Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni a shromáždění akademické obce FAV ZČU v Plzni,
které se konalo 22.10.2003 v místnosti UP 112 od 14:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Dolanský P., Herout P., Klečková J., Melichar J., Míka S., Racek S., Radová V., Rohan E., Schlegel M., Vávra F.
Studenti:
Böhm J., Hlavatý T., Kadlec M., Kaiser J. (od 14:20 hod.), Shamma M., Uhlíř K.
Omluveni:
Brandner M., Girg P.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Benedikt J., Boček V., Budil I., Daněk J., Hlaváč Z., Hosmanová (Mf Dnes), Ježek F., Kopeček P., Křen J., Míková M., Pajdarová A. D., Průša J., Psutka J., Ryjáček Z., Slavík J., Stašková K., Šafařík J., Šimandl M., Tesková L., Tomiczek P., Tůma F., Vais V., Vaverková A., Večerek O., Vimmr J., Vlček J., Vostracký Z., Zeman V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schvalování navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Zhodnocení uplynulého volebního období děkanem FAV
B.2. Představení kandidáta na děkana FAV a jeho volebního programu
B.3. Diskuse s kandidátem na děkana FAV
B.4. Hlasování o kandidátovi na děkana FAV
B.5. Vystoupení kandidátů na rektora Doc. RNDr. Ivo Budila, Ph.D. a Doc. Ing. Josefa Průši, CSc.
B.6. Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2004/2005
B.7. Udělení pedagogických Oscarů FAV
B.8. Organizační zajištění voleb do AS FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Míka
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Míka
- konstatuje, že přítomno je 15 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Míka
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Shamma a Herout.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Shammu a Herouta jako skrutátory?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schvalování navrženého programu     (Zpět na program)
Míka
- seznamuje přítomné s navrženým programem a navrhuje předřadit bod B.6 Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2004/2005 před pod B.5 Vystoupení kandidátů na rektora

Žádné připomínky k předloženému návrhu nejsou.

Hlasování o programu
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje úpravu v navrženém program.

Ve 14:20 hod. přichází senátor Kaiser; přítomno je 16 členů senátu.k bodu B.1. -- Zhodnocení uplynulého volebního období děkanem FAV     (Zpět na program)
Míka
- vyzývá děkana FAV F. Ježka, aby se ujal slova
F. Ježek
- hodnotí období 1999-2003 v následujících bodech:
 • Dlouhodobý záměr FAV
 • Akreditace
 • Výzkum a vývoj
 • Rozpočet
 • Stipendia
 • Besedy a propagace
- na závěr svého vystoupení děkuje svým spolupracovníkům z vedení FAV a přeje FAV, aby byla úspěšná, schopná včasné reakce a měla dostatek motivovaných studentů
Přítomní reagují na vystoupení děkana F. Ježka potleskem.
Míka
- děkuje děkanovi F. Ježkovi za jeho vystoupení
- konstatuje, že potlesk chápe jako poděkování přítomných F. Ježkovi za jeho činnost ve funkci děkana FAV


k bodu B.2. -- Představení kandidáta na děkana FAV a jeho volebního programu     (Zpět na program)
Míka
- seznamuje přítomné s návrhy na kandidáta na děkana FAV, které byly AS FAV doručeny:
 • kandidát: Prof. Ing. Jiří Křen, CSc., navrhovatelé: prof. V. Zeman, doc. J. Švígler, doc. V. Laš, ing. V. Vacek; kandidát s návrhem souhlasí
 • kandidát: Prof. Ing. Jiří Křen, CSc., navrhovatelé: prof. S. Míka, ing. M. Brandner, dr. V. Radová, doc. S Racek, prof. J. Vlček, prof. M. Šimandl, doc. K. Ježek, prof. J. Psutka, doc. F. Vávra, doc. J. Klečková, doc. E. Rohan; kandidát s návrhem souhlasí
- žádá prof. J. Křena, aby přítomné seznámil se svým volebním programem
Křen
- ve svém vystoupení se zabývá následujícími body:
 • Stav a rozvoj fakulty
 • Pedagodická činnost fakulty, úkoly v pedagogické oblasti
 • Vědecko-výzkumná činnost na fakultě, úkoly v oblasti vědy a výzkumu
 • Struktura FAV a personální oblast, úkoly v personální oblasti
 • Hospodářská činnost fakulty, úkoly v hospodářské činnosti
 • Vnější vztahy, spolupráce
 • Priority FAV
Míka
- děkuje J. Křenovi za vystoupení a otevírá diskusi


