Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 11.1.2006 v místnosti UV 115 od 15:00 hod.Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P., Daněk J., Melichar J, Racek S., Radová V., Rusňák K. (od 15:05 hod.), Schlegel M., Slavík J. (od 15:05 hod.), Tomiczek P., Tůma F., Vávra F., Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Habernal P., Hartl T., Tringelová M.
Omluveni:
Otta J.
Neomluveni:
Wünsch T.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba volební komise
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Volba předsednictva AS FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Šimandl
- jako zástupce děkanátu FAV zahajuje dnešní jednání AS FAV a žádá doc. Racka, předsedu senátu v minulém volebním období, aby se ujal řízení schůze, než bude zvoleno nové předsednictvo


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Racek
- konstatuje, že přítomno je 14 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba volební komise     (Zpět na program)

Za členy volební komise jsou navrženi senátoři Habernal, Schlegel a Tomiczek.

Hlasování
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navrženou volební komisi.


V 15:05 hod. přicházejí senátoři Slavík a Rusňák; přítomno je 16 členů senátu.k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)
Racek
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu B.1. -- Volba předsednictva AS FAV     (Zpět na program)
Racek
- vysvětluje proceduru voleb: nejdříve všichni budeme volit předsedu, návrhy na kandidáty budou podány písemnou formou, vlastní volba pak proběhne mezi těmi navrženými kandidáty, kteří kandidaturu přijmou. Po zvolení předsedy budeme stejným postupem volit tajemníka senátu. Členové studentské části senátu si pak ještě mezi sebou zvolí svého zástupce do předsednictva senátu.

Členové senátu podávají návrhy na kandidáta na předsedu. Navrženi jsou senátoři (v abecedním pořadí): Melichar, Racek, Radová, Tomiczek, Schlegel, Vávra. Senátoři Melichar, Racek, Schlegel a Vávra kandidaturu nepřijímají, senátoři Radová a Tomiczek kandidaturu přijímají.

Senátor Tomiczek podává vzhledem ke své kandidatuře na předsedu senátu demisi na členství ve volební komisi. Místo něj je za člena volební komise navržen senátor Daněk.

Hlasování o změně ve volební komisi
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje změnu ve volební komisi.

Probíhá tajná volba předsedy AS FAV s kandidáty V. Radovou a P. Tomiczkem.

Volební komise
V tajné volbě hlasovalo 16 senátorů. Pro V. Radovou bylo odevzdáno 12 hlasů, pro P. Tomiczka 4 hlasy.
Závěr volební komise: Senátorka V. Radová se stává předsedou AS FAV.
Racek + Šimandl
- blahopřejí senátorce Radové ke zvolení

Členové senátu podávají návrhy na kandidáta na tajemníka.

Navrženi jsou senátoři (v abecedním pořadí): Brada, Daněk, Schlegel, Tomiczek, Vimmer. Senátor Tomiczek kandidaturu přijímá, senátoři Brada, Daněk, Schlegel a Vimmer kandidaturu nepřijímají.

Probíhá tajná volba tajemníka AS FAV s jediným kandidátem P. Tomiczkem.

Volební komise
V tajné volbě hlasovalo 16 senátorů. Pro P. Tomiczka bylo odevzdáno 15 hlasů, jeden hlas byl neplatný.
Závěr volební komise: Senátor P. Tomiczek se stává tajemníkem AS FAV.
Radová + Racek + Šimandl
- blahopřejí senátoru Tomiczkovi ke zvolení
Racek
- žádá studenty, aby si mezi sebou zvolili svého zástupce do předsednictva senátu
studenti
- vzhledem k nepřítomnosti 2 členů studentské části si svého zástupce zvolíme později, jeho jméno oznámíme tajemníkovi senátu
Radová
- žádá senátora Racka, aby pokračoval v řízení dnešní schůze


k bodu C. -- Různé
    (Zpět na program)
Racek
- žádá studenty, aby si mezi sebou zvolili zástupce, který se bude zúčastňovat Kolegia děkana, a o zvoleném zástupci informovali tajemníka senátu
studenti
Svého zástupce oznámíme později.

Racek + Radová
AS ZČU má 6 odborných komisí, které vypracovávají stanovisko k návrhům, které jsou předloženy AS ZČU k projednání. Jsou to tyto komise:
komise ekonomicko-rozpočtová (členem za FAV byl dosud doc. F. Vávra)
komise legislativní (členem za FAV byl dosud doc. J. Melichar)
komise studijní (členem za FAV byl dosud T. Wünsch)
komise pro informační systémy (členem za FAV byl dosud doc. E. Janeček a T. Wünsch)
komise pro vědu a tvůrčí činnost (členem za FAV byl dosud doc. M. Schlegel)
komise pro strategii a rozvoj (členem za FAV byl dosud RNDr. P. Tomiczek)
Pokud s tím budou stávající zástupci FAV v komisích souhlasit, není důvod je měnit.
Doc. Melichar, doc. Schlegel, RNDr. Tomiczek i doc. Vávra s pokračujícím členstvím v komisích souhlasí. Doc. Janeček a T. Wünsch budou o vyjádření souhlasu požádáni později.

Racek
V akademické obci se koncem prosince objevily zprávy, že návrh nového vysokoškolského zákona omezuje pravomoci akademických senátů, a jestli by tedy nebylo vhodné připojit se k protestní petici sepsané akademickými senáty jiných veřejných vysokých škol. Nový vysokoškolský zákon však již byl 20. prosince 2005 schválen Parlamentem ČR a 1.1.2006 nabyl účinnosti, proto je podepisování petice v této chvíli již bezpředmětné.
Tůma
O jaké omezení pravomocí konkrétně jde?
Radová
Podle zmíněné protestní petice přicházejí akademické senáty o možnost schvalovat návrhy vnitřních předpisů z vlastní iniciativy (podrobnosti na http://www.fel.cvut.cz/senat/petice.html). Podle mého názoru však z paragrafů uvedených v petici nevyplývá, že by akademické senáty nemohli podle nového vysokoškolského zákona návrhy vnitřních předpisů předkládat.

Racek
Termíny příštích jednání senátu byly předběžně stanoveny na 22.3.2006 a 7.6.2006 od 14:00 hodin v místnosti UV 115.
Vais
Na březnové schůzi se bude projednávat rozpočet, konkrétní termín jejího konání tedy závisí na tom, kdy rozpočet schválí senát ZČU.

Hartl
- navrhuje, aby na příští jednání senátu byl do různého zařazen bod týkající se studentských projektů
Radová
- bere návrh na vědomí
Geršl
Komu se mají posílat návrhy, pokud budeme chtít do programu jednání zařadit nějaký bod?
Radová + Racek
Tajemníkovi senátu.

Radová
- připomíná, že byla uvedena do provozu nová adresa elektronická konference akademického senátu, a to senat-fav ZAVINÁČ list TEČKA zcu TEČKA cz


Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová proto končí dnešní jednání.
Zapsala 11.1.2006 Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV