Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 16.3.2005 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Holenda J. (do 15:15  hod.), Melichar J. (do 15:15  hod.), Racek S., Radová V., Schlegel M. (od 14:35 hod.), Slavík J., Tomiczek P., Železný M.
Studenti:
Kadlec M., Kroupa T., Otta J., Tesař R., Wünsch T. (od 14:05 hod.)
Omluveni:
Fiala D., Janeček E., Vávra F., Žampa P.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku):
Ing. Jana Krutišová (rozvrhářka FAV)
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Schválení navrženého programu
A.4. Volba skrutátorů
B. Hlavní program
B.1. Zpráva o hospodaření FAV za rok 2004
B.2. Rozpočet FAV na rok 2005
B.3. Analýza možností modifikace rozvrhu
C. Různé
C.1. Informace o konání Běhu Terryho Foxe
C.2. Podpora studentskému Rádiu Bomba
C.3. Udržení počtu studentů v bakalářském studiu


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Racek
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Racek
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Racek
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.k bodu A.4. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Racek
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Kadlec a Tomiczek.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Kadlece a Tomiczka jako skrutátory?"
Pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.


Ve 14:05 hod. přichází senátor Wünsch; přítomno je 13 členů senátu.k bodu B.1. -- Zpráva o hospodaření FAV za rok 2004     (Zpět na program)
Racek
- žádá tajemníka FAV ing. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- podrobně komentuje předloženou výroční zprávu o hospodaření
- upozorňuje především na to, že celkový hospodářský výsledek v neinvestiční oblasti se může zdát velký (+451 tisíc Kč), ve skutečnosti ale téměř celá tato částka bude použita ke kompenzaci kumulované ztráty z projektu EU (část prostředků na projekty EU totiž grantová agentura EU uvolňuje až po ukončení projektu). Po odečtení této kompenzace by celkový hospodářský výsledek byl necelých 7 tisíc Kč.
- co se týče účetní hodnoty dlouhodobého majetku FAV, tato hodnota klesá, což je způsobeno jednak změnou ve způsobu odpisů, ale především také způsobem investování fakulty
- celkově lze z hlediska hospodaření považovat rok 2004 za úspěšný, problémem je pouze nerovnoměrnost čerpání prostředků během roku
Křen
- doplňuje zprávu přednesenou ing. Vaisem o údaje, jakých hospodářských výsledků dosáhly ostatní fakulty
Racek
- děkuje tajemníku Vaisovi i děkanovi Křenovi za informace a zahajuje diskusi

K předložené zprávě žádné dotazy ani připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/01
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/01
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/01.k bodu B.2. -- Rozpočet FAV na rok 2005     (Zpět na program)
Racek
- žádá tajemníka FAV ing. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- stručně seznamuje přítomné s metodikou tvorby rozpočtu a komentuje jednotlivé části předloženého materiálu
- upozorňuje na to, že oproti předchozím letům ministerstvo zrušilo propadovost a zavedlo bonusy za úspěšné absolventy
- vysvětluje, že zvýšení rozpočtu DFAV oproti loňskému roku je způsobeno tím, že od rektorátu byla přejata agenda na podporu vědy a výzkumu a na doktorandy
- upozorňuje, že v příštím roce se projeví, že 2 katedry neuspěly v soutěži o výzkumné záměry. Na Kolegiu děkana bylo proto s vedoucími kateder dohodnuto, že se vytvoří korekční fond, s jehož pomocí by bylo možné nepříznivé dopady tohoto neúspěchu omezit. Pro rok 2005 se jedná o částku zhruba 1 mil. Kč.
- zdůvodňuje odložení splatnosti zbývající částky dluhu KFY vůči fakultě

Ve 14:35 hod. přichází senátor Schlegel; přítomno je 14 členů senátu.

Racek
- děkuje ing. Vaisovi za přednesené informace a zahajuje diskusi
- konstatuje, že vítá dohodu o vytvoření korečního fondu
- ptá se, jak je možné zajistit, aby nám neubývali studenti (hlavně bakaláři) a fakulta tak mohla využít bonusů za absolventy
Křen
- konstatuje, že počet studentů je možné udržet několika způsoby. Jednak je třeba udržet počet zájemců o studium, což se daří, a jednak je třeba udržet počet již přijatých studentů. Tento druhý krok bude předmětem diskusí, kdy je třeba najít rozumnou míru mezi kvantitou a kvalitou a kdy bude třeba vyřešit, zda propadovost má nastat již po 1. ročníku nebo až po 3. ročníku.
Tomiczek
Je možné říci, kolik nám přinese absolvent bakalářkého, magisterského a dokotorského studijního programu?
Křen + Vais
- říci to lze, uvádějí konkrétní čísla
Slavík
Neměla by se přehlížet image fakulty, nemělo by se říkat, že FAV bere všechny. Mělo by se zjistit, proč zájemci o studium nenastupují a proč odcházejí již přijatí studenti.
Wünsch
Strategický záměr ZČU je takový, že se nebudou zvyšovat počty prezenčních studentů, ale budou se zvyšovat počty studentů v kombinovaném studiu.
Křen + Tesková
FAV má téměř všechny studijní programy akreditované i v kombinované formě.
Čepička
Vysvětluje svůj postoj ohledně předmětu MA1.
Racek
- vrací diskuzi zpět k rozpočtu, diskuze týkající se způsobu udržení počtu studentů může pokračovat v bodě Různé

K předloženému rozpočtu žádné další dotazy ani připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje rozpočet FAV na rok 2005.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/02
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/02.k bodu B.3. -- Analýza možností modifikace rozvrhu     (Zpět na program)
Racek
- žádá děkana FAV prof. Křena, aby se ujal slova
Křen
- Fakultní rozvrháři ing. Krutišová a RNDr. Kobeda vypracovali materiál, který byl poslán všem senátorům k prostudování. Z tohoto materiálu vyplývá, že požadavek senátora Čepičky na posunutí začátku vyučování (viz zápis ze schůze AS FAV 16.12.2004) je nesplnitelný.
- žádá ing. Krutišovou o upřesňující informace
Krutišová
- zdůrazňuje, že v tištěné formě rozvrhu se může zdát, že je moc volných hodin. To je však pouze klamné zdání, neboť řada rozvrhových akcí (např. tzv. aposteriorní akce) zde není (a ani nemůže být) zahrnuta.
- připomíná, že na rozvrh FAV se nelze dívat izolovaně, ale vždy v kontextu rozvrhu ostatních fakult
- konstatuje, že bohužel není nástroj, pomocí kterého by bylo možné nanečisto vyzkoušet, zda požadované změny provést lze
Křen
- seznamuje přítomné s mailem RNDr. Kobedy, ve kterém se píše, že celková komprimace rozvrhu není možná a že jednotlivá dílčí vylepšení se dělají průběžně po dohodě s garantem předmětu
Čepička
Můj návrh na posledním zasedání AS FAV nebyl myšlen tak, že by rozvrh byl postaven špatně. Spíš to bylo myšleno jako reakce na měnící se společenské poměry, kdy studentům se nechce ráno vstávat.

Závěr č. 2005/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí předloženou zprávu o možnosti změn v rozvrhu.k bodu C. -- Různé
C.1 -- Informace o konání Běhu Terryho Foxe     (Zpět na program)
Racek
- informuje přítomné o tom, že letošní ročník Běhu Terryho Foxe se koná 30.4.2005 v Borském parku


C.2 -- Podpora studentskému Rádiu Bomba     (Zpět na program)
Čepička
- ptá se, zda je možné, aby FAV podobně, jako podpořila studentský server Dioné, podpořila také možnost vysílání studentského Rádia Bomba i mimo kolejní síť
Wünsch + Kadlec
- informují o technických podmínkách vysílání Rádia Bomba a o programu tohoto rádia

V 15:15 hod. odcházejí senátoři Holenda a Melichar; přítomno je 12 členů senátu.

Z další diskuse vyplynulo, že AS FAV nemá k takovéto podpoře námitky.C.3 -- Udržení počtu studentů v bakalářském studiu     (Zpět na program)

V tomto bodě pokračuje diskuze započatá při diskuzi k návrhu rozpočtu. Z diskuze vyplynulo, že bude třeba, aby se sešli vedoucí kateder s matematiky a domluvili se, co se z matematiky v bakalářském studiu potřebuje.Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV S. Racek proto končí dnešní jednání.Další schůze AS FAV je plánovaná na 8.6.2005.
Stanislav Racek
předseda AS FAV

Zapsala 16.3.2005 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 16.3.2005

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2005/01
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV ZČU v Plzni za rok 2004.


Usnesení č. 2005/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje rozpočet FAV na rok 2005.


Závěr č. 2005/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí předloženou zprávu o možnosti změn v rozvrhu.