Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 14.5.2003 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M. (od 14:05 hod.), Dolanský P., Girg P. (od 15:30 hod.), Herout P., Klečková J., Melichar J., Míka S. (od 14:05 hod.), Racek S., Radová V., Šimandl M., Vávra F.
Studenti:
Kadlec M., Kaiser J., Sucharda M., Uhlíř K.
Omluveni:
Rohan E., Shamma M.
Neomluveni:
Böhm J.
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Kožina, Křen J., Psutka J., Slavík J., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů a volební komise
B. Hlavní program
B.1. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2002
B.2. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2002
B.3. Přijímací řízení pro ak. rok 2003/2004
B.4. Konkretizace pravidel pro ubytovací služby
B.5. Návrh na úpravu Volebního a jednacího řádu AS FAV
B.6. Návrh na jmenování proděkana pro tvůrčí činnost
B.7. Volba předsedy AS FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Šimandl
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Šimandl
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Šimandl
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K programu schůze nejsou žádné připomínky.

Hlasování o navrženém programu
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů a volební komise     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Herout a Kaiser.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Herouta a Kaisera jako skrutátory?"
Pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.

Ve 14:05 hod. přicházejí senátoři Brandner a Míka; přítomno je 14 členů senátu.

Šimandl
- žádá o návrhy členů do volební komise, navrhuje, aby se členy stali právě zvolení skrutátoři
Senát s tímto návrhem souhlasí.
Dolanský
- hlásí se jako další člen volební komise

Hlasování
"Kdo je pro senátory Dolanského, Herouta a Kaisera jako členy volební komise?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 3.

Senát schvaluje volební komisi.k bodu B.1. -- Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2002     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- stručně komentuje předloženou zprávu, senátoři měli možnost se s touto zprávou seznámit předem
Šimandl
- děkuje V. Vaisovi za přednesené informace a otevírá diskusi

Žádné připomínky k přednesené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2002 (č.j. DFAV 403/2003, č.j. AS FAV 2003/03-3).

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 1.k bodu B.2. -- Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2002     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- podrobně komentuje předloženou výroční zprávu o hospodaření
- vysvětluje, proč nemohl splnit schválenou osnovu v bodě 3 - Porovnání aktiv a pasiv na začátku a na konci hodnoceného období (nebyla k dispozici potřebná data)
Šimandl
- děkuje za přednesenou zprávu a zahajuje diskuzi
Ježek
- upozorňuje na situaci v oblasti vědy na FAV v souvislosti se zákonem č. 130/2002 Sb.
Psutka
- informuje o záměru univerzity rozdělovat peníze na specifický výzkum formou grántového systému. Tento záměr se podařilo odvrátit.
Ježek
- podává informaci o finacování vědy na jiných univerzitách
Klečková
- děkuje tajemníkovi Vaisovi za velmi kvalitně zpracovanou zprávu

Jiné připomínky k přednesené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2002 (č.j. DFAV 404/2003, č.j. AS FAV 2003/04-3).

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.k bodu B.3. -- Přijímací řízení pro ak. rok 2003/2004     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá proděkana J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- podává informaci o 1. kole přijímacího řízení pro ak. rok 2003/04 (termíny přijímacího řízení, počty přihlášek)
- zdůvodňuje vyhlášení 2. kola pro kombinovanou formu studia v bakalářských studijních programech GEMB a AVIB, informuje o termínech
Šimandl
- děkuje za informace a zahajuje diskuzi
Ježek
- přimlouvá se, aby senátoři vyhlášení 2. kola pro uvedené studijní programy podpořili
Křen
- doplňuje informaci o "záchranné síti" pro studenty magisterských studijních programů FAV

Další připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s vyhlášením 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy GEMB a AVIB v kombinované formě studia.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 3
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 3.k bodu B.4. -- Konkretizace pravidel pro ubytovací služby     (Zpět na program)
Šimandl
- žádá tajemníka V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- podrobně popisuje algoritmus přidělování míst na dotované ubytování pro stávající studenty a pro nastupující studenty
Ježek, Míka
- navrhují, jak ocenit studenty, kteří byli přijati bez přijímacích zkoušek
Šimandl
- děkuje V. Vaisovi za informace a otevírá diskuzi
Míka, Kaiser
Jak jsou o tomto systému přidělování ubytování informováni studenti?
Ježek
Informace byly na nástěnce a jsou na webovských stránkách fakulty.
Kaiser
Váhy jednotlivých kritérií pro akademický rok 2003/2004 byly stanoveny na 70:20:10. Cílový stav má být 50:30:20. Kdy tento cílový stav nastane?
Vais
Nejdříve se musí zanalyzovat výsledky pro koeficienty 70:20:10 a podle toho se uvidí, zda koeficienty 50:30:20 budou nastaveny už za rok nebo později.
Šimandl
Kolik lidí z těch, co chtějí ubytování, bydlí?
Vais
250 na kolejích, 100 na náhradním ubytování. Žádostí bylo 419 (bez 1. ročníků).
Míka
Jak je to s Malesicemi?
Ježek
Jsou na prodej.
Kaiser
Kolik je míst pro první ročníky?
Vais
27% kapacity je určeno pro 1.ročník, zbytek pro vyšší ročníky. Těch 350 rozdělených míst je tedy 73%.

Další připomínky nejsou.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere přednesené informace na vědomí.V 15:30 hod. přichází senátor Girg; přítomno je 15 členů senátu.k bodu B.5. -- Návrh na úpravu Volebního a jednacího řádu AS FAV     (Zpět na program)
Šimandl
- informuje, že návrh na změny dostali všichni senátoři v předstihu k připomínkování
- informuje o tom, jaký volební a jednací řád mají akademické senáty na jiných fakultách
- seznamuje senátory s navrženými úpravami ve Volebním a jednacím řádu AS FAV
  • úprava I: v § 2 odst. 2 se vypouští věta "Člen akademické obce FAV může být členem AS FAV nejvýše ve dvou po sobě bezprostředně následujících funkčních obdobích."
  • úprava II: zohledňuje zastoupení každé katedry v AS FAV, je navržena ve třech variantách:
    • varianta A) Počet akademických pracovníků v AS FAV je dvojnásobkem počtu kateder, za každou katedru jsou zvoleni ti dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.
    • varianta B) Počet akademických pracovníků v AS FAV je dvojnásobkem počtu kateder, za každou katedru je zvolen ten kandidát, který získal nejvíce hlasů, další místa v zaměstnanecké komoře zaujmou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů bez ohledu na jejich příslušnost ke katedře.
    • varianta C) Počet akademických pracovníků v AS FAV je 12 akademických pracovníků a 6 studentů, za každou katedru je zvolen ten kandidát, který získal nejvíce hlasů, další místa v zaměstnanecké komoře zaujmou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů bez ohledu na jejich příslušnost ke katedře.
Ježek
- doporučuje škrtnout omezení na maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období, je to škrtnuto ve všech dokumentech, kromě tohoto
Klečková
- doporučuje omezení také škrtnout
Vávra
- navrhuje o změnách hned hlasovat, senátoři měli možnost se s navrhovanými změnami seznámit předem
Ježek
- upozorňuje, že Volební a jednací řád AS FAV je vnitřní předpis fakulty, tudíž k jeho schválení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu
Šimandl
- navrhuje hlasovat o jednotlivých úpravách samostatně, ke schválení úprav stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných senátorů. Pokud bude některá z navrhovaných úprav schválena, bude se dále hlasovat o novém znění Volebního a jednacího řádu AS FAV. Při tomto hlasování pak bude zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů.

Senátoři s návrhem souhlasí.

Hlasování o úpravě I
Kdo je pro, aby se v § 2 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FAV škrtla druhá věta a nové znění tohoto paragrafu tedy bylo "Funkční období členů senátu je dvouleté." ?
Pro 10, proti 4, zdržel se 1.

Senát navrhovanou změnu § 2 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FAV schvaluje.

Míka
- ptá se, zda nově navržený odst. 14 paragrafu 4 není zbytečný
Šimandl
Tento odstavec v podstatě zbytečný je, byl doplněn jako reakce na připomínky senátorů Racka a Herouta, kteří měli připomínku, že zánik nebo vznik kateder vyvolá podle úprav navržených ve variantě A) a B) vždy nové volby. Podle názoru předkladatelů z navržených úprav nutnost nových voleb při změně počtu kateder jednoznacně nevyplývá, protože struktura senátu navrhovaná v úpravách se vztahuje ke dni voleb a ne ke každému okamžiku funkčního období senátu.
Sucharda
- požaduje vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými variantami v úpravě II
Šimandl, Radová
- vysvětlují rozdíly
Šimandl
- navrhuje hlasovat o tom, kdo je pro jakoukoli z navržených variant. Pokud v tomto hlasování bude nadpoloviční většina přítomných senátorů pro, bude se hlasovat o jednotlivých variantách samostatně. V opačném případě nemá smysl o úpravě II dále hlasovat.

Senátoři s tímto návrhem souhlasí.

Hlasování o úpravě II
"Kdo je pro jakoukoli variantu úpravy II?"
Pro 6, proti 6, zdržel se 3.

Senát neschválil žádnou z variant úpravy II.

Šimandl
- upozorňuje, že nyní se bude hlasovat o novém znění Volebního a jednacího řádu AS FAV, kde je novelizováno znění § 2 odst. 2.   

Návrh na usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Volební a jednací řád AS FAV se změnou § 2 odst. 2 v tomto znění: "Funkční období členů senátu je dvouleté." (č.j. DFAV 411/2003, č.j. AS FAV 2003/05-3).

Hlasování o návrhu na usnesení č. 4
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 12, proti 2, zdržel se 1.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 4 nadpoloviční většinou všech členů senátu.

AS FAV pověřuje děkana FAV, aby schválený Volební a jednací řád AS FAV předložil ke schválení AS ZČU.k bodu B.6. -- Návrh na jmenování proděkana pro tvůrčí činnost     (Zpět na program)
Šimandl
- vyzývá děkana FAV F. Ježka, aby se ujal slova
Ježek
- oznamuje, že stávající proděkan pro tvůrčí činnost prof. J. Psutka se s účinností od 1.7.2003 stává vedoucím katedry kybernetiky, proto je třeba jmenovat nového proděkana pro tvůrčí činnost
- seznamuje přítomné se svým návrhem jmenovat novým proděkanem pro tvůrčí činnost Prof. Ing. Miroslava Šimandla, CSc.

Senátoři nemají žádné námitky.

Návrh na usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s návrhem děkana jmenovat proděkanem pro tvůrčí činnost Prof. Ing. Miroslava Šimandla, CSc. (č.j. DFAV 398/2003, č.j. AS FAV 2003/02-3).

Hlasování o návrhu na usnesení č. 5
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 1.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 5.k bodu B.7. -- Volba předsedy AS FAV     (Zpět na program)

Protože stávající předseda AS FAV M. Šimandl bude jmenován proděkanem, což je podle § 11 odst. 5 Statutu FAV neslučitelné s členstvím v akademickém senátu, je třeba zvolit nového předsedu AS FAV.

Šimandl
- otevírá diskuzi

V diskusi padají různé návrhy na kandidáta na předsedu AS FAV, všichni oslovení kandidáti však postupně odmítají.

Brandner
- navrhuje přestávku v jednání

Následuje 5-minutová přestávka. Po přestávce chybí senátor Kadlec; přítomno je 14 členů senátu.

