Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 16.6.2003 v místnosti UV 115 od 13:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Dolanský P., Girg P. (od 13:15 hod.), Klečková J., Melichar J., Míka S., Radová V., Rohan E., Vávra F.
Studenti:
Böhm J., Hlavatý T., Kadlec M., Kaiser J., Uhlíř K.
Omluveni:
Herout P., Racek S., Šimandl M., Shamma M.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Ježek F., Křen J., Smazalová J., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Stanovení termínu podání návrhu na kandidáta na děkana FAV pro 1. kolo volby
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Míka
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Míka
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Míka
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Brandner a Kaiser.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Brandnera a Kaisera jako skrutátory?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Míka
- seznamuje přítomné s navrženým programem
Ježek, Křen
- navrhují zařadit do bodu Různé následující body:
 • Novelizace přílohy č. 1 Statutu FAV (Seznam akreditovaných studijních programů)
 • Stipendia
 • Rozpočtová pravidla FAV
 • Návrh na zvýšení 30 kreditů pro studenty 1. etapy FAV (článek 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU)

Další připomínky k navrženému programu nejsou.

Hlasování o navrženém programu
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.

Ve 13:15 hod. přichází senátor Girg; přítomno je 14 členů senátu.k bodu B.1. -- Stanovení termínu podání návrhu na kandidáta na děkana FAV pro 1. kolo volby     (Zpět na program)
Míka
- předkládá senátu k projednání následující návrh usnesení
 1. AS FAV považuje za důležité zdůraznit, že plně podporuje kroky děkana a ostatních členů vedení fakulty související s hospodařením fakulty, včetně stanovisek uplatňovaných na zasedáních jednotlivých grémií vedení ZČU a ve formulacích dokumentů FAV.
 2. AS FAV vysoce oceňuje řídicí práci děkana a enormní pracovní nasazení ve všech fázích jeho širokého spektra činností.
 3. AS FAV žádá děkana, aby změnil svoje rozhodnutí ukončit činnost ve fukci děkana.
 4. AS FAV konstatuje, že není připraven vyhlásit volby kandidáta na děkana ve smyslu odst. 1 § 12 Volebního a jednacího řádu AS FAV. Je však připraven akceptovat rozhodnutí děkana o mimořádných volbách do AS FAV (tj. rozpuštění AS).
- navrhuje jednat o jednotlivých bodech návrhu samostatně a otevírá diskuzi k bodu 1
Klečková
- žádá o vysvětlení kontextu, není jasné, proč se k tomu máme vyjadřovat
Míka
- považuje za nutné reagovat na kritiku, že některé údaje, které jsou uvedeny ve Výroční zprávě FAV, vyjadřují pouze osobní názor děkana FAV
- žádá tajemníka V. Vaise, zda by nemohl seznámit členy senátu s částí Výroční zprávy, ke které se zmíněná kriticka vztahovala
Vais
- jednalo se o část, kde je zmíněno navýšení prostředků v souvislosti s navýšením výkonu, omlouvá se, že zpaměti nezná přesnou formulaci
Ježek
- upřesňuje konkrétní formulaci
Míka
- považuje za nutné zdůraznit, že senát schválil Výroční zprávu vědomě, proto navrhl výše uvedené usnesení
- navrhuje hlasovat o tom, zda senát má o výše uvedeném návrhu na usnesení dále jednat

Hlasování
"Kdo je pro, aby senát na dnešním zasedání jednal o výše uvedeném usnesení?"
Pro 12, proti 0, zdržel se 2.

Děkan F. Ježek opouští zasedací místnost, protože nechce senátory při jejich diskuzi ovlivňovat.

Klečková
- žádá o vysvětlení, proč by se měl senát rozpouštět
Brandner
- navrhuje hlasovat pouze o prvních třech bodech navrženého usnesení, čtvrtý bod je bezpředmětný
Vávra
- připojuje se k návrhu senátora Brandnera
Míka
- navrhuje hlasovat o všech třech bodech dohromady

Senátoři s návrhem S. Míky souhlasí.

Návrh na usnesení č. 1

 1. AS FAV považuje za důležité zdůraznit, že plně podporuje kroky děkana a ostatních členů vedení fakulty související s hospodařením fakulty, včetně stanovisek uplatňovaných na zasedáních jednotlivých grémií vedení ZČU a ve formulacích dokumentů FAV.
 2. AS FAV vysoce oceňuje řídicí práci děkana a enormní pracovní nasazení ve všech fázích jeho širokého spektra činností.
 3. AS FAV žádá děkana, aby změnil svoje rozhodnutí ukončit činnost ve fukci děkana.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 1.

Protože děkan F. Ježek není v této chvíli na zasedání senátu přítomen, bude ho S. Míka o přijatém usnesení informovat po jeho návratu a v bodu Různé ho vyzve, aby se k přijatému usnesení vyjádřil.

V. Vais odchází pro děkana F. Ježka.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Návrh na zvýšení 30 kreditů pro studenty 1. etapy studia FAV (článek 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU)

Křen
- seznamuje senátory se zněním článku 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU a navrhuje zvýšení limitu 30 kreditů na 38 kreditů
- informuje, že tato úprava se týká asi deseti studentů
Vávra
Senát toto zvýšení schvaloval již loni, nebylo by vhodnější provést ve Studijním a zkušebním řádu ZČU trvalou změnu?
Křen
V souvislosti s přechodem na strukturované studium je trvalá změna bezpředmětná.

Další připomínky nejsou.

AS FAV projednal čl. 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU a nemá námitky proti zvýšení limitu 30 kreditů na 38 kreditů pro studenty FAV 1. etapy studia.


Na jednání senátu se vracejí děkan F. Ježek. a tajemník V. Vais


Novelizace přílohy č. 1 Statutu FAV (Seznam akreditovaných studijních programů)

Křen
- informuje, že došlo ke změně čísel studijních programů v číselníku KKOV, nově jsou číslovány i obory, a proto je třeba znovu schválit Přílohu 1 Statutu FAV
Klečková
- není spokojená se zařazením některých oborů z programu Inženýrská informatika, ptá se, zda to lze nějakým způsobem řešit
Křen, Vais
Problém není jen s Inženýrskou informatikou, špatně je zařazen i program Geomatika a obory Učitelství matematiky pro střední školy a Finanční informatika a statistika.
Pokud se zařazením programů či oborů v číselníku někdo nesouhlasí, musí se dát studijní program znovu akreditovat.
Ježek
- informuje, že AS ZČU uložil vedení ZČU dále jednat s MŠMT o zařazení studijních programů a oborů do číselníku KKOV

Další připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje novelizaci Přílohy č. 1 Statutu FAV ZČU - Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.


Návrh na usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni žádá vedení univerzity, aby ve věci čísel oborů dále jednalo v zájmu ZČU a o výsledcích jednání informovalo akademickou obec.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 3
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 3.


Stipendia pro ak. rok 2003/04

Ježek
- předkládá senátorům k projednání základ prospěchového stipendia pro ak. rok 2003/04 ve výši 1000 Kč a otevírá otázku prospěchových stipendií v prvním ročníku navazujícího magisterského programu (viz Poznámky k jednání AS FAV dne 16.6.2003 bod 2.)
Hlavatý
Jak se budou v 1. ročníku navazujícího magisterského studia posuzovat studenti z jiných škol?
Ježek
Nepůjde to dělat automaticky ze STAGu, bude je třeba posuzovat individuálně.
Kaiser
Jak to bude s prospěchovým stipendiem u navazujících studijních programů ve vyrovnávacím roce?
Ježek
Vyrovnávací rok je v podstatě pomocný, prospěchové stipendium tedy nepřipadá v úvahu.

Další připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje bod 2 písmena a) a b) návrhu k projednání na AS FAV.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 4
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 4.


Rozpočtová pravidla FAV
Ježek
- informuje o záměru změnit způsob financování děkanátu zejména s ohledem na stipendia
- upozorňuje, že se jedná pouze o návrh, konkrétní rozpočtová pravidla se budou tvořit v září, říjnu

Akademický senát FAV bere přednesený návrh na vědomí.


