Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 13. 2. 2002 v UV 115 od 13:00Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Dolanský P., Girg P., Herout P., Melichar J., Míka S. (od 13:10 hod.), Racek S., Radová V., Rohan E., Šimandl M., Vávra F.
Studenti:
Böhm J. (od 13:10 hod.), Kadlec M., Kaiser J., Shamma M., Sucharda M. (od 13:10 hod.), Uhlíř K.
Omluveni:
Pradlová J.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Bastl B., Dudáček K., Dupal J., Ježek F., Klečková J., Křen J., Míková M., Nováček J., Psutka J., Slavík J., Smazalová J., Tůma F., Vaverková, Vavřička V., Vimmr J., Zeman V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba členů volební komise
A.3. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Zhodnocení činnosti AS FAV za uplynulé volební období
B.2. Zhodnocení uplynulého volebního období děkanem FAV
B.3. Představení kandidátů na děkana FAV a jejich volebních programů
B.4. Diskuse s kandidáty
B.5. Hlasování o návrhu na děkana FAV
C. Různé


Jednání:

k bodu A.1. -- prezence
Šimandl
- vítá přítomné hosty a členy senátu
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 14 senátorek a senátorů


k bodu A.2. -- volba členů volební komise
Šimandl
- informuje, že v souvislosti s tajným hlasováním o návrhu na děkana je třeba zvolit 3 člennou volební komisi, a prosí o návrhy členů do volební komise

Návrhy jsou (v abecedním pořadí): Brandner, Herout, Uhlíř

Hlasování
Bylo provedeno hlasování o složení volební komise s tímto výsledkem:
Pro 14, proti 0, zdržel se 0; Šimandl tedy konstatuje, že volební komise byla schválena.k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem

Hlasování
Bylo provedeno hlasování o navrženém programu s tímto výsledkem:
Pro 14, proti 0, zdržel se 0; Šimandl tedy konstatuje, že navržený program byl schválen.k bodu B.1. -- Zhodnocení činnosti AS FAV za uplynulé volební období
Šimandl
- vyzývá bývalého předsedu AS FAV S. Racka, aby se ujal slova
Racek
- informuje, že zápisy ze všech schůzí AS FAV z minulého volebního období jsou veřejnosti přístupné na webovských stránkách fakulty
- zmiňuje body, kterými se senát v uplynulém volebním období zabýval (rozpočet, restrukturalizace studia, aktualizace dlouhodobého záměru FAV, zajištění průběhu voleb do AS FAV)
- děkuje vedení FAV za příkladnou spolupráci se senátem

Ve 13:10 hod., v průběhu vystoupení S. Racka, přicházejí senátoři Böhm, Míka a Sucharda; přítomno je 17 senátorek a senátorů

Šimandl
- děkuje Rackovi za přednesenou zprávu a celému senátu za kvalitní práci v uplynulém volebním období


k bodu B.2. -- Zhodnocení uplynulého volebního období děkanem FAV
a k bodu B.3. -- Představení kadidátů na děkana FAV a jejich volebních programů
Šimandl
- seznamuje přítomné s návrhy na děkana, které byly AS FAV doručeny:
  1. významné osobnosti fakulty, prof. V. Zeman, prof. J. Vlček a prof. S. Míka, navrhují za kandidáta na děkana Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc.; kandidát s návrhem souhlasí
  2. doc. K. Ježek jménem svým i jménem celé katedry informatiky a výpočetní techniky navrhuje za kandidáta na děkana Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc.; kandidát s návrhem souhlasí
- informuje o schůzce kandidáta na děkana s rektorem ZČU, rektor neměl proti kandidátovi a jeho volebnímu programu žádné námitky
- navrhuje, že body B.2. a B.3. programu by mohly být spojeny, protože je pouze jeden kandidát, a to dosavadní děkan FAV doc. F. Ježek
- protože proti návrhu na sloučení bodů B.2. a B.3. programu nikdo neprotestuje, vyzývá F. Ježka, aby se ujal slova
F. Ježek
- ve svém vystoupení se zabývá následujícími body:
  1. Stav FAV
  2. Co jsme dokázali za 3 roky
  3. Co jsem za 3 roky nedokázal
  4. Obzory dalších aktivit
  5. Nový model financování
  6. Lidský kapitál
  7. Akademický senát - oponent a partner

Ve 13:50 hod., v průběhu vystoupení F. Ježka, přicházejí redaktoři z televize

Šimandl
- děkuje F. Ježkovi za vystoupení a za velmi kvalitní vedení fakulty v uplynulém volebním období


k bodu B.4. -- Diskuse s kandidáty
Šimandl
- otevírá diskusi
Míka
- v souvislosti s vytvořením nové katedry geomatiky informuje o záměru sledovat tento rok společně s tajemníkem fakulty V. Vaisem "jak by bylo, kdyby"
Racek
- Existuje finanční rozvaha o rozpočtu na tento rok? Z čeho vyplývá, jak vypadá, atd.?
F. Ježek
- v současné době probíhá jednání o rozpočtu univerzity a je znám hrubý rámec dopadu na fakultu
Míka
- konstatuje, že chápe rozladění F. Ježka v souvislosti se 2 mld. Kč, které se zásluhou F. Ježka podařilo pro vysoké školství získat, a v souvislosti s vytvářením rozpočtu univerzity na tento rok
F. Ježek
- chceme, aby navýšené finanční prostředky byly použity pro studenty
Šimandl
- ptá se, zda jsou další dotazy, a protože žádné dotazy nejsou, ukončuje diskusi


k bodu B.5. -- Hlasování o návrhu na děkana FAV
Šimandl
- vyzývá členy volební komise, aby se ujali funkce

Probíhá tajné hlasování o návrhu kandidáta na funkci děkana FAV ZČU v Plzni pro volební období 2002 - 2005 s jediným kandidátem Doc. RNDr. Františkem Ježkem, CSc.

Volební komise
- hlasovalo 17 senátorů, odevzdáno bylo 17 platných hlasovacích lístků, 17 senátorů s navrženým kandidátem souhlasilo, nebyl nikdo, kdo by nesouhlasil, a nikdo se hlasování nezdržel
- Závěr volební komise: "Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje na jmenování děkana FAV kandidáta Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc."

Přítomní reagují na závěr volební komise potleskem.

F. Ježek
- děkuje a říká, že neví, jestli může slíbit celé 3 roky
- informuje, že do vedení fakulty chce přizvat stávající členy vedení s tím, že postupně by mělo dojít k jejich obměně tak, aby pro další funkční období měly s řízením fakulty zkušenosti další osobnosti
- informuje, že není třeba měnit studijní plány FAV


k bodu C. -- Různé
Šimandl
- je třeba delegovat zástupce do rozpočtové, legislativní a studijní komise AS ZČU
- prosí o návrhy do rozpočtové komise
Brandner
- hlásí se do rozpočtové komise

Hlasování
Bylo provedeno hlasování o M. Brandnerovi jako delegátovi do rozpočtové komise s tímto výsledkem:
Pro 16, proti 0, zdržel se 1; Šimandl tedy konstatuje, že M. Brandner byl schválen delegátem AS FAV do rozpočtové komise AS ZČU

Šimandl
- žádá o návrhy na kandidáty do legislativní komise
Brandner
- navrhuje Míku
Míka
- navrhuje, aby senát se členem z řad zaměstnanců delegoval i studenta
Šimandl
- členem komise může být nejvýše jeden zástupce
F. Ježek
- je možné mít náhradníky
Míka
- v komisích by měl být také někdo z doktorandů
Míka
- přijímá návrh do legislativní komise
- rád by spolupracoval s nějakým studentem
Sucharda
- návrh studentské části: Böhm do studijní komise, Sucharda náhradník pro legislativní komisi

Hlasování
Bylo provedeno hlasování o S. Míkovi jako delegátovi do legislativní komise s tímto výsledkem:
Pro 16, proti 0, zdržel se 1; Šimandl tedy konstatuje, že S. Míka byl schválen delegátem AS FAV do legislativní komise AS ZČU

Hlasování
Bylo provedeno hlasování o J. Böhmovi jako delegátovi do studijní komise s tímto výsledkem:
Pro 16, proti 0, zdržel se 1; Šimandl tedy konstatuje, že J. Böhm byl schválen delegátem AS FAV do studijní komise AS ZČU

Smazalová
- blahopřeje F. Ježkovi ke zvolení
F. Ježek
- děkuje
Šimandl
- blahopřeje F. Ježkovi jménem akademického senátu i akademické obce k výsledku hlasování o návrhu na děkana


Zapsala 13. 2. 2002 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV

Miroslav Šimandl
předseda AS FAV