Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 16.12.2004 v místnosti UL 512 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Janeček E., Racek S., Radová V., Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Vávra F. (do 15:30 hod.), Žampa P. (od 14:05 hod.), Železný M.
Studenti:
Otta J., Tesař R., Wünsch T. (od 14:05 hod.)
Omluveni:
Fiala D., Kadlec M., Kroupa T., Melichar J.
Neomluveni:
Holenda J.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů
B. Hlavní program
B.1. Pravidla pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2005
B.2. Schválení návrhu děkana na jmenování členů disciplinární komise
C. Různé
C.1. Diskuze k návrhu na posunutí začátku vyučování
C.2. Výuka na FHS v příštím týdnu
C.3. Zástupce FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU
C.4. Poznámky ke konstrukci rozpočtu ZČU
C.5. Poznámky k Magionu


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Racek
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Racek
- konstatuje, že přítomno je 11 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Racek
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.


Ve 14:05 hod. přicházejí senátoři Wünsch a Žampa; přítomno je 13 členů senátu.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Racek
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Čepička a Wünsch.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Čepičku a Wünsche jako skrutátory?"
Pro 11, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu B.1. -- Pravidla pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2005     (Zpět na program)
Racek
- žádá tajemníka FAV V. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- konstatuje, že pravidla jsou v podstatě stejná jako loni, změna je pouze v tom, že se uvažuje o zavedení plánu čerpání NIV a INV tak, aby vedoucí jednotlivých pracovišť byli zainteresováni na rovnoměrnějším čerpaní přidělených finančních prostředků. O této změně byli vedoucí kateder informováni na včerejším jednání Kolegia děkana, žádné námitky proti ní nebyly.
Racek
- děkuje tajemníku Vaisovi za informace a zahajuje diskusi
Čepička
- upozorňuje na to, že v letošním roce bylo nerovnoměrné čerpání finančních prostředků způsobeno především nejistotou, zda budou přijaty Výzkumné záměry, a proto se šetřilo
Slavík
Co znamenají zkratky FCIR a CNF?
Vais
FCIR je Fond celouniverzitního investičního rozvoje a CNF je Celouniverzitní neinvestiční fond. CNF je v podstatě neinvestiční podoba FCIR, slouží k financování neinvestičních nákladů souvisejících s investičními akcemi financovanými ze FCIR.

Další dotazy ani připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2005, které vycházejí z dokumentu Pravidla rozpočtu ZČU pro rok 2005 schváleného AS ZČU dne 24. listopadu 2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/16
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/16.k bodu B.2. -- Schválení návrhu děkana na jmenování členů disciplinární komise     (Zpět na program)
Racek
- žádá děkana J. Křena, aby se ujal slova a vysvětlil situaci kolem disciplinární komise
Křen
Zhruba před rokem byla per rollam schválena disciplinární komise ve složení Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (předseda), Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc., Ing. Karel Uhlíř (student), Martin Kadlec (student), která měla projednat závažný přestupek studenta Sochora. Tento student však přestoupil na FEL a později zanechal studia na ZČU úplně, proto potřeba komise zanikla. Nedopatřením se do zápisu z následujících jednání AS FAV nedostala informace o tom, že disciplinární komise byla schválena. V současné době je třeba, aby disciplinární komise projednala přestupek jiného studenta. Aby nevznikly potíže s tím, že o komisi schválené loni per rollam není informace v žádném zápisu z jednání AS FAV, navrhuje tuto komisi odvolat a po té schválit komisi novou.

K předloženému návrhu děkana žádné připomínky nejsou, předseda S. Racek navrhuje odvolat komisi en bloc.

Návrh na usnesení č. 2004/17
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na odvolání členů disciplinární komise FAV ve složení:
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. - předseda
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.
Ing. Karel Uhlíř - student
Martin Kadlec - student

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/17
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/17.

Racek
- žádá děkana J. Křena, aby vysvětlil, proč bude zahajováno disciplinární řízení
Křen
- Jde o to, že jeden ze studentů FAV porušil pravidla sítě Webnet tím, že se z domova vzdušným pojítkem připojil na kolejní síť FEL. Návrh na zahájení disciplinárního řízení podává ředitel CIV Ing. Rudolf.
- navrhuje následující složení disciplinární komise:
     Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - předseda
     Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
     Ing. Tomáš Kroupa
     Tomáš Wünsch
- Navržení členové komise o svém členství v komisi vědí a se svým členstvím souhlasí. Komise je navržena tak, aby v ní byl zástupce vedení fakulty, zástupce akademické obce fakulty, zástupce doktorandů a zástupce studentů.

Další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nejsou.

Návrh na usnesení č. 2004/18
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na složení disciplinární komise FAV.
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - předseda
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Ing. Tomáš Kroupa
Tomáš Wünsch

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/18
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/18.

Slavík + Racek
- navrhují, aby na každém zasedání senátu FAV byla předložena informace o výsledcích případného hlasování per rollam, které proběhlo od posledního jednání AS FAV.

