Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 14.1.2004 v místnosti UV 115 od 15:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Janeček E., Ježek F., Melichar J., Racek S., Radová V., Ryjáček Z., Tomiczek P., Vávra F., Železný M.
Studenti:
Kroupa T., Tesař R., Wünsch T. (od 15:15 hod.)
Omluveni:
Holenda J., Schlegel M., Fiala D., Otta J.,
Neomluveni:
Kadlec M.,
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Křen J., Šafařík J., Šimandl M., Tesková L., Vais V. (od 15:40 hod.)


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba volební komise
A.4. Schvalování navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Volba předsedy a tajemníka AS FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- jako tajemnice minulého senátu se ujímá vedení schůze do doby, než bude zvolen nový předseda
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba volební komise     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že vzhledem k tajné volbě předsedy a tajemníka AS FAV je třeba zvolit 3-člennou volební komisi a žádá o návrhy na členy

Navrženi jsou senátoři (v abecedním pořadí): Janeček, Kroupa a Železný.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Janečka, Kroupu a Železného jako členy volební komise?"
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje členy volební komise.k bodu A.4. -- Schvalování navrženého programu     (Zpět na program)
Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu žádné připomínky nejsou.

Hlasování o programu
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu B.1. -- Volba předsedy a tajemníka AS FAV     (Zpět na program)
Radová
- nejdříve budeme volit předsedu, návrhy na kandidáty budou podány na papírech

Členové senátu podávají návrhy na kandidáta na předsedu.

Navrženi jsou senátoři (v abecedním pořadí): Ježek, Melichar, Ryjáček

Ježek
- kandidaturu přijímá
Melichar
- kandidaturu odmítá z rodinných důvodů
Ryjáček
- ptá se, zda v AS FAV existuje institut místopředsedy, který v případě potřeby zastupuje předsedu
Radová
- Statut FAV ani Volební a jednací řád AS FAV institut místopředsedy nezná, předsedu v případě nutnosti zastupuje tajemník
Ryjáček
- kandidaturu přijímá

V 15:15 hod. přichází senátor Wünsch; přítomno je 13 členů senátu.

Radová
- informuje senát o způsobu volby předsedy

Probíhá tajná volba předsedy AS FAV s kandidáty F. Ježkem a Z. Ryjáčkem.

Volební komise
V tajné volbě hlasovalo 13 senátorů. Pro F. Ježka bylo odevzdáno 5 hlasů, pro Z. Ryjáčka 7 hlasů, jeden hlas byl neplatný.
Závěr volební komise: Senátor Z. Ryjáček se stává předsedou AS FAV.
Radová
- blahopřeje senátoru Ryjáčkovi ke zvolení a žádá ho, aby se ujal řízení schůze
Ryjáček
- pro volbu tajemníka budou návrhy na kandidáty podány opět na papírech

Členové senátu podávají návrhy na kandidáta na tajemníka.

Navrženi jsou senátoři (v abecedním pořadí): Ježek, Radová

Ježek
- kandidaturu nepřijímá
Radová
- kandidaturu přijímá

Probíhá tajná volba tajemníka AS FAV s jediným kandidátem V. Radovou.

Volební komise
V tajné volbě hlasovalo 13 senátorů. Pro V. Radovou bylo odevzdáno 12 hlasů, jeden hlas byl neplatný.
Závěr volební komise: Senátorka V. Radová se stává tajemníkem AS FAV.


k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Radová
- žádá studenty, aby si mezi sebou zvolili zástupce do předsednictva AS FAV a jeho jméno jí sdělili co nejdříve
Křen
- blahopřeje přesedovi a tajemnici senátu ke zvolení
- informuje předsedu senátu, že by se měl účastnit Kolegia děkana
- žádá studenty, aby si mezi sebou zvolili zástupce do Kolegia děkana a o zvoleném zástupci ho informovali
Ryjáček
- informuje AS FAV, že na ustavujícím zasedání AS ZČU dne 17.12.2003 byl předsedou legislativní komise AS ZČU schválen F. Ježek a předsedou ekonomicko-rozpočtové komise Z. Ryjáček
- bylo by rozumné, kdyby se k oběma senátorům jako zástupcům FAV ve zmíněných komisích vyjádřil i AS FAV

Hlasování
"Kdo je pro senátora Ježka jako pro zástupce FAV v legislativní komisi AS ZČU?"
Pro 12, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje senátora Ježka jako zástupce FAV v legislativní komisi AS ZČU.

"Kdo je pro senátora Ryjáčka jako pro zástupce FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje senátora Ryjáčka jako zástupce FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi komisi AS ZČU.

Ryjáček
- informuje, že je třeba delegovat zástupce FAV ještě do studijní komise, a žádá návrhy

Do studijní komise AS ZČU je navržen T. Wünsch. Senátor Wünsch kandidaturu přijímá.

Hlasování
"Kdo je pro senátora Wünsche jako pro zástupce FAV ve studijní komisi AS ZČU?"
Pro 12, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje senátora Wünsche jako zástupce FAV ve studijní komisi AS ZČU.

Ježek
- žádá členy AS FAV o vyjádření, zda by považovali za rozumné, kdyby při AS ZČU vznikly ještě další komise, např. komise pro tvůrčí činnost a vědu, strategická komise a komise pro informační systémy.

Následuje diskuse, ve které senátor Ježek vysvětluje důvody pro vznik takových komisí a svoji představu o jejich činnosti. Mezi ostatními senátory zaznívají souhlasné projevy, a proto je zformulován následující návrh na usnesení.

Návrh na usnesení č. 2004/01
Akademický senát FAV ZČU v Plzni pověřuje své zástupce v AS ZČU, aby iniciovali vznik dalších odborných komisí při AS ZČU, například komise pro tvůrčí činnost a vědu, strategická komise a komise pro informační systémy.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/01
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 2.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/01.

V 15:40 hod., v průběhu diskuse k návrhu senátora Ježka, přichází tajemník FAV V. Vais.

Radová + Vais
- informují, že další schůze AS FAV byly naplánovnány na 31.3.2004 a 2.6.2004, březnový termín se však kryje se zasedáním AS ZČU

Po krátké diskusi je pro následující zasedání AS FAV zvolen termín 7.4.2004 ve 14:00, místnost bude upřesněna v pozvánce.

Ryjáček
- končí dnešní zasedání AS FAVZdeněk Ryjáček
předseda AS FAV

Zapsala 14.1.2004 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 14.1.2004

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2004/01
Akademický senát FAV ZČU v Plzni pověřuje své zástupce v AS ZČU, aby iniciovali vznik dalších odborných komisí při AS ZČU, například komise pro tvůrčí činnost a vědu, strategická komise a komise pro informační systémy.