Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 23. 1. 2002 v UV 115 od 14:30

Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):

Zaměstnanci:
Brandner M., Dolanský P., Girg P., Herout P., Míka S., Pradlová J., Racek R., Radová V., Rohan E., Šimandl M., Vávra F.

Studenti:
Böhm J., Kadlec M., Kaiser J., Shamma M., Sucharda M., Uhlíř K.

Omluveni:
Melichar J.

Neomluveni:

Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Vais V.

Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba členů volební komise

B. Hlavní program
B.1. Volba předsedy AS FAV a tajemníka AS FAV
B.2. Novelizace Statutu FAV

C. Různé

Jednání:
k bodu A.1. -- prezence
S. Racek
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 17 senátorek a senátorů
- prosí nejzasloužilejšího z přítomných senátorů, prof. Míku, aby se do doby zvolení nového předsedy ujal řízení funkce
- prof. Míka souhlasí a ujímá se vedení schůze

k bodu A.2. -- volba skrutátora
Míka
- prosí o návrhy členů členů volební komise
- návrhy jsou Böhm, Dolanský, Rohan

Hlasování
"Kdo je pro toto složení volební komise?"

pro 16, proti 0, zdrželo se 1

k bodu B.1. -- Volba předsedy AS FAV a tajemníka AS FAV
Míka
- návrhy na předsedu budou podány tajně na papírech
Ježek
- je dobré, aby předsedou AS FAV byl ten, kdo je současně členem AS ZČU
Míka
- seznamuje přítomné se členy AS ZČU

členové AS FAV dávají písemné návrhy na předsedu pro sestavení kandidátky

volební komise sestavuje kandidátku

v mezidobí sestavování kandidátky:
Míka
- kdo je za FAV v RVŠ ?
Ježek
- prof. Křen -- volební období vyprší 31. 12. 2002

volební komise sestavila kandidátku (dle abecedy):
Brandner, Míka, Racek, Šimandl

Míka
- kandidatury se vzdává, protože byl předsedou AS ZČU za minulé volební období
Racek
- kandidatury se vzdává, protože byl předsedou AS FAV za minulé volební období
Šimandl
- kandidatury se vzdává, protože je zaneprázdněn členstvím v mezinárodních komisích
Brandner
- kanditatury se vzdává
Míka
- přesvědčuje Šimandla, aby svoji kandidaturu zvážil
Šimandl
- výčtem svých funkcí podrobně vysvětluje, proč kandidaturu odmítá
Racek
- podporuje Míku v přesvědčování Šimandla
Šimandl
- v minulých funkčních obdobích se členové ve funkci předsedy AS FAV střídali po roce
Ježek
- střídání je možné
- apeluje na Šimandla, neboť z důvodu blížící se volby děkana je nutné zvolit předsedu AS FAV
Míka
- navrhuje, že budeme volit předsedu s tím, že bude moci po roce funkce abdikovat

po dlouhé diskusi Šimandl kandidaturu přijímá, s tím, že po roce abdikuje

probíhá tajná volba předsedy AS FAV s jediným kandidátem M. Šimandlem

volební komise:
- 16 platných hlasovacích lístků, 1 se zdržel, 16 hlasů pro M. Šimandla, který se tímto stává předsedou AS FAV

tajná volba tajemníka AS FAV, kandidáti Brandner a Radová

výsledky volby:
16 platných hlasovacích lístků, 1 se zdržel, Brandner 5 hlasů, Radová 11 hlasů, která se tímto stává tajemnicí AS FAV

Herout
- slibuje nové tajemnici, že vyhotoví zápis z dnešní schůze

Míka
- oslovuje studentskou část, zda již mají kandidáta do předsednictva AS FAV

studentská část se radí a hlasuje a M. Sucharda se stává členem předsednictva AS FAV

