Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 21.3.2007 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P., Daněk J., Melichar J, Racek S., Radová V., Slavík J., Tomiczek P., Tůma F.,  Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Habernal I., Hartl P. (od 14:30 hod.), Otta J., Tringelová M.
Omluveni:
Schlegel M., Vávra F.
Neomluveni:
Wünsch T., Rusňák K.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
Prof. Ing. Miroslav
Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
RNDr. Libuše
Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Jaroslav  Toninger (referent pro výzkum, vývoj a doktorské studium)
Ing. Václav Vais,
Ph.D (tajemník FAV)

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Rozpočet FAV na rok 2007
B.2. Podmínky studia v 1.ročníku FAV pro ak. rok 2007/08
B.3. Rekonstrukce  vědecké rady  FAV
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Otta, Vimmr.

Hlasování
Přítomno 13, pro 11, proti 0, zdrželi se 2.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

 

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.k bodu B.1. -- Rozpočet FAV na rok 2007     (Zpět na program)
Vais

-

v úvodu seznamuje senát s výsledky hospodaření FAV v roce 2006, které skončilo mírným přebytkem, výsledky hospodaření jednotlivých kateder byly v souladu s předem domluvenými hodnotami, s jedinou výjimkou KKY, kde část přebytku zůstala na univerzitní úrovni.

Informuje senát o výši zdrojů pro rok 2007 a upozorňuje na mimořádný zdroj (28.12.2006 přišly navíc peníze na univerzitu), jehož rozdělení je v kompetenci děkana. Uvádí, že způsob dělení financí na jednotlivé katedry proběhl podle schválených pravidel. Upozorňuje na změny, které nastaly oproti minulému roku, např. byl mírně navýšen normativ na studenta. Dalšími zdroji jsou bonusy za doktorandy a absolventy. Na specifický výzkum jsme dostali přibližně stejnou částku jako loni - tento zdroj zohledňuje peníze získané na grantech ap. Dotazy z kateder byly objasněny. Pokud je katedra spoluřešitelem grantu, ale není jeho nositelem, pak toto bylo zohledněno při dělení peněz uvnitř FAV. Na základě připomínek vznesených na Kolegiu děkana ohledně nesprávného počtu profesorů, docentů a akademických pracovníků konstatuje, že tyto údaje byly brány z univerzitních dat, a podotýká, že konkrétní počet pracovníků nemá na výši zdrojů pro katedru zásadní vliv.

Dále informuje o odvodech za služby a o zdrojích pro děkanát. Zvýšily se peníze na stipendia. Informuje senát o dvou zdrojích, které děkan využil ke korekcím v rozpočtu. Informuje o procentním růstu na jednotlivých katedrách oproti minulému roku.

Křen

-

vysvětluje, podle jakých kritérii došlo k vnitřnímu přerozdělení a podotýká, že šlo o politické rozhodnutí.

Daněk

-

počty pracovníků sice neměly podstatný vliv na rozpočet, přesto by se mělo vycházet ze správných údajů.

Vais

-

pro výpočet rozpočtu na úrovni univerzity byl využity stejné údaje, na kolegiu děkana bude vedoucím kateder doporučeno, aby zkontrolovali úvazky.

Radová

-

dostala už fakulta od kvestora oficiální dopis ohledně přidělených prostředků.

Vais

-

 ne, nedostala.

Radová

-

senát ZČU však rozpočet již schválil.

Další připomínky k rozpočtu nejsou.

Návrh na usnesení č. 2007/01
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje rozpočet Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro rok 2007.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/01
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/01.

 

14:30  přichází senátor Hartl -- přítomno je 14 členů senátu


k bodu B.2. -- Podmínky studia v 1.ročníku FAV pro ak. rok 2006/07       (Zpět na program)

Křen
- podmínky studia v 1.ročníku FAV jsou stejné jako loni. Zdůrazňuje, že fakulta tyto podmínky striktně dodržuje.
Otta
- se ptá, jaký je rozdíl v počtech studentů oproti dřívějšímu stavu, kdy jsme požadovali 20 kreditů.
Křen
- rozdíl je asi 70 studentů po prvním semestru  studia, na konci 1.ročníku je rozdíl menší. Máme problém studenty udržet, snažíme se o jejich adaptaci. I při 15 kreditech jim jedna neudělaná zkouška činí potíže. Při nynějším stavu si nemusí zapisovat další předměty a netříští síly.
Geršl
- můžeme určit i horní hranici?
Křen
- horní hranice je dána studijním řádem ZČU.
Geršl
- student by měl mít možnost studovat rychleji, bylo by možné tuto hranici zvýšit?
Křen, Radová
- tento požadavek na univerzitní úrovni neprošel.

Další připomínky ani dotazy nejsou.

Návrh na usnesení č. 2007/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2007/2008.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/02
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/02.

 

k bodu B.3. -- rekonstrukce vědecké rady FAV     (Zpět na program)

Křen
- pan profesor Dostál žádá z pracovních důvodů o uvolnění z vědecké rady FAV. Jako nového člena navrhujeme profesora Burdu z ČVUT.

K předloženým návrhům nejsou žádné připomínky ani dotazy.

Návrh na usnesení č. 2007/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje odvolání prof. Dostála z VR FAV a schvaluje prof. Burdu jako nového člena VR FAV
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/03
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/03.

 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- otvírá bod různé.
Otta
-  při dřívějším projednávání volebního a jednacího řádu FAV jsme se dohodli o oddělených volbách na katedrách, což v současném návrhu není. Proč vytváření vnitřních předpisů trvá tak dlouho?
Křen
- k návrhům vnitřních předpisů proběhlo připomínkové řízení, od Vás žádná připomínka nepřišla. Dnes se na ZČU vyžaduje soulad vnitřních předpisů fakult s vnitřními předpisy univerzity a proto je třeba vše řešit s vedoucím odboru legislativy JUDr. Podolou, který se před schvalováním vnitřních předpisů v AS ZČU vyjadřuje k tomu, zda jsou předpisy v souladu se zákonem. S JUDr. Podolou budou projednány i zaslané připomínky.
Radová
- podle vyjádření JUDr. Podoly by oddělené volby byly v rozporu s vysokoškolským zákonem.
Tůma
- má metodický pokyn pro přípravu vnitřních předpisů oporu v zákoně? Byly interní předpisy v rozporu se zákonem?
Křen
- ano, podle současného výkladu byly.
Racek
- při dřívějším projednávání zde zazněly různé náměty. Musíme si však uvědomit, že právní zodpovědnost má univerzita, nikoli fakulta. Otázkou tedy je, zda fakulta musí mít vnitřní předpisy?.
Křen
- ano, podle zákona musí mít fakulta vnitřní předpisy. V případě prohřešku dojde k soudu, kde univerzitu zastupuje dr. Podola.
Radová
- vnitřní předpisy fakulty smysl mají, např. co se týče volebního a jednacího řádu senátu, nelze pro fakultu přebrat univerzitní předpis, struktura senátu fakulty je jiná než struktura senátu univerzity.
Otta
- je možné že z časových důvodů nestihneme schválit nové předpisy, a volby pak možná budou probíhat podle starých předpisů.
Radová
- není důvod k tomu přípravu vnitřních předpisů protahovat, po projednání připomínek s JUDr. Podolou je možné předpisy na dubnové nebo květnové schůzi schválit.
Křen
- schůzka s JUDr. Podolou je dojednána. Ze vznesených připomínek je zřejmé, že sporným bodem bude pouze volební a jednací řád senátu, ostatní vnitřní předpisy jsou bez problémů. Nabízí senátorovi Ottovi i dalším senátorům možnost zúčastnit se dané schůzky.
Radová
- další bod do různého.
Geršl
- na KIV měli studenti v prvním ročníku studia schůzku týkající se průběhu bakalářské zkoušky, nová schůzka nyní ve třetím ročníku vyzněla úplně jinak, jedná se o změnu pravidel během hry.
Křen
- pro bakalářské zkoušky platí fakultní předpis, kde je napsáno, že odpovědnost je na katedrách.
Šafařík
- dříve bylo řečeno, že základem budou tři profilové předměty. Dnes přibyla písemná příprava, tato změna není nijak významná..
Radová
- další bod do různého.
Otta
- procházel jsem statistiky evaluace výuky, odkud je vidět, že vyučující nereagují na připomínky studentů. Senát by mohl přijmout doporučení vyučujícím, aby reagovali. To by možná zvýšilo účast studentů v evaluaci.
Křen
- s evaluací se pracuje a výsledky se projednávají s vedoucími kateder, zejména v případě negativních připomínek. Studenti se o tom ale většinou nedoví. Doporučení reagovat na připomínky studentů bude sděleno na kolegiu děkana vedoucím kateder.
Habernal
- vyjádření děkana k připomínkám studentů na stránkách fakulty mě velice potěšilo.
Křen
- opět se můj komentář objeví.
Daněk
- objevují se pouze neanonymní připomínky.
Tesková
- nově je udělán autorizovaný přístup pro garanta i vyučujícího. Každý by měl vidět své připomínky.
Radová
- další bod do různého.
Otta
- bylo by vhodné, aby všechny zkouškové termíny byly zapsány do STAGu.  Zvýšilo by to celkovou transparentnost systému přihlašování na zkoušky a studenti by získali celkový přehled o termínech nadcházejících zkoušek.
 

14:30  odchází senátor Brada -- přítomno je 13 členů senátu

 
Křen
- nelze přikázat, aby všechny zkouškové termíny byly zadány do STAGu, může jít pouze o doporučení vyučujícím.
Radová
- je to spíše problém konkrétních vyučujících, doporučuje studentům, aby tyto případy projednávali s paní proděkankou Teskovou nebo s panem děkanem.
Racek
- termíny na STAG dávám, mám ale také případy, kdy zkouším jednotlivce i mimo tyto termíny. Vyučujícím schází možnost zamknout termín - s tím úzce souvisí problém využití poslucháren. Doporučuji nehnat vše na STAG a singulární případy řešit prostřednictvím děkanátu.
Šafařík 
- STAG není samospasitelný.
Radová
- na posledním kolegiu děkana byli vedoucí kateder upozorňováni na termín 4.května, do kdy mají být vypsány zkouškové termíny pro letní semestr.
Vimmr
- upozorňuje na problém s nevyužitými posluchárnami.
Radová
- další bod do různého.
Otta
- před asi rokem jsme diskutovali o problému knihovny, kdy studenti nemají dostatek skript. Nyní vznikl nový webovský formulář s odkazem http://www.knihovna.zcu.cz/akv_formular.htm, kde mohou studenti vyplnit svůj požadavek. Na základě těchto požadavků knihovna doporučuje knihy k nákupu. 

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí schůzi.


Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 21.3.2007 Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 21.3.2007

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
 

Usnesení č. 2007/01
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje rozpočet Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro rok 2007.


Usnesení č. 2007/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky studia v 1. ročníku Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni pro ak. rok 2007/2008.


Usnesení č. 2007/03
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje odvolání prof. Dostála z VR FAV a schvaluje prof. Burdu jako nového člena VR FAV
.