Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 5.10.2005 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Čepička J., Janeček E., Melichar J., Racek S., Radová V., Slavík J., Žampa P., Železný M. (od 14:05 hod.)
Studenti:
Fiala D., Kadlec M., Kroupa T.,
Omluveni:
Holenda J., Otta J., Schlegel M., Tesař R., Tomiczek P., Vávra F., Wünsch T.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Návrh na člena Rady VŠ za FAV
B.2. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2006/07
B.3. Zpráva vedení FAV o formě promocí
B.4. Organizace voleb do AS FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Racek
- vítá přítomné členy senátu a hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Racek
- konstatuje, že přítomno je 10 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)
Racek
- žádá o návrhy na skrutátory

Navrženi jsou senátoři Čepička a Kadlec.

Hlasování
Přítomno 10, pro 8, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Racek
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky.

Hlasování o programu
Přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


V 14:05 hod. přichází senátor Železný; přítomno je 11 členů senátu.k bodu B.1. -- Návrh na člena Rady VŠ za FAV     (Zpět na program)
Racek
V současné době je zástupcem FAV ve Sněmu Rady VŠ prof. Křen, jeho funkční období však končí koncem roku 2005, proto je třeba provést nový návrh.
- žádá prof. Křena, aby krátce vysvětlil smysl Rady VŠ
Křen
- říká, že Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a stručně vysvětluje, čím se Rada zabývá
Racek
- děkuje za informace a oznamuje přítomným, že po domluvě s tajemnicí senátu navrhuje za kandidáta na člena do Sněmu Rady VŠ za FAV pro další funkční období opět prof. Křena

Členové senátu proti návrhu žádné námitky nemají, prof. Křen kandidaturu přijímá.

Radová
- upozorňuje na to, že senát FAV kandidáta pouze navrhuje, vlastní delegování je až v pravomoci senátu ZČU. V tomto smyslu je tedy zformulováno následující usnesení.

Návrh na usnesení č. 2005/08
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje, aby Akademický senát ZČU v Plzni delegoval prof. Ing. Jiřího Křena, CSc., jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni do akademického sněmu Rady vysokých škol.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/08
Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/08.k bodu B.2. -- Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2006/07     (Zpět na program)
Racek
- žádá děkana FAV prof. Křena, aby se ujal slova
Křen
- nutnost projednání podmínek pro přijetí je dána zákonem o vysokých školách
- upozorňuje, že podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech zůstavájí stejné jako v předchozích letech (podotýká, že studenti středních škol pravidla pro přijetí přijímají pozitivně), doplnit bylo třeba podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech
- kapacity studijních programů byly dohodnuty s garanty oborů
Racek
- děkuje za informace a zahajuje diskusi
Slavík
Jakým způsobem je ošetřeno, aby se na navazující studijní programy mohli přihlásit i studenti, kteří bakalářské studium ukončí až koncem srpna nebo začátkem září, když termín pro přihlášky je začátkem července?
Křen
Student si musí podat přihlášku ve stanoveném termínu. Pokud nebude mít ukončeno bakalářské studium, nemůže být přijat. V přezkumném řízení ale doloží změnu (tj. získání diplomu), a pokud splňuje vážený studijní průměr, bude přijat.
Radová
Co se rozumí pojmem "úspěšné absolvování" u studentů z jiných fakult či vysokých škol u druhého kritéria v podmínkách pro přijetí ke studiu v navazujících studijních programech?
Křen
Úspěšnost absolvování posuzuje na základě předložených materiálů děkan (potažmo přijímací komise katedry). Nelze to formulovat přesněji, protože je různá úroveň škol.
Racek
Existuje nějaký horní limit pro počet přijímaných studentů?
Křen
Počet přijímaných studentů je naše záležitost, z ministerstva jsou dané pouze kvóty na počet zaplacených studentů. Prioritou FAV je doktorské studium, proto musíme mít dostatek kvalitních magisterských studentů.
Janeček
Garantem studijních oborů jsou katedry, kdo je garantem studijních programů?
Křen
Garantem studijních programů je fakulta, nemohou to být katedry, protože počet programů se neshoduje s počtem kateder.

