Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 7.12.2005 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Holenda J. (do 14:15  hod.), Janeček E., Melichar J., Racek S., Radová V., Slavík J., Tomiczek P., Žampa P., Železný M.
Studenti:
Fiala D., Kadlec M. (od 14:10 hod.), Kroupa T., Otta J.
Omluveni:
Čepička J., Schlegel M., Tesař R., Vávra F., Wünsch T.
Neomluveni:
Hosté (dle abecedního pořádku):
Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.; Ing. Josef Daněk, Ph.D.; Vladimír Geršl; Ivan Habernal; Pavel Hartl; RNDr. Marta Míková; Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.; Jarmila Smazalová; Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.; Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.; RNDr. Libuše Tesková, CSc.; Ing. Jaroslav Toninger; Ing. Miroslava Tringelová; Doc. Ing. František Tůma, CSc.; Ing. Václav Vais, Ph.D.; Ing. Jan Vimmr, Ph.D.


Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Pravidla pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2006
B.2. Zpráva o přijímacím řízení na FAV pro ak. rok 2005/2006
B.3. Vyhlášení pedagogických Oscarů FAV
B.4. Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU
B.5. Sumarizace činnosti AS FAV za volební období 2004-2005
C. Různé
C.1. Informace o termínu konání a o předběžném programu 1.schůze nového senátu


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Racek
- vítá přítomné členy senátu a hosty
- omlouvá děkana FAV, který je z důvodu své zdravotní indispozice nepřítomen


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Racek
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Na skrutátory jsou navrženi senátoři Otta a Železný.

Hlasování
Přítomno 12, pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje oba navržené skrutátory.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Racek
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


Ve 14:10 hod. přichází senátor Kadlec; přítomno je 13 členů senátu.k bodu B.1. -- Pravidla pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2006     (Zpět na program)
Racek
- žádá tajemníka FAV ing. Vaise, aby se ujal slova
Vais
- připomíná, že zásady rozpočtu FAV na rok 2006 dostali všichni senátoři předem, a upozorňuje na nejdůležitější změny oproti roku 2005
   • doktorská stipendia se stala součástí rozpočtu fakulty
   • na úroveň fakulty jsou promítnuta nová pravidla rozpočtu ZČU, která byla vytvořena v souvislosti se změnou ekonomického vedení univerzity
- komentuje nárůst zdrojů pro děkanát FAV z 7 mil. Kč v roce 2005 na 7,5 mil. Kč v roce 2006 - důvodem je plánované navýšení prospěchových stipendií

Ve 14:15 hod. odchází senátor Holenda; přítomno je 12 členů senátu.

Racek
- děkuje tajemníku Vaisovi za informace a otevírá diskusi
Tomiczek
U odvodů do FCIR není uvedena procentní část, která se bude odvádět. Proč?
Vais
Není to procentní daň, odvod vzniká položkově.
Kadlec
V roce 2005 byly odvody na rektorát specifikovány čísly 1%, 2% a 3%. V předložených pravidlech jsou odvody specifikovány čísly 1,5% a 3%. Znamená to, že došlo ke změně?
Racek + Vais
Ano, takto jsou specifikované odvody v rozpočtových pravidlech ZČU, které schválil velký senát.
Racek
Jaké jsou příjmy z přijímacího řízení?
Vais
Asi 0,5 mil. Kč.

Jiné připomínky k rozpočtovým pravidlům FAV nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2006, které vycházejí z rozhodnutí rektora č. 42R/2005 Rozpočtová pravidla ZČU pro rok 2006.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/12
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/12.k bodu B.2. -- Zpráva o přijímacím řízení na FAV pro ak. rok 2005/2006     (Zpět na program)
Racek
- žádá proděkanku pro vzdělávací činnost RNDr. Teskovou, aby se ujala slova
Tesková
- připomíná, že zprávu dostali všichni senátoři předem a stručně komentuje údaje v tabulkách
Racek
- děkuje za informace a zahajuje diskusi
Fiala
O kolik studentů bylo letos přijato méně než loni?
Tesková
Rozdíl je cca 100 studentů v počtu přijatých. V počtu zapsaných studentů však není rozdíl tak propastný a to zejména díky studentům v kombinovaném studiu. Loni bylo zapsáno 434 studentů, letos 406.
Tomiczek
Dá se zjistit, odkud se k nám studenti hlásí?
Tesková
Dá, ale příslušné údaje tu bohužel nemám.
Smazalová
Většina uchazečů o studium hledá potřebné informace na webu, proto je třeba věnovat velkou pozornost www stránkám.
Šafařík + Brada
- informují přítomné o chystané změně www stránek fakulty. Změna by měla být provedena v lednu tak, aby na Den otevřených dveří FAV (t.j. 25.1.2006) byly v provozu již stránky nové.
- žádají všechny o konstruktivní návrhy, nápady a připomínky

Jiné dotazy ani připomínky k předložené zprávě nejsou.

