Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 5.11.2003 v místnosti UV 115 od 13:45 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M. (do 13:50 hod.), Herout P., Klečková J., Melichar J., Míka S., Racek S., Radová V., Rohan E., Schlegel M., Vávra F.
Studenti:
Böhm J., Hlavatý T., Kadlec M., Kaiser J., Shamma M., Uhlíř K.
Omluveni:
Dolanský P., Girg P.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Křen J., Šimandl M., Tesková L., Vais V.


Navržený program:
A. Zahájení
B. Hlavní program
B.1. Schvalování návrhu na jmenování proděkanů FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A. -- Zahájení     (Zpět na program)
Míka
- vítá přítomné členy senátu a hosty
- konstatuje, že přítomno je 16 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Herout a Míka.

Senát s navrženými senátory souhlasí

Míka
- seznamuje přítomné s navrženým programem

Žádné připomínky k navrženému programu nejsou.k bodu B.1. -- Schvalování návrhu na jmenování proděkanů FAV     (Zpět na program)
Křen
- seznamuje přítomné se svým návrhem jmenovat:
RNDr. Libuši Teskovou, CSc. proděkankou pro vzdělávací činnost
Prof. Ing. Miroslava Šimandla, CSc. proděkanem pro tvůrčí činnost
Prof. Ing. Jiřího Šafaříka, CSc. proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy
- upozoňuje na to, že u prof. Šimandla se nejedná o nový návrh, prof. Šimandl ve funkci proděkana pro tvůrčí činnost pokračuje

K předloženému návrhu žádné připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal návrh na jmenování proděkanů FAV (RNDr. Tesková - proděkanka pro vzdělávací činnost, prof. Šimandl - proděkan pro tvůrčí činnost, prof. Šafařík - proděkan pro rozvoj a vnější vztahy) a nemá připomínky k jejich jmenování.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 1.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Křen
- informuje senátory, že část jedenáctá "Přechodná a závěrečná ustanovení" ve Statutu FAV již není aktuální a navrhuje její vypuštění

Ve 13:50 hod. odchází senátor Brandner na výuku; přítomno je 15 členů senátu.

Po krátké diskusi je navrženo následující usnesení:

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje vyškrtnout ze Statutu FAV část jedenáctou "Přechodná a závěrečná ustanovení" (paragrafy 36, 37 a 38).

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.

Jiné body k projednání v AS FAV nejsou, předseda senátu S. Míka proto ve 14:05 končí dnešní zasedání AS FAV.
Stanislav Míka
předseda AS FAV

Zapsala 5.11.2003 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 5.11.2003

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal návrh na jmenování proděkanů FAV (RNDr. Tesková - proděkanka pro vzdělávací činnost, prof. Šimandl - proděkan pro tvůrčí činnost, prof. Šafařík - proděkan pro rozvoj a vnější vztahy) a nemá připomínky k jejich jmenování.


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje vyškrtnout ze Statutu FAV část jedenáctou "Přechodná a závěrečná ustanovení" (paragrafy 36, 37 a 38).