Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 15.6.2005 v místnosti UV 115 od 15:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Janeček E. (do 16:15  hod.), Melichar J., Racek S., Radová V., Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Vávra F., Železný M.
Studenti:
Fiala D., Kadlec M. (od 13:05  hod.), Kroupa T., Otta J., Tesař R.,
Omluveni:
Holenda J., Wünsch T., Žampa P.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2004
B.2. Projednání akreditačního řízení FAV v roce 2005
B.3. Hodnocení Dlouhodobého záměru FAV z let 1999 - 2004
C. Různé
C.1. Informace o výsledku hlasování per rollam o vyhlášce č. 1 - 2005/2006 "Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro ak. rok 2005/06"
C.2. Připomínky senátora Tomáše Wünsche
C.3. Vhodné místo pro konání promocí
C.4. Informace o grantu INTERREG IIIA
C.5. Změna podmiňujících předmětů pro SZZ


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Racek
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Racek
- konstatuje, že přítomno je 14 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Racek
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Čepička a Fiala.

Hlasování
"Kdo je pro senátory Čepičku a Fialu jako skrutátory?"
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.


V 15:05 hod. přichází senátor Kadlec; přítomno je 15 členů senátu.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Racek
- seznamuje přítomné s navrženým programem (body B.1. až B.3. a bod C.1.)

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.

Hlasování o programu
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu B.1. -- Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2004     (Zpět na program)
Racek
- upozorňuje, že zpráva byla k dispozici předem, každý měl tedy možnost se s ní seznámit
- žádá děkana FAV prof. Křena, aby se ujal slova
Křen
- konstatuje, že výroční zprávu již projednala Vědecká rada FAV dne 18.5.2005, a shrnuje hlavní milníky uplynulého období
od roku 2003/2004 FAV přešla na strukturovanou formu studia
podařilo se posílit kombinovanou formu studia
daří se udržovat nárůst počtu studentů v doktorských studijních programech
ve výzkumné oblasti byla fakulta velmi úspěšná, na fakultě bylo řešeno celkem 5 výzkumných záměrů a FAV jako jediná fakulta ZČU byla Radou pro výzkum a vývoj zařazena do tzv. zelené skupiny. Na tvůrčí činnosti fakulty se významnou měrou podílejí také studenti doktorských a magisterských studijních programů.
přepočtený počet zaměstnanců se oproti roku 2003 mírně zvýšil, potěšující je, že na každém oboru jsou minimálně 3 profesoři, nepříznivá je však jejich věková struktura
celková částka vyplacená na FAV na stipendia se blíží 5 mil. Kč, oproti roku 2003 je to nárůst o 30%
Racek
- děkuje za přednesené informace a zahajuje diskuzi
Tomiczek
a) Jaké jsou informace z úřadu práce o zaměstnatelnosti absolventů FAV?
b) Ve výroční zprávě je uvedeno, že v bakalářských studijních programech neuspělo 29% studentů, kteří na FAV začali studovat. Co toto číslo vyjadřuje?
Křen
ad b) Za základ 100% se považuje počet imatrikulovaných studentů.
ad a) Na přelomu roku byl na úřadu práce evidován 1 absolvent FAV, u ostatních fakult ZČU je na úřadu práce evidováno 20-50 studentů.
Vávra
Na všech úřadech práce dohromady má FAV evidováno asi 10-15 absolventů, údaj lze zjistit na stránkách MPSV.

Jiné dotazy ani připomínky k předložené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/04
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/04
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/04.k bodu B.2. -- Projednání akreditačního řízení FAV v roce 2005     (Zpět na program)
Racek
- žádá děkana FAV prof. Křena, aby se ujal slova
Křen
- jde o novou akreditaci doktorského studijního programu Geomatika a o prodloužení akreditace všech navazujících magisterských programů (akreditace končí v prosinci 2005). V současné době platí akreditace dvojnásobek standardní doby studia (tj. u navazujících magisterských studijních programů 4 roky), v Poslanecké sněmovně je ale návrh, aby akreditace platila 10 let.
- upozorňuje, že akademický senát akreditaci studijních programů pouze projednává, schvaluje ji vědecká rada fakulty, která tak již učinila na svém zasedání 18.5.2005

K předloženému materiálu nejsou žádné připomínky.