k bodu B.3. -- Diskuse s kandidátem na děkana FAV     (Zpět na program)
Míka
 1. S jakým kolektivem pracovníků hodláte ve vedení FAV spolupracovat?
 2. Jaký je názor váš na "filiálky"?
 3. Jaké procento studentů je na FAV "recyklovaných"?
Křen
ad 1)
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost dr. L. Tesková, proděkan pro vědeckou činnost prof. M. Šimandl, proděkan pro vnější styky prof. J. Šafařík, tajemník dr. V. Vais. Všichni navržení souhlasí. Studijní referentky zůstanou ve stávajícím složení, místo pro náhradní civilní službu bude "profesionalizováno".
ad 2)
Názor na filiálky mám záporný z těchto důvodů:
 • nebyla provedena analýza, zda filiálky jsou ekonomicky výhodné,
 • vyváží se to, čeho máme nedostatek,
 • dojde ke snížení kvality výuky.
ad 3)
Na FAV není přímá recyklace, studentům z magisterských studijních programů, kteří mají problémy, je v rámci zjednodušeného přijímacího řízení povoleno přejít na bakalářské studium. Jedná se zhruba o 30 studentů z 200.
Ryjáček
Jaký je váš názor na výzkumná centra? (Na FAV jsou 3, na ZČU 1)
Křen
S centry na fakultě problém není. Co se týče NTC, v současné době není vztah k němu tak vyostřený jako ze začátku.
Tomiczek
Jak chcete přilákat na FAV více studentů?
Křen
 • poskytováním stipendia v 1. ročníku
 • zajištěním ubytování (v současné době bohužel neumíme tento problém řešit)
 • "spanilými jízdami"
 • zvyšováním obecného komfortu studia
Míka
Zahraniční studenti se hlásí na studium "do Plzně", jakým způsobem je chce přitáhnout FAV?
Křen
V současné době projevili zájem o studium studenti z Indie a Vietnamu, FAV těmto studentům aktivně nabídne konkrétní programy a obory.
Průša
Název FAV možná nepůsobí dobře, studenti nevědí, co znamená, a proto se na FAV nehlásí.
Křen
- rozhodně nedoporučuje název FAV změnit. Přestože se jedná o mladou fakultu, má FAV již své jméno jak v ČR, tak v zahraničí.
F. Ježek
- nechce, aby vznikl dojem, že FAV má nouzi o studenty. FAV má dostatek studentů, ale ve srovnání s jinými fakultami v ČR se na FAV hlásí méně studentů. Zřejmě je to způsobeno tím, že FAV má stále stejné nároky u přijímacího řízení, kdežto ostatní fakulty nároky snižují. FAV tak získává nálepku obtížné fakulty.

Jiné dotazy na kandidáta na děkana nejsou.k bodu B.4. -- Hlasování o kandidátovi na děkana FAV     (Zpět na program)
Míka
- upozorňuje, že je třeba zvolit 3-člennou volební komisi a navrhuje, aby se členy komise stali skrutátoři Shamma a Herout

Senátoři Shamma a Herout souhlasí, jako další člen volební komise se hlásí senátor Dolanský.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Shammu, Herouta a Dolanského jako členy volební komise?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje navrženou volební komisi.

Míka
- seznamuje přítomné se způsobem volby a žádá členy volební komise, aby se ujali funkce

Probíhá tajné hlasování o návrhu na kandidáta na funkci děkana FAV ZČU v Plzni s jediným kandidátem Prof. Ing. Jiřím Křenem, CSc.

Volební komise
Přítomno 16 senátorů, hlasovalo 16 senátorů, odevzdáno bylo 16 platných hlasovacích lístků. 16 senátorů s navrženým kandidátem souhlasilo, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.
- Závěr volební komise: "Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje kandidáta Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. na jmenování do funkce děkana FAV."

Přítomní reagují na závěr volební komise potleskem.

