Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 22.3.2006 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P., Daněk J., Melichar J, Racek S. (od 14:05 hod.), S., Radová V., Slavík J., Tomiczek P.,  Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Habernal I., Hartl P., Otta J
Omluveni:
Rusňák K., Schlegel M., Tringelová M., Tůma F., Vávra F.
Neomluveni:
Wünsch T.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav
Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše
Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais,
Ph.D (tajemník FAV)

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Podmínky studia v 1.ročníku FAV pro ak. rok 2006/07
B.2. Projednání návrhu na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu AVIB-FIS "Finanční informatika a statistika"
B.3. Změny vnitřních předpisů FAV
B.3a. Statut FAV
B.3b. Jednací řád vědecké rady FAV
B.3c. Disciplinární řád pro studenty FAV
B.3d. Volební a jednací řád akademického senátu FAV
B.4. Návrh změny konceptu Studentských projektů
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 11 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Habernal, Vimmr.

Hlasování
Přítomno 11, pro 10, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

14:05  přichází senátor Racek -- přítomno je 12 členů senátuk bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu B.1. -- Podmínky studia v 1.ročníku FAV pro ak. rok 2006/07     (Zpět na program)
Tesková

-

seznamuje senát s návrhem snížit v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni počet kreditů, které musí student FAV získat za 1. semestr, na 15

Daněk

-

se ptá, co nás vede ke snížení počtu kreditů, navrhuje ponechat původní hranici 20 kreditů

Vais

-

důvodem je, že od nás studenti odcházejí kvůli tomu, že za 1. semestr získali jen 18 nebo 19 kreditů

Tesková

-

snažíme se dát studentům šanci, aby mohli pokračovat ve studiu. Nutnost zisku 40 kreditů na konci roku je zachována.

Hartl

-

snížením počtu kreditů jsme přesunuli problém o semestr dál

Šafařík

-

problém průchodnosti studiem nemá administrativní řešení

Vimmr

-

navrhuje přidat podmínku povinnosti splnit alespoň dva ze základních předmětů (PPA1, LA, MA1) 

Tesková

-

snížení průchodnosti studiem je značné, ze 400 zapsaných studentů by podmínku získání 20 kreditů splnilo k dnešnímu dni 150 studentů

Šimandl

-

 musíme respektovat spektrum studentů, kteří k nám přicházejí a umožnit jim studovat

Hartl

-

zvýšením hranice neodpadnou studenti, navrhuje alespoň dva ze základních předmětů povinně 

Vais

-

nemůžeme mít pevné předměty, neúspěšní u nás pak studují jinde dál, úbytek studentů vede k úbytku peněz

Racek

-

doporučuje kreditní mez zrušit, 1.semestr byl rozšířeným přijímacím řízením, to už neplatí, teď máme mít masu studentů a 1.semestr má být polštář pro to, abychom studenty neodradili

Tomiczek

-

upozorňuje na nevhodnost hranice 15 kreditů, která umožňuje studentům odložit zkoušku z MA1 a nutí je získat kredity z předmětů ZOET, DFT, FČLO, navrhuje zrušit tuto hranici.

Geršl

-

upozorňuje, že i když  při zápise měli spodní limit 20 kreditů, stejně bylo studentům doporučeno zapsat si ZOET, či DFT, nebo FČLO "pro jistotu", tzn. toto není problém jen hranice 15 kreditů

Po další diskusi bylo navrženo hlasovat nejprve o podmínkách studia tak, jak je předložilo vedení FAV (tedy nutnost získat za 1. semestr alespoň 15 kreditů), pokud tento materiál nebude přijat, bude se jednat o tom, jaká by měla být změna.

Návrh na usnesení č. 2006/01
Akademický senát FAV
ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2006/2007 ve znění předloženém děkanem FAV.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2006/01
Přítomno 12, pro 8, proti 4, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2006/01.

 k bodu B.2. -- Projednání návrhu na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu AVIB-FIS "Finanční informatika a statistika"     (Zpět na program)

Tesková
- vysvětluje proč dosavadní akreditace končí, akreditujeme nově kombinovanou formu, v podstatě jde o prodloužení dosavadního stavu
Radová
- upozorňuje senátory, že senát tento návrh neschvaluje, pouze jej projednává

Žádné připomínky k předloženému návrhu nejsou.

