Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 6.12.2006 v místnosti UP 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usnesení



Přítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
 Daněk J., Racek S., Radová V., Rusňák K.(od 14:37 hod.), Slavík J., Tomiczek P., Tůma F., Vávra F.(do 14:40 hod.),  Vimmr J.
Studenti:
 Geršl V.(od 14:08 hod.) ,  Habernal I.(od 14:39 hod.), Hartl P., Otta J., Tringelová M., Wünsch T
Omluveni:
Brada P., Melichar J., Schlegel M.
Neomluveni:
 
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)


Program jednání:

A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Informace o hlasování o "Závěrečné zprávě o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2006/07"  a o "Podmínkách k přijetí ke studiu ve studijních programech na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2007/08"
B.2. Pravidla rozpočtu pro rok 2007
B.3. Rekonstrukce vědecké rady FAV
C. Různé


Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)

Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty

k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)

Radová
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášení schopný

k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Daněk, Otta.

Hlasování
Přítomno 12, pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


k bodu B.1. -- Informace o hlasování o "Závěrečné zprávě o přijímacím řízení na FAV pro akademický rok 2006/07 a o Podmínkách přijetí ke studiu ve studijních programech na FAV pro akademický rok 2007/08"    (Zpět na program)

Radová 

-

Oznamuje, že "Závěrečná zpráva o přijímacím řízení pro ak. rok 2006/07" a
"Podmínky k přijetí ke studiu ve studijních programech na FAV ZČU v Plzni pro akademický
rok 2007/2008" byly schváleny metodou per rolam jednohlasně. Byly pouze připomínky k formálním překlepům.

Tesková

-

Překlepy byly opraveny, jinak zprávy zůstaly nezměněny.

k bodu B.2. -- Pravidla rozpočtu na FAV pro rok 2007     (Zpět na program)

Vais
-  Hlavní zásady tvorby rozpočtu jsou stejné jako v roce 2006. Oproti předchozímu roku došlo k následujícím změnám:
  a) přibyla možnost rozdělovat bonusy za absolventy - pravidla rozdělování budou dohodnuta na kolegiu děkana,
  b) z univerzitních pravidel vyplývá, že budeme naplňovat sociální fond,
  c) došlo ke zvýšení zdrojů přidělených děkanátu (ze 7,5 mil. na 7,8 mil), důvodem jsou zvýšené náklady na propagaci fakulty
  d) v článku Č2 je nově doplněno "změna v investiční části rozpočtu bude provedena TO jen po předchozím schválení kvestorem po předchozím projednání v KSIM",
  e) v článku N2c) je nyní univerzitní rozpočtová rezerva pouze 2% místo 3%.  
 
14:08 - přichází senátor Geršl -- přítomno je 13 členů senátu
 
Tůma
-  Chce ozřejmit, co to je "sociální fond ZČU", důvody jeho vzniku, čemu slouží a jaký bude objem financí spravovaných tímto fondem.
Vais
- Novela vysokoškolského zákona umožnila vznik tohoto fondu. Fond by měl sloužit například k půjčkám zaměstnancům na pořízení bytu ap.
Křen
- Ve fondu budou 2% z vlastních příjmů fakult a případné zbytky z hospodaření.
Radová
- V univerzitním statutu je popsáno, k čemu je sociální fond určen.
Křen
- Se ptá, zda se z univerzitních pravidel rozpočtu podařilo vyškrtnout větu o dodatečném schvalování opatření, které je rektor oprávněn přijmout v případě časové tísně v závěru kalendářního a účetního roku.
Radová
- Tato věta tam zůstala.
Tomiczek
- Upozorňuje na zdvojení slova centrálně v bodu N4 a na rozpor mezi bodem N2, kde jsou zdroje rozpočtu rozděleny mezi katedry (a pak zatíženy odvody), a body N4, kde se píše, že zdroj P3 je spravován děkanátem, popřípadě N5, kde se uvádí, že zdroj P7 je příjmem pracoviště bez zatíženi odvody. Navrhuje úpravu bodu N2.
Slavík
- Navrhuje, aby v bodu N2 byla úvodní věta upravena takto: "Jednotlivé zdroje rozpočtu, kromě zdrojů P3, P7, jsou rozděleny na katedry ... ".
Vais
- Souhlasím s navrhovanou změnou.

Další připomínky ani dotazy k předloženým pravidlům nejsou.

Radová
- dává hlasovat o pravidlech rozpočtu na FAV pro rok 2007
 

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2007, které vycházejí z rozhodnutí rektora č. /2006 Rozpočtová pravidla pro rok 2007.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2007, které vycházejí z rozhodnutí rektora č. /2006 Rozpočtová pravidla pro rok 2007.

 

k bodu B.3. -- Rekonstrukce vědecké rady FAV      (Zpět na program)

Křen
-  V souladu se zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách akademický senát schvaluje návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady FAV. Zemřel prof. Žampa, proto je nutné vědeckou radu doplnit. Za nového člena navrhuje prof. Miloše Schlegela v oboru technická kybernetika a seznamuje senát s životopisem kandidáta. Dále navrhuje uvolnit prof. Kabeláče z členství ve vědecké radě, který odchází na vlastní žádost, a navrhuje doc. Nováka z oddělení geomatiky katedry matematiky za nového člena vědecké rady. Seznamuje senát se životopisem doc. Nováka.
Radová
-  Jsou nějaké připomínky k uvedeným návrhům?

