Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 9.11.2004 v místnosti UL 512 od 13:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Janeček E., Melichar J., Racek S., Radová V., Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Železný M.
Studenti:
Kadlec M. (od 13:10 hod.), Tesař R.
Omluveni:
Fiala D., Kroupa T., Vávra F., Žampa P.,
Neomluveni:
Holenda J., Otta J., Wünsch T.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Navržený program:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Volba předsedy AS FAV
B.2. Závěrečná zpráva o přijímacím řízení pro ak. rok 2004/2005
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 10 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný
- informuje, že prof. Ryjáček se v souvislosti s dlouhodobou zahraniční cestou vzdal ke dni 1.11.2004 mandátu v AS FAV i v AS ZČU. Na uvolněné místo do AS FAV postupuje doc. Slavík, do AS ZČU postupuje doc. Racek.


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Radová
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Schlegel a Tesař.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Schlegela a Tesaře jako skrutátory?"
Pro 9, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.


Hlasování o programu
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV schvaluje navržený program.


V 13:10 hod. přichází senátor Kadlec; přítomno je 11 členů senátu.k bodu B.1. -- Volba předsedy AS FAV     (Zpět na program)
Radová
- upozorňuje, že v souvislosti s volbou nového předsedy AS FAV je třeba zvolit tříčlennou volební komisi

Navrženi jsou senátoři Schlegel, Tesař a Železný.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Schlegela, Tesaře a Železného jako členy volební komise?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV schvaluje členy volební komise.

Radová
- žádá senátory, aby na připravených lístcích podali návrhy na kandidáty na předsedu AS FAV

Navrženi jsou senátoři (v abecedním pořadí): Melichar, Racek, Slavík, Schlegel

Melichar
- kandidaturu odmítá
Racek
- kandidaturu přijímá
Slavík
- kandidaturu odmítá
Schlegel
- kandidaturu odmítá
Radová
- informuje senát o způsobu volby předsedy

Probíhá tajná volba předsedy AS FAV s jediným kandidátem S. Rackem.

Volební komise
V tajné volbě hlasovalo 11 senátorů. Pro S. Racka bylo odevzdáno 8 hlasů, proti 2 hlasy, jeden hlas byl neplatný.
Závěr volební komise: Senátor S. Racek se stává předsedou AS FAV.
Radová
- blahopřeje senátoru Rackovi ke zvolení a žádá ho, aby se ujal řízení schůze
Racek
- děkuje za zvolení a konstatuje, že nikdy nebyl přítel příliš velké administrativy, a proto se bude snažit o co nejvíce racionální přístup


k bodu B.2. -- Závěrečná zpráva o přijímacím řízení pro ak. rok 2004/2005     (Zpět na program)
Racek
- žádá proděkanku L. Teskovou, aby se ujala slova
Tesková
- seznamuje přítomné se zprávou o přijímacím řízení pro ak. rok 2003/2004 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002)
- upozorňuje, že ve srovnání s loňským rokem došlo ke snížení počtu uchazečů o doktorský studijní program, příčinou je pravděpodobně zrušení povinné základní vojenské služby. Proděkan Šimandl se k tomuto názoru přiklání.
Racek
- děkuje za přednesené informace a otevírá diskusi
Radová
- žádá o vysvětlení poznámky "prezenční forma" u seznamu oborů
Tesková
Obory, u kterých je tato poznámka, jsou akreditovány pouze v prezenční formě, ostatní jsou akreditovány v prezenční i kombinované formě.
Racek
Vyplynuly z výsledků přijímacího řízení nějaké závěry nebo doporučení pro směrná čísla pro přijímací řízení pro další akademický rok?
Tesková
Směrná čísla pro přijímací řízení pro ak. rok 2005/06 byla schválena na minulém jednání senátu a v současné době je není třeba měnit. Možná budou muset být změněna pro přijímací řízení pro ak. rok 2006/07, protože v ak. roce 2005/06 budou končit první studenti bakalářského studijního programu.

Další dotazy ani připomínky k předložené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje závěrečnou zprávu o přijímacím řízení pro ak. rok 2004/05.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/14
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/14.k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)
Racek
- ptá se, na kdy je plánována další schůze AS FAV
Radová + Vais
Další schůze AS FAV je plánována na 12.1.2005 od 14 hodin, pokud však bude potřeba projednat rozpočtová pravidla, je možné svolat senát již 15.12.2004. Vše závisí na tom, kdy budou projednána rozpočtová pravidla na úrovni univerzity. Včasné informování senátorů o konkrétním termínu jednání zajistí tajemnice V. Radová.
Radová
- informuje o tom, že odstoupením prof. Ryjáčka z AS ZČU přišla FAV o svého zástupce v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU. Za svého nástupce prof. Ryjáček navrhl doc. Vávru. Doc. Vávra je z dnešního jednání omluven, ale při předběžném projednání se svým členstvím v ekonomicko-rozpočtové komisi souhlasil.

K návrhu, aby doc. Vávra zastupoval FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU nejsou žádné námitky ani připomínky.

Návrh na usnesení č. 2004/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí, aby Doc. Ing. František Vávra, CSc. zastupoval FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/15
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/15.

Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV S. Racek proto končí dnešní jednání.
Stanislav Racek
předseda AS FAV

Zapsala 9.11.2004 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 9.11.2004

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2004/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje závěrečnou zprávu o přijímacím řízení pro ak. rok 2004/05.


Usnesení č. 2004/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni souhlasí, aby Doc. Ing. František Vávra, CSc. zastupoval FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU.