Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 20. 3. 2002 v UV 115 od 14:30Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Dolanský P., Girg P. (od 14:40 hod.), Herout P., Melichar J., Míka S., Racek S., Radová V., Šimandl M., Vávra F.
Studenti:
Böhm J., Kadlec M. (od 14:45 hod.), Kaiser J., Shamma M., Uhlíř K.
Omluveni:
Pradlová J., Rohan E.
Neomluveni:
Sucharda M.
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Klečková J., Křen J., Psutka J., Slavík J., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátorů
A.3. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Návrh na jmenovaní proděkanů FAV
B.2. Návrh na jmenovaní členů vědecké rady FAV
B.3. Zpráva o činnosti FAV (výroční zpráva)
B.4. Zpráva o hospodaření FAV v roce 2001
B.5. Změna rozpočtových pravidel FAV na rok 2002
B.6. Projednání rozpočtu FAV na rok 2002
C. Různé


Jednání:

k bodu A.1. -- prezence
Šimandl
- vítá přítomné hosty a členy senátu
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 13 členů senátu


k bodu A.2. -- schválení navrženého programu
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem

Ve 14:40 hod. přichází senátor Girg; přítomno je 14 členů senátu.

Hlasování
Bylo provedeno hlasování o navrženém programu s tímto výsledkem:
Pro 13, proti 0, zdržel se 1; Šimandl tedy konstatuje, že navržený program byl schválen.k bodu A.3. -- volba skrutátorů
Šimandl
- žádá o návrhy na skrutátory
Míka
- navrhuje P. Girga

Hlasování
"Kdo je pro Petra Girga jako pro skrutátora?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 1; P. Girg byl tedy schválen skrutátorem.

Šimandl
- navrhuje jako druhého skrutátora M. Brandnera

Hlasování
"Kdo je pro Marka Brandnera jako pro skrutátora?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 1; M. Brandner byl tedy schválen skutátorem.


Ve 14:45 hod. přichází senátor Kadlec; přítomno je 15 členů senátu.k bodu B.1. -- Návrh na jmenovaní proděkanů
Šimandl
- žádá předkladatele návrhu, děkana F. Ježka, aby se ujal slova
Ježek
- seznamuje přítomné se svým návrhem jmenovat:
Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. proděkanem pro vzdělávací činnost
Prof. Ing. Josefa Psutku, CSc. proděkanem pro tvůrčí činnost
Doc. RNDr. Jana Slavíka, CSc. proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy
Míka
Jak je to s názvy proděkanů? Ve statu FAV jsou uvedeny jiné, než uvádí pan děkan.
Ježek
Statut specifikuje oblasti činnosti proděkanů, ne jejich názvy.
Ježek
- upozorňuje na změny v kompetencích členů vedení FAV: za ubytování studentů je místo proděkana pro rozvoj a vnější vztahy zodpovědný tajemník fakulty, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy má kromě dosavadních činností na starosti také mezinárodní kontakty a spolupráci se středními školami
- informuje o tom, že v případě nutnosti zastupuje děkana 1. proděkan, což je proděkan pro vzdělávací činnost

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s návrhem děkana jmenovat proděkany:
Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. proděkana pro vzdělávací činnost
Prof. Ing. Josefa Psutku, CSc. proděkana pro tvůrčí činnost
Doc. RNDr. Jana Slavíka, CSc. proděkana pro rozvoj a vnější vztahy

