Zápis

ze schůze AS FAV, která se konala 29. 5. 2002 v UV 115 od 14:30 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Dolanský P., Herout P., Melichar J., Pradlová J., Radová V., Rohan E. (od 14:35 hod.), Šimandl M., Vávra F.
Studenti:
Kadlec M., Kaiser J., Uhlíř K.
Omluveni:
Brandner M., Girg P., Míka S., Racek S., Shamma M.
Neomluveni:
Böhm J., Sucharda M.
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Křen J., Slavík J., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Prezence
A.2. Volba skrutátorů
A.3. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Kontrola usnesení č.5 a č.8 ze schůze AS FAV z 20.3.2002
B.2. Diskuze o zkušenostech z rozpočtu pro rok 2002 a rozpočtová pravidla pro rok 2003
B.3. Informace o stavu přijímacího řízení pro ak. rok 2002/2003
B.4. Informace o stavu ubytovacích služeb pro studenty v ak. roce 2002/2003
C. Různé


Jednání:

k bodu A.1. -- prezence
Šimandl
- vítá přítomné hosty a členy senátu
- konstatuje, že je senát usnášení schopný, neboť je přítomno 10 členů senátu


k bodu A.2. -- volba skrutátorů
Šimandl
- navrhuje P. Herouta za zaměstnaneckou část
- žádá o návrhy za studentskou část
Kaiser
- hlásí se za skrutátora

Hlasování
"Kdo je pro tyto členy senátu jako skrutátory?"
Pro 8, proti 0, zdržel se 2; Oba skrutátoři byli tedy schváleni.k bodu A.3. -- schválení navrženého programu
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K programu nejsou žádné připomínky.

Hlasování o navrženém programu
Pro 10, proti 0, zdržel se 0; Šimandl tedy konstatuje, že navržený program byl schválen.k bodu B.1. -- Kontrola usnesení č.5 a č.8 ze schůze AS FAV z 20.3.2002
Šimandl
- seznamuje přítomné se zněním usnesení č.8 ze schůze AS FAV z 20.3.2002
- informuje, že prof. Míka bezprostředně po minulé schůzi senátu kontaktoval paní Bočkovou z odboru organizace a legislativy a sdělil jí stanovisko senátu FAV
- informuje, že účinnost směrnice rektora č. 8R/2002 byla odložena
Ježek
- informuje, že za FAV byly vypracovány detailní připomínky a směrnice byla vrácena k přepracování

Senát bere informace o plnění usnesení č.8 ze schůze AS FAV z 20.3.2002 na vědomí.

Ve 14:35 hod. přichází senátor Rohan; přítomno je 11 členů senátu.

Šimandl
- seznamuje přítomné se zněním usnesení č.5 ze schůze AS FAV z 20.3.2002 (jedná se o body 2 a 3)
- cituje usnesení 3/10a a 3/10b přijatá v této souvislosti na zasedání AS ZČU a podává informaci o vystoupení dr. Rychlíka k využívání systému Magion na minulém zasedání AS ZČU
- oceňuje práci dr. Brandnera, zástupce AS FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi, který se výrazně podílel na formulaci usnesení ekonomicko-rozpočtové komise, kde prosadil "usnesení o čerpání rozpočtu" a "usnesení o ekonomickém a informačním systému Magion"

Senát bere informace o plnění usnesení č.5 ze schůze AS FAV z 20.3.2002 na vědomí.k bodu B.2. -- Diskuze o zkušenostech z rozpočtu pro rok 2002 a rozpočtová pravidla pro rok 2003
Šimandl
- vysvětluje důvody pro zařazení tohoto bodu do programu dnešní schůze v souvislosti s usnesením č.7 ze schůze AS FAV z 20.3.2002, kde AS FAV uložil vedení fakulty předložit rozvahu o dopadu plateb za služby až na koncová pracoviště, a žádá děkana F. Ježka a tajemníka V. Vaise, aby se ujali slova
Ježek
- seznamuje přítomné se základními body pro přípravu rozpočtu na rok 2003 z úrovně RVŠ, ZČU i FAV
Vais
- seznamuje přítomné s analýzou rozpočtu na rok 2002 po dopočtení plateb za služby až na koncová pracoviště
Šimandl
- děkuje za přednesené zprávy a ptá se zda nový vzorec pro výpočet rozpočtu bude uplatněn již při podzimních jednáních o rozpočtu
Ježek
To zatím není zcela jasné.
Herout
Z analýzy rozpočtu vyplývá, že po dopočtení plateb až na koncová pracoviště by nemělo dojít k dramatickým změnám. Lze to chápat tak, že s dělením rozpočtu na příští rok by neměly být problémy?
Vais
To záleží na zdrojích.
Ježek
Z analýzy je jasně vidět, v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých kateder, čímž je umožněna analytická činnost na katedrách.

Senát konstatuje, že v rámci jednání o bodu B.2 bylo splněno usnesení č.7 bod b) ze schůze AS FAV z 20.3.2002.k bodu B.3. -- Informace o stavu přijímacího řízení pro ak. rok 2002/2003
Šimandl
- žádá proděkana J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- seznamuje členy senátu se stavem přijímacího řízení pro ak. rok 2002/2003 na FAV
Ježek
- upozorňuje, že letos se naposledy přijímá do nestrukturovaných magisterských studijních programů, od dalšího roku se bude přijímat pouze do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů
- informuje, že navazující magisterské studijní programy se otevírají již letos, a to v oborech Mechanika a Geomatika
Pradlová
Jaký je podíl studentů přijímaných bez přijímacích zkoušek ve srovnání s loňským rokem?
Křen
Procentuálně je to stejné, v absolutních číslech se jedná o 252 studentů.
Dolanský
Co dělá fakulta proto, aby se počet přihlášek ke studiu na FAV nesnižoval?
Ježek
- informuje o zprávě o demografickém vývoji obyvatelstva do roku 2015 přednesené na RVŠ
- řešení problémů daných nepříznivým demografickým vývojem vidí ve zlepšení prostupnosti studijních programů, v přijímání studentů do navazujících magisterských studijních programů i z jiných škol
Vais
Je nutné se zaměřit také na celoživotní vzdělávání.
Herout
Kolik studentů bakalářského studia bude přibližně přijímáno do navazujících magisterských programů?
Ježek
Vládní strategie (s výhledem do roku 2010) je zhruba 50% studentů bakalářského studia do magisterského studia a 20% studentů magisterského studia do doktorského studia. Strategie FAV je asi 70% studentů bakalářského studia do magisterského studia a 25-30% studentů magisterského studia do doktorského studia.

Senát bere informace o stavu přijímacího řízení pro ak. rok 2002/2003 na vědomí.k bodu B.4. -- Informace o stavu ubytovacích služeb pro studenty v ak. roce 2002/2003
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby seznámil senát se stavem ubytovacích služeb
Vais
- seznamuje členy senátu se stavem ubytovacích služeb pro studenty v ak. roce 2002/2003
Vávra
Proč se snížil počet lůžek na kolejích pro FAV?
Vais
Není vyřešena delimitace lochotínských kolejí, vliv má i rychlost růstu počtu studentů na FAV ve srovnání s ostatními fakultami.
Ježek + Vais
Ubytovací kapacita se meziročně zvýšila řádově o desítky (včetně náhradního ubytování), příslib byl 500, potřeba by bylo více než 1000 lůžek.
Radová
Jak je to s ubytováním pro doktorandy?
Ježek
Pro doktorandy je 95 lůžek (pro celou ZČU).
Kaiser
Nebylo by lepší, kdyby se místo náhradního ubytování vystavěl nový objekt?
Ježek
Je beznadějné dostat dotaci na výstavbu kolejí od státu. Bylo by možné požádat o dotaci z EU, k tomu je třeba nejprve připravit kvalitní projekt.

Senát bere informace o stavu ubytovacích služeb pro studenty v ak. roce 2002/2003 na vědomí.k bodu C. -- Různé
Křen
- seznamuje senát s článkem 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni a navrhuje, aby rozsah kreditů uvedený v tomto článku byl pro FAV zvýšen z 30 na 38.
studenti
- souhlasí s návrhem
Šimandl
Jsou proti návrhu nějaké námitky?

Senát nemá proti návrhu prof. Křena žádné námitky.
Zapsala 29. 5. 2002 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV

Miroslav Šimandl
předseda AS FAV