Míka
- gratuluje zvolenému kandidátovi a přeje mu v nové funkci hodně sil
Křen
- děkuje a vyzývá všechny ke spolupráci
F. Ježek
- oznamuje, že ke dni 31.10.2003 se vzdává funkce děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, nový děkan by tedy mohl po jmenování rektorem nastoupit do funce od 1.11.2003.


k bodu B.5. -- Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2004/2005     (Zpět na program)
F. Ježek
- seznamuje přítomné s tím, jak se liší podmínky pro přijetí pro ak. rok 2004/2005 od podmínek pro ak. rok 2003/2004
 • koeficient w se pro uchazeče s maturitou z fyziky nebo matematiky s prospěchem <= 2 zvyšuje z 1,5 na 1,6
 • zavedení bonusového koeficientu pro uchazeče ze SŠ nebo VOŠ, kteří se ve školním roce 2003/2004 úspěšně zúčastní Národní srovnávací zkoušky z matematiky nebo fyziky

Proti předloženému návrhu nejsou žádné připomínky.

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2004/2005.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.k bodu B.6. -- Vystoupení kandidátů na rektora Doc. RNDr. Ivo Budila, Ph.D. a Doc. Ing. Josefa Průši, CSc.     (Zpět na program)

Losováním bylo určeno následující pořadí vystoupení kandidátů: 1) doc. J. Průša, 2) doc. I. Budil

Průša
- ve svém vystoupení se zabývá následujícími body (Volební program doc. Průši lze najít na stránkách AS ZČU)
 • Životopis kandidáta
 • Aktuální stav rozvoje ZČU
  • první období 1991-1998
  • druhé období 1991-1998
 • Jak dál?
  • hodnocení kvality
  • nový model financování
  • interdisciplinarita - využití
  • oblast vzdělávací
  • oblast výzkumu a vývoje
  • oblast investiční
  • oblast organizační
Míka
- děkuje doc. Průšovi za vystoupení a žádá doc. Budila, aby se ujal slova
Budil
- ve svém vystoupení se zabývá následujícími body (Volební program doc. Budila lze najít na stránkách AS ZČU)
 • Životopis kandidáta
 • Aktuální stav ZČU
 • Návrhy na změny
Míka
- děkuje doc. Budilovi za vystoupení a otevírá diskusi k projevům obou kandidátů

Oba kandidáti se dohodli, že budou na otázky odpovídat střídavě. Jako první začne doc. Průša.

