Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 6. 6. 2001 na děkanátu FAV od 13:00

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Čada V., Dolanský P., Girg P., Herout P., Míka S., Racek R., Rusňák K., Tesková L., Vávra F.

Studenti:
Kalivoda T., Sucharda M., Vimmr J.

Omluveni:
Dupal J., Kaslová K., Melichar J., Rohan E.

Neomluveni:
Arnošt R., Mikulík F.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Psutka J., Slavík J.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu

B. Hlavní program
B.1. Odhlasování zápisu z minulé schůze
B.2. Projednání studijních plánů tzv. "navazujících magisterských programů" navrhovaných fakultou k akreditaci
B.3. Strategické výhledy FAV

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
S. Racek
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 11 senátorek a senátorů

k bodu A.2. -- volba skrutátora
S. Racek žádá J. Vimmra, aby se ujal funkce skrutátora
J. Vimmr souhlasí

Hlasování
"Jste pro, aby J. Vimmr zastával funkci skrutátora?."

pro 10, proti 0, zdrželo se 1

k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
S. Racek
- nikdo nepodává protinávrh, program je akceptován

k bodu B.1. -- Odhlasování zápisu z minulé schůze
S. Racek
- vysvětluje okolnosti týkající se K. Kaslové
- situace není jednoznačně řešitelná stávajícími předpisy
- jelikož navíc K. Kaslová nepodala abdikaci písemně k rukám předsedy AS FAV, je na ní pohlíženo (v duchu zásad stanovených AS ZČU), jako že je stále členkou AS FAV
L. Tesková a S. Míka
- v zápise upravit nevhodně formulovanou větu týkající se kreditů a studentů

Hlasování
"Souhlasíte se zápisem ze schůze AS FAV konané 16. 5. 2001, tak jak je předložen v papírové podobě, po opravě nevhodné formulace?"

pro 8, proti 0, zdrželo se 3 (zdrželi se ti, kteří nebyli přítomni na minulé schůzi)

S. Racek
- děkuje panu děkanovi za poskytnutí místnosti k jednání a vyzývá jej, aby jako hostitel pronesl úvodní slovo
F. Ježek
- vítá senátorky a senátory
- konstatuje, že spolupráce vedení FAV a AS FAV byla dobrá
- uvítal by však v některých otázkách, kdyby byl AS FAV na vedení FAV tvrdší
- zavázal se provést v součinnosti se studenty FPE obměnu výzdoby děkanátu
- seznámil AS FAV s jednáním na rektorátě a s tím, že FAV je z kapacitních důvodů nucena pečlivě vybírat mezi nabídkami spolupráce, což vedení ZČU ne zcela akceptuje

k bodu B.2. -- Projednání studijních plánů tzv. "navazujících magisterských programů" navrhovaných fakultou k akreditaci
S. Racek
- studijní plány již byly schváleny vědeckou radou FAV
F. Ježek
- vysvětluje okolnosti schvalování
- jako problém, na který vědecká rada upozornila, vidí skutečnost, že na FAV je 11 studijních programů a jen 5 kateder

ve 13:15 přichází V. Čada ze zkoušení -- je přítomno 12 senátorek a senátorů

S. Míka
- požaduje upřesnění názvu u jednoho matematického programu
F. Ježek
- změna bude do dokumentů přidána jako doplnění, názvy, které schválila vědecká rada, již není vhodné měnit
S. Racek
- vybízí k diskusi nad studijními plány
- zdůvodňuje, proč bylo vhodné jednat nejdříve o magisterských oborech a ne o bakalářských
L. Tesková
- proč se vyskytuje dvakrát finanční a informační statistika?
F. Vávra
- méně obsažná verze se do jednání dostala omylem
S. Racek
- akreditační komise bude posuzovat kvalifikaci lidí, materiální zajištění pracoviště, míru volitelnosti a další
- toto vše musí být v akreditačním spisu
F. Ježek
- upřesňuje, jak probíhá akreditace

Následuje rozsáhlá diskuse.

Usnesení
"AS FAV projednal studijní plány navazujících studijních programů Aplikované vědy a informatika (AVI), Inženýrská informatika (INI), Geomatika (GEM), Matematika (MA) a bakalářského programu Matematika (MAB)."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 12, proti 0, zdrželo se 0

k bodu B.3. -- Strategické výhledy FAV
F. Ježek
- seznámil AS FAV s materiálem, ve kterém jsou tato témata:
1) Identifikace problémových míst na FAV
2) Bakalářské studijní programy -- příprava akreditace
3) Struktura prvních tří a dalších tří semestrů
4) Jazyková příprava a tělesná výchova v bakalářském studiu

Nad těmito body proběhla bouřlivá a podnětná debata, zejména o výuce jazyků, fyziky a třecích plochách mezi katedrami.

k bodu C. -- Různé
- do různého nebyly žádné náměty

Zapsal 6. 6. 2001 P. Herout
tajemník AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV