Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 2.5.2007 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P. (od 14:10 hod.), Daněk J., Melichar J, Racek S., Radová V., Schlegel M.,  Slavík J., Tomiczek P., Tůma F.,  Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Habernal I., Otta J., Tringelová M., Wünsch T. (od 14:30 hod.)
Omluveni:
Rusňák K., Vávra F., Hartl P.
Neomluveni:
 
Hosté (dle abecedního pořádku):
Ing. Marek Brandner, Ph.D. (katedra matematiky)
Doc. Ing. Václav Čada, CSc.  (katedra matematiky)
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
          Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc. (katedra matematiky)
JUDr. Jan Podola (vedoucí odboru dboru legislativního a právního)
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
RNDr. Libuše
Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Ing. Jaroslav  Toninger (referent pro výzkum, vývoj a doktorské studium)
Ing. Václav Vais,
Ph.D (tajemník FAV)
         

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Hlasování o zápisu ze schůze AS FAV dne 21.3.2007 
B.2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006
B.3. Statut FAV
B.4. Jednací řád vědecké rady FAV
B.5. Disciplinární řád pro studenty FAV
B.6. Volební a jednací řád AS FAV
B.7. Informace o stavu projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) na FAV
B.8. Projednání studijních programů KMA
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty.


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný.


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Otta, Daněk.

Hlasování
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdrželi se 0.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

 

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem.
Tůma
- navrhuje předsunout bod týkající se Výroční zprávy o hospodaření FAV před Statut.
Radová
- rekapituluje upravený program.

K navrženému programu nejsou žádné další připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


14:10  přichází senátor Brada -- přítomno je 14 členů senátu


k bodu B.1. -- Hlasování o zápisu ze schůze AS FAV dne 21.3.2007    (Zpět na program)

Tomiczek

-

seznamuje senát s původním návrhem zápisu a s úpravami, které navrhl senátor Otta. Navrhuje k původnímu návrhu doplnit pouze informace o adrese nové webovské stránky knihovny.

Tringelová

-

tvrdí, že Otta neřekl, že povinným zápisem zkoušek do STAGu chce ztížit rušení zkoušek zkoušejícími. Navrhuje, aby v zápisu byl místo původního návrhu, návrh senátora Otty.

Křen

-

zapisování do STAGu nemůže být povinností, pouze doporučením.

Tringelová

-

souhlasí s tím, že  zapisování do STAGu lze pouze doporučit.

Radová

-

 navrhuje u bodu týkající se evaluace původní verzi, u bodu týkajícího se STAGu verzi novou a vynechat druhou větu prof. Křena, u bodu týkajícího se knihovny navrhuje původní verzi s informací o webovské stránce.

Schlegel

-

 vzhledem k mé nepřítomnosti na minulé schůzi, nebudu hlasovat.

Radová

-

 ano, nebudete hlasovat.

Otta

-

 navrhuji, aby se hlasovalo pouze o verzi senátorky Radové a verzi zápisu senátora Tomiczka.

Radová

-

 dává hlasovat o své verzi zápisu.

Hlasování o zápisu
Z přítomných může hlasovat 13, pro 12, proti 1, zdržel se 0.

Zápis ze zasedání AS FAV ZČU v Plzni ze dne 21.3.2007 byl schválen.k bodu B.2. -- Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2006       (Zpět na program)

Vais
- informuje senátory o hospodaření fakulty. Základní informace jsou stažené z účetnictví, vše je možno najít v tabulkách. O hlavních změnách jsme již hovořili před schvalováním rozpočtu. Uvádí nejdůležitější položky, podává informace o stipendiích, která výrazně narostla - kompenzovaly se nespravedlnosti u ubytovacích stipendií, byla mimořádná prospěchová stipendia. V investicích nám kvestor zabavil 1,5 mil. korun, z nichž část po intervencích koncem minulého roku vrátil. Na základě dělení hospodářského výsledku jsme dostali 1,95, které budou použity jako strategická rezerva pro investiční spoluúčasti. Dále uvádí investiční položky, účetní hodnotu dlouhodobého majetku a hospodářské výsledky jednotlivých středisek. V průběhu roku 2006 vznikly nové požadavky na investice - tyto se vzaly z vráceného 1,5 milionu - vše proběhlo za souhlasu kateder. Dále rekapituluje konstrukci rozpočtu ZČU a FAV. Závěrem konstatuje, že rok 2006 byl úspěšný, dále očekáváme stagnaci. Máme možnost rozdělit 1,95 mil. korun.
Otta
- se ptá, proč v neinvestiční položce 1410 - konference je oproti loňsku trojnásobný pokles.
Vais
- došlo k nepřesnému naúčtování výnosů a nákladů na katedře matematiky.
Otta
- co jsou položky 518, 549 - ostatní náklady, kde je 20 milionů.
Vais
- z hlavy to nevím, patří sem například stipendia. Nabízím možnost nahlédnout do analytických účtů v kanceláři.

14:30  přichází senátor Wünsch -- přítomno je 15 členů senátu

Další připomínky ani dotazy nejsou.

Návrh na usnesení č. 2007/04
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FAV  ZČU v Plzni za rok 2006.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/04
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/04.