Závěr č. 2006/02
Akademický senát FAV
ZČU v Plzni projednal návrh na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu AVIB-FIS "Finanční informatika a statistika".k bodu B.3. -- Změny vnitřních předpisů FAV     (Zpět na program)

Radová
- upozorňuje, že vnitřní předpisy FAV na dnešní schůzi schvalovat nebudeme. Cílem tohoto bodu je seznámit senátory s navrhovanými změnami a zahájit na toto téma diskusi v akademické obci.


k bodu B.3a. -- Statut FAV     (Zpět na program)

Šimandl
- upozorňuje na základní změny ve statutu FAV:
  • na základě změny zákona se mění funkční období děkana na 4 roky, proto je k diskusi předložen návrh prodloužit funkční období senátu na 3 roky, vedoucích kateder na 4 roky 
  • doktorské studium bylo řízeno rektorátem, nyní přechází do rukou fakult
  • je upravena formulace týkající se výzkumného zaměření fakulty tak, aby nedocházelo k záměně s konkrétními výzkumnými záměry jednotlivých kateder
Slavík
- u tvůrčí činnosti je zapotřebí obecnější formulace
- navrhuje funkční období vedoucích kateder 5 let
Daněk
upozorňuje na překlepy, dodá opravy
Brada
            navrhuje u popisu znaku fakulty neuvádět barvy, odkázat se na přílohu
Radová
- upozorňuje, že v odstavcích týkajících se cizojazyčných názvů fakulty chybí u jména univerzity "v Plzni". Dále se ptá na vztah ubytování, které zajišťuje fakulta, a ubytovacího stipendia, jehož přidělování je v pravomoci univerzity.
Vais
Ubytování a ubytovací stipendium spolu nesouvisí
Radová
- zprostředkovává upozornění nepřítomného senátora Tůmy, že §9 se vypuštěním navrhované části stane nekonzistentní
Otta
- žádá vysvětlení týkající se zpoplatnění studia cizinců
Šimandl
Studium v českém jazyce je ze zákona bezplatné.
Další připomínky k navrženým změnám ve Statutu FAV nejsou.
 


k bodu B.3b. -- Jednací řád vědecké rady  FAV     (Zpět na program)

Šimandl
- v tomto materiálu jsou jen nepatrné změny, nové je hlasování per rolam
Radová
- navrhuje, aby v bodě 10 článku 1 bylo zachováno "v písemné podobě"
Geršl
- navrhuje, aby v bodě 10 článku 1 bylo zachováno "v textové podobě", což znamené, jak e-mailovou, tak papírovou podobu
 
Další připomínky k navrženým změnám v Jednacím řádu vědecké rady FAV nejsou.
 

 

k bodu B.3c. -- Disciplinární řád pro studenty FAV FAV     (Zpět na program)

Šimandl
- změny vyplývají především z formulace zákona
Radová
- navrhuje doplnit na konec bodu 6 článku 4 "FAV"
- zprostředkovává návrh senátora Tůmy týkající se upřesnění pojmu "osoba" v bodě 6 článku 4
Šafařík
- vítá doplnění "FAV"; co se týče připomínky senátora Tůmy, znění v disciplinárním řádu je totožné se zněním zákona
Daněk
- nerozumí formulaci polovinu ze 4-8 členů tvoří studenti
Radová
Znění v disciplinárním řádu je totožné se zněním zákona.
 
Další připomínky ke změnám v Disciplinárním řádu pro studenty FAV nejsou.
 


k bodu B.3d. -- Volební a jednací řád akademického senátu FAV     (Zpět na program)

Radová
- upozorňuje na nejdůležitější změny
  • zákon umožňuje zrušit povinnou účast u voleb,
  • funkční období senátu může být až 3leté, v návrhu změn je přesně specifikován začátek a konec funkčního období
  • jsou upřesněna pravidla pro hlasování per rolam
  • každá katedra má právo na alespoň jednoho zástupce v senátu FAV
Otta
- nezáleží na příslušnosti ke katedře, bod 10 odporuje demokratickému systému
Slavík
- "povinný zástupce katedry"  je rozumný návrh, po přechodu na jinou katedru by však měl takový senátor ztratit své místo
Habernal
Lze senátory jmenovat?
Radová
Nelze.
Otta
navrhuje podmínku, aby konkrétní osoba mohla být členem senátu nejvýše dvě funkční období
Radová
tato podmínka byla již dříve vypuštěna

Další připomínky ke změnám navrženým ve Volebním a jednacím řádu AS FAV nejsou.

Radová
Informuje senátory, že jí mohou zaslat případné další připomínky k navrhovaným změnám vnitřních předpisů FAV. Jednotlivé vnitřní předpisy fakulty budou předloženy ke schválení senátu FAV až po té, co dojde ke schválení příslušných vnitřních předpisů univerzity senátem ZČU.


k bodu B.4. -- Navrh změny konceptu Studentských projektů     (Zpět na program)

Geršl
- s rozdělením studia je nutná rychlejší orientace v problematice, požadujeme, aby studenti měli možnost se co nejdříve zapojit do projektů kateder. Kromě KMA neexistuje souhrnná nabídka projektů pro studenty, "zakřiknutí" studenti nemají možnost oslovit jednotlivé vyučující. Navrhujeme dát na web společnou prezentaci možných prací.
Šafařík
- na PPA jsou také možnosti dělání projektů, už v prvním ročníku zveme studenty, osobní nasazení přitahuje studenty
Tesková
- ne všechny katedry mají možnost oslovit studenty v prvním ročníku, na STAGu jsou uvedeni garanti projektů, studenti mohou oslovit tyto garanty
Geršl
- na přednáškách upozornit na projekty jiné katedry
Vimmr
KME vypisuje projekty 3,4,5. Projekt2 není, protože jednak nemáme možnost oslovit studenty a jednak je obtížné navrhnout téma tak, aby ho student 2. ročníku mohl řešit. Přesto v současné době nabízíme 3 projekty2 (visí na nástěnce KME)
Brada
souhlasí se studenty, projekty "nejsou vidět", na fakultním webu umístí společné odkazy na katedrální projekty
 
16:15 - odcházejí senátoři Slavík a Brada -- přítomno je 10 členů senátu
Otta
- domnívá se, že i na KME lze připravit málo náročné projekty2
Vais
Upozorňuje na to, že vedle projektů je nutno připravit velké množství témat bakalářských a diplomových prací, tím jsou katedry limitovány.
Šafařík
- navrhuje, že na stránkách FAV bude rozcestník na katedry, kde budou informace o projektech
 
16:25 - odchází senátor Racek -- přítomno je 9 členů senátu a senát přestává být usnášení schopný
 
Šimandl
fakulta má velké projekty ve vědě a výzkumu, zde jsou možnosti pro studenty. Za práci na těchto projektech navíc mohou studenti získat stipendium.
Radová
Pro vyučující je při zadávání projektů důležitá ochota studentů pokračovat v práci od projektu 2 až k bakalářské popř. diplomové práci.

16:36 - odcházejí senátoři Daněk a Otta -- přítomno je 7 členů senátu

Geršl
popisujeme situaci z pohledu studentů, někteří studenti vydrží až k bakalářské práci 
Hartl
pokusme se přilákat i zakřiknutého studenta
Tesková
Z jednání pedagogické komise vyplynulo, že všechny katedry jsou pro zveřejňování projektů na webu. Nicméně i zakřiknutý student stejně jednou musí přijít za vyučujícím a oslovit ho.

16:44 - odchází senátor Melichar -- přítomno je 6 členů senátu

Radová
- ukončuje diskusi kvůli malému počtu přítomných senátorů a z toho vyplývající nemožnosti usnášení se senátu

Závěr
Z diskuse vyplynulo doporučení prezentovat témata k projektům na
webovských stránkách fakulty.Do bodu Různé nebyly přihlášeny žádné příspěvky.Vzhledem k malému počtu přítomných senátorů předsedkyně AS FAV V. Radová končí dnešní schůzi.

Po dohodě s tajemníkem FAV V. Vaisem bylo rozhodnuto, že předběžný termín příští schůze AS FAV bude 12.4.2006. Termín i program schůze bude upřesněn podle výsledku hlasování o rozpisu dotace na jednání AS ZČU dne 29.3.2006.

Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 22.3.2006 Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 22.3.2006

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2006/01
Akademický senát FAV
ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2006/2007 ve znění předloženém děkanem FAV.


Závěr č. 2006/02
Akademický senát FAV
ZČU v Plzni projednal návrh na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu AVIB-FIS "Finanční informatika a statistika".