Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 9.6.2004 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Janeček E., Melichar J., Racek S., Radová V., Ryjáček Z., Tomiczek P., Vávra F., Žampa P., Železný M.
Studenti:
Fiala D., Kroupa T., Otta J., Tesař R., Wünsch T. (od 14:05 hod.)
Omluveni:
Holenda J., Kadlec M., Schlegel M.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Křen J., Šimandl M., Tesková L., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů
B. Hlavní program
B.1. Zpráva o hospodaření FAV za rok 2003
B.2. Aktualizace dlouhodobého záměru FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Ryjáček
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Ryjáček
- konstatuje, že přítomno je 14 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Ryjáček
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.


V 14:05 hod. přichází senátor Wünsch; přítomno je 15 členů senátu.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Fiala a Tomiczek.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Fialu a Tomiczka jako skrutátory?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu B.1. -- Zpráva o hospodaření FAV za rok 2003     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- podrobně seznamuje přítomné s výnosy a náklady FAV v investiční i neinvestiční oblasti, uvádí účetní hodnotu dlouhodobého majetku na začátku a konci sledovaného období a prezentuje též hospodářské výsledky jednotlivých středisek. Na závěr konstatuje, že rok 2003 lze z hlediska hospodářské bilance hodnotit jako příznivý, a uvádí cíle, na které je třeba se v roce 2004 zaměřit při jednání s vedením univerzity
  • pokračovat v získávání podpory pro vícezdrojové financování (odlišovat pojmy "vklad vlastních prostředků" a "vícezdrojové financování")
  • stabilizovat "jednotkové ceny služeb"
Ryjáček
- děkuje za přednesenou zprávu a otevírá diskuzi
Janeček
Jak se v rozpočtu projevují odpisy a jak se projeví loňská krádež technického vybavení na KKY?
Vais
Odpisy se projevují v neinvesticích, krádež se projeví v rozpočtu roku 2004 jako zbytková cena.
Janeček
Kdo byl odpovědný za pojištění technického vybavení? Neměl by nést náklady na finační kompenzaci on?
Vais + Křen
Problém není v tom, že by technické vybavení nebylo pojištěno. Problém je v tom, že při krádeži nebyl porušen zámek a pojišťovna v takovém případě nic nevyplatí. V současné době probíhají jednání, jak krádež technického vybavení na KKY kompenzovat.

Další připomínky k předložené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/07
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2003.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/07
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/07.k bodu B.2. -- Aktualizace dlouhodobého záměru FAV     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- seznamuje přítomné s aktualizací dlouhodobého záměru na rok 2004
- upozorňuje na to, že aktualizace měla být projednávána již loni, avšak vzhledem k nevyjasněné situaci kolem děkana FAV k jejímu projednávání nedošlo. To však neznamená, že by FAV něco zanedbala. FAV vždy byla v projednávání aktualizace dlouhodobého záměru před univerzitou, nyní se dostala na stejnou úroveň jako ostatní fakulty univerzity
- konstatuje, že za rok 2003 došlo ke splnění většiny projektů, největší rezervy zůstaly v projektu SOCIAL-03 týkajícího se sociálního zázemí studentů, který fakulta nemá možnost bez pomoci univerzity splnit beze zbytku
- v souvislosti s aktualizací dlouhodobého záměru v oblasti vědy informuje o tom, že žádost o akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení v oboru "Aplikovaná fyzika" byla podána již koncem loňského roku
- předládá i pracovní verzi aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2005
- upozorňuje, že je třeba vypracovat dlouhodobý záměr na roky 2005-2010
Ryjáček
- děkuje za přednesené informace a otevírá diskusi
Vais
- na žádost studentů podává podrobnější informace o situaci s výstavbou nových kolejí:
  • co se týče výstavby kolejí v Borské ulici, z tohoto projektu sešlo, protože podmínky investora nebyly pro univerzitu rozumné
  • opravou objektu v bývalých kasárnách na Borech by mělo být k dispozici dalších 150 lůžek
  • v dohledné době by mělo dojít ke změně v dotační politice pro VŠ na úrovni státu tím způsobem, že dotace na ubytování by byly na každého studenta, který má trvalé bydliště mimo okres, kde sídlí univerzita
Křen
- opravuje V. Vaise, podle nejnovějších informací ke změně v dotační politice státu zatím nedojde, protože jednání zablokovaly "velké" univerzity, pro které by byl tento způsob nevýhodnější. Možné změny lze očekávat nejdříve od 1.9.2005.
Ryjáček
- informuje o tom, že výstavba nových kolejí se "zadrhla" na tom, že v ČR není právní prostředí pro společné projekty veřejné instituce a soukromé firmy (tzv. PPP projekty).
Tesař
Je možné se někde dozvědět nejnovější informace o situaci s kolejemi?
Wünsch
Například na studentském serveru Dione.
Kroupa
Jsou někde v Plzni bezbariérové koleje?
Křen
Nejsou.
Tomiczek
Jak velký je převis poptávky po kolejích?
Vais + Křen
Na to je těžké odpovědět, protože ne všichni studenti, kteří by kolej chtěli, o ni skutečně zažádají, protože dopředu vědí, že ji stejně nedostanou. O kolej žádá zhruba 100-150 studentů z prvních ročníků, z vyšších ročníků je v pořadníku na kolej asi 82 studentů.
Wünsch
Je pravda, že končí Malesice?
Křen
V Malesicích končí pouze část kolejí.
Ryjáček
Náklady na jedno lůžko se pohybují v rozmezí 220-230 tisíc Kč, otázka nových kolejí je tedy otázka zhruba 500 miliónů Kč.
Fiala
Jak jsme na tom s ubytováním studentů ve srovnání s ostatními univerzitami?
Ryjáček + Vais
Jsme někde těsně pod průměrem, nejlépe je na tom Liberec, který ubytovává všechny studenty mimo Liberec.
Wünsch
V čem spočívá podpora fakulty při zahraničních pobytech studentů (projekt Erasmus, apod.)?
Křen
Jedná se jednak o podporu finanční a jednak o podporu kreditovou (za zahraniční pobyt se přiznávají kredity).
Tesař
Počítá se s  tím, že v nové budově FEL by byl bufet jako konkurence k stávajícímu bufetu v budově Univerzitní 22?
Křen
Stav služeb ve stávajícím bufetu je dlouhodobý problém, v plánech univerzity se počítá s výstavbou jakéhosi "Domu služeb".
Ryjáček
Nová menza má fungovat jako celodenní restaurace s bezobjednávkovým systémem, pak lze mluvit o konkurenci ke stávajícímu bufetu.