Melichar
- oznamuje, že během přestávky došlo k dohodě mezi několika kandidáty na předsedu senátu a že kandidaturu přijímá senátor S. Míka
Míka
- prosí tajemnici senátu V. Radovou, aby v případě jeho zvolení předsedou senátu pokračovala ve funkci tajemnice
Radová
- souhlasí

Volební komise informuje o způsobu hlasování v tajných volbách.

Probíhá tajná volba předsedy AS FAV s jediným kandidátem S. Míkou.

Volební komise
V tajné volbě hlasovalo 14 senátorů, odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků, 1 neplatný. 13 senátorů s navrženým kandidátem souhlasilo, nikdo nebyl proti.
Závěr volební komise: Senátor S. Míka se stává předsedou AS FAV.

Přichází senátor Kadlec; přítomno je 15 členů senátu.

Šimandl
- gratuluje novému předsedovi ke zvolení
Míka
- žádá senátora M. Šimandla, aby dokončil vedení dnešní schůze
Šimandl
- souhlasí


k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Sucharda
- oznamuje, že k 15.5.2003 abdikuje z postu senátora, vysvětluje důvody
Míka
- abdikaci senátora Suchardy přijímá
- pověřuje tajemnici senátu V. Radovou, aby informovala ing. Tomáše Hlavatého, že nastupuje na místo odstupujícího senátora Suchardy
- žádá členy studentské komory senátu, aby na příští schůzi senátu oznámili, kdo bude zastávat funkce po senátoru Suchardovi
Ježek
- oznamuje senátu, že se rozhodl k 31.8.2003 odstoupit z funkce děkana FAV. Své rozhodnutí zdůvodňuje odlišnými názory na řízení univerzity, vztahy mezi katedrami na FAV a dlouhodobým zatížením spojeným s výkonem funkce děkana.
- žádá senát, aby se sešel na mimořádném zasedání v červnu a jednal o termínu podání návrhů na děkana pro první kolo volby
- informuje, že svoji funkci v Radě vysokých škol si ponechá
Šimandl
Během funkčního období tohoto senátu nedošlo k žádným problémům mezi senátory a děkanem. Senát hodnotil a hodnotí práci děkana jako vynikající a děkan měl a stále má plnou podporu senátu. Proto by přivítal, kdyby děkan své rozhodnutí přehodnotil.
Míka
- vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím děkana F. Ježka
Psutka
- vyjadřuje lítost, že děkan F. Ježek odchází tímto způsobem, vždy si představoval, že odejde spíše do funkce rektora nebo prorektora
Kaiser
Děkan F. Ježek byl vždy osobností, je škoda, že odchází.

V následující diskuzi podobné názory jako senátoři Šimandl, Míka a Kaiser a proděkan Psutka vyjadřují i ostatní senátoři a přítomní hosté.

Brandner
- navrhuje, aby se předseda senátu S. Míka poradil s bývalým předsedou M. Šimandlem a svolal mimořádné zasedání AS FAV

S tímto návrhem všichni senátoři souhlasí.
Stanislav Míka
předseda AS FAV
                  Miroslav Šimandl
bývalý předseda AS FAV

Zapsala 14.5.2003 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 14.5.2003

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2002 (č.j. DFAV 403/2003, č.j. AS FAV 2003/03-3).


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2002 (č.j. DFAV 404/2003, č.j. AS FAV 2003/04-3).


Usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s vyhlášením 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy GEMB a AVIB v kombinované formě studia.


Usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Volební a jednací řád AS FAV se změnou § 2 odst. 2 v tomto znění: "Funkční období členů senátu je dvouleté." (č.j. DFAV 411/2003, č.j. AS FAV 2003/05-3).


Usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s návrhem děkana jmenovat proděkanem pro tvůrčí činnost Prof. Ing. Miroslava Šimandla, CSc. (č.j. DFAV 398/2003, č.j. AS FAV 2003/02-3).