Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 12.3.2003 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Girg P. (od 14:40 hod.), Herout P., Klečková J. (do 16:45 hod.), Melichar J., Míka S. (od 14:10 hod.), Racek S., Radová V., Rohan E., Šimandl M., Vávra F.
Studenti:
Böhm J. (od 15:05 hod.), Kadlec M., Kaiser J., Shamma M., Uhlíř K.
Omluveni:
Dolanský P.
Neomluveni:
Sucharda M.
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Křen J., Obracalík O., Podaný P., Psutka P., Slavík J., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Návrh a projednání rozpočtu FAV na rok 2003
B.2. Pravidla pro poskytování ubytovacích služeb
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Šimandl
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Šimandl
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá o návrhy na skrutátory
Kaiser
- hlásí se za studentskou část
Šimandl
- navrhuje senátora Vávru za zaměstnaneckou část
Senátor Vávra neprotestuje.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Vávru a Kaisera jako skrutátory?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem
- informuje, že do programu dnešní schůze nebyla z důvodu onemocnění velké části vedení FAV oproti původním předpokladům zařazena zpráva o činnosti FAV a zpráva o hospodaření FAV za uplynulý rok, žádá děkana F. Ježka o podrobnější informace.
Ježek
- omlouvá se za nedodání zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření FAV. Příčinou bylo onemocnění téměř celého vedení FAV, zbylí členové vedení dali v této situaci přednost přípravě rozpočtu. Další příčinou byl nedostatek podkladů z databáze RIV, která byla postižena loňskými záplavami.
- slibuje, že obě zprávy budou vystaveny na internetu do konce března, k finálnímu projednání zpráv pak může dojít na květnové schůzi senátu
Senát vysvětlení akceptuje.

Ve 14:10 hod. přichází senátor Míka; přítomno je 14 členů senátu.

K programu schůze nejsou žádné připomínky.

Hlasování o navrženém programu
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje jednomyslně navržený program.k bodu B.1. -- Návrh a projednání rozpočtu FAV na rok 2003     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise a děkana F. Ježka, aby se ujali slova
Vais
- podává přehled hospodářských výsledků FAV za rok 2002 jako úvodní informaci před vlastním projednáním rozpočtu
Ježek
- podává informaci o rozpočtových pravidlech na úrovni státu a univerzity (upozorňuje na problém s financováním NTC, na změnu jednotkových cen a na problematický příspěvek na provoz veřejných počítačových učeben na fakultách; informuje o rezervních fondech na univerzitě - 11 mil. rezervní fond ZČU, 5 mil. fond rektora)
- předkládá rozpočet FAV ZČU v Plzni pro rok 2003, upozorňuje zejména na problémy, do kterých se dostala KME a částečně i KFY

V průběhu vystoupení děkana Ježka přicházejí senátoři Girg (ve 14:40 hod.) a Böhm (v 15:05 hod.); přítomno je 16 členů senátu.

Šimandl
- děkuje V. Vaisovi a F. Ježkovi za přednesené informace a za práci při formování univerzitního ropočtu
- oceňuje předložený návrh rozpočtu pro FAV, který využívá schválený rozpočtový model, ale též respektuje aktuální charakteristiky činnosti kateder a vnějšího prostředí
- otevírá diskuzi k rozpočtu

Následuje poměrně bohatá diskuse, nejdůležitější body jsou:

Šimandl
- navrhuje rozdělit diskuzi na 2 části: rozpočet FAV a doporučení pro AS ZČU
- žádá o další připomínky k návrhu rozpočtu FAV
Míka
- žádá o vysvětlení jednoho ze vzorců použitého pro výpočet rozpočtu: Jaký vliv má počet docentů a profesorů na katedře na rozpočet katedry?
Ježek
Docenti a profesoři nemají žádný zásadní význam, počet studentů hraje významnější roli.

Další připomínky k návrhu rozpočtu FAV nejsou.

Návrh na usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Rozpočet FAV na rok 2003 (dokument č.j. DFAV 350/2003 a č.j. AS FAV 2003/01-3).

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni jednomyslně přijímá usnesení č. 1.


Šimandl
- na základě podnětů, kterí zazněly v diskuzi k rozpočtu FAV, formuluje doporučení pro AS ZČU jako návrh na usenesení č. 2

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni oceňuje zvýšení transparentnosti procesu návrhu rozpočtu Západočeské univerzity v Plzni. Oceňuje práci vedení univerzity, zejména prof. Z. Ryjáčka, v tomto směru. Nicméně AS FAV doporučuje přijmout na úrovni Akademického senátu ZČU v Plzni usnesení, které by zavazovalo vedení univerzity zvýšit úsilí vedoucí ke stabilizaci vnitřních cen a předkládat Akademickému senátu ZČU porovnání vnitřních cen s vnějším prostředím.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni jednomyslně přijímá usnesení č. 2k bodu B.2. -- Pravidla pro poskytování ubytovacích služeb     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- připomíná výsledky jednání AS FAV a Strategického týmu FAV, která proběhla koncem minulého roku
- informuje, že příští týden zasedá kolejní komise, do konce března by pak mělo proběhnout připomínkové řízení k pravidlům ubytování a do 15.4.2003 by měla být nová vyhláška o přidělování bydlení
Ježek
- podotýká, že je třeba ještě dořešit jednotlivé bodové sazby (sazbu za okresy, sazbu za vážený studijní průměr, a podobně)
Shamma, Kaiser
- informují o souhlasném přijetí návrhu ubytovávacích pravidel ve studentské obci

Senát bere přednesené informace na vědomí.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Šimandl
- upozorňuje na to, že KFY nemá v AS FAV žádného zástupce.
- navrhuje senátu zvážit možnost změnit volební pravidla AS FAV tak, aby v senátu měla každá katedra nějakého zástupce. Tento návrh zdůvodňuje tím, že by bylo logické, aby při jednání o dokumentech, které mají dopad přímo na jednotlivé katedry (tj. například při jednání o rozpočtu), měla každá katedra v senátu zástupce s hlasovacím právem, podobně jako senát ZČU je tvořen zástupci všech fakult.
Míka
- říká, že je to problém KFY
Psutka
- připomíná, že nedávno byla ve stejné situaci i KKY. Je to obecně problém "malých" kateder, protože kandidáti z "velkých" kateder mají větší šanci dostat více hlasů.
Ježek
- podotýká, že KFY a KME navrhli málo kandidátů do senátu
Herout
- na základě kandidátní listiny z minulých voleb informuje o tom, že z KME byli kandidáti 3, z KFY žádný.
Slavík
KFY neměla kandidáta z toho důvodu, že ve Volebním a jednacím řádu AS FAV je omezení, že "Člen akademické obce FAV může být členem AS FAV nejvýše ve dvou po sobě bezprostředně následujících funkčních obdobích." (§ 2, odst. 2).
Ježek
Ve Statutu FAV ani ZČU ani ve vysokokoškolském zákoně takové omezení není, je to věc senátu FAV.

V 16:45 hod.odchází senátorka Klečková; přítomno je 15 členů senátu.

Šimandl
- navrhuje, aby senát hlasováním vyjádřil svou vůli jednat o změně Volebního a jednacího řádu AS FAV v těchto bodech:
I) z § 2 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FAV vyškrtnout omezení na 2 bezprostředně po sobě jdoucí funkční období,
II) změnit volební pravidla do senátu FAV tak, aby každá katedra měla v AS FAV svého zástupce, pokud katedra nějakého kandidáta navrhne.

Hlasování k bodu I:"Kdo je pro to, aby z § 2 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FAV bylo vyškrtnuto omezení na 2 bezprostředně po sobě jdoucí funkční období?"
Pro 9, proti 5, zdržel se 1.


Hlasování k bodu II:"Kdo je pro to, aby Volební a jednací řád AS FAV byl upraven tak, aby každá katedra měla v AS FAV svého zástupce, pokud katedra kandidáty navrhne?"
Pro 4, proti 6, zdržel se 5.


Z hlasování vyplynulo, že AS FAV nadpoloviční většinou přítomných vyjadřuje vůli jednat o změně Volebního a jednacího řádu AS FAV v souvislosti s bodem I. V bodu II má senát FAV mírně negativní postoj. Senát proto pověřil vedení AS FAV připravit ve spolupráci s vedením fakulty novelu Volebního a jednacího řádu AS FAV a předložit ji k projednání AS FAV na květnovém zasedání.


Šimandl
- končí dnešní zasedání AS FAV a děkuje všem přítomným za účastZapsala 12.3.2003 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV

Miroslav Šimandl
předseda AS FAV


Přehled usnesení přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 12.3.2003

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Rozpočet FAV na rok 2003 (dokument č.j. DFAV 350/2003 a č.j. AS FAV 2003/01-3)


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni oceňuje zvýšení transparentnosti procesu návrhu rozpočtu Západočeské univerzity v Plzni. Oceňuje práci vedení univerzity, zejména prof. Z. Ryjáčka, v tomto směru. Nicméně AS FAV doporučuje přijmout na úrovni Akademického senátu ZČU v Plzni usnesení, které by zavazovalo vedení univerzity zvýšit úsilí vedoucí ke stabilizaci vnitřních cen a předkládat Akademickému senátu ZČU porovnání vnitřních cen s vnějším prostředím.