Jiné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/09
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2006/2007.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/09
Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/09.k bodu B.3. -- Zpráva vedení FAV o formě promocí     (Zpět na program)
Racek
- připomíná, že projednávaná zpráva byla vyvolána diskusí na zasedání AS FAV dne 15.6.2005
- žádá děkana FAV prof. Křena popř. jím pověřeného člena vedení FAV, aby se ujal slova
Vais
- Předkládá rozbor podmínek pro pořádání promocí v Měšťanské besedě. Z rozboru vyplývá, že ve srovnání s DK Inwest je Beseda cca o 100 míst menší, a proto by bylo nutné zavést na promoce vstupenky.
- Dále informuje o tom, že možnost pořádání promocí ve Velkém divadle se nesetkala s příliš vstřícnou odezvou u vedení divadla, protože promoce jsou v době divadelních prázdnin, kdy v divadle probíhají nutné opravy a údržby.
Tesková
- Informuje o výsledcích ankety, která proběhla při promoci 14.7.2005 v Domě kultury Inwest. Otázka v anketě byla následující:
Jaký je Váš názor na konání promocí FAV v Domě kultury?
V Domě kultury mi promoce vyhovuje.
V Domě kultury mi promoce nevyhovuje. Navrhněte prosím sál, kde by se Vám promoce líbila.
Ze 110 odevzdaných anketních lístků bylo 82 (75%) pro Dům kultury Inwest, 23 (21%) bylo proti (návrhy byly Kozel, Divadlo J.K.Tyla, Beseda, a jeden účastník ankety chtěl Pupp v Karlových Varech). 5 lístků (4%) nešlo zařadit (byly prázdné, nebo zatrženo vše, nebo probíraly různé varianty)
Kadlec
Většině absolventů, kteří odpovídali na anketu, bylo jedno, kde je promoce, hlavně, že vystudovali.
Čepička
Doporučuje, aby vedení FAV i nadále sledovalo zájem studentů o tom, kde chtějí mít promoce.
Tesková
Včera se objevila nabídka z kina Elektra.
Janeček
Proč nebyla do průzkumu zahrnuta posluchárna EP130?
Křen
Tato posluchárna není pro konání promocí důstojná, působí příliš školsky.
Racek
Příbuzní absolventů vnímají nejen důstojnost vlastní promoční místnosti, ale také např. chodeb v budově apod.
Čepička
Návrh na vhodnou místnost by měl přijít ze strany studentských senátorů.
Křen
K větší důstojnosti promocí by zcela jistě přispělo také to, kdyby se promocí účastnili i senátoři v talárech.

Jiné dotazy, návrhy ani připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/10
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí zprávu vedení FAV o formě a místě konání promocí.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/10
Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/10.k bodu B.4. -- Organizace voleb do AS FAV     (Zpět na program)
Radová + Racek
- podávají nejdůležitější informace o přípravě a organizaci voleb do AS FAV
Volby do AS ZČU se konají od 21.11.2005 do 27.11.2005, volby do AS FAV by bylo rozumné s nimi spojit, navrhujeme čtvrtek a pátek, tedy 24. a 25.11.2005.
Je třeba sestavit volební komisi, která má mít 5 členů z řad akademických pracovníků a 5 členů z řad studentů, návrhy na členy prosím zašlete do 12.10.2005 tajemnici AS FAV. Po sestavení volební komise, bude provedeno elektronické hlasování o jejím složení, po schválení volební komise budou vyhlášeny volby. Vyhlášení bude posláno všem senátorům FAV, vedoucím kateder a bude vyvěšeno na nástěnce FAV.
Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na člena akademického senátu.
Kadlec
- navrhuje, aby se volby do AS FAV místo ve čtvrtek a v pátek konaly ve středu a ve čtvrtek, protože v pátek už většina studentů odjíždí

Členové senátu proti tomu návrhu žádné námitky nemají a žádné jiné návrhy ani připomínky nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje, že volby do AS FAV se budou konat ve dnech 23.-24.11.2005.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/11
Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/11.k bodu C. -- Různé (Zpět na program)
Křen
Do konce roku je třeba ještě schválit pravidla rozpočtu. Kdy bude příští jednání senátu?
Radová
7.12.2005


Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV S. Racek proto končí dnešní jednání.Další schůze AS FAV je plánovaná na 7.12.2005.
Stanislav Racek
předseda AS FAV

Zapsala 5.10.2005 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 5.10.2005

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2005/08
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje, aby Akademický senát ZČU v Plzni delegoval prof. Ing. Jiřího Křena, CSc., jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni do akademického sněmu Rady vysokých škol.


Usnesení č. 2005/09
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2006/2007.


Usnesení č. 2005/10
Akademický senát FAV ZČU v Plzni bere na vědomí zprávu vedení FAV o formě a místě konání promocí.


Usnesení č. 2005/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje, že volby do AS FAV se budou konat ve dnech 23.-24.11.2005.