Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 19.4.2006 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P.(od 14:15 hod.), Daněk J., Melichar J., Racek S., Radová V., Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Tůma F.,  Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Hartl P., Otta J., Wünsch T.(od 14:18 hod.) 
Omluveni:
 Habernal I., Rusňák K., Tringelová M., Vávra F.
Neomluveni:
 
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Schválení zápisu z minulé schůze AS FAV
B.2. Rozpočet FAV na rok 2006
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)

Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty
k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný
k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Daněk, Otta.

Hlasování
Přítomno 12, pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu B.1. -- Schválení zápisu z minulé schůze AS FAV     (Zpět na program)
Tomiczek

-

V zápisu z minulé schůze, který byl rozeslán k elektronickéme hlasování, omylem došlo k záměně jmen dvou senátorů. Po upozornění senátora Habernala došlo k úpravě zápisu, upravený zápis všichni senátoři obdrželi. O upraveném zápisu teď budeme hlasovat, hlasovat mohou jen senátoři přítomni na minulé schůzi.

Radová

-

dává hlasovat o novém zápisu

Hlasování o zápisu
Z přítomných může hlasovat 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zápis ze schůze AS FAV ze dne 22.3.2006.


k bodu B.2. -- Rozpočet FAV na rok 2006     (Zpět na program)

Křen
-  podává úvodní informace k rozpočtu. Tomu má předcházet zpráva o hospodaření, ale čekáme, až budou dodány podklady z úrovně univerzity. Metodika tvorby rozpočtu je převzata z univerzitní metodiky a byla schválena 7.12.2005 na senátu FAV. Rozpočet byl projednán ve vedení fakulty  i s vedoucími kateder. Byl 12.4.2006 schválen na kolegiu děkana.

14:15 - přichází senátor Brada -- přítomno je 13 členů senátu

Vais
-  informuje o rozdělení financí na katedry. Vysvětluje účel fondů investičního majetku a jejich převoditelnost. Upozorňuje na změnu univerzitních pravidel hospodaření, část investic byla použita na umazání kumulovaného dluhu z minulosti, je přislíbena kompenzace. Podrobnosti budou v písemné zprávě.

14:18 - přichází senátor Wünsch-- přítomno je 14 členů senátu

Slavík
- se ptá, jak je možné, že vedení univerzity mění pravidla hospodaření bez schválení senátem ZČU.
Radová
- senát ZČU použití ušetřených financí na umoření dluhu schválil, zástupci FAV byli proti.
Vais
- ušetřené finance měly být použity jako vklady do výzkumných záměrů.Dále popisuje základní zdroje financí pro katedry, upozorňuje na změnu financování výuky, ministerstvo školství nově posílá peníze za absolventa. Vysvětluje pojem specifický výzkum a dopad výzkumných záměrů do rozpočtu kateder. Vysvětluje platby za služby podle směrných ukazatelů.
Slavík
se ptá, které položky za služby jsou nad 1 milion.
Vais
- uvádí tyto položky. Do nákladů je nutné připočíst provoz děkanátu, kam patří např. prospěchová stipendia (u kterých došlo k nárůstu) a také ubytovací stipendia. Uvádí přehled, jak katedry financují děkanát a k jakému přerozdělování financí docházelo od roku 2001.
Křen
Jsme fakulta závislá na exportu výuky, proto jsou nutné korekce. Snahou děkanátu je transparentně ukázat, jak se finance přerozdělují.
Radová
- děkuje za přednesené informace a otevírá diskusi.
Otta
- se ptá, co to je normativ na studenta. 
Vais
- podrobně vysvětluje financování pomocí normativu na studenta  a souvislost se studijním programem. Kromě toho dostáváme z ministerstva bonusy za absolventy.
Otta
- tyto bonifikace se oproti loňsku zdvojnásobily.
Křen
souhlasí, dodává konkrétní výše bonifikace.
Otta
- tedy roste tlak na počet absolventů
Vais
- ano, je to tak.

Další připomínky ani dotazy k předloženému rozpočtu nejsou.

Radová
- dává hlasovat o rozpočtu FAV na rok 2006
 

Hlasování o rozpočtu
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje předložený Rozpočet FAV na rok 2006.


 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- oznamuje, že ve studijní komisi AS ZČU nadále bude pracovat senátor Wünsch.
Otta
se ptá, jak je vyřešen problém přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.
Tesková
- popisuje kritéria pro přijímání do navazujícího magisterského studia. Do 8.září mají být ukončeny státní závěrečné zkoušky v bakalářských studijních programech, pak proběhne přijímací řízení a zápis do navazujícího magisterského studia.
Otta
požaduje, aby senát přijal závěr, že studenti mají právo skládat státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku v červnu i v září.
Křen
- tento problém řeší vyhláška děkana, kde jsou uvedeny dva termíny zkoušek, není třeba, aby senát takový závěr přijímal.
Otta
navrhuje, aby do příštího zasedání senátu byl zařazen bod týkající se Volebního a jednacího řádu senátu FAV.
Radová
- navrhuje do 30.4. uzavřít e-mailovou diskusi nad dokumenty - Statut fakulty, Disciplinární řád, Jednací řád vědecké rady a Volební a jednací řád senátu FAV. Připomínky k Volebnímu a jednacímu řádu AS FAV lze posílat na adresu předsedkyně senátu, připomínky k ostatním dokumentům na adresu proděkana Šimandla. Termín schůze senátu, na které budou dokumenty a připomínky k nim projednány, bude upřesněn až po obdržení připomínek.
Senátoři s návrhem souhlasí, vedení fakulty také.Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí schůzi.

Po dohodě s vedením fakulty bylo rozhodnuto, že předběžný termín příští schůze AS FAV bude 30.5.2006 v 13:00.

Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 19.4.2006  Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 19.4.2006

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2006/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zápis ze schůze AS FAV ze dne 22.3.2006.


Usnesení č. 2006/04
Akademický senát FAV
ZČU v Plzni schvaluje předložený Rozpočet FAV na rok 2006.