Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 7.4.2004 v místnosti UL 602 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Holenda J. (do 14:45 hod.), Janeček E., Melichar J., Racek S. (od 15:00 hod.), Radová V., Ryjáček Z., Schlegel M., Tomiczek P., Vávra F., Železný M.
Studenti:
Fiala D., Otta J., Tesař R., Wünsch T.
Omluveni:
Kadlec M., Kroupa T., Žampa P.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Křen J., Šimandl M., Tesková L.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů
B. Hlavní program
B.1. Rozpočet FAV na rok 2004
B.2. Výroční zpráva FAV za rok 2003
B.3. Zpráva o hospodaření FAV za rok 2003
B.4. Schválení nových členů vědecké rady FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Ryjáček
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Ryjáček
- seznamuje přítomné s tím, že v souvislosti se svým jmenováním do funkce prorektora odstoupil k 1.3.2004 z AS FAV doc. František Ježek, na jeho místo nastoupil prof. Pavel Žampa
Radová
- konstatuje, že přítomno je 14 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Ryjáček
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Čepička a Tesař.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Čepičku a Tesaře jako skrutátory?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu B.1. -- Rozpočet FAV na rok 2004     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- podrobně seznamuje přítomné s rozpočtem FAV na rok 2004
- konstatuje, že vzorec pro rozdělení peněz na katedry byl převzat z univerzitní úrovně
- upozorňuje na to, že
  1. oproti loňsku došlo k vytvoření částky pro fakultní činnost
  2. v rámci rozpočtu nedošlo k žádnému přerozdělování
Ryjáček
- otevírá diskuzi
- shrnuje informace předložené děkanem FAV a podotýká, že na kolegiu děkana neměli vedoucí kateder k navrženému rozpočtu žádné námitky
Křen
- upozorňuje na to, že oproti loňsku došlo k nárůstu ve zdrojích o 5,4 mil. Kč a v odvodech za služby o 5,3 mil. Kč
Ryjáček
- připomíná, že odvody za služby jsou fixní dané hodnotami směrných ukazatelů (plochou, počtem zaměstnanců apod.), nedělí se procentuálně
Janeček
V minulém roce byla na fakultě série krádeží technického vybavení, jsou případné náhrady za to započteny v rozpočtu na rok 2004?
Křen
Nejsou. V současné době probíhají jednání, jak náhrady vyřešit. Katedře kybernetiky, která byla postižena nejvíce, slíbila pomoci fakulta.

Další připomínky k předloženému rozpočtu nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje rozpočet FAV na rok 2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/02
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/02.k bodu B.2. -- Výroční zpráva FAV za rok 2003     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- seznamuje přítomné s Výroční zprávou FAV za rok 2003 a podotýká, že zpráva byla vypracována podle metodiky MŠMT
- upozorňuje na to, že v loňském roce nedošlo k nárůstu zaměstnanců, ale vzrostly výkony ve výukové činnosti a také ve vědě a výzkumu
- žádá přítomné, aby v případných připomínkách oddělili formální a obsahovou stránku zprávy a připomínky k formální stránce směrovaly na tajemníka FAV V. Vaise nebo pana Podušku
Ryjáček
- otevírá diskusi

Žádné připomínky k předložené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2003.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/03
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/03.k bodu B.3. -- Zpráva o hospodaření FAV za rok 2003     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- informuje, že zpráva není zatím zpracována. Důvody:
  • nepřítomnost vedoucího EO ing. Růžičky z důvodu jeho zahraniční služební cesty a proto nevyjasněný problém v investicích týkající se katedry kybernetiky
  • nemoc tajemníka FAV V. Vaise
- navrhuje, aby senát zvážil možnost hlasovat o zprávě o hospodaření per rollam

V 14:45 hod. odchází senátor Holenda; přítomno je 13 členů senátu.

Ryjáček
Jaký je mezní termín pro vypracování zprávy?
Křen
Mezní termín se zatím nikde nepodařilo zjistit.
Ryjáček
- po krátké diskusi navrhuje následující procedurální řešení: Po vypracování zprávy se o ní bude hlasovat per rollam. Pokud bude toto hlasování úspěšné, zpráva bude přijata. Pokud hlasování úspěšné nebude, bude další postup záviset na mezním termínu odevzdání zprávy. Pokud bude mezní termín později, než je plánováno příští řádné zasedání AS FAV (tj. 2.6.2004), bude zpráva projednána na tomto zasedání. Jestliže mezní termín pro odevzdání zprávy bude dříve, než je plánováno příští řádné zasedání AS FAV, bude svoláno zasedání mimořádné.

Senátoři s navrženým procedurálním řešením souhlasí.

Návrh na usnesení č. 2004/04
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s tím, aby se o Výroční zprávě o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2003 hlasovalo per rollam.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/04
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/04.k bodu B.4. -- Schválení nových členů vědecké rady FAV     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- informuje senátory, že je třeba doplnit 2 externí členy Vědecké rady FAV, protože prof. Stejskal zemřel a doc. Stará požádala děkana FAV o ukončení své činnosti ve Vědecké radě FAV z rodinných důvodů a on její žádosti vyhověl
- předkládá návrh doplnit VR FAV o následující členy: Prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., MFF UK a Prof. Ing. Svatavu Konvičkovou, CSc., FS ČVUT

Senát nemá proti navrženým členům žádné námitky.

Návrh na usnesení č. 2004/05
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s návrhem děkana na doplnění členů Vědecké rady FAV:

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/05
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/05.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Ryjáček
- informuje přítomné, že návrh AS FAV vyplývající z usnesení AS FAV č. 2004/01 se na jednání AS ZČU setkal s kladnou odezvou a AS ZČU se proto na svém zasedání dne 3.3.2004 usnesl vytvořit následující komise:
  • komisi strategie a rozvoje
  • komisi informačních systémů
  • komisi vědy a tvůrčí činnosti
Přitom bylo vysloveno přesvědčení, že je třeba, aby senát neměl jen roli schvalovací, ale také analytickou a kontrolní.
- je třeba, aby AS FAV nyní navrhl své zástupce do uvedených komisí AS ZČU
Radová
- upozorňuje na to, že podle usnesení AS ZČU 2/6a ze dne 3.3.2004 mohou být členy odborných komisí AS ZČU i nečlenové AS ZČU. Jejich členství v odborných komisích AS ZČU je však vázáno na souhlas AS ZČU.

V následující diskusi se ke členství do jednotlivých komisí hlásí senátoři:

      komise strategie a rozvoje
      P. Tomiczek
      komise informačních systémů
      E. Janeček
      T. Wünsch
      komise vědy a tvůrčí činnosti
      M. Schlegel
Z diskuse také vyplynulo, že do odborných komisí se prostřednictvím tajemnice AS FAV mohou hlásit i další zájemci.

Návrh na usnesení č. 2004/06
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí, aby následující členové AS FAV zastupovali FAV v uvedených odborných komisích AS ZČU:

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/06
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/06.

V 15:00 hod. přichází senátor Racek; přítomno je 14 členů senátu.

Radová
- seznamuje přítomné, že po ukončení minulého jednání AS FAV si členové studentské části AS FAV mezi sebou zvolili Tomáše Wünsche jako svého zástupce v předsednictu AS FAV a Ing. Dalibora Fialu jako svého zástupce v kolegiu děkana.

Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV Z. Ryjáček proto končí dnešní jednání.
Zdeněk Ryjáček
předseda AS FAV

Zapsala 7.4.2004 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 7.4.2004

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2004/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje rozpočet FAV na rok 2004.


Usnesení č. 2004/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2003.


Usnesení č. 2004/04
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s tím, aby se o Výroční zprávě o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2003 hlasovalo per rollam.


Usnesení č. 2004/05
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí s návrhem děkana na doplnění členů Vědecké rady FAV:


Usnesení č. 2004/06
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí, aby následující členové AS FAV zastupovali FAV v uvedených odborných komisích AS ZČU: