Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 4.12.2002 v místnosti UV 115 od 15:30 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Dolanský P., Girg P., Herout P., Klečková J. (od 15:35 hod.), Melichar J., Míka S. (do 17:30 hod.), Racek S., Radová V., Šimandl M., Vávra F.
Studenti:
Kadlec M., Kaiser J., Sucharda M. (od 15:35 hod.), Uhlíř K.
Omluveni:
Böhm J., Rohan E., Shamma M.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů
B. Hlavní program
B.1. Zpráva o přijímacím řízení pro ak. rok 2002/2003 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002)
B.2. Nový formát výroční zprávy o hospodaření
B.3. Příprava rozpočtu pro rok 2003
B.4. Novelizace Statutu FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Šimandl
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Šimandl
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K programu nejsou žádné připomínky.

Hlasování o navrženém programu
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá o návrhy na skrutátory
Dolanský
- hlásí se za zaměstnaneckou část
Kaiser
- hlásí se za studentskou část

Hlasování
"Kdo je pro senátory Dolanského a Kaisera jako skrutátory?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.


V 15:35 hod. přicházejí senátoři Klečková a Sucharda; přítomno je 15 členů senátu.k bodu B.1. -- Zpráva o přijímacím řízení pro ak. rok 2002/2003 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002)     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- seznamuje přítomné se zprávou o přijímacím řízení pro ak. rok 2002/2003 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002), upozorňuje zejména na změny oproti zprávě předložené na jednání senátu FAV 2.10.2002
Šimandl
- děkuje za přednesenou zprávu
- otevírá diskuzi

K přednesené zprávě nejsou žádné připomínky.

Návrh na usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003 podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 1.k bodu B.2. -- Nový formát výroční zprávy o hospodaření     (Zpět na program)
Šimandl
- informuje, že koncepci této zprávy vzal senát FAV na vědomí již při jednání 2.10.2002, do 30.10.2002 bylo možné podávat připomínky
Vais
- seznamuje přítomné s připomínkou senátora Vávry k terminologii (nepoužívat pojem "investiční majetek", ale "dlouhodobý majetek")
Klečková
- souhlasí s předloženou strukturou zprávy, ale mzdové prostředky zahrnují odměňování nejen za pedagogickou činnost, ale i z výzkumných projektů, a proto navrhuje zvážit, zda tyto údaje v této podobě zveřejňovat
Míka, Brandner, Ježek
- přimlouvají se za co největší transparentnost zprávy
Vais
- v bodě 4) předložené osnovy výroční zprávy navrhuje pro položku granty formulaci "granty - jednotlivě, ve stejné struktuře"
Klečková
- s touto úpravou souhlasí

Jiné připomínky k přednesené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje nový formát výroční zprávy o hospodaření s úpravou bodu 4) podle návrhu V. Vaise.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.k bodu B.3. -- Příprava rozpočtu pro rok 2003     (Zpět na program)
Šimandl
- informuje o stavu přípravy rozpočtu na úrovni univerzity a seznamuje přítomné s úpravami a doplňky Metodiky rozpočtu na rok 2003, které přijal senát ZČU (financování veřejných učeben, mechanismus převodu zbylých finančních prostředků na další rok (přes FRIM), zrušení institutu upřesnění rozpočtu, zavedení celouniverzitního neinvestičního fondu, možná úprava koeficientace předmětů, které mají přednášku a cvičení)
Vais
- informuje o stavu přípravy rozpočtu na úrovni fakulty
Ježek
- upřesňuje informace týkající se financování veřejných učeben
- informuje senát o stavu přípravy rozpočtu na úrovni státu (nenaroste normativ, otázkou je financování specifického výzkumu - zatím nejsou pravidla) a o personálních změnách na ministerstvu
Míka
- podává informaci o průběhu jednání AS ZČU

Z další diskuze vyplynul návrh na usnesení č. 3.

Návrh na usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni ukládá vedení fakulty při konstrukci rozpočtu na rok 2003 rozpočítat platby za služby celouniverzitních útvarů adresně na jednotlivá pracoviště.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 3
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 3.k bodu B.4. -- Novelizace Statutu FAV     (Zpět na program)
Šimandl
- vyzývá tajemníka FAV V. Vaise, aby zdůvodnil potřebu novelizace Statutu FAV
Vais
- informuje senát, že v souvislosti s ukončenou akreditací studijních programů je třeba novelizovat přílohu č. 1 Statutu "Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě aplikovaných věd" a předkládá její nové znění

Senátoři proti novelizaci přílohy č. 1 Statutu FAV ZČU nemají žádné námitky.

Návrh na usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje novelizaci Přílohy č. 1 Statutu FAV ZČU - Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 4
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 4.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Šimandl
- informuje o jednání AS ZČU, které se týkalo výstavby nových kolejí, a o návrhu vytvořit tzv. projektový tým pro výstavbu kolejí, kam mají všechny fakulty ZČU možnost delegovat svého zástupce
Míka
- podává další informace o jednání AS ZČU k tomuto bodu

Z následující diskuse o možných kandidátech vyplynulo nominovat za FAV do projektového týmu senátora Vávru a jednoho studenta.

Vávra
- s nominací souhlasí, pokud projektový tým bude mít pro svoji činnost dostatečné pravomoci
studenti
- poradí se a svého kandidáta oznámí do konce dnešního jednání senátu
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby senát seznámil s postupem prací na nových pravidlech FAV pro přidělování dotovaného ubytování pro studenty
Vais
- obsáhle informuje o postupu prací na nových pravidlech pro přidělování ubytování
- informuje, že k práci ve studenstké pracovní komisi pro ubytování (viz usnesení č. 7 z jednání AS FAV ZČU ze dne 2.10.2002) se přihlásili studenti Marvan Shamma, Stanislav Kožina, Jan Kaiser, Zdeněk Jonáš a Martin Sucharda, z nichž 4 získali ubytování a 1 je z Plzně
- uvádí časový harmonogram dalšího postupu
Dolanský
- vítá zavedení nových pravidel
- navrhuje další možnosti pro udělení bodů za nadstandardní aktivity v oblasti reprezentace univerzity a fakulty (dlouhodobé dárcovství krve, záchrana života, apod.)
Ježek, Vais
- s návrhem senátora Dolanského souhlasí
Míka
- vítá zavedení především tzv. ad hoc bodů
- doporučuje nová pravidla prezentovat budoucím studentům již na Dni otevřených dveří FAV
Ježek, Vais
- informují, že studenti 1. ročníků byly s návrhem nových pravidel pro rozdělování ubytování seznámeni již v nultém týdnu semestru a že v případě schválení navržených pravidel senátem FAV bude bezprostředně zahájena informační kampaň mezi studenty
Sucharda
- vyjadřuje spokojenost s předloženým materiálem
- ptá se, jaká pravidla budou platit pro zahraniční studenty
Vais
- vyjadřuje názor, že zahraniční studenti by ubytovaní měli být vždycky
Ježek
- doporučuje využít navržená pravidla i pro studenty ze Slovenska
Herout
- chválí tajemníka Vaise za velmi dobrou práci
- ptá se, zda existuje nějaká mez, které okresy jsou příliš blízko, a proto se studenti z nich nebudou ubytovávat
Vais
V současné době nebydlí studenti z okresů Plzeň město, Plzeň jih, Plzeň sever a Rokycany, ale pro nová pravidla je zatím vše ještě otázkou jednání.
Míka
- navrhuje nevylučovat blízké okresy ze systému nových pravidel
Girg
- má výhrady k zařazení bodů za práci na projektech do kategorie ad hoc bodů

V 17:30 hod. odchází senátor Míka; přítomno je 14 členů senátu.

Klečková
- vítá možnost přiznání mimořádného stipendia pro studenty, kteří splňují předepsaný počet bodů, ale nevejdou se do fakultní kvóty pro dotované ubytování
studenti
- upozorňují na zvýhodňování vyšších ročníků na úkor nižších
Ježek
Do určité míry to tak je.
Vais
Zavedení nových pravidel rozdělování ubytování by mělo minimalizovat také problém s neobsazovanými lůžky, kdy studenti dostanou ubytování na základě dojezdové doby, ale pak nesplní podmínky pro postup do vyššího ročníku.

Na základě diskuze byl zformulován návrh na usnesení č. 5.

Návrh na usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí informaci o postupu prací na nových pravidlech pro přidělování dotovaného ubytování.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje složení studentské pracovní komise s tím, že doporučuje její rozšíření o 2-3 neubytované studenty.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 5
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 5.


studenti
- navrhují za svého zástupce v projektovém týmu pro výstavbu kolejí senátora Suchardu

Návrh na usnesení č. 6
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje do projektového týmu pro výstavbu kolejí Doc. Ing. Františka Vávru, CSc., a Martina Suchardu.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 6
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 6.


Herout
Jaké jsou důvody k chystané změně telefonních čísel na ZČU a jak bude změna probíhat?
Vais
Důvodem ke změně telefonních čísel je pořízení nové inteligentní telefonní ústředny. Důsledkem změny je, že všechny budovy ZČU (včetně Chebu) by měly mít stejnou předvolbu. Stávající státní linky se ke konci roku ruší. Změna telefonních čísel začne probíhat v pátek 13.12.2002 večer.
Šimandl
- informuje přítomné, že termíny schůzí AS FAV ZČU v příštím roce budou stanoveny později, až bude znám rektorátní harmonogram
- přeje všem přítomným hezké Vánoce a úspěšný nový rokZapsala 4.12.2002 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV

Miroslav Šimandl
předseda AS FAV


Přehled usnesení přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 4.12.2002

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003 podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002.


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje nový formát výroční zprávy o hospodaření s úpravou bodu 4) podle návrhu V. Vaise.


Usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni ukládá vedení fakulty při konstrukci rozpočtu na rok 2003 rozpočítat platby za služby celouniverzitních útvarů adresně na jednotlivá pracoviště.


Usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje novelizaci Přílohy č. 1 Statutu FAV ZČU - Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.


Usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí informaci o postupu prací na nových pravidlech pro přidělování dotovaného ubytování.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje složení studentské pracovní komise s tím, že doporučuje její rozšíření o 2-3 neubytované studenty.


Usnesení č. 6
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje do projektového týmu pro výstavbu kolejí Doc. Ing. Františka Vávru, CSc., a Martina Suchardu.