Závěr č. 2004/19
Akademický senát FAV ZČU v Plzni se dohodl, že výsledky případných hlasování per rollam budou oznámeny na nejbližším jednání AS FAV a budou součástí zápisu z tohoto jednání.k bodu C. -- Různé
C.1 -- Diskuze k návrhu na posunutí začátku vyučování     (Zpět na program)
Racek
Tento bod inicioval svým mailem senátor Čepička, nechť se tedy ujme slova.
Čepička
- předkládá 2 návrhy: posunutí začátku vyučování na FAV (pak by bylo možné posunutí pouze v rámci stávajícího rozvrhu hodin) nebo posunutí začátku vyučování na celé univerzitě (pak by bylo možné začínat například v 9 hodin)
- jako zdůvodnění ke svým navrhům uvádí zejména odpor studentů k rannímu vyučování a historické důvody způsobené nedostatkem místností, které již pominuly
Křen
- upozorňuje na to, že nemůže jít o pouhé posunutí začátku výuky, je třeba současně zajistit, aby se večer nekončilo déle než teď. Pokud tento požadavek nelze zajistit, je snaha o jakékoli změny na celouniverzitní úrovni bezpředmětná. Nejprve je tedy třeba provést analýzu, zda posunutí začátku vyučování je možné.
Vais
Je třeba si uvědomit, že rozvrh FAV je svázán s rozvrhem ostatních fakult prostřednictvím dvou- a tříhodinových bloků přednášek. Pokud se začátek vyučování posune pouze na FAV, nebude dostatek volných míst, kam výuku přesunout. Stanovisko k návrhu senátora Čepičky by měla zaujmout rozvrhová komise. Změna se dotkne tisíců dojíždějících studentů, proto je třeba udělat seriozní výzkum mezi studenty, jak si začátek výuky představují.

Následuje poměrně živá a bohatá diskuze, ve které se objevují jak argumety podporující návrh senátora Čepičky, tak argumenty proti jeho návrhu. Hlavními argumety pro návrh senátora Čepičky jsou nechuť studentů chodit na ranní výuku a možnost vyhnutí se ranní dopravní špičce. Naopak hlavními argumenty proti jsou možné problémy dojíždějících studentů. Senátor Tomiczek informuje, že si dnes zkoušel zjistit, jestli by změna navrhovaná senátorem Čepičkou byla možná, a na základě svých desetiletých zkušeností s vytvářením rozvrhů si myslí, že posunutí možné není. Z další diskuze vyplynulo, že není možné navrhovat žádné změny do té doby, než bude provedena analýza, zda změny možné jsou. Proto byl zformulován následující návrh na usnesení:

V průběhu diskuze odchází senátor Vávra; přítomno je 12 členů senátu.

Návrh na usnesení č. 2004/20
Akademický senát FAV ZČU v Plzni žádá vedení FAV o provedení analýzy možnosti změn v rozvrhu s cílem posunutí začátku vyučování.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2004/20
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 10, proti 0, zdržel se 2.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2004/20.C.2 -- Výuka na FHS v příštím týdnu     (Zpět na program)
Čepička
Na FHS je příští týden zrušena výuka, je to v pořádku?
Křen
Harmonogram akademického roku je daný pokynem prorektorky. Na kreditní komisi bylo doporučeno, aby zimní semestr končil v pátek, ty 3 dny se do harmonogramu dostaly při projednávání na Radě rektora. Zajištění výuky na FHS je věcí děkana Budila.


C.3 -- Zástupce FAV v ekonomicko-rozpočtové komisi AS ZČU     (Zpět na program)
Radová
- oznamuje, že doc. Vávra byl na listopadovém zasedání AS ZČU schválen za člena ekonomicko-rozpočtové komise AS ZČU


C.4 -- Poznámky ke konstrukci rozpočtu ZČU     (Zpět na program)
Slavík
- žádá zástupce FAV v AS ZČU, aby při tvorbě celouniverzitního rozpočtu dohlédli na přerozdělování financí v rámci různých přerozdělovacích fondů


C.5 -- Poznámky k Magionu     (Zpět na program)
Čepička
Bylo by možné v Magionu pro vedení kateder zpřístupnit údaje o tom, kolik který zaměstnanec odčerpává na mzdách?
Křen
Vedoucí katedry dostává každý měsíc souhrnné údaje, tam je to vidět.
Čepička
Ve výpisech je vidět pouze to, kolik který má zaměstnanec dostat, ne kolik skutečně dostal.
Vais
Vedení fakulty se pokusí zjistit skutečný stav.

Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV S. Racek proto končí dnešní jednání. Děkan J. Křen děkuje senátorům za celoroční práci a přeje všem přijemné svátky a v novém roce hodně zdaru. Předseda AS FAV S. Racek se jménem vedení senátu k přání připojuje.

O termínech konání schůzí AS FAV v příštím roce budou všichni informováni mailem po sestavení harmonogramu na univerzitní úrovni. Schůze původně plánovaná na 12.1.2005 se ruší.
Stanislav Racek
předseda AS FAV

Zapsala 16.12.2004 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 16.12.2004

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2004/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2005, které vycházejí z dokumentu Pravidla rozpočtu ZČU pro rok 2005 schváleného AS ZČU dne 24. listopadu 2004.


Usnesení č. 2004/17
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na odvolání členů disciplinární komise FAV ve složení:
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. - předseda
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.
Ing. Karel Uhlíř - student
Martin Kadlec - student


Usnesení č. 2004/18
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na složení disciplinární komise FAV.
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - předseda
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Ing. Tomáš Kroupa
Tomáš Wünsch


Závěr č. 2004/19
Akademický senát FAV ZČU v Plzni se dohodl, že výsledky případných hlasování per rollam budou oznámeny na nejbližším jednání AS FAV a budou součástí zápisu z tohoto jednání.


Usnesení č. 2004/20
Akademický senát FAV ZČU v Plzni žádá vedení FAV o provedení analýzy možnosti změn v rozvrhu s cílem posunutí začátku vyučování.