Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 16.9.2004 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Holenda J., Janeček E., Melichar J., Radová V., Ryjáček Z., Schlegel M., Tomiczek P., Vávra F., Žampa P.,
Studenti:
Fiala D., Kroupa T., Otta J.,
Omluveni:
Racek S., Železný M., Kadlec M., Tesař R.
Neomluveni:
Wünsch T.
Hosté (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Křen J., Šafařík J., Šimandl M., Tesková L., Vais V.


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů
B. Hlavní program
B.1. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2005/06
B.2. Podmínky pro studium v 1. ročníku studijních programů FAV pro akademický rok 2004/05
B.3. Rozpočtová úprava - uvolnění části Fondu investičního rozvoje FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Ryjáček
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Ryjáček
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.


V 14:05 hod. odchází senátor Čepička; přítomno je 12 členů senátu.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Otta a Tomiczek.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Ottu a Tomiczka jako skrutátory?"
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.


V 14:10 hod. přichází senátor Čepička; přítomno je 13 členů senátu.k bodu B.1. -- Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2005/06     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- seznamuje přítomné s podmínkami pro přijetí ke studiu na všech studijních programech FAV po ak. rok 2005/2006. Konstatuje, že oproti roku 2004/2005 nedošlo k žádným změnám.
Ryjáček
- děkuje za přednesenou zprávu a otevírá diskuzi
Fiala
Proč u kapacit studijních programů není uvedeno, že jsou orientační?
Křen
Nemůže to tam být, protože zákon takovou formulaci nezná.

Další připomínky k předloženému materiálu nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky k přijetí ke studiu ve všech studijních programech Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2005/2006.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/11
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/11.k bodu B.2. -- Podmínky pro studium v 1. ročníku studijních programů FAV pro akademický rok 2004/05     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá děkana FAV J. Křena, aby se ujal slova
Křen
- informuje o tom, že předložená vyhláška souvisí s  novým Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni platným od 16.8.2004
- shrnuje základní změny ve Studijním a zkušebním řádu ZČU v Plzni
  • možnost změny limitu 20 kreditů v prvním semestru studia
  • možnost stanovení povinné účasti studentů na výuce v prvním semestru studia
  • změna limitu 75 kreditů v jednom akademickém roce na 70 kreditů
  • změna podmínek pro uznávání kreditů za studium v zahraničí
  • zrušení odstavce o odečítání kreditů
- navrhuje na základě dlouhodobých zkušeností snížit limit v prvním semestru bakalářských studijních programů na 15 kreditů (většině studentů, kteří nesplní limit 20 kreditů, chybí jeden nebo dva kredity) a u navazujících magisterských studijních programů tento limit nestanovovat
Ryjáček
- děkuje za přednesené informace a otevírá diskusi
Melichar
Týká se snížení limitu z 20 na 15 kreditů také zahraničních studentů?
Křen
Pokud studují v češtině, pak ano.
Ryjáček
- připomíná, jak limit 20 kreditů a mezní termín jejich získání vznikl: 20 kreditů bylo nastaveno jako 2/3 celkového výkonu a termín pro jejich získání byl zvolen tak, aby student, který je nezíská, stihl termíny pro podání přihlášky do nového přijímacího řízení.
- uvažuje, zda snížení limitu z 20 na 15 kreditů znamená pouze odsunutí problému s neúspěšným studiem na konec školního roku, nebo zda dává studentovi možnost dozrát a vyrovnat se s jiným způsobem studia, než na který byl zvyklý ze střední školy
Křen + Tesková
Když student v 1. semestru neudělá jednu povinnou zkoušku, má problém dosáhnout na hranici 20 kreditů.
Otta
Není problém spíše v organizaci nultého týdnu, kdy se studenti seznamují s chodem univerzity a nedozvědí se, co si vlastně mají zapsat a následkem toho pak ztrácejí kredity?
Vais
V prvním ročníku je studijní program víceméně pevně daný, takže studenti vědí, co si mají zapsat. Navíc nultý týden se koná až po zápisu.

Z další diskuse vyplynulo, že snížení limitního počtu kreditů z 20 na 15 je rozumné řešení.

Návrh na usnesení č. 2004/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2004/2005.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/12
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/12.k bodu B.2. -- Rozpočtová úprava - uvolnění části Fondu investičního rozvoje FAV     (Zpět na program)
Ryjáček
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- informuje o tom, že se jedná o uvolnění částky 100 tisíc korun pro katedru kybernetiky
- připomíná, že v loňském roce došlo na ZČU k vlně krádeží. Na katedře kybernetiky bylo ukradeno 6 počítačů v celkové hodnotě 360 tisíc korun a protože nebyly poškozeny zámky, pojišťovna neposkytla žádné pojistné plnění. Fakulta se proto rozhodla přispět katedře kybernetiky na nákup nových počítačů částkou 100 tisíc korun ve formě jednorázové nevratné kompenzace.
Ryjáček
- děkuje za přednesené informace a otevírá diskusi
Tomiczek
Je uvolněných 100 tisíc celý fond investičního rozvoje nebo jen jeho část?
Vais
Je to pouze část.

Z další diskuse vyplynulo, že je třeba vyjasnit způsob počítání odpisů. Další připomínky k navrženému uvolnění části rezervního fondu nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje uvolnění 100 000 Kč z Fondu investičního rozvoje FAV katedře kybernetiky jako jednorázovou nevratnou kompenzaci části nákladů vzniklých odcizením počítačů.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/13
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/13.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Radová
- oznamuje plánované termíny dalších schůzí AS FAV: 10.11.2004 (v případě potřeby) a 12.1.2005, vždy od 14 hodin.

Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV Z. Ryjáček proto končí dnešní jednání.
Zdeněk Ryjáček
předseda AS FAV

Zapsala 16.9.2004 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 16.9.2004

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2004/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky k přijetí ke studiu ve všech studijních programech Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2005/2006.


Usnesení č. 2004/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2004/2005.


Usnesení č. 2004/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje uvolnění 100 000 Kč z Fondu investičního rozvoje FAV katedře kybernetiky jako jednorázovou nevratnou kompenzaci části nákladů vzniklých odcizením počítačů.