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.k bodu B.2. -- Návrh na jmenovaní členů vědecké rady FAV
Šimandl
- žádá předkladatele návrhu, děkana F. Ježka, aby se ujal slova
Ježek
- seznamuje přítomné s tím, jak návrh vznikl: Osloveni byli všichni profesoři FAV s úvazkem 1 a všichni vedoucí kateder, další významné osobnosti akademické obce byly do interní části vědecké rady navrženy podle mohutnosti oborů (všichni oslovení návrh přijali). Dále byli osloveni 3 významní odborníci z FEL ZČU (nabídku bohužel odmítli) a 3 z FST ZČU (nabídku přijali). Návrhy na externí členy vědecké rady podávaly katedry (všichni oslovení nabídku přijali).
Šimandl
- zahajuje diskusi a říká, že by uvítal, kdyby ve vědecké radě FAV byl zástupce FEL ZČU
Ježek
- vysvětluje důvody, proč zástupci FEL ZČU členství ve vědecké radě FAV odmítli
- vyzývá členy AS FAV, pokud vědí o někom z FEL, kdo by byl ochoten akceptovat návrh na členství ve vědecké radě, aby ho o tom informovali
Dolanský
Je ve vědecké radě FEL ZČU zástupce FAV?
Ježek
Není mi známo.
Kadlec
Byl v minulé vědecké radě někdo z oboru geomatika, když se schvalovala akreditace tohoto oboru?
Ježek
Podle tehdejšího znění zákona akreditaci neschvalovala vědecké rada, ale akademický senát fakulty.
Shamma
Pane děkane, proč není FAV zastoupena ve vědecké radě FEL?
Ježek
Členství ve vědecké radě fakulty navrhuje její děkan, z FEL nepřišel požadavek.
Šimandl
- jménem AS FAV žádá děkana, aby pokračoval v jednání se zástupci FEL o jejich členství ve vědecké radě FAV
Šimandl
Budeme hlasovat o členech vědecké rady jednotlivě nebo en bloc?
Dolanský
- navrhuje hlasovat o složení vědecké rady FAV en bloc
Senátoři nemají proti návrhu senátora Dolanského námitek.

Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje složení Vědecké rady FAV ZČU v Plzni tak, jak bylo navrženo.

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.k bodu B.3. -- Zpráva o činnosti FAV (výroční zpráva)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- seznamuje členy senátu s výroční zprávou FAV ve struktuře definované MŠMT
Šimandl
- zahajuje diskusi
Girg
- upozorňuje, že ve zprávě nejsou uvedeny všechny publikace
Psutka
Přehled publikací je získán z databáze Aleph. Pokud ve zprávě nějaké publikace chybějí, měl by to pověřený pracovník katedry projednat s paní Václavíkovou.
Vais
Pokud bude k datu uzávěrky výroční zprávy aktualizovaná databáze Aleph, bude aktualizován i obsah zprávy.
Radová
- upozorňuje na překlepy ve zprávě

Usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2001.

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.k bodu B.4. -- Zpráva o hospodaření FAV v roce 2001
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- seznamuje členy senátu se zprávou o hospodaření FAV v minulém roce
- omlouvá se za nepříliš vypovídající tabulky, z ekonomického oddělení nebylo možné získat potřebné údaje
Ježek
- konstatuje, že struktura zprávy by měla být jiná, s větší vypovídací schopností
Klečková
- vyjadřuje naprostou nespokojenost s funkcí systému Magion
Ježek
Ve srovnání s jinými univerzitami je analytická činnost ZČU slabinou.
Herout
Funguje systém Magion na některých jiných univerzitách?
Ježek
Například na Masarykově univerzitě.
Vávra
Senát ZČU by měl mít možnost čtvrtletně kontrolovat čerpání rozpočtu.
Šimandl
- navrhuje oddělit hlasování o Zprávě o hospodaření od dalších závěrů z diskuse nepřímo souvisejících s vlastní zprávou.
Senátoři nemají proti návrhu senátora Šimandla námitek.

Usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2001.