Tomiczek
Kdo vás navrhuje na kandidáty na rektora?
Průša
FST a FEL.
Budil
FHS.
Šafařík
Co bude vaše největší priorita ve funkci rektora?
Budil
Krátkodobou prioritou je zajištění celouniverzitních služeb, dlouhodobou prioritou rozvoj fakult (akreditace, reakreditace).
Průša
V oblasti výzkumu a vývoje jsou největší prioritou Výzkumné záměry, v oblasti organizační je to vytvoření důvěry mezi fakultami a rektorátem, v oblasti vzdělávací akreditace studijních programů na FPE ve strukturované formě.
Míka
- otázka pro doc. Průšu: Jaká je strategie podpory nových výzkumných záměrů?
- otázka pro doc. Budila: Co si myslíte o tvrzení "Rektorát je řídicí útvar univerzity, jehož řídicí kompetence je odvozena od postavení rektora"?
Průša
Pro žádosti o výzkumné záměry teď platí jiná pravidla, je třeba stavět na současných úspěšných záměrech.
Budil
Je třeba najít rovnováhu mezi službami fakultám a řídícími funkcemi rektorátu.
Co se týče výzkumných záměrů, každá fakulta má v současné době potenciál vytvořit výzkumný záměr.
Herout
Jaké máte plány co se týče vašich nejbližších spolupracovníků?
Budil
Prorektor pro rozvoj a informatiku doc. František Ježek, prorektor pro studium a pedagogickou činnost dr. Eva Pasáčková, prorektor pro .výzkum a vývoj doc. Jaromír Horák, prorektor pro vnější vztahy prof. Zdeněk Vostracký.
Míka
Doplňující otázka pro doc. Budila: V jaké podobě si představujete spolupráci s prof. Ryjáčkem?
Budil
Konzultace dílčích problémů (strategický záměr, spolupráce se zahraničím).
Průša
- žádné významné změny ve vedení univerzity nechce dělat
- chce využít zkušenosti předchozích rektorů doc. Holendy a prof. Vostrackého
- konkrétní jména uvádět nebude, očekává návrhy z fakult
Vais
Má podle vašeho názoru smysl současné portfolio kultivovat nebo se ukultivuje samo?
Průša
Vedení veřejné vysoké školy musí vytvořit takové prostředí, které umožní uplatnění na trhu práce.
Budil
Při vzniku FHS se velmi dobře uplatnil "produktivní chaos". Něco takového by mohlo být užitečné i pro univerzitu. Je důležité umožňovat, aby změny vznikaly.
Slavík
Jak daleko jsou ve vašich prioritách koleje?
Budil
Je to prioritní otázka pro zabezpečení dostatečného počtu studentů, ale řešení v této chvíli nemám (kromě toho, že vím, že se musí nové koleje stavět a současné rozšiřovat).
Průša
Na ZČU je v současné době deficit asi 1050 lůžek. Koleje by měly být co nejblíže výukovým prostorám (např. v Borské ulici).
Míka
 1. Technické fakulty mají obavy z rektora, který nebude respektovat jejich specifičnost. Jak se k tomu vyjádříte?
 2. Jaké jsou vaše priority ohledně přijímacích kvót?
 3. Ve volebním programu doc. Budila je napsáno, že ZČU má potenciál, aby se zařadila po bok Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity a Palackého univerzity. Proč v tomto výčtu není zmíněno ČVUT?
Průša
Specifičnost technických fakult je dána koeficientem z MŠMT, ale priority by mohl stanovit i rektorát. Každá fakulta je něčím specifická.
Budil
ZČU může kromě lékařské fakulty těžit z intelektuálního potenciálu Plzně. Pokud by se měl v Plzni objevit nový potenciál, ZČU by ho měla zahrnout. Co se týče KKOV, je to hodně problematická věc. Oslovím zástupce jednotlivých oborů, aby se vyjádřili, jak KKOV vyjadřuje jejich náročnost.
Budil
Co se týče přijímacích kvót je to věc konsensu a také snahy rektora dosáhnout co největšího ekonomického přínosu.
Průša
Co se týče přijímacích kvót je třeba vyjít vstříct zájmu veřejnosti, ale univerzita na to nesmí doplácet.
Dolanský
V kolektivní smlouvě je slíbeno plošné navýšení platů pracovníkům školy. Na některých pracovištích tento závazek ale není splněn. Jak se k tomu postavíte?
Průša
Rektor se musí pokusit dodržet kolektivní smlouvu všemi prostředky.
Budil
Nepodepsal bych smlouvu, která neodpovídá finančním možnostem fakult.
Vais
Změní se metodika tvorby rozpočtu a rozsah přerozdělovacích fondů?
Budil
Neuvažuji o zásadních změnách, současný rozsah považuji za optimální.
Průša
Také neuvažuji o změnách.
Míka
Jaký je Váš názor na to, že jeden člověk má na ZČU několik zaměstnaneckých poměrů? Pak jsou s tím problémy při akreditacích, při volbách do senátu.
Průša
Je to třeba řešit i za cenu změny zákonů.
Budil
FHS tohle nezná. ZČU je jeden subjekt, to znamená, že by měla být jen jedna smlouva.
Míka
Ví FHS o možné spolupráci s Geomatikou?
Budil
Nevím na jaké úrovni a v jaké oblasti.
Míka
Například při využití GPS v archeologii.
Budil
Oznámím to kolegům archeologům.
Míka
Je podle vašeho názoru činnost současného kvestora optimální?
Průša
Z hlediska fakult nebude činnost kvestora nikdy optimální.
Budil
Činnost kvestora by měla být reformována, tam lze očekávat největší změny (i personální).
Kopeček
Jaký je váš názor na "filiálky"?
Průša
Situace nás k "filiálkám" v podstatě nutí. Ostatní univerzity je zavádějí (např. UK v Karlových Varech), proto je musíme mít také, jinak přijdeme o studenty.
Budil
Záleží na rozhodnutí fakulty. Moje vize je Plzeň jako univerzitní město se vším zázemím pro studenty. Takové město studenty přitahne, a oni tu pak zůstanou. "Filiálky" pak nebudou zapotřebí.
F. Ježek
 1. Jaký je váš názor na to, že vznik "filiálky" znamená porušení akreditace?
 2. Jaký je váš názor na smlouvy mezi fakultami?
Budil
ad 1)
Nevím, je třeba znát názor akreditační komise.
ad 2)
Nevím, je třeba znát názor jednotlivých stran.
Průša
ad 1)
Program, který se otevírá, musí být akreditován.
F. Ježek + Vais
Jde o to, že akreditace je vázaná na prostory (kromě jiného).
Míka
Oba kandidáti mluvili o nutnosti ubytování. Z toho lze vyvodit, že o zakládání "filiálek" neuvažují.
Benedikt
Jaká je z vašeho pohledu budoucnost UMS? Je vhodné, aby měl svůj studijní program?
Budil
Měly by se zachovat určité aktivity jako Interdisciplinární seminář nebo Konference v Nečtinech. Současně je ale třeba najít místo (např. UCV), kde by mohly být tyto aktivity personálně zabezpečovány. Studijní program by UMS mít neměl.
Průša
Můj názor je aktivity ano, institucionální zřízení ne.
Míka
 1. Jak se stavíte k podpoře studentů-samoplátců?
 2. Jaký je Váš názor na visiting profesory?
Průša
Na samoplátce se jednoznačně orientovat nemůžeme, ale studium zahraničních studentů je třeba podporovat.
Budil
Je třeba podporovat studium zahraničních studentů. Studenty-samoplátce bych nezavrhoval, ale měli by přicházet spontánně na základě vyhlášenosti ZČU. Za visiting profesory bych se přimloval v případě, že to přispěje k lepšímu ovzduší na pracovištích.
Míka
Jste ochotni z fondu rektora poskytnout peníze například na 1 visiting profesora na 1 měsíc?
Budil
Pokud to prospěje pracovišti, ano.
Průša
Podle mého názoru jde spíše o trvalou záležitost, proto by bylo lepší změnit rozpočtová pravidla než poskytovat příspěvek z fondu rektora.

Jiné dotazy na kandidáty na rektora nejsou.

V 17:00 hod. odchází senátor Kaiser; přítomno je 15 členů senátu.k bodu B.7. -- Udělení pedagogických Oscarů FAV     (Zpět na program)
Míka
- žádá děkana F. Ježka, aby se ujal slova
F. Ježek
- informuje o důvodech zavedení ocenění "Pedagogický OSCAR FAV"
- žádá zástupce studentské komory senátu M. Kadlece, aby spolu s ním předal ocenění následujícím akademickým pracovníkům:
 • Ing. Janu Čepičkovi, Ph.D.
 • Prof. Ing. Josefu Psutkovi, CSc.
 • Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • RNDr. Petrovi Tomiczkovi, CSc.
 • Prof. RNDr. Jaroslavu Vlčkovi, CSc.
Vostracký
- blahopřeje oceněným, plně podporuje aktivity typu Pedagogický Oscar FAV


k bodu B.8. -- Organizační zajištění voleb do AS FAV     (Zpět na program)
Míka
- seznamuje přítomné s tím, že je třeba stanovit termín pro volby do AS FAV a navrhnout členy volební komise (5 členů z řad akademických pracovníků a 5 studentů)

Po krátké diskusi je pro volby do AS FAV navržen termín 27. a 28.11.2003.

Hlasování
"Kdo je pro navržený termín voleb do AS FAV?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený termín voleb.

V další diskusi se senátoři dohodli, že volební komise bude sestavena tak, že z každé katedry bude jeden zástupce z řad akademických pracovníků (V. Radová v tomto směru osloví vedoucí kateder). Studenti pošlou návrhy na členy komise tajemnici V. Radové do 24.10.2003 14:00 hod. O členech volební komise pak budou senátoři hlasovat per rollam.

V 17:30 hod. odchází senátor Uhlíř; přítomno je 14 členů senátu.

Míka
- informuje přítomné o nejdůležitějších bodech z jednání AS FAV v roce 2003
Radová
- další schůze je plánována na 10.12.2003
F. Ježek + Křen
- bylo by rozumné svolat schůzi senátu dříve, je třeba schválit nové proděkany

Po krátké diskusi je pro příští schůzi AS FAV navržen termín 5.11.2003 13:45 hod. v místnosti UV 115.

Hlasování
"Kdo je pro navržený termín příští schůze AS FAV?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
F. Ježek
- předkládá senátorům k projednání návrh žezla FAV, FAV je jediná fakulta ZČU, která žezlo dosud nemá
- pokud se senátoři chtějí k návrhu žezla kriticky vyjádřit, nechť tak učiní na schůzi 5.11.
- seznamuje senátory s návrhem rozpisu dotace z fondu ministryně pro projekt strukturované a kombinované studium na FAV
Míka
- děkuje všem za účast a končí dnešní zasedání AS FAVStanislav Míka
předseda AS FAV

Zapsala 22.10.2003 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 22.10.2003

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje kandidáta Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. na jmenování do funkce děkana FAV.


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2004/2005.