Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 30.5.2006 v místnosti UL 604 od 13:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P.(od 14:01 hod.), Daněk J., Melichar J., Racek S., Radová V., Rusňák K.(od 13:20 hod.), Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Tůma F., Vávra F.,  Vimmr J.
Studenti:
Geršl V.,  Habernal I., Hartl P., Otta J., Wünsch T.(od 13:10 hod.) 
Omluveni:
  Tringelová M.
Neomluveni:
 
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. RNDr. Stanislav Míka CSc.
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2005
B.2. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2005
B.3. Dlouhodobý záměr FAV na období 2006 - 2010
B.4. Vyhlášení volby kandidáta na děkana FAV
B.5. Projednání vnitřních předpisů FAV
 
B.5a. Jednací řád vědecké rady FAV
B.5b. Disciplinární řád pro studenty FAV
B.5c. Volební a jednací řád akademického senátu FAV
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)

Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty
k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 14 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný

k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Vimmr, Otta.

Hlasování
Přítomno 14, pro 12, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

13:10 - přichází senátor Wünsch -- přítomno je 15 členů senátu

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 15, pro 14, proti 0, zdržel se 1.

Senát schvaluje navržený program.

Radová
- oznamuje přítomným, že v bodu Různé chce vystoupit doc. Reif z KMA 

Hlasování o možnosti vystoupení doc. Reifa

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje zařazení vystoupení doc. Reifa do bodu Různé programu.k bodu B.1. -- Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2005    (Zpět na program)
Křen

-

Výroční zpráva je povinná ze zákona a byla zpracována podle požadavků MŠMT. Všichni senátoři měli možnost se se zprávou seznámit. Očekává připomínky v diskusi.

Vais

-

Podklady pro zprávu jsou často čerpány z informačního systému (např. informace o publikační činnosti). Případné nedostatky je nutno odstranit na katedrách.

Radová

-

Otevírá diskusi, protože nejsou žádné připomínky, dává hlasovat o zprávě o činnosti FAV za rok 2005.

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2005.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2005.

 

k bodu B.2. -- Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2005     (Zpět na program)

Vais
-  Podává úvodní informace ke zprávě o hospodaření. Uvádí objem všech zdrojů.
 
13:20 - přichází senátor Rusňák -- přítomno je 16 členů senátu
Vais
-  Uvádí i náklady a upozorňuje, že hospodářský výsledek investic byl použit na umazání kumulované ztráty ZČU. Rozděluje zdroje podle typů, vzdělávací činnost, stipendia ap. Konstatuje, že hospodaření fakulty v oblasti NIV skončilo mírným kladným přebytkem. Upozorňuje na nárůst stipendií o 12% a nárůst účetní hodnoty dlouhodobého majetku. K výsledkům jednotlivých středisek poznamenává, že nový zákon umožňuje převést zdroje do fondu účelových prostředků.
Radová
- Otvírá diskusi k výroční zprávě o hospodaření FAV.
Otta
- Výsledek hospodaření KMA je ve velkém nepoměru k ostatním katedrám. Proč k tomu došlo?
Vais
- To je spíše otázka pro KMA, přesto vysvětluje, proč došlo k nevyčerpání. Zůstatek na účtu se dal využít na vklad do výzkumných záměrů.
Otta
- V tabulce 2 jsou v nepoměru investice do prostředí a na cestování.
Vais
- Náklady na zařízení a na provoz jsou rovněž v rozpočtu správy budov. Majetek kateder je navíc v režii kateder.
Vávra
- Sem patří také opravy a udržování.
Otta
- Co to je havarijní situace, která je v dotaci M.
Vais
- Z ministerstva byla poskytnuta účelová dotace s cílem udržet mladé pracovníky na katedrách, které nedostali záměr (KKY a KIV).

Další připomínky ani dotazy k předložené zprávě nejsou.

Radová
- dává hlasovat o zprávě o hospodaření FAV na rok 2005
 

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zprávu o hospodaření FAV za rok 2005.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zprávu o hospodaření FAV za rok 2005.