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Z diskuse k bodu B.4. vyplynuly závěry, které jsou shrnuty v následujícím usnesení:

Usnesení č. 5
1. Akademický senát FAV ZČU v Plzni ukládá vedení FAV ZČU v Plzni, aby do října 2002 předložilo koncepci nového formátu výroční zprávy o hospodaření.
2. Akademický senát FAV ZČU v Plzni pověřuje ing. Brandnera jako zástupce FAV v rozpočtové komisi, aby na jednání rozpočtové komise přednesl otázku fungování systému Magion a umožnění analytické práce s tímto systémem na úrovni děkanátu a vedoucích kateder.
3. Akademický senát FAV ZČU v Plzni pověřuje ing. Brandnera, aby na jednání rozpočtové komise přednesl požadavek, aby vedení univerzity předkládalo akademickému senátu ZČU čtvrtletní hodnocení a analýzu stavu čerpání rozpočtu ZČU v Plzni.

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.k bodu B.5. -- Změna rozpočtových pravidel FAV na rok 2002
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- vysvětluje důvody ke změně rozpočtových pravidel (rozpočtová pravidla byla změněna akademickým senátem ZČU)
- seznamuje přítomné s principem vytváření rozpočtu FAV
Míka
Jak velké procento z rozpočtu bude využito na stipendia?
Ježek
Necelá 2%.
Kadlec
Je někde stanovena výška stipendia?
Ježek
Ve stipendijním řádu.
Ježek
- vysvětluje důvody, proč stanovil procentní podíly 75%, 5% a 20% na platby za služby a plnění FCIR, a procentní podíly 9%, 1% a 10% na dofinancování děkanátu

Usnesení č. 6
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2002, které vycházejí ze zásad přijatých 7.11.2001 a reagují na úpravu Zásad pro sestavení rozpočtu ZČU přijatou dne 6.3.2002 AS ZČU

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.k bodu B.6. -- Projednání rozpočtu FAV na rok 2002
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- seznamuje přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2002
Míka
- informuje, že vedoucí kateder navržené částky akceptovali na kolegiu děkana
Šimadl
Lze srovnat model rozpočtu ZČU s ostatními univerzitami?
Ježek
Rozpočet ZČU je jeden z nejlepších mezi univerzitami v ČR, ale např. na MU nebo ČVUT se o rozpočtu jedná nadvakrát. Nejprve se rozpočet rozděluje, a později se schvaluje. Na konci je pak komplexní příjmová mapa po položkách.
Racek
Dá se odhadnout stabilita pravidel rozpočtu?
Vais
Příští rok by měly být náklady dotaženy až na katedry, proto se domnívám, že je třeba sledovat čerpání služeb katedrami v průběhu roku.
Racek
Je pro katedru z hlediska rozpočtu lepší učit nebo se zaměřit na vědu?
Ježek
FAV má výhodu v pestrosti portfolia. Nesnažme se všichni táhnout k jedné straně.

Usnesení č. 7
a) Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Rozpočet FAV na rok 2002.
b) Akademický senát žádá, aby nejpozději do konce května 2002 byl děkanem FAV předložen přehled čerpání služeb jednotlivými katedrami v relaci s příspěvkem na jejich úhradu rozpočtu. Součástí materiálu by měl být i výhled v souvislosti s dostavbou laboratorního objektu a implementací nových studijních plánů.

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ježek
- děkuje senátu za schválení rozpočtu


k bodu C. -- Různé
Šimandl
- informuje, že v mezidobí mezi zasedáními senátu byl studentskou částí senátu zvolen zástupcem studentů v kolegiu děkana Jiří Böhm
- navrhuje, aby termín příští schůze byl přesunut z 10.4. na 22.5. nebo 29.5.
Brandner a Girg
- navrhují 22.5.

Senát se hlasováním rozhoduje pro 22.5., nicméně senátoři jsou ochotni změnit tento termín tak, aby nebyl v kolizi se zasedáním vědecké rady FAV.

Vávra
- žádá senát, aby v souvislosti se směrnicí rektora 8R/2002 o pracovní době na ZČU požádal rektora ZČU o vyjádření k následujícím otázkám:
1) Zda je směrnice 8R/2002 v souladu se zákonem č. 65/1965.
2) Zda směrnice 8R/2002 neporušuje zákon č. 65/1965.
3) Zda směrnicí 8R/2002 nedochází k porušení jiných zákonů.
Míka
- souhlasí, že jako člen legislativní komise žádost zprostředkuje
Herout
Nepovede zmíněná směrnice ke zvětšování počtu pracovníků na legislativním odboru?
Vais
JUDr. Šilhán ubezpečil, že ne.

Po rozsáhlé diskusi senát hlasoval o následujícím usnesení:

Usnesení č. 8
Akademický senát FAV ZČU v Plzni žádá děkana FAV o vyjádření k následujícím otázkám a pověřuje zástupce AS FAV v AS ZČU a v legislativní komisi, aby na jednání AS ZČU přednesli požadavek, aby se rektor ZČU vyjádřil ke směrnici 8R/2002 ve smyslu následujících otázek :
1) Zda je směrnice 8R/2002 v souladu se zákonem č. 65/1965.
2) Zda směrnice 8R/2002 neporušuje zákon č. 65/1965.
3) Zda směrnicí 8R/2002 nedochází k porušení jiných zákonů.

Hlasování
"Kdo je pro toto usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0; usnesení bylo přijato.Zapsala 20. 3. 2002 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV

Miroslav Šimandl
předseda AS FAV


Výčet usnesení přijatých na jednání AS FAV dne 20.3.2002
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena řádkou hvězdiček)
******************

Usnesení č. 1

Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s návrhem děkana jmenovat proděkany:
Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. proděkana pro vzdělávací činnost
Prof. Ing. Josefa Psutku, CSc. proděkana pro tvůrčí činnost
Doc. RNDr. Jana Slavíka, CSc. proděkana pro rozvoj a vnější vztahy

******************

Usnesení č. 2

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje složení Vědecké rady FAV ZČU v Plzni tak, jak bylo navrženo.

******************

Usnesení č. 3

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2001.

******************

Usnesení č. 4

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2001.

******************

Usnesení č. 5

1. Akademický senát FAV ZČU v Plzni ukládá vedení FAV ZČU v Plzni, aby do října 2002 předložilo koncepci nového formátu výroční zprávy o hospodaření.
2. Akademický senát FAV ZČU v Plzni pověřuje ing. Brandnera jako zástupce FAV v rozpočtové komisi, aby na jednání rozpočtové komise přednesl otázku fungování systému Magion a umožnění analytické práce s tímto systémem na úrovni děkanátu a vedoucích kateder.
3. Akademický senát FAV ZČU v Plzni pověřuje ing. Brandnera, aby na jednání rozpočtové komise přednesl požadavek, aby vedení univerzity předkládalo akademickému senátu ZČU čtvrtletní hodnocení a analýzu stavu čerpání rozpočtu ZČU v Plzni.
******************

Usnesení č. 6

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2002, které vycházejí ze zásad přijatých 7.11.2001 a reagují na úpravu Zásad pro sestavení rozpočtu ZČU přijatou dne 6.3.2002 AS ZČU

******************

Usnesení č. 7

a) Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Rozpočet FAV na rok 2002.
b) Akademický senát žádá, aby nejpozději do konce května 2002 byl děkanem FAV předložen přehled čerpání služeb jednotlivými katedrami v relaci s příspěvkem na jejich úhradu rozpočtu. Součástí materiálu by měl být i výhled v souvislosti s dostavbou laboratorního objektu a implementací nových studijních plánů.
******************

Usnesení č. 8

Akademický senát FAV ZČU v Plzni žádá děkana FAV o vyjádření k následujícím otázkám a pověřuje zástupce AS FAV v AS ZČU a v legislativní komisi, aby na jednání AS ZČU přednesli požadavek, aby se rektor ZČU vyjádřil ke směrnici 8R/2002 ve smyslu následujících otázek :
1) Zda je směrnice 8R/2002 v souladu se zákonem č. 65/1965.
2) Zda směrnice 8R/2002 neporušuje zákon č. 65/1965.
3) Zda směrnicí 8R/2002 nedochází k porušení jiných zákonů.
******************