Další připomínky k předložené aktualizaci nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/08
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FAV ZČU v Plzni pro rok 2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/08
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/08.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Tesková
- seznamuje senátory se zněním článku 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU a stejně jako v předchozích letech navrhuje zvýšení limitu 30 kreditů na 38 kreditů
Křen
- podotýká, že tato úprava se týká pouze dobíhajících pětiletých magisterských studijních programů, v souvislosti s přechodem na strukturovaný model studia již v příštích letech nebude zapotřebí
Wünsch
Proč ve Studijním a zkušebním řádu ZČU takové opatření je?
Ryjáček
Zástupci některých fakult se báli, že by studenti mohli obcházet postupovou zkoušku.

Další připomínky k návrhu proděkanky L. Teskové nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/09
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal čl. 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU a nemá námitky proti zvýšení limitu 30 kreditů na 38 kreditů pro studenty 1. etapy studia FAV.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/09
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/09.

Křen
- informuje o tom, že dochází k úpravám ve Studijním a zkušebním řádu ZČU, některé navržené úpravy mění pravomoci děkana. Pokud bude inovovaný Studijní a zkušební řád schválen AS ZČU a dojde k jeho registraci na ministerstvu, bude třeba, aby se senát FAV sešel před začátkem zimního semestru a vyjádřil se k vyhlášce, kterou bude muset děkan na základě aktualizovaného znění Studijního a zkušebního řádu vyhlásit. Žádá proto, aby se senát rozhodl, jak bude postupovat.

Po krátké diskusi navrhuje senátor Ryjáček, aby se AS FAV sešel ve čtvrtek 16.9.2004 ve 14:00 hodin. Senátor Wünsch k tomuto návrhu podává pozměňovací návrh, aby AS FAV o vyhlášce děkana jednal v září per rollam a pokud toto hlasování per rollam nebude úspěšné, bude svolána schůze AS FAV na čtvrtek 16.9.2004 ve 14:00 hodin.

Hlasování o pozměňovacím návrhu senátora Wünsche
"Kdo je pro to, aby AS FAV o vyhlášce děkana související se změnami ve Studijním a zkušebním řádu ZČU jednal v září per rollam, a pokud toto elektronické hlasování nebude úspěšné, aby byla svolána schůze AS FAV na čtvrtek 16.9.2004 ve 14:00 hodin?"
Pro 5, proti 7, zdržel se 3.

Pozměňovací návrh senátora Wünsche byl zamítnut.

Hlasování o původním návrhu senátora Ryjáčka
"Kdo je pro to, aby byla svolána schůze AS FAV na čtvrtek 16.9.2004 ve 14:00 hodin?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 2.

Původní návrh senátora Ryjáčka byl přijat, příští schůze AS FAV se bude konat 16.9.2004 ve 14:00 hodin.

Čepička
- vyjadřuje nespokojenost s propagací FAV v rámci univerzitního areálu na Borech, řada lidí tento areál chápe jako areál tvořený fakultou strojní a fakultou elektrotechnickou. Kromě toho by bylo rozumné původní budovu Univerzitní 22 modernizovat. V dlouhodobém záměru FAV však o tomto tématu není ani zmínka.

Po krátké diskusi doporučil AS FAV vedení FAV, aby téma modernizace FAV a její propagace v rámci univerzitního areálu na Borech bylo zařazeno do dlouhodobého záměru FAV.

Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV Z. Ryjáček proto končí dnešní jednání.
Zdeněk Ryjáček
předseda AS FAV

Zapsala 9.6.2004 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 9.6.2004

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2004/07
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2003.


Usnesení č. 2004/08
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FAV ZČU v Plzni pro rok 2004.


Usnesení č. 2004/09
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal čl. 18 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU a nemá námitky proti zvýšení limitu 30 kreditů na 38 kreditů pro studenty 1. etapy studia FAV.


Závěr č. 2004/10
Příští schůze AS FAV se bude konat ve čtvrtek 16.9.2004 ve 14:00 hodin.