Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 4.10.2006 v místnosti UP 115 od 13:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P., Daněk J., Melichar J., Racek S., Radová V., Rusňák K.(od 13:15 hod.), Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Tůma F., Vávra F.,  Vimmr J.
Studenti:
 Hartl P., Otta J.,Tringelová M., Wünsch T.(od 13:15 hod.) 
Omluveni:
Geršl V.,  Habernal I..
Neomluveni:
 
Hosté (dle abecedního pořádku):
Eva Barborková (MF Dnes)
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Jarmila Smazalová (vztahy k veřejnosti - vedoucí)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Volba volební komise                          
B.2. Volba kandidáta na děkana 
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)

Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty
k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný

k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Vimmr, Otta.

Hlasování
Přítomno 13, pro 11, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


k bodu B.1. -- Volba volební komise    (Zpět na program)

Radová

-

Do volební komise navrhuje senátory Vimmra, Ottu a Schlegela.

Hlasování
Přítomno 13, pro 11, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje navrženou volební komisi.

13:10 - přichází senátor Tůma -- přítomno je 14 členů senátu

k bodu B.2. -- Volba kandidáta na děkana     (Zpět na program)

Radová
- Informuje o průběhu podávání návrhů na kandidáta na děkana. Návrhy byly podány tři (z katedry KIV, KME a společný návrh kateder KMA, KFY a KKY), všechny byly na prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. Navržený kandidát vystoupil minulé úterý 26.9.2006 na "představení kandidátů na děkana" a seznámil přítomné se svým programem. Po té následovala diskuse s kandidátem. Volební program kandidáta je od 26.9.2006 umístěn na stránkách senátu. Pokud chce ještě někdo položit kandidátovi nějakou otázku, má teď možnost.
Žádné dotazy nejsou.
Radová
- Obrací se na kadidáta prof. Křena, zda si přeje něco říct.
Křen
- Vše bylo řečeno již před týdnem, můj program je na stránkách senátu.
- Opouští místnost, aby se senátoři mohli nerušeně poradit.
Radová
- Má někdo nějaké dotazy nebo připomínky?
Dotazy ani připomínky nejsou.
Radová
- Seznamuje senátory s průběhem volby.
13:15 - přichází senátoři Rusňák a  Wünsch  -- přítomno je 16 členů senátu.
- Volební komise si zvolila předsedu - senátora Schlegela.
Schlegel
- Volební urna byla zkontrolována, nyní proběhne tajná volba.
 
Probíhá tajná volba kandidáta na děkana.
 
Schlegel
- Seznamuje s výsledky voleb. Všichni přítomni vhodili volební lístek, všechny lístky byly platné a všechny pro navrženého kandidáta.

Výsledky voleb
Přítomno 16,  souhlasí 16,  nesouhlasí 0,  zdrželo se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje kandidáta prof. ing. Jiřího Křena, CSc. na jmenování do funkce děkana FAV pro funkční období listopad 2006- říjen 2010.

 
Radová
- Zve prof. Křena, seznamuje ho s výsledkem voleb a blahopřeje mu.
Křen
- Děkuje za důvěru a říká, že obhajovat je vždy těžší, proto je druhá volba významnější než první. Připomíná, že úkoly vyplývající z programu jsou důležité pro každého člena akademické obce FAV. Při jejich naplňování nabízí nebyrokratické, nedirektivní řízení.

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- Do tohoto bodu nebyly podány žádné návrhy na projednání.

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí schůzi.


Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 4.10.2006  Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 4.10.2006

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2006/10

Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje kandidáta prof. ing. Jiřího Křena, CSc. na jmenování do funkce děkana FAV pro funkční období listopad 2006- říjen 2010.