Připomínky ani dotazy k předloženým návrhům nejsou.

Radová
- Dává hlasovat o předložených návrzích

Návrh na usnesení
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Kabeláče z vědecké rady FAV a jmenování prof. Schlegla a doc. Nováka novými členy vědecké rady FAV.

Hlasování o návrhu na usnesení
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Kabeláče z vědecké rady FAV a jmenování prof. Schlegla a doc. Nováka novými členy vědecké rady FAV.

 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- Oznamuje, že pan doc. Vávra ukončil členství v ekonomické komisi senátu ZČU. Děkuje mu za jeho činnost, a upozorňuje, že by bylo vhodné za doc. Vávru najít náhradu.
Geršl
- Cituje ze studijního a zkušebního řádu - "Každý student má právo konat 3 termíny zkoušek" a upozorňuje, že tomuto požadavku neodpovídá ani kapacita všech termínů u některých zkoušek. Tuto skutečnost dokladuje na konkrétních příkladech z nadcházejícího zkouškového období.  
Tesková
- Upozorňuje, že uvedené příklady nemusí být správné, protože ještě mohou být vypsané další termíny.
 
14:37 - přichází senátor Rusňák -- přítomno je 14 členů senátu
 
Geršl
  Tento problém již nastal dříve. Byli jsme nuceni skládat 3 zkoušky během jednoho týdne kvůli malé kapacitě termínů.
Vávra
- Měli bychom rozlišovat mezi právem a možností právo uplatnit. Pokud student nebyl na úvodních zkouškových termínech, tak se o své právo tří termínů sám připravil.
 
14:39 - přichází senátor Habernal -- přítomno je 15 členů senátu
 
Geršl
- Bylo by vhodné najít hranici, kdy už o své právo přijde.
 
14:40 - odchází senátor Vávra -- přítomno je 14 členů senátu
 
Šafařík
- Pokusme se zformulovat konkrétní návrh.
Tesková
- Co je dostatečný počet termínů se v podstatě nedá určit. Rozumné je postupně termíny přidávat.
Wünsch
- Tato otázka byla několikrát otevřena na velkém senátu. Samotná formulace ve studijním řádu je velice vágní.
Radová
- Ve vyhlášce paní prorektorky pro studium je, že do 8.prosince musí být vypsány termíny zkoušek.
Tůma
Myslím si, že každý vyučující je schopen dynamicky vyřešit problém dostatečného počtu termínů. Upozorňuje, že každá zbytečně "objednaná židle" na zkoušku stojí katedru peníze.
Geršl
- Vím o vyučujících, kteří vypisují pouze tři termíny.
Radová
- Tady se těžko domluvíme, chce to připravit konkrétní návrh.
Slavík
- Je zapotřebí hledat problematické situace a ty řešit. Navrhuje jako minimum 4 termíny s kapacitou 1,5 krát počet zapsaných studentů.
Vais
- Snažíme se tady systémově řešit velice individuální problém.
Vimmr
- Striktní opatření nelze zavést, pro 420 studentů je to zcela jiné než pro 20 studentů. Často na termín pro 60 studentů jich přijde pouze 10.
Otta
- Měli bychom zjistit jaká je historie obsazení zkoušek. Neměli bychom měnit systém, který funguje.
Tesková
- K zjištění historie zkoušek požádáme CIV o přehled.
Otta
- Všechny zkoušky jsou ve STAGu.
Radová
- Upozorňuje, že není povinnost uvádět všechny zkoušky do STAGu.
Wünsch
- Na univerzitním senátu se došlo k závěru, že tento problém nelze vyřešit systémově. Problémy při zkouškách je nutno řešit individuálně s vedením fakult a univerzity.
Geršl
- Tento problém není můj osobní, je to problém více studentů.
Vais
- Je dobře, že jste tento problém zveřejnil, chce to však konkrétní data, pak přijde konkrétní řešení. Vylepšením zkušebního řádu se to nepodaří.
Radová
- Tento problém teď nevyřešíme. Navrhuje ukončit diskusi na toto téma a navrhuje senátoru Geršlovi, aby se s pomocí paní proděkanky pro studijní záležitosti pokusil získat konkrétní data z uplynulého zkouškového období, a určit předměty, kterých se problém týká.
Tesková
- Loni jsem řešila jeden takový problém.
Geršl
- S navrženým řešením není úplně spokojen, nicméně souhlasí.
 

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí schůzi.

Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 6.12.2006  Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 6.12.2006

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2006/11

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2007, které vycházejí z rozhodnutí rektora č. /2006 Rozpočtová pravidla pro rok 2007.


Usnesení č. 2006/12

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Kabeláče z vědecké rady FAV a jmenování prof. Schlegla a doc. Nováka novými členy vědecké rady FAV.