Závěr č. 2005/05
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal návrhy na prodloužení platnosti akreditace navazujících studijních programů a návrh na novou akreditaci doktorského studijního programu Geomatika.k bodu B.3. -- Hodnocení Dlouhodobého záměru FAV z let 1999 - 2004     (Zpět na program)
Racek
- žádá děkana FAV prof. Křena, aby se ujal slova
Křen
- konstatuje, že materiál je pojednán projektově a každý rok se prováděla aktualizace jednotlivých projektů. Většina projektů byla splněna, některé (asi 30%) nebyly splněny vůbec nebo pouze částečně.
Racek
- děkuje za přednesené informace a otevírá diskuzi
Tomiczek
Co se rozumí pojmem "rating na evropské úrovni" (týká se evaluace v oblasti vzdělávání)?
Křen
Na fakultu přijedou komisaři.
Racek
Dlouhodobý záměr běžel 5 let, jaký je závěr? Je to užitečná věc nebo ne?
Křen
Smysl to má, je dobré vědět, kam fakulta směřuje.
Vais
FRVŠ při rozdělování dotací na projekty zjišťuje, zda jsou návrhy projektů v souladu se strategickým záměrem fakulty a školy.

Jiné dotazy ani připomínky k předložené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/06
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o hodnocení dlouhodobého záměru FAV z let 1999-2004.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/06
"Kdo je pro tento návrh usnesení?"
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/06.k bodu C. -- Různé
C.1 -- Informace o výsledku hlasování per rollam o vyhlášce č. 1 - 2005/2006 "Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro ak. rok 2005/06"     (Zpět na program)
Racek + Radová
- připomínají, že začátkem dubna proběhlo elektronickou formou hlasování o podmínkách studia v 1. ročníku FAV pro ak. rok 2005/06. Návrh na usnesení, o kterém se hlasovalo, zněl "Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2005/2006". Výsledky hlasování byly následující: Hlasovalo 17 senátorů, 1 senátor nehlasoval, což se při elektronické formě hlasování bere, jako by se hlasování zdržel. Všech 17 hlasujících senátorů bylo pro. AS FAV ZČU v Plzni tedy usnesení ve výše uvedeném znění přijal.


C.2 -- Připomínky senátora Tomáše Wünsche     (Zpět na program)

Senát prodiskutoval připomínky a návrhy, které senátor Wünsch elektronicky zaslal všem členům senátu. Z diskuze vyplynulo, že připomínky nejsou zcela jasné a senátor Wünsch by je tedy měl upřesnit.C.3 -- Vhodné místo pro konání promocí     (Zpět na program)
Fiala
- navrhuje zvážit, zda DK INWEST je vhodné místo pro konání promocí (je to nehezká budova ze 60. až 70. let). Jako alternativu navrhuje zámek Kozel, Velké divadlo nebo Měšťanskou besedu.

Následuje diskuze ohledně vhodného místa pro konání promocí, ze které vyplynulo, že vedení FAV předloží ke srovnání různé možnosti (zejména DK INWEST, Měšťanskou besedu a posluchárnu EP 130).V 16:15 hod. odchází senátor Janeček; přítomno je 14 členů senátu.C.4 -- Informace o grantu INTERREG IIIA     (Zpět na program)
Čepička
- informuje přítomné o možnosti požádat si o grant EU INTERREG IIIA


C.5 -- Změna podmiňujících předmětů pro SZZ     (Zpět na program)
Otta
Došlo ke změně podmiňujících předmětů pro SZZ, není to nefér vůči studentům, kteří budou končit?
Tesková
Ke změně došlo především u oboru Matematika, pokud jdete příští rok do posledního ročníku, lze končit podle současných studijních programů.


Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV S. Racek proto končí dnešní jednání.Další schůze AS FAV je plánovaná na 5.10.2005.
Stanislav Racek
předseda AS FAV

Zapsala 15.6.2005 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 15.6.2005

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2005/04
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu FAV ZČU v Plzni za rok 2004.


Závěr č. 2005/05
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal návrhy na prodloužení platnosti akreditace navazujících studijních programů a návrh na novou akreditaci doktorského studijního programu Geomatika.


Usnesení č. 2005/06
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o hodnocení dlouhodobého záměru FAV z let 1999-2004.


Usnesení č. 2005/07
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2005/2006