vědecké rady FAV
B.6. Projednání rozpočtu FAV na rok 2001

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
S. Racek
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 13 senátorek a senátorů
- seznamuje AS FAV s tím, že prof. Ryjáček zaslal do jeho rukou abdikační dopis z důvodu jmenování prorektorem
- představuje AS FAV nového člena doc. Ing. Jiřího Melichara, CSc. z KKY, který se ve volbách umístil na dalším místě v pořadí

k bodu A.2. -- volba skrutátora
S. Racek navrhuje jako skrutátora F. Vávru
F. Vávra po malém váhání souhlasí

Hlasování
"Souhlasíte, aby F. Vávra dělal skrutátora?"

pro 12, proti 0, zdrželo se 1

k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
S. Racek
- nikdo nepodává protinávrh, program je akceptován

k bodu B.1. -- Schválení zápisu z minulé schůze AS FAV
S. Racek
- vysvětluje okolnosti, proč nebyl zápis z minulé schůze odhlasován elektronicky
- upozorňuje na dvě změny v zápisu, který mají všichni senátoři k dispozici
- upozorňuje, že J. Melichar by neměl hlasovat, protože ještě nebyl členem AS FAV

Hlasování
"Souhlasíte se zápisem ze schůze AS FAV konané 6. 12. 2000, tak jak je předložen v papírové podobě?"

pro 12, proti 0, zdrželo se 1

k bodu B.2. -- Výroční zpráva FAV za rok 2000
F. Ježek
- seznamuje s klíčovými body obsáhlé zprávy
- významné úspěchy v grantové oblasti
- FAV se stále více zapojuje do prestižních aktivit
- fungující stipendijní systém -- bylo vyplaceno přes 696 tisíc Kč, což činí zhruba 2 % rozpočtu
- zlepšení situace na kolejích
- akce pro první ročníky před oficiálním zahájením školního roku

ve 14:45 přichází T. Kalivoda a S. Míka a odchází K. Rusňák, je tedy přítomno 14 senátorů a senátorek

S. Racek
- vyslovuje uznání kvalitě zprávy
P. Herout
- jak bude zpráva dostupná pro veřejnost?
F. Ježek
- bude vydána tiskem v nákladu asi 100 ks, katedry dostanou výtisky, senátoři též
- bude publikována na WWW

Usnesení
"AS FAV schvaluje Výroční zprávu FAV za rok 2000, tak jak byla předložena."

pro 14, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.3. -- Zpráva o hospodaření FAV za rok 2000
J. Klečková
- seznamuje s klíčovými body předložené zprávy
- výsledek je příznivý, hospodaření bylo téměř vyrovnané (-46 tisíc Kč z celkového rozpočtu 48 milionů bylo způsobeno nejasným účtováním energií)
- FAV měla velmi dobré výnosy -- 1,3 milionu Kč
S. Míka
- před třemi lety bylo na FAV na stipendia vyplaceno zhruba 400 tisíc Kč
- z toho lze soudit, že se fakulta vyvíjí dobře, což by studenti měli zaregistrovat
F. Ježek
- souhlasí s touto tezí a prosí studentskou část, aby tato fakta šířili
S. Míka
- jak jsou na tom z pohledu stipendií ostatní fakulty?
F. Ježek
- orientační čísla -- na celé ZČU bylo na stipendia vyplaceno asi 3 miliony Kč
- z toho je asi 25 % na FAV, která má ale jen 9 % studentů
J. Klečková
- upozorňuje, že v září se bude schvalovat nový stipendijní řád

Usnesení
"AS FAV schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2000, tak jak byla předložena."

pro 14, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.4. -- Aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2001
F. Ježek
- seznamuje s hlavními body a s prací strategického týmu FAV
S. Míka
- navrhuje dokument schválit, nikoliv jen brát na vědomí, neboť tím senát vyjádří explicitní podporu

Usnesení
"AS FAV schvaluje děkanem předloženou Aktualizaci dlouhodobého záměru FAV pro rok 2001."

