Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 16. 5. 2001 v UV 115 od 14:30

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Čada V., Dolanský P., Dupal J., Girg P., Herout P., Melichar J., Míka S., Racek R., Rohan E., Rusňák K., Tesková L., Vávra F.

Studenti:
Arnošt R.

Omluveni:
Kaslová K., Vimmr J.

Neomluveni:
Kalivoda T., Mikulík F., Sucharda M.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Psutka J., Slavík J.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Schvalování rozpočtu FAV
C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
S. Racek
- konstatuje, že v 14:30 není senát usnášení schopný, neboť je přítomno 8 senátorek a senátorů, z toho pouze jeden za studentskou část
- ve 14:50 je přítomno 11 senátorek a senátorů a schůze je zahájena

k bodu A.2. -- volba skrutátora
S. Racek navrhuje jako skrutátora F. Vávru
F. Vávra po neznatelném váhání souhlasí

k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
S. Racek
- nikdo nepodává protinávrh, program je akceptován

k bodu B.1. -- Schvalování rozpočtu FAV
F. Ježek
- seznamuje s návrhem rozpočtu dle předem zaslaného návrhu
S. Míka
- dotaz na investiční dotace z minulost
F. Ježek
- podává obsáhlé vysvětlení

Návrh usnesení
"AS FAV schvaluje návrh rozpočtu na rok 2001 předložený panem děkanem FAV ve verzi 9 (neinvestiční) a ve verzi 5 (investiční) ze dne 23. 4. 2001."

pro 11, proti 0, zdrželo se 0

S. Míka
- vyjadřuje uznání za kvalitně vypracovaný přehled
F. Ježek
- děkuje senátu za schválení
- rozpočet je zdařilý z hlediska naplnění zdrojů
- vyjadřuje přesvědčení, že je rozpočet orientován výkonově
J. Klečková
- seznamuje s novými předpisy ohledně mezního data fakturace 31. 12. 2001
F. Vávra
- vyjadřuje přesvědčení, že na univerzitě by měl být standardně záporný hospodářský výsledek
- na četné žádosti podává obšírné zdůvodnění
S. Míka
- navrhuje v budoucnu sdružit prostředky více kateder na větší investici

k bodu C.1. -- Předzápisy a navýšení počtu kreditů
J. Křen
- požaduje souhlas AS FAV pro navýšení počtu kreditů studentům z 30 na 38, přecházejících z první do druhé etapy s dosud neukončenou první etapou
- loni AS FAV toto navýšení také provedl
P. Girg
- proč existuje horní hranice počtu kreditů?
J. Křen
- donucovací prostředek, aby co nejrychleji ukončili první etapu
J. Psutka
- studenty tento horní limit brzdí a vede to ke stavu, kdy zde musí studovat o jeden rok déle

v 15:15 přichází J. Dupal a E. Rohan přímo z konference, je tedy přítomno 13 senátorů a senátorek

F. Vávra
- návrh na 42 kreditů jako horní limit
L. Tesková
- stejný problém řešil AS FAV loni a prof. Ryjáček vysvětloval důvody, proč není vhodné překročit limit 40 kreditů
S. Míka
- navrhuje dát volnější pravomoci proděkanovi
F. Ježek
- navrhuje zůstat na 38 kreditech s tím že jako další záchraná možnost je přestup na bakalářské studium

Návrh usnesení
"AS FAV schvaluje zvýšení limitu počtu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů 2. etapy na 38. Jedná se o kredity za předměty, které si dle článku 18, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu může zapsat student 1. etapy."

pro 13, proti 0, zdrželo se 0

k bodu C.2. -- Stížnosti akademické obce
S. Racek
- tlumočil názory akademické obce na některé negativní jevy chodu univerzity:
-- chaos v dubnové výplatě
-- parkování kol a zcela svévolné nepodepsané zákazy vyvěšované po univerzitě
-- cesta ke Carefouru - vydláždit úzkou cestičku přes chodník, když je zcela jasné, že tamtudy lidé budou chodit
-- klesající kvalita bufetu, který má monopolní postavení
-- neprováděná výběrová řízení

F. Ježek
- nutné změřit názory studentů a zaměstnanců FAV
- tím se zjistí, kolik lidí tyto problémy tíží
- hlásí se ke spoluodpovědnosti za neblahý stav výplat za duben 2001 a slibuje, že FAV nahradí každému doloženou finanční újmu, způsobenou problémy s dubnovou výplatou
P. Herout
- na zcela konkrétním příkladu ukazuje, že nejsou odstraňovány několikrát nahlášené závady
J. Klečková
- konstatuje, že podivné poměry panují i v oblasti financí, kdy se neznámo kam ztratila dotace města Plzně na zajištění bezbariérového přístupu do školy

P. Dolanský
- bude plánované zasedání AS FAV 6. 6. 2001?
S. Racek, J. Křen, F. Ježek
- ano, je nutné projednat studijní plány tzv. "navazujících magisterských programů" navrhované fakultou k akreditaci.

Zapsal 16. 5. 2001 P. Herout
tajemník AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV