Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 2.10.2002 v místnosti UV 115 od 13:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Dolanský P., Girg P. (od 13:05 hod.), Herout P., Klečková J., Melichar J., Míka S., Racek S. (do 15:45 hod.), Radová V., Rohan E., Šimandl M., Vávra F. (do 14:50 hod.)
Studenti:
Kadlec M., Kaiser J., Shamma M., Sucharda M. (od 13:10 hod.)
Omluveni:
Böhm J., Uhlíř K.
Neomluveni:
Hosté:
doc. F. Ježek - děkan FAV
prof. J. Křen - proděkan FAV pro vzdělávací činnost
prof. J. Psutka - proděkan FAV pro tvůrčí činnost
doc. J. Slavík - proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy
dr. V. Vais - tajemník FAV


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Zpráva o přijímacím řízení a zahájení akademického roku 2002/2003
B.2. Příprava přijímacího řízení na akademický rok 2003/2004
B.3. Stav hospodaření FAV a rozpočtové úpravy
B.4. Aktualizace dlouhodobého záměru FAV
B.5. Nominace do Rady VŠ
B.6. Diskuse o ubytovacích službách
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Šimandl
- vítá přítomné členy senátu a hosty

k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Šimandl
- konstatuje, že přítomno je 14 senátorů, senát je tedy usnášení schopný
- informuje přítomné o abdikaci RNDr. J. Pradlové na funkci senátorky z důvodu ukončení jejího pracovního poměru na ZČU
- vítá dr. J. Klečkovou, která podle výsledků voleb nastupuje na místo RNDr. Pradlové

Senát bere na vědomí informace o změně ve složení AS FAV.


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá o návrhy na skrutátory
Shamma
- hlásí se za studentskou část
Míka
- navrhuje senátora Dolanského za zaměstnaneckou část
Senátor Dolanský proti návrhu neprotestuje.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Dolanského a Shammu jako skrutátory?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.


k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K programu nejsou žádné připomínky.

Ve 13:05 hod. přichází senátor Girg; přítomno je 15 členů senátu.

Hlasování o navrženém programu
Pro 14, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje navržený program.


k bodu B.1. -- Zpráva o přijímacím řízení a zahájení akademického roku 2002/2003     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá děkana FAV F. Ježka, aby se ujal slova
Ježek
- seznamuje přítomné o stavu přijímacího řízení na FAV pro akademický rok 2002/2003 (viz písemné materiály)
- upozorňuje, že výsledky přijímacího řízení jsou ovlivněny tím, že v uplynulém školním roce nematurovala víceletá gymnázia
- informuje o účinnosti vyhlášky MŠMT č. 343/2002

Ve 13:10 hod., v průběhu vystoupení doc. Ježka, přichází senátor Sucharda; přítomno je 16 členů senátu.

Šimandl
- děkuje doc. Ježkovi za přednesenou zprávu a otevírá diskusi
Psutka
- informuje přítomné o stavu přijímacího řízení na FAV pro akademický rok 2002/2003 v doktorských studijních programech
Míka
Jsou v počtu nově přijímaných doktorandů nějaké výkyvy nebo se tam projevuje nějaký trend?
Psutka
V počtu nově přijímaných doktorandů se projevuje rostoucí trend, což je v souladu s dlouhodobým záměrem FAV. Je však třeba věnovat pozornost tomu, aby všichni doktorandi končili v plánovaném termínu, protože na déle studující doktorandy nedostáváme finance.

Návrh na usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003 a ukládá vedení FAV, aby na prosincovém zasedání AS FAV předložilo zprávu o přijímacím řízení respektující vyhlášku MŠMT č. 343/2002 včetně zprávy o přijímacím řízení do doktorských studijních programů.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 1.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 1.


k bodu B.2. -- Příprava přijímacího řízení na akademický rok 2003/2004     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá děkana FAV F. Ježka, aby se ujal slova
Ježek
- seznamuje přítomné se strukturou studia na FAV od akademického roku 2003/2004
- informuje o podmínkách přijímacího řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2003/2004 (viz písemné materiály)
- informuje o záměru fakulty, kolik studentů má být přijato na jednotlivé studijní programy
Šimandl
- děkuje doc. Ježkovi za přednesenou zprávu a otevírá diskusi
Míka
Sleduje se propadovost také v doktorských studijních programech?
Ježek
Na studenty, kteří jsou tu déle, než je standardní doba studia, nedostáváme dotace (u všech forem studia). U doktorského studia se propadovost nesleduje.
Šimandl
Co když se přijme více doktorandů, než je uvedeno v záměru?
Ježek
Počty studentů uvedené v záměru jsou orientační.
Křen
- informuje o termínech přijímacího řízení na FAV pro akademický rok 2003/2004
Herout
Kdy je Den otevřených dveří FAV?
Křen
30.1.2003

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2003/2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.


k bodu B.3. -- Stav hospodaření FAV a rozpočtové úpravy     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- informuje o stavu čerpání základních dotací v NIV k 18.9.2002 (viz písemné materiály)
- předkládá návrh úprav rozpočtu FAV R-2002 v souvislosti s rozpuštěním rozpočtové rezervy ZČU (pro FAV se jedná přibližně o 1 milion korun) a v souvislosti s vyúčtováním plateb za služby, prezentuje pravidla navržená pro rozdělení uvolněné rozpočtové rezervy ZČU a výsledků plateb za služby (viz písemné materiály)
Šimadl
- děkuje dr. Vaisovi za přednesenou zprávu a otevírá diskusi

Následuje bohatá diskuse, v jejímž závěru senátor Míka slibuje, že na příštím zasedání AS ZČU v Plzni otevře otázku, do kdy je závazné splnit usnesení AS ZČU z června 2002 o rozpuštění rozpočtové rezervy.

Návrh na usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje pravidla pro rozdělení uvolněné rozpočtové rezervy ZČU a výsledků plateb za služby.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje předložený návrh použití dosud nerozdělených neinvestičních prostředků.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 3
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 3.


Vais
- v souvislosti s usnesením č. 5 bod 1 ze schůze AS FAV z 20.3.2002 předkládá návrh nové osnovy výroční zprávy o hospodaření FAV (viz písemné materiály)
Ježek
- upozorňuje na nový způsob financování spoluúčastí na grantech

Návrh na usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí novou koncepci formátu výroční zprávy o hospodaření. Vedení FAV bude přijímat připomínky a návrhy k této koncepci do konce října 2002.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 4
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 4.


k bodu B.4. -- Aktualizace dlouhodobého záměru FAV     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá děkana FAV F. Ježka, aby se ujal slova
Ježek
- informuje o stavu jednotlivých projektů pro rok 2002 (viz písemné materiály)
- prezentuje návrhy projektů pro rok 2003 (viz písemné materiály)

Ve 14:50 hod., v průběhu vystoupení doc. Ježka, odchází senátor Vávra; přítomno je 15 členů senátu.

Šimandl
- děkuje doc. Ježkovi za přednesenou zprávu a otevírá diskusi

V 15:10 hod. odchází senátor Míka; přítomno je 14 členů senátu.

Z krátké diskuse vyplynul návrh na usnesení č. 5 v následujícím znění.

Návrh na usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí zprávu o splnění jednotlivých projektů dlouhodobého záměru FAV pro rok 2002 a schvaluje návrh aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2003.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 5
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 5.


k bodu B.5. -- Nominace do Rady VŠ     (Zpět na program)
Šimandl
- navrhuje nominovat doc. F. Ježka s ohledem na to, že vykonává funkci předsedy Rady VŠ, a žádá ho o vyjádření
Ježek
- informuje o činnosti Rady VŠ a navrhuje nominovat prof. J. Křena

V 15:15 hod. přichází senátor Míka; přítomno je 15 členů senátu.

Dolanský
- přiklání se k návrhu nominovat prof. Křena, vysvětluje důvody
Psutka
- přiklání se k návrhu nominovat doc. Ježka, není logické, aby za fakultu nebyl nominován tak významný představitel Rady
Míka
- vřele se přimlouvá pro nominaci prof. Křena
Šimandl
- po zvážení veškerých informací plynoucích z diskuse navrhuje nominovat prof. Křena

Prof. J. Křen s nominací souhlasí.

Návrh na usnesení č. 6
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje delegovat do Rady VŠ Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. Doporučuje, aby pracoval v komisi pro vědeckou (popř. pedagogickou) činnost.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 6
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 6.


k bodu B.6. -- Diskuse o ubytovacích službách     (Zpět na program)
Šimandl
- vysvětluje, proč byl tento bod zařazen do programu (stav ubytovacích služeb se dlouhodobě nelepší, kritéria pro rozdělování ubytování jsou diskutabilní)
- vyzývá tajemníka Vaise, aby seznámil senát se současnou situací v ubytování studentů
Vais
- informuje o současném stavu ubytování studentů
- navrhuje brát při rozdělování ubytování v úvahu i jiné faktory než pouze dojezdovou dobu (např. studijní výsledky, práci pro fakultu či katedry a podobně)

Po vystoupení dr. Vaise následuje velmi bohatá a chvílemi bouřlivá diskuse, které se účastní především senátoři Kadlec, Klečková, Míka, Shamma a Sucharda a hosté Ježek, Slavík a Vais. Vedení fakulty navrhuje ustanovit na úrovni fakulty komisi pro analýzu stavu ubytování studentů a pro návrh nových kritérií pro ubytování studentů. V komisi by měli být zastoupeni jak ubytovaní tak neubytovaní studenti. Nová kritéria rozdělování ubytování by se měla uplatnit od příštího akademického roku. Senátor Shamma se hlásí do práce v této komisi.

V 15:45 hod., v průběhu diskuse, odchází senátor Racek; přítomno je 14 členů senátu.

Návrh na usnesení č. 7
Akademický senát FAV ZČU v Plzni podporuje návrh děkana vytvořit na úrovni fakulty komisi pro analýzu stavu ubytování studentů a pro návrh nových kritérií pro ubytování studentů.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 7
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 7.


k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Šimandl
- děkuje dr. Brandnerovi za iniciování návrhu prodloužit zkouškové období pro ty studenty, kteří byli postiženi srpnovými povodněmi
- děkuje také vedení FAV a ZČU za pružnou reakci na návrh dr. Brandnera
Herout
- navrhuje zvážit možnost dát do poslucháren věšáky na kabáty; studenti reagují, že to není potřeba
Shamma
- navrhuje zvážit možnost umístění bankomatu v areálu ZČU na Borech; doc. Ježek reaguje, že tento problém bude pravděpodobně řešen v souvislosti s nově budovaným objektem FEL
Sucharda
- navrhuje zvážit možnost placení v menze přes účet; tajemník Vais bere tento návrh na vědomí
Míka
- doporučuje rozšířit informace o senátu FAV na www stránkách fakulty; předseda a tajemnice senátu reagují, že se doplnění informací o senátu na www stránkách již připravuje
Sucharda
- žádá vedení FAV o možnost umístit v areálu ZČU na Borech nástěnku pro Radu kolejí; tajemník FAV nabízí jako řešení využít část stávající nástěnky FAV

Termín další schůze AS FAV je 4.12.2002 ve 14:30 hod. v místnosti UV 115.
Zapsala 2.10.2002 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.
předseda AS FAV


Přehled usnesení přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 2.10.2002

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003 a ukládá vedení FAV, aby na prosincovém zasedání AS FAV předložilo zprávu o přijímacím řízení respektující vyhlášku MŠMT č. 343/2002 včetně zprávy o přijímacím řízení do doktorských studijních programů.


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2003/2004.


Usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje pravidla pro rozdělení uvolněné rozpočtové rezervy ZČU a výsledků plateb za služby.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje předložený návrh použití dosud nerozdělených neinvestičních prostředků.


Usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí novou koncepci formátu výroční zprávy o hospodaření. Vedení FAV bude přijímat připomínky a návrhy k této koncepci do konce října 2002.


Usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí zprávu o splnění jednotlivých projektů dlouhodobého záměru FAV pro rok 2002 a schvaluje návrh aktualizace dlouhodobého záměru FAV pro rok 2003.


Usnesení č. 6
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje delegovat do Rady VŠ Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. Doporučuje, aby pracoval v komisi pro vědeckou (popř. pedagogickou) činnost.


Usnesení č. 7
Akademický senát FAV ZČU v Plzni podporuje návrh děkana vytvořit na úrovni fakulty komisi pro analýzu stavu ubytování studentů a pro návrh nových kritérií pro ubytování studentů.