 

k bodu B.3. -- Dlouhodobý záměr FAV na období 2006 - 2010     (Zpět na program)

Křen
-  Dlouhodobý záměr fakulty byl projednán na strategickém týmu, pak na kolegiu děkana, vědecké radě a nyní je předkládán senátu. Byla provedena SWOT analýza, na straně 9 je upřesněno směrování fakulty. Ne všechny cíle jsou splnitelné hned, jsou zde také vize. Jedná se o pracovní materiál, každý rok budou předkládány roční projekty.
Otta
-  Jak je to s financováním nových oborů?
Křen
-  Obor "scientific computing" bude přednášen česky, bude mít až 50% modulů v angličtině.
Otta
-  Upozorňuje na odstavec týkající se v zásadě bezbariérového stavu budovy fakulty a jeho nesoulad s vyhláškou 169/2001 MMR ze dne 10.října 2001 - bezbariérový hlavní vchod a absence bezbariérových toalet 4. anebo 5. patém patře.
Křen
-  Řešení není to v kompetenci fakulty, fakulta může pouze doporučovat univerzitě. Přesto se o plný přístup bez bariér snažíme, tlačíme na správu budov a vedení univerzity.
Otta
-  Vchody pro vozíčkáře nejsou důstojné.
Vais
-  Explicitní přístup hlavním vchodem je nutný spojit s parkovištěm. Zde je nutná diskuse, je to otázka financí, nepůjdou všechny peníze tímto směrem.
Otta
-  Co znamená, že v programu bakalář 2006 se minimálně 80% zapíše dále?
Křen
-  Dříve se mluvilo hlavně o propadovosti, nyní u nás chceme, aby 80% zapsaných studentů pokračovalo dále ve 2.roce studia..
Otta
-  Kdo za to ponese odpovědnost?
Křen
-  Nikdo, jedná se o indikátor, kam směřovat.
Šafařík
-  Je snaha získat lepší studenty, a to se snad projeví v úspěšnosti studia.
Křen
-  Musíme vylepšit obraz fakulty, např. v MF-Dnes redaktorka použila nejhorší jí sdělené číslo. Indikátor potřebujeme, co se neměří, to se neřídí.
Geršl
-  Co to je bakalář? Udělala se čára po 3. roce studia nebo to má být kvalitní člověk připravený pro praxi?
Křen
-  Rozdíl mezi magistrem a bakalářem si musíme také ujasnit. Letos se provede analýza bakalářského studia a příslušná komise dá doporučení.
Tomiczek
-  Obor finanční informatika má akreditaci pouze do 15.8.2006, je tento údaj v pořádku?
Tesková
-  Ano, na ministerstvu je v současné době podána nová žádost o akreditaci.

Další připomínky ani dotazy k předloženému  záměru nejsou.

Radová
- Dává hlasovat o dlouhodobém záměru FAV na období 2006 - 2010

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Dlouhodobý záměr FAV na období 2006 - 2010.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Dlouhodobý záměr FAV na období 2006 - 2010.k bodu B.4. -- Vyhlášení volby kandidáta na děkana FAV     (Zpět na program)
Radová
- Dne 31.10.2006 končí volební období současného děkana. Vysvětluje proceduru volby. Navrhuje vyhlásit první kolo první volby na 4.října 2006 a přijímání návrhů na kandidáta děkana bude do 26. září 2006.
Slavík
- Navrhuje ukončit přijímání návrhů dřív, aby se stihla schůze ještě před volbou.
Radová
-  Při poslední volbě byla schůze a volba najednou.
- Dává hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni stanovuje termín 26. září 2006 jako mezní termín pro podání návrhů na kandidáta na děkana Fakulty aplikovaných věd pro 1. kolo volby a 4. říjen 2006 jako termín prvního kola volby.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 16, pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni stanovuje termín 26. září 2006 jako mezní termín pro podání návrhů na kandidáta na děkana Fakulty aplikovaných věd pro 1. kolo volby a 4. říjen 2006 jako termín prvního kola volby.

 

k bodu B.5. -- Projednání vnitřních předpisů FAV     (Zpět na program)

Radová
- Postupně projednáme Jednací řád vědecké rady FAV, Disciplinární řád pro studenty FAV a Volební a jednací řád akademického senátu FAV. Nebudeme jednat o Statutu FAV, protože dosud nebyl schválen Statut ZČU, na který se Statut FAV odkazuje.

k bodu B.5a. -- Jednací řád vědecké rady FAV     (Zpět na program)

Šimandl
- Jednací řád byl projednán na vědecké radě. Seznamuje senátory se změnami, ke kterým došlo.
 
14:01 - přichází senátor Brada -- přítomno je 17 členů senátu
 
Radová
-  Otvírá diskusi a protože nejsou žádné připomínky, dává hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Jednací řád Vědecké rady FAV.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 17, pro 17, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Jednací řád Vědecké rady FAV.

 

k bodu B.5b. -- Disciplinární řád pro studenty FAV     (Zpět na program)

Šafařík
- Předkládá disciplinární řád pro studenty FAV.
Křen
-  Senátor Vávra zaslal mnoho připomínek, které v podstatě bourají smysl disciplinární komise.
Vávra
- Mám dvě základní připomínky: 1. do vnitřních předpisů se nemá opisovat znění zákona, 2. disciplinární komise nemá možnost vyšetřování, ten, kdo podává návrh musí mít důkazovou povinnost, proto navrhuji zrušit slovo "navrhované" důkazy (odst. 2 čl. 5)
Křen
-  Slovo "navrhované" v pozměněném návrhu je již vypuštěné.
Vávra
- Navrhuji doplnit, že návrh podává "člen akademické obce".
Šafařík
- Tím bychom vyloučili např. ředitele CIVu, nesnažme se modifikovat zákon.
Racek
-  Komisi svolává děkan, proto není nutné vkládat, že návrh podává "člen akademické obce".
Radová
- Dává hlasovat o návrhu senátora Vávry.
 
Hlasování o návrhu senátora Vávry, že návrh na zahájení disciplinárního řízení může podávat pouze člen akademické obce

Přítomno 17, pro 4, proti 13, zdržel se 0.

Návrh senátora Vávry nebyl přijat.

Otta
- Navrhuji změnu formulace z čl. 3, odst. 2 DŘ "spáchání podvodu v souvislosti se studiem a s účastí na vědecké činnosti" na "spáchání podvodu v souvislosti se studiem nebo s účastí na vědecké činnosti".

Proti tomuto návrhu nemá nikdo námitky.

Radová
- Nyní budeme hlasovat o celém návrhu Disciplinárního řádu.
Otta
- Studentská komora žádá o oddělené hlasování.
Oddělené hlasování o návrhu

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Disciplinární řád pro studenty FAV.

Hlasování o návrhu na usnesení
Studenti - Přítomno 5, pro 1, proti 4, zdržel se 0.

Zaměstnanci - Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni neschválil předložený Disciplinární řád pro studenty.

Křen
- V platnosti zůstává starý disciplinární řád. Je nutné připravit nový návrh.

 

k bodu B.5c. -- Volební a jednací řád akademického senátu FAV     (Zpět na program)

Radová
-  Nyní budeme projednávat Volební a jednací řád akademického senátu FAV. Senátor Otta navrhuje oproti stávající předloze, aby každá katedra nejdříve volila svého zástupce do senátu.
Vávra
- Vůči oběma návrhům jsem invariantní.
Křen
-  Upozorňuje, že na úrovni univerzity je jiný volební systém.
Geršl
-  Pouze pět členů senátu bude po jednom voleno z kateder. Ostatní senátoři budou voleni všemi.
Vais
-  Vysvětluje, že oba návrhy požadují alespoň jednoho zástupce katedry
Radová
-  Máme tedy dva návrhy - 1. stávající stav, 2.- každá katedra bude mít alespoň jednoho zástupce.
Daněk
-  Co se stane v případě, že ani jeden kandidát katedry nedostane žádný hlas.
Radová
-  Pak nebude mít katedra zástupce.
Otta
-  Jako zástupce katedry může být zvolen i člen "pod čarou".
Wünsch
-  Upozorňuje, že volba podle oborů nefungovala při volbách do rady kolejí a menz.
Vávra
-  Máme tedy dva návrhy, zda mít napevno zástupce kateder nebo ne.
Radová
-  Dává hlasovat o návrhu, zda každá katedra má mít v senátu alespoň jednoho zástupce.
Hlasování o změně ve  volebním řádu  "každá katedra má mít v senátu alespoň jednoho zástupce"

Přítomno 17, pro 12, proti 3, zdržel se 2.

Byl přijat návrh, aby každá katedra měla v senátu FAV svého zástupce.

Radová
-  Dává hlasovat o technice volby zástupce katedry do senátu
Hlasování o technice volby  "všichni volí všechny"

Přítomno 17, pro 8, proti 7, zdržel se 2.

Návrh "všichni volí všechny" nebyl přijat.

Hlasování o technice volby  "každá katedra volí nejdříve svého zástupce"

Přítomno 17, pro 9, proti 7, zdržel se 1.

Návrh "každá katedra volí nejdřívě svého zástupce" byl přijat.

Radová
-  Nyní bud zapotřebí připravit technické řešení této volby. Další problémem je délka funkčního období senátorů 2 nebo 3 roky. Na úrovni univerzity zůstává funkční období dvouleté, navrhuje zůstat také u dvouletého funkčního období, aby mohly být synchronizovány volby.
Proti dvouletému funkčnímu období nejsou námitky.

Hartl
-  Jak je to s ukončením mandátu studentů, kteří ukončí bakalářské studium a budou pokračovat v navazujícím studiu?
Radová
-  Řešení této situace nám ze zákona nepřísluší. Podle zákona to musí řešit vnitřní předpis univerzity, což volební a jednací řád senátu fakulty není.
Otta
-  Řeší tento problém velký senát?
Radová
-  Zatím to neřeší, zřejmě zůstane stávající stav.
Otta
- Požaduje, aby naši zástupci vznesli připomínku na univerzitním senátu.
Otta
-  Student končí studium státnicemi, jak je to s mandátem senátora?
Vais
-  Bylo by rozumné, aby se mandát obnovil po přijetí do navazujícího studia.
Radová
-  Senát FAV tedy pověřuje své zástupce v univerzitním senátu, aby na jednání senátu univerzity vznesli dotaz, zda se ve volebním a jednacím řádu univerzity bude řešit situace s mandátem studentů-bakalářů, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu.
Otta
-  Rovněž je nutné projednat, jak se bude řešit přechod zaměstnance na jinou katedru.
Radová
- Nyní se vrátíme k připomínkám senátora Vávry.
Vávra
-  Požaduji vynechat formulace převzaté ze zákona, ponechat pouze to, co nám návrh nařizuje.
Racek
-  Doporučuji ucelený dokument, dokument s odkazy na zákon povede k chaosu.
Vávra
-   Nesouhlasím s tím, že velíme děkanátu, navrhuji zrušit a místo slova "děkanát" dát "děkan", aby byla jasná odpovědnost.
Radová
- Dává hlasovat o tom zda ponechat v návrhu slovo "děkanát". .
 
Hlasování o ponechání slova "děkanát"

Přítomno 17, pro 11, proti 2, zdržel se 4.

Formulace je ponechána ve stávajícím znění.

Vávra
-  Jak je to s příslušností zaměstnanců ke katedře?
Křen
- Je pouze jeden hlavní pracovní poměr.
Radová
-  Končí diskusi k Volebnímu a jednacímu řádu akademického senátu FAV, bude připraven nový návrh reagující na přijaté závěry.
 
 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- Prvním bodem  je vystoupení doc. Reifa.
Reif
- Děkuje za možnost vystoupit před senátem. Oznamuje, že chce kandidovat na post vedoucího katedry KMA. Upozorňuje na problémy v řízení KMA a ve výzkumném záměru a oznamuje, že se obrátí jak na pana děkana, tak na pana prorektora pro vědu, aby ještě v tomto funkčním období věnovali pozornost některým problémům katedry.
Křen
- Chcete změnit hlavního řešitele výzkumného záměru?
Reif
- Ne, tím zůstane prof. Drábek.
Křen
- Co má tedy děkan nebo prorektor v současné době řešit?
Reif
- Výzkumný záměr patří pod prorektora, který má řešit problémy ve vedení záměru.
Vávra
- Vaše vystoupení je pouze sdělení senátu, nebo požadujete nějaké usnesení?
Reif
- Je to pouze sdělení.

Jiné dotazy k informaci doc. Reifa nejsou.

 
Radová
- Děkuje doc. Reifovi a ptá se, zda má ještě někdo příspěvek do bodu Různé.
Habernal
- Proč při předzápisu nelze využívat školní síť?
Tesková
- Kvůli průchodnosti sítě je předzápis umožněn pouze z vybraných učeben.
 
Otta
- Od studentů mám informace, že nemají přístup k atraktivním knihám v knihovně.
Vávra
- Je tedy zapotřebí získat informace o přehledu výpůjček.
Tesková
- Knihy rychle zastarávají, každý rok se z rozvojového projektu dokupují knihy do knihovny.
Radová
- Alespoň jedna kniha je vždy k dispozici k prezenčnímu studiu.
Otta
- Existuje zpětná vazba, co je opravdu zapotřebí?
Radová
- Garant předmětu nebo přednášející navrhuje knihy, které se mají dokoupit.
Slavík
- Měl by sepsat seznam problémů a obrátit se s nimi na proděkanku pro pedagogickou činnost.
Otta
- To není systémové řešení.
Vávra
- Zkuste tedy dát na papír, co se má udělat.
Tesková
- V prvé řadě se máte obracet na garanta předmětu.
 
Vimmr
- Podává informace o SVOČ. Na fakultním kole nebyli žádní diváci.
Schlegel
- Také v mé sekci byla velice malá účast.
studenti
- Byla malá reklama.
Radová, Vimmr
- Alespoň na katedrách byla reklama dostatečná.
Geršl
- Nesouhlasí, nestačí dát informaci pouze na nástěnku.
Tesková
- Informace o SVOČ byla sdělena také na Kolegiu děkana, kam chodí pan Hartl jako zástupce studentů. Proč tedy studenti neměli o SVOČ dostatečnou informaci?
Vávra
- Neměli by SVOČ organizovat studenti sami?
Racek
- Zaměstnanci jsou na mnoha obhajobách a plně vytíženi.
Křen
- Úkolem tedy bude pokusit se o změnu organizace SVOČ.
 
Otta
- Dne 15. května se objevila v Hospodářských novinách zpráva o možnosti čerpání peněz z EU, jak je na tom FAV?
Křen
- FAV se přihlásila k velkému projektu, v současné době probíhá řízení.
Otta
- V knihovně chybí uspokojující studovna, šlo by ji zahrnout do projektu?
Křen
- To není jisté, zda lze studovnu zahrnout do tohoto projektu.
Otta
- V dlouhodobém záměru je výstavba nových laboratoří, jsou v projektu?
Křen
- Ano, ty jsou v projektu.
Vais
- Máme se zabývat tím, že knihovna nevyhovuje?
Wünsch
- Problém s knihovnou jsme projednávali již s kvestorem, ale zatím se nic neřeší.
Otta
- Teď je asi poslední příležitost dosáhnout na větší peníze z EU.


Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí schůzi.

Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 30.5.2006  Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 30.5.2006

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2006/05

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2005.


Usnesení č. 2006/06

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zprávu o hospodaření FAV za rok 2005.


Usnesení č. 2006/07

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Dlouhodobý záměr FAV na období 2006 - 2010.


Usnesení č. 2006/08

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni stanovuje termín 26. září 2006 jako mezní termín pro podání návrhů na kandidáta na děkana Fakulty aplikovaných věd pro 1. kolo volby a 4. říjen 2006 jako termín prvního kola volby.


Usnesení č. 2006/09

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Jednací řád Vědecké rady FAV.