15:30 Míka předává řízení schůze novému předsedovi, Šimandl se ujímá vedení schůze, Herout pokračuje v zápisu

k bodu B.2. -- Novelizace Statutu FAV (dokument č.j.1151/2002)
Šimandl
- žádá děkana, aby seznámil přítomné s návrhem novely statutu FAV, který předkládá vedení FAV
F. Ježek
- 10 nových nebo změněných bodů statutu, seznámil s obsahem dokumentu
Šimandl
- nejdříve budeme hlasovat o sporných variantách, začínáme bodem 3
Vais
- objasňuje důsledky obou možností
Míka
- je pro variantu 3A, aby měl nový děkan možnost volby spolupracovníků
Pradlová
- též pro 3A

Hlasování
"Kdo je pro variantu 3A?"

pro 17, proti 0, zdrželo se 0

Šimandl
- sporný bod 4
Vais
- objasňuje důsledky obou možností
Míka
- ze zkušenosti z minulých období je pro variantu 4A

Hlasování
"Kdo je pro variantu 4A?"

pro 16, proti 1, zdrželo se 0

Šimandl
- sporný bod 5
Vais
- objasňuje důsledky obou možností
Ježek
- vedoucí katedry podléhá poměrně přísnému výběrovému řízení
Racek
- po výběrovém řízení vedoucího katedry je další jeho schvalování senátem čistě formální, pokud by k němu mělo dojít, bude nutné svolat několik schůzí navíc
- je pro variantu 5B
Míka
- děkan může kdykoliv AS FAV požádat o vyslovení souhlasu s novým vedoucím katedry a totéž může učinit i senát
- je pro variantu 5B

Hlasování
"Kdo je pro variantu 5B?"

pro 16, proti 0, zdrželo se 1

Radová
- dvě připomínky ke znění Statutu FAV
1. $3, odst. 2. -- odkaz na článek 38 změnit na 39
2. $1, odst. 6. -- "Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity" změnit na "Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni", což je oficiální název
Míka
- souhlasí s oběma připomínkami a doporučuje opravit znění vnitřních předpisů
Sucharda
- změnt i název přílohy č. 3
Rohan
- je možné, aby bylo logo FAV uváděno včetně proporčních rozměrů?
Míka
- nemyslí si, že by bylo třeba logo v současnosti více specifikovat
Vais
- je možné stanovit přesnější specifikaci loga, ale nepovažuje to za nutné
Ježek
- je možné umístit oficiální (originální) logo na WWW, ale nepovažuje za nutné blíže specifikovat jeho parametry, např. rozměry, detailně použité barvy apod.

Hlasování
"Kdo je pro bod 1 tak, jak byl navržen?"

pro 17, proti 0, zdrželo se 0

Vávra
- k bodu 9 -- proč je uveden datum 30.6.2002 ?
Ježek
- vysvětluje
Sucharda
- strana 13 -- proč se vypouští bod 2. o funkčním období AS FAV?
Ježek
- bylo to přechodné ustanovení a schvaluje jej již nový senát
Kadlec
- proč se tedy nevynechává i bod 3 na téže straně?
Ježek
- událost ještě nenastala

Usnesení
"AS FAV schvaluje předložený návrh změn změn Statutu FAV (dokument č.j.1151/2002). U variantních návrhů AS FAV schvaluje varianty 3A, 4A a 5B. Dále schvaluje opravy dle výše uvedené specifikace."

Hlasování
"Kdo je pro tuto formulaci usnesení?"

pro 17, proti 0, zdrželo se 0

k bodu C. -- Různé
Dolanský
- jaký je plán příštího zasedání
Racek
- nejbližsí schůze AS FAV je 13. února 2002 a hlavní bod programu je volba děkana na další funkční období
Míka
- předává předsedovi AS FAV společnou kandidátku na děkana
Ježek
- děkuje za schválení statutu
- doporučuje před volbou děkana uspořádat shromáždění akademické obce
- na konci dubna bude třeba svolat schůzi k rozpočtu FAV
Míka
- informuje o změnách ve financování univerzity
Ježek
- podává stručný přehled vývoje rozpočtu
Vais
- termíny dalších schůzí jsou naplánovány na 13.2, 20.3. a 10.4.2002

Zapsali 23. 1. 2002 V. Radová a P. Herout
tajemnice AS FAV a její pomocník

M. Šimandl
předseda AS FAV