Návrh na usnesení č. 2005/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zprávu o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2005/13
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2005/13.k bodu B.3. -- Vyhlášení pedagogických Oscarů FAV     (Zpět na program)
Racek
Pedagogické Oscary FAV vyhlašuje děkan FAV, z důvodu jeho nepřítomnosti ho zastoupí proděkan prof. Šimandl.
Šimandl
Udělování Pedagogických Oscarů FAV bylo zahájeno před 2 roky, neudělují se ale každý rok. Titul se uděluje na základě hodnocení studentů. Letos titul Pedagogický Oscar získali:
   • Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (KIV)
   • Doc. RNDr. František Ježek, CSc. (KMA)
   • RNDr. Marta Míková (KMA)
   • RNDr. Petr Tomiczek, CSc. (KMA)
   • Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (KFY)
   • Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. (KME)

Proděkan Šimandl společně se zástupcem studentů v AS FAV ing. Fialou blahopřejí oceněným a předávajím jim ocenění. K blahopřání se připojuje též předseda AS FAV S. Racek.k bodu B.4. -- Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU     (Zpět na program)
Racek
Volby do AS FAV měla na starosti volební komise, s jejím složením nás seznámí tajemnice AS FAV V. Radová.
Radová
Za členy volební komise byly navrženi:
      Zaměstnanecká část:
   Ing. Miroslav Byrtus (KME)
   Ing. Jan Čepička, Ph.D. (KMA)
   Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (KIV)
   Ing. Václav Hajšman, Ph.D.(KKY)
   Ing. Zbynek Soukup, Ph.D. (KFY)
      Studenstká část:
   Ing. Martin Kadlec
   Martina Smitková
   Ing. Michal Toman
   Ing. Dalibor Fiala
   Ing. Tomáš Kroupa
O tomto složení volební komise se hlasovalo v říjnu elektronicky, výsledky hlasování byly následující: Z 18 senátorů 16 hlasovalo pro, 2 senátoři nehlasovali. Volební komise byla tedy schválena v navrženém složení. Za svého předsedu si členové volební komise zvolili ing. Martina Kadlece, který nás teď seznámí s výsledky voleb.
Kadlec
- informuje přítomné o účasti ve volbách a o výsledcích voleb do AS FAV a AS ZČU v jednotlivých volebních celcích (výsledky voleb jsou umístěny také stránkách AS FAV)
- upozorňuje na účast ve volbách - zúčastnilo se cca 34% oprávněných voličů, což je asi o 5% méně než při minulých volbách. Volební a jednací řád AS FAV vyžaduje minimální účast 30% oprávněných voličů. Pokud by se při přištích volbách zúčastnilo opět o 5% oprávněných voličů méně, byly by volby neplatné. Doporučuje proto změnit požadovanou minimální účast ve volbách na 15%, jak to umožňuje nový vysokoškolský zákon.
Racek
- děkuje za informace a zahajuje diskusi
Radová
Byly proti průběhu voleb podány nějaké námitky?
Kadlec
K průběhu voleb žádné námitky ani připomínky nebyly. Pouze jeden student protestoval proti datumům narození uvedeným ve volebních seznamech na internetu.
Fiala
- doporučuje, aby pro příští volební komisi byly vypracovány "metodické pokyny" co dělat a jak postupovat
Racek
- navrhuje, aby "manuál" vypracovala současná volební komise
Kadlec
- slibuje, že "manuál" vypracuje
Slavík
- upozorňuje na to, že do senátu ZČU se dostali pouze 2 akademičtí pracovníci, kteří jsou současně členy AS FAV
Kadlec
Ve studentské části volby dopadly podobně, pouze jeden z kandidátů zvolených do AS ZČU je současně v AS FAV.
Vais
Podle zákona musí být volby do velkého a do malého senátu oddělené, takže podobným výsledkům nelze zabránit.

Další dotazy ani připomínky k výsledkům voleb nejsou.k bodu B.5. -- Sumarizace činnosti AS FAV za volební období 2004-2005     (Zpět na program)
Racek
- připomíná, k jakým změnám došlo ve složení senátu od začátku roku 2004
- cituje ze zákona, jaká je funkce senátu, a připomíná, čím konkrétně se senát FAV v těchto souvislostech zabýval
- děkuje vedení fakulty za vypracování příslušných analýz v případech, kdy jej o to senát požádal (např. možnost posunutí začátku výuky, otázka vhodného místa pro konání promocí)

K přednesené zprávě nejsou žádné připomínky ani dotazy.

k bodu C. -- Různé
C.1 -- Informace o termínu konání a o předběžném programu 1.schůze nového senátu     (Zpět na program)
Racek
- informuje, že příští schůze senátu se koná 11.1.2006 ve 14:00 hodin v místnosti UV 115. Na této schůzi si nový senát musí zvolit předsedu a tajemníka, studentská část senátu si pak musí mezi sebou zvolit svého zástupce, který je společně s předsedou a tajemníkem členem předsednictva AS FAV.
- připomíná, že první schůzi nového senátu svolává děkan. Tajemník FAV V. Vais to bere na vědomí.
Racek
Má ještě někdo nějaké body k projednání?
Tesková
- oznamuje, že dnes přišlo rozhodnutí o akreditaci doktorského studijního programu Geomatika, fakulta má tedy všechny studijní programy akreditovány ve všech třech formách (bakalářské, magisterské i doktorské)


Další body k projednání nejsou, předseda AS FAV S. Racek proto končí dnešní jednání. Proděkan Šimandl děkuje předsedovi, tajemnici i ostatním členům senátu za spolupráci, blahopřeje nově zvoleným senátorům a zve všechny na malé občerstvení.
Stanislav Racek
předseda AS FAV

Zapsala 7.12.2005 Vlasta Radová
tajemnice AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 7.12.2005

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2005/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2006, které vycházejí z rozhodnutí rektora č. 42R/2005 Rozpočtová pravidla ZČU pro rok 2006.


Usnesení č. 2005/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zprávu o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006.