Míka
- informuje děkana F. Ježka o usnesení, které senát přijal v bodě B.1. a žádá děkana o vyjádření
Ježek
- informuje senát o situaci kolem své žádosti o ukončení pracovní smlouvy na děkana a s tím související žádostí ohledně financování své činnosti v RVŠ z prostředků ZČU (dosud tuto činnost financoval děkanát FAV)
- oznamuje senátorům, že dospěl k názoru, že v zájmu fakulty není vhodné opustit místo děkana v době, kdy není zvolen a jmenován jeho nástupce. Rozhodl se proto s rezignací vyčkat do doby, než bude zvolen nový děkan.
- žádá senát, aby co nejdříve zorganizoval volbu nového děkana, s novým děkanem se pak dohodne na konkrétním termínu své rezignace na funkci děkana. Orientačně považuje za mezní termín své rezignace konec roku 2003.
Míka
- děkuje F. Ježkovi za změnu jeho rozhodnutí ukončit činnost ve funkci děkana k 31. 8. 2003
- navrhuje termín konání voleb zhruba koncem září až v polovině října

Po krátké diskusi je navržen termín 30. září 2003 jako termín podání návrhů na kandidáta na děkana FAV pro 1. kolo volby a 22. říjen 2003 jako termín prvního kola volby.

Návrh na usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni stanovuje termín 30. září 2003 jako termín podání návrhů na kandidáta na děkana FAV pro 1. kolo volby a 22. říjen 2003 jako termín prvního kola volby.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 5
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 1.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 5.


Míka
- ptá se, zda má někdo ještě něco k projednání v bodu Různé
Radová
- ptá se členů studentské komory senátu, zda se dohodli, koho navrhnou místo senátora Suchardy za zástupce studentů v předsednictvu AS FAV (viz zápis ze schůze AS FAV 14.5.2003)
studenti
- navrhují senátora Kadlece

Hlasování (hlasují pouze členové studentské komory)
"Kdo je pro, aby se senátor Kadlec stal zástupcem studentů v předsednictvu AS FAV?"
Pro 5, proti 0, zdržel se 1.

Senátor Kadlec byl schválen zástupcem studentů v předsednictvu AS FAV.

Míka
- informuje o termínu dalšího zasedání AS ZČU
Klečková
- navrhuje, aby FAV finacovala činnost F. Ježka v Radě vysokých škol, pokud se o financování nepostará univerzita
Ježek
- děkuje za podporu, v případě nutnosti si je schopen financování zajistit formou grantů
Smazalová
- nevidí důvod, proč by činnost F. Ježka v RVŠ měla financovat pouze fakulta, když F. Ježek zastupuje celou univerzitu
- ptá se, jak je to s ostatními zástupci univerzity v podobných funkcích, např. pan rektor je v Radě vlády
Ježek
Činnost pana rektora v Radě vlády je řešena jiným způsobem, protože se jedná o zaměstnanecký poměr.
Na ZČU je problém i s funkcemi uvnitř univerzity, například není řešeno odměňování členů senátu tak, aby rozhodnutí o odměně bylo nezávislé na děkanovi a podobně.
Míka
Vedení ZČU by otázku zajištění činnosti členů akademické obce v různých funkcích mělo řešit komplexně.
Míka
- končí dnešní zasedání AS FAV a děkuje všem přítomným za účastStanislav Míka
předseda AS FAV

Zapsala 16.6.2003 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 16.6.2003

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1

 1. AS FAV považuje za důležité zdůraznit, že plně podporuje kroky děkana a ostatních členů vedení fakulty související s hospodařením fakulty, včetně stanovisek uplatňovaných na zasedáních jednotlivých grémií vedení ZČU a ve formulacích dokumentů FAV.
 2. AS FAV vysoce oceňuje řídicí práci děkana a enormní pracovní nasazení ve všech fázích jeho širokého spektra činností.
 3. AS FAV žádá děkana, aby změnil svoje rozhodnutí ukončit činnost ve fukci děkana.


AS FAV projednal čl. 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU a nemá námitky proti zvýšení limitu 30 kreditů na 38 kreditů pro studenty FAV 1. etapy studia.


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje novelizaci Přílohy č. 1 Statutu FAV ZČU - Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.


Usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni žádá vedení univerzity, aby ve věci čísel oborů dále jednalo v zájmu ZČU a o výsledcích jednání informovalo akademickou obec.


Usnesení č. 4
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje bod 2. písmena a) a b) návrhu k projednání na AS FAV.


Usnesení č. 5
Akademický senát FAV ZČU v Plzni stanovuje termín 30. září 2003 jako termín podání návrhů na kandidáta na děkana FAV pro 1. kolo volby a 22. říjen 2003 jako termín prvního kola volby.


Senátor Kadlec byl schválen zástupcem studentů v předsednictvu AS FAV.