Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 17.12.2003 v místnosti UV 115 od 15:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brandner M., Girg P., Herout P., Klečková J., Melichar J., Míka S., Racek S., Radová V., Rohan E., Schlegel M., Vávra F.
Studenti:
Böhm J. (od 15:10 hod.), Hlavatý T., Kadlec M.
Omluveni:
Dolanský P., Kaiser J., Shamma M.
Neomluveni:
Uhlíř K.
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Čepička J., Fiala D., Křen J., Otta J., Pešek P., Ryjáček Z., Šimandl M., Tesková L., Tesař R., Tomiczek P., Vais V., Wünsch T., Železný M.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schvalování navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU
B.2. Schválení závěrečné zprávy o přijímacím řízení pro ak. rok 2003/2004
B.3. Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2004
C. Různé
C.1 Transformace AS FAV


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Míka
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Míka
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Míka
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Kadlec a Klečková.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Kadlece a Klečkovou jako skrutátory?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schvalování navrženého programu     (Zpět na program)
Míka
- seznamuje přítomné s navrženým programem a navrhuje zařadit bod C.1 Transformace AS FAV na začátek dnešního programu

Žádné připomínky k předloženému návrhu nejsou.

Hlasování o programu
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje úpravu v navrženém programu.

V 15:10 hod. přichází senátor Böhm; přítomno je 14 členů senátu.k bodu B.1. -- Transformace AS FAV     (Zpět na program)
Míka
- ptá se děkana FAV J. Křena, zda chce na adresu senátu něco říci
Křen
- děkuje stávajícímu senátu za konstruktivní debatu
- vyslovuje přání, aby i jednání s novým senátem bylo korektní


k bodu B.2. -- Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU     (Zpět na program)
Míka
- žádá předsedu volební komise Pavla Peška, aby se ujal slova
Pešek
- informuje přítomné o účasti ve volbách v jednotlivých volebních celcích a o výsledcích voleb (výsledky voleb jsou umístěny také stránkách AS FAV)
- proti průběhu voleb byly podány dvě námitky, obě však byly shledány jako neoprávněné
Míka
- děkuje P. Peškovi za přednesenou zprávu
- ptá se, o jaké námitky k průběhu voleb konkrétně šlo
Pešek
- jedna námitka se týkala chybného zařazení jednoho studenta do seznamu voličů; tato námitka byla shledána jako neoprávněná, protože všichni voliči měli před zahájením voleb možnost zkontrolovat své zařazení do příslušných volebních celků, zmíněný student této možnosti nevyužil
- druhá námitka se týkala stížnosti na jednoho kadidáta, který prováděl agitaci před volební místností; tato námitka byla shledána jako neoprávněná, protože Volební řád AS FAV takovou činnost nezakazuje
Ryjáček
- informuje přítomné, že rozhodnutím rektora č. 15R/2003 byl ke včerejšímu dni odvolán z funkce prorektora a může tedy být členem AS FAV.

Jiné připomínky k přednesené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí informace o výsledcích voleb do AS FAV a AS ZČU přednesené předsedou volební komise Pavlem Peškem.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 1
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 1.k bodu B.3. -- Schválení závěrečné zprávy o přijímacím řízení pro ak. rok 2003/2004     (Zpět na program)
Míka
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- seznamuje přítomné se zprávou o přijímacím řízení pro ak. rok 2003/2004 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002), zpráva je dostupná též na stránkách fakulty i univerzity
- podotýká, že nebyla podána žádná stížnost na nedodržení podmínek přijímacího řízení
- upozorňuje, že počet studentů v doktorském studijním programu stanovený v dlouhodobém záměru FAV pro příští rok byl dosažen již letos
Míka
- děkuje děkanovi FAV za přednesenou zprávu
- připomíná, že FAV jako jedna z mála fakult ZČU nemá "filiálky" a ani nemá v úmyslu je zakládat
- vyjadřuje přesvědčení, že lepší než zakládání "filiálek" je pro získání studentů podnikání tzv. "spanilých jízd"

K přednesené zprávě o přijímacím řízení jiné připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje závěrečnou zprávu o přijímacím řízení pro ak. rok 2003/04.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2.k bodu B.4. -- Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2004     (Zpět na program)
Míka
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- upozorňuje, že dnešní jednání je pouze o zásadách, protože současné údaje nás neopravňují jednat o konkrétních položkách
- předává slovo tajemníkovi FAV V. Vaisovi
Vais
- informuje o struktuře zdrojů a o postupu při konstrukci rozpočtu (změna oproti loňsku je v bodě K4)
- v souvislosti s bodem K5) konstrukce rozpočtu podotýká, že cílem je dosáhnout toho, aby se katedry s rozpočtem nedostaly pod úroveň z roku 2003
Míka
- děkuje za přednesenou zprávu a otevírá diskuzi
Vávra
Co představuje 100% v bodě K2a) konstrukce rozpočtu?
Vais
100% = P1 + P2 (tj. prostředky na vzdělávací činnost a prostředky na doktorské studijní programy)

Další připomínky k předneseným zásadám nejsou.

Návrh na usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2004, které vycházejí z dokumentu Pravidla rozpočtu ZČU pro rok 2004 schváleného AS ZČU dne 29.10.2003

Hlasování o návrhu na usnesení č. 3
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 3.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Do bodu Různé nikdo nemá žádné návrhy.

Předseda AS FAV S. Míka děkuje všem senátorům za jejich práci za uplynulé volební období. Děkuje také vedení FAV za velmi kvalitní spolupráci se senátem a s přáním hezkých vánoc končí dnešní zasedání AS FAV.
Stanislav Míka
předseda AS FAV

Zapsala 17.12.2003 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 17.12.2003

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí informace o výsledcích voleb do AS FAV a AS ZČU přednesené předsedou volební komise Pavlem Peškem.


Usnesení č. 2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje závěrečnou zprávu o přijímacím řízení pro ak. rok 2003/04.


Usnesení č. 3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2004, které vycházejí z dokumentu Pravidla rozpočtu ZČU pro rok 2004 schváleného AS ZČU dne 29.10.2003