pro 14, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.5. -- Návrh na rozšíření vědecké rady FAV
F. Ježek
- seznamuje s důvodem rozšíření stávající vědecké rady FAV -- na FAV se stal profesorem J. Křen a po vyzvání děkanem projevil zájem o práci ve vědecké radě
- rozšířením vědecké rady o interního pracovníka FAV nebude porušen požadavek na minimálně 1/3 externích členů
J. Psutka
- po rozšíření o prof. Křena bude mít vědecká rada 20 interních a 10 externích členů
L. Tesková
- v předloženém seznamu jsou aktuální jména, nikoliv funkce
- až se bude nový seznam publikovat, je třeba jej aktualizovat

Usnesení
"AS FAV schvaluje navrhované rozšíření vědecké rady FAV."

pro 14, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.6. -- Projednání rozpočtu FAV na rok 2001
S. Racek
- rozpočet nelze odhlasovat, protože dosud není přijat rozpočet ZČU
- prosí F. Ježka o informaci nejen o rozpočtu FAV ale i ZČU
F. Ježek
- po předložení návrhu rozpoču ZČU zformulovalo vedení FAV a AS FAV dopis, který byl zaslán vedení ZČU (a na vědomí AS FAV)
- na tento dopis jsme dosud neobdrželi odpověď
- konstatuje, že žádný negativní rozpočtový krok z úrovně rektorátu neohrozil celkovou funkčnost FAV
- podrobně vysvětluje jednotlivé položky rozpočtu FAV
- vysvětluje záměr použití rozpočtové rezervy 700 tisíc Kč pro společné projekty s FST
P. Herout
- kdy může být schválen rozpočet ZČU?
S. Míka
- v optimálním případě již ve středu 25.4.
J. Klečková
- rozpočtové provizorium nás příliš nezasáhne, protože se týká jen zahajování nových investic, nehrozí tedy nebezpečí z prodlení
S. Racek
- podporuje myšlenku společných cílených projektů s jinými fakultami, protože spolupráce bude pro nás v budoucnu výhodná
F. Vávra
- při projednávání rozpočtu ZČU byla patrná snaha úředníků rektorátu o znepřátelení fakult navzájem
F. Ježek
- oceňuje, že poprvé nedošlo k útokům fakult na sebe
S. Racek
- zdůrazňuje, že je nutné v budoucnu vyvíjet tlak na fixování celouniverzitních nákladů
J. Klečková
- není zcela dořešena otázka odpisů, ale v současné době to není akutní problém
S. Míka
- vyjasňuje princip celouniverzitních nákladů
L. Tesková
- co vše se skrývá v celouniverzitních nákladech
J. Klečková, F. Vávra
- zejména správa budov, CIV, knihovna a zahraniční oddělení, celkem 9 útvarů
S. Racek
- je naděje na zpřehlednění situace, protože prof. Ryjáček provádí analýzu nákladů
F. Ježek
- toto seznámení s navrhovaným rozpočtem FAV má za cíl připravit podmínky pro jeho rychlé schválení okamžitě po přijetí rozpočtu FAV
- prosí AS FAV, aby případné připomínky byly vyřčeny co nejdříve
L. Tesková
- podporuje myšlenku společných cílených projektů, které mohou zmírnit napětí mezi fakultami

Usnesení
"AS FAV byl obeznámen se stavem přípravy rozpočtu FAV a schvaluje kroky děkana, které v tomto ohledu podnikl."

pro 14, proti 0, zdrželo se 0

k bodu C. -- Různé
F. Ježek
- je dokončována příprava navazujících studijních programů
- seznamuje s výhledem přijetí zhruba 450 studentů do 1. ročníku a způsobem financování z MŠMT
P. Herout
- jaké jsou personální změny na rektorátě?
J. Klečková
- seznamuje senát zhruba s pěti významnými personálními změnami včetně postu kvestora

 

Zapsal 18. 4. 2001 P. Herout
tajemník AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV