Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 7. 11. 2001 na děkanátu FAV od 14:00

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Čada V., Dolanský P., Dupal J., Girg P., Herout P., Melichar J., Racek R., Rohan E., Tesková L., Vávra F.

Studenti:
Kalivoda T., Sucharda M., Vimmr J.

Omluveni:
Arnošt R., Kaslová K., Rusňák K., Míka S.

Neomluveni:
Mikulík F.

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Křen J., Psutka J., Rohlík O., Slavík J., Vais V., Vostracký Z.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátora
A.3. Schválení navrženého programu

B. Hlavní program
B.1. Podmínky přijímacího řízení na FAV pro akademický rok 2002/2003
B.2. Aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2002
B.3. Schválení nové přílohy statutu FAV -- seznam akreditovaných studijních programů
B.4. Volby do AS FAV a AS ZČU
B.5. Vyhlášení volby děkana
B.6. Projednání informace o přípravě rámcových rozpočtových pravidel pro rok 2002
B.7. Projednání informace o přípravě akreditačních dokumentů pro navrhované studijní programy
B.8. Náměty na úpravy vnitřních předpisů FAV

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
S. Racek
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 13 senátorek a senátorů

k bodu A.2. -- volba skrutátora
S. Racek žádá J. Vimmra, aby se ujal funkce skrutátora
J. Vimmr souhlasí a nikdo z přítomných senátorů proti navrženému skrutátorovi neprotestuje

k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
S. Racek
- vzhledem k nedávno úspěšně proběhlé akreditaci bylo nutno na poslední chvíli zařadit jeden bod navíc oproti plánu
- nikdo nepodává protinávrh, program je akceptován

k bodu B.1. -- Podmínky přijímacího řízení na FAV pro akademický rok 2002/2003
J. Křen
- v krátkosti seznamuje přítomné s hlavními body předem dodaného materiálu
- snaha o zjednodušené přijímací řízení
F. Ježek
- požaduje vysvětlit termín "3 a 2 roky"
L. Tesková
- opravit tématické okruhy -- dodat do nich hyperbolu, která byla kýmsi diskriminačně odstraněna
vícečlenná diskuse na témata:
- kdo může za odstranění hyperboly
- jak to, že si odstraněné hyperboly dosud nikdo nevšiml
V. Vais
- hyperbola bude mnou osobně dodána do tématických okruhů
Z. Vostracký
- ve svém příspěvku zdůvodňuje, proč navštívil schůzi AS FAV:
-- FAV je dynamickou fakultou, což osobně vítá
-- blíží se 10. výročí založení ZČU -- prosba o zvýšení informovanosti o akcích k tomuto výročí mezi studenty
-- způsoby výběru kandidátů na čestná uznání a medaile
-- vedení senátu a vedení fakulty (citováno v tomto pořadí) je velmi dobré
S. Racek
- děkuje za konstruktivní kritiku fakulty
- slibuje, že se AS FAV bude starat o maximální informovanost studentů

Usnesení
"AS FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky vyhlášení přijímacího řízení a Podmínky pro přijetí ke studiu na studijních programech FAV pro akademický rok 2002/2003."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 13, proti 0, zdrželo se 0

 

k bodu B.2. -- Aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2002
F. Ježek
- v krátkosti seznamuje přítomné s hlavními body předem dodaného materiálu

Usnesení
"AS FAV projednal aktualizaci dlouhodobého záměru FAV pro rok 2002 dle předloženého materiálu (verze 4 z 2.11.2001) a souhlasí s ním."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 13, proti 0, zdrželo se 0

 

k bodu B.3. -- Schválení nové přílohy statutu FAV -- seznam akreditovaných studijních programů
F. Ježek
- seznamuje přítomné s průběhem akreditací a s tím, že akreditace byly stanoveny na maximální možnou dobu pro všechny obory, což zdaleka není běžná praxe
J. Křen
- požaduje provést opravu jedné formální chyby v 3918 -- změnit "Aplikovaný design" na "Průmyslový design"

Usnesení
"AS FAV schvaluje Statut FAV, jmenovitě aktualizovanou Přílohu č. 1 -- Seznam akreditovaných studijních programů (verze z 5.11.2001)."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 12, proti 0, zdrželo se 1

 

k bodu B.4. -- Volby do AS FAV a AS ZČU
S. Racek
- představuje přítomného Ing. Rohlíka jako zástupce navrhované volební komise a informuje AS FAV o krocích, které dosud podnikli předseda a tajemník AS FAV a Ing. Rohlík k zajištění řádného průběhu voleb
- ve volební komisi jsou zástupci všech kateder

Usnesení
"Souhlasíte se složením volební komise tak, jak byla navržena?"

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 13, proti 0, zdrželo se 0

P. Dolanský
- jaké jsou hodiny voleb
O. Rohlík
- 9 až 16 hodin, letáky jsou již vyvěšeny
P. Herout
- na přednáškách byli informováni všichni studenti prvních a druhých ročníků o existenci AS, jeho poslání a volbách do AS
- apeluje na vyučující, kteří ve volební dny učí, aby studentům připomněli možnost volby
F. Ježek
- ukládá tajemníkovi FAV, aby požádal vedoucí kateder o zprostředkování této výzvy všem vyučujícím FAV
O. Rohlík
- seznamuje s tím, že mohou vzniknout potíže s definicí akademického pracovníka versus seznamy dodané z personálního oddělení
F. Ježek
- o problému ví a konstatuje, že vedení univerzity a personální oddělení i přes upozornění nedalo do pořádku seznamy akademických pracovníků
S. Racek
- rozhodnutí v případě pochybností, zda je či není volič akademickým pracovníkem, je na předsedovi volební komise a předseda AS FAV slibuje, že toto rozhodnutí v případných sporech podpoří

Usnesení
"AS FAV vzal na vědomí organizační zajištění voleb do AS FAV a AS ZČU."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 13, proti 0, zdrželo se 0

 

k bodu B.5. -- Vyhlášení volby děkana
S. Racek
- seznámil přítomné se zněním předpisů týkajících se vyhlášení voleb děkana a předpisů navazujících
- nejpozdější možný termín vyhlášení je 15. 12. 2001
- tajemník AS připraví výzvu akademické obci, aby podávala návrhy na kandidáty na děkana a neprodleně ji vyvěsí
P. Herout
- kde se budou shromažďovat kandidátní lístky
S. Racek
- v rukách stávajícího předsedy AS FAV, prakticky tak, že pí Suchomelová založí desky pro kandidátky

Usnesení
"AS FAV projednal vyhlášení voleb děkana FAV pro funkční období od 16. 3. 2002 do 15. 3. 2005. AS FAV schvaluje datum 1. 2. 2002 jako mezní termín pro podání návrhů na kandidáty na děkana FAV. AS FAV schvaluje datum 13. 2. 2002 jako termín volby nového děkana FAV."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 13, proti 0, zdrželo se 0

v 15 hodin odchází L. Tesková na výuku -- je přítomno 12 senátorů

k bodu B.6. -- Projednání informace o přípravě rámcových rozpočtových pravidel pro rok 2002
V. Vais
- seznámil s významnými změnami v přípravě rozpočtu ZČU
- pravidla na FAV jsou věcně stejná jako loni
F. Ježek
- vysvětlil, proč bude FAV pro příští rok používat jiná pravidla než ZČU -- zejména kvůli plánované dostavbě laboratoří, která během roku 2002 významně změní využívanou výukovou plochu
- v roce 2003 bude FAV již postupovat v souladu s pravidly přijatými na ZČU
- ocenil přínos analytické skupiny pro stanovení pravidel pro přípravu rozpočtu ZČU

Usnesení
"AS FAV schvaluje rámcová rozpočtová pravidla ve variantě B dle Zásad pro tvorbu rozpočtu FAV pro rok 2002."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 12, proti 0, zdrželo se 0

 

k bodu B.7. -- Projednání informace o přípravě akreditačních dokumentů pro navrhované studijní programy
P. Herout
- do kdy musí být materiály připraveny
F. Ježek
- snaha bude, aby je připravilo ještě stávající vedení FAV, tj. do poloviny března 2002
- dále vysvětlil všechny souvislosti

Usnesení
"AS FAV vzal na vědomí informaci o přípravě akreditačních dokumentů pro navrhované studijní programy a pro reakreditaci fakulty."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 12, proti 0, zdrželo se 0

 

k bodu B.8. -- Náměty na úpravy vnitřních předpisů FAV
J. Klečková
- zdůvodnila, proč se úpravy provádějí a seznámila s tématy navrhovaných úprav
F. Ježek
- vysvětlil problém volného zápisu libovolných předmětů z libovolných kateder doktorandy

 

k bodu C. -- Různé
S.Racek
- spisový řád děkanátu FAV
F. Ježek
- dobrý nápad, bude neprodleně realizováno
P. Herout
- jaké jsou dosavadní výsledky proběhlé dotazníkové akce
F. Ježek
- odpovědělo 260 studentů a 30 zaměstnanců, výsledky jsou monentálně vyhodnocovány
- jiná dotazníková akce -- FAV hodlá oslovit 200 studentů, kteří byli letos přijati ke studiu a nenastoupili -- bylo by užitečné znát jejich důvody
senátoři tuto akci podporují a považují ji za prospěšnou
J. Slavík
- problematika kolejní komise a kdo určuje stávající ceny kolejného -- kvestor
F. Ježek
- informace o dění na MŠMT, RVŠ a ČKR
S. Racek
- protože se jedná o poslední schůzi stávajícího AS FAV děkuje všem za jejich práci a vedení FAV za konstruktivní spolupráci
F. Ježek
- děkuje AS FAV za spolupráci a podporu, kterou vedení FAV senát dával
- vyjadřuje naději, že spolupráce s příštím senátem bude stejně dobrá

Zapsal 7. 11. 2001 P. Herout
tajemník AS FAV

S. Racek
předseda AS FAV