 

k bodu B.3. -- Statut FAV     (Zpět na program)

Křen
- jedná se o čtvrtou verzi statutu, poslední schůzka, na které se projednaly vnitřní předpisy, byla 4. dubna. Předpisy jsou oproti verzi, která je platná v současné době, silně přepracovány a byly dány do souladu s celouniverzitními předpisy. Doporučuji hlasování o  předloženém návrhu.
Daněk
- v článku 23 doporučuji  slova "jak ... tak" vynechat, nepatří tam.
Křen
- to nelze, je to podle zákona.
Daněk
- navrhuje ve spojení "historické tradice" vynechat slovo "historické", jiná tradice snad neexistuje,
- navrhuje místo předseda psát předsedkyně.
Křen
- zákon nezná pojem předsedkyně.
- slovní spojení "historické tradice" není zásadní problém, navrhuje ponechat formulaci beze změny
Daněk
- u oboru N1101 patří "specializace" dolů.
Křen
- jedná se o překlep, bude opraveno.
Brada
- před rokem jsme diskutovali o znaku - padl návrh, aby v příloze Statutu byl znak fakulty.
Podola
- existuje univerzitní předpis týkající se insignií univerzity, znak fakulty není univerzitní insignie.
Křen
- znak fakulty se běžně používá, není však nutné, aby byl v příloze statutu.
Vais
- přibývají nové specializace, s každou novou specializací bude třeba měnit přílohu statutu.
Podola
- zákon říká, že nové specializace se musí zveřejnit na úřední desce, ve Statutu to být nemusí.

Další připomínky k předloženému návrhu nejsou. Předsedkyně AS FAV V. Radová upozorňuje, že při schvalování vnitřních předpisů fakulty musí být pro nadpoloviční většina všech senátorů a dává hlasovat.

Návrh na usnesení č. 2007/05
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Statut FAV ZČU v Plzni
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/05
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/05.

 

k bodu B.4. -- Jednací řád vědecké rady FAV     (Zpět na program)

Křen
- jednací řád vědecké rady FAV byl bez připomínek.
Radová
- jsou nějaké připomínky? Připomínky nejsou, dávám hlasovat.

Návrh na usnesení č. 2007/06
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Jednací řád vědecké rady FAV ZČU v Plzni
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/06
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/06.

 

k bodu B.5. -- Disciplinární řád pro studenty FAV     (Zpět na program)

Křen
-  dostali jsme dvě připomínky, šlo o doplnění  slov "v platném znění příslušných předpisů".
Radová
- jsou nějaké připomínky? Připomínky nejsou, dávám hlasovat.

Návrh na usnesení č. 2007/07
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Disciplinární řád pro studenty FAV ZČU v Plzni
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/07
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/07.

 

k bodu B.6. -- Volební a jednací řád AS FAV    (Zpět na program)

Křen
- dalším bodem je Volební a jednací řád akademického senátu. Doporučuji hlasování o předloženém návrhu.
Otta
- v novém návrhu není oproti současnému řádu možnost, že studentská komora může žádat o oddělené hlasování.
Křen
- tato formulace nemá oporu v zákoně, zůstala tam z porevolučního nadšení. Oddělené hlasování není až tak důležité.
Geršl
- přečetl jsem si vnitřní předpisy jiných fakult, ne každá má tuto možnost. Ty fakulty, které nemají tuto možnost, však mají vyrovnaný počet senátorů v obou komorách. Poměr 2/3 zaměstnanců ku 1/3 studentů je pro studenty nevýhodný.
Tringelová
- ve vnitřních předpisech AS ZČU možnost odděleného hlasování je.
Podola
- opora v zákoně opravdu neexistuje, zákon stanoví volbu kvalifikovanou většinou pro volby  děkana nebo pro rozhodování o vnitřních předpisech. Za současného stavu je nebezpečí, že čtyři studenti zablokují jednání senátu. Při hlasování o Statutu ZČU nemůže proběhnout oddělené hlasování.
Tringelová
- nechceme mařit zákon.
Podola
- oddělené hlasování nemá oporu v zákoně, jak zajistit váhu studentských hlasů je jiná otázka. Pouze právnická fakulta nereagovala na změny zákona. Na FAV je to na dobré úrovni.
Křen
- nechápejte to jako útok proti studentům, pouze ctím zákon.
Daněk
- mám připomínku ke struktuře senátu, nejsou tam řešeny problémy spojené s pevným zástupcem katedry. Je v zákoně požadován minimální počet zástupců kateder?
Křen
- tyto připomínky měly zaznít do 4.dubna 2007
Vimmr
- extrémní situace, kdy by byl do senátu zvolen někdo, kdo dostane pouze 1 hlas jsou díky kvalitě kandidátů za katedry velmi málo pravděpodobné.
Otta
- můžeme podle stávajících předpisů požádat o oddělené hlasování?
Křen
- podle zákona to možné není.
Šafařík
- nevidím možnost odděleného hlasování
Geršl
- zatím jsme se řídili podle vlastních předpisů
Racek
- naše dosavadní předpisy jsou v rozporu se současným zákonem.
Wünsch 
- se kterou části zákona jsme v rozporu?
Podola 
- dosavadní předpisy jsou zmatečné, nejdou vyložit. Je tam oddělené hlasování v rozporu s podmínkou schvalování vnitřních předpisů nadpoloviční většinou.
Otta 
- oddělené hlasování již proběhlo.
Křen 
- tenkrát se hlasovalo pouze o návrzích, co v předpisech bude a co ne, nehlasovalo se o předpisech.
Geršl 
- na velkém senátu se hlasovalo odděleně?
Podola 
- ne, nehlasovalo se odděleně.
Otta 
- odvolává se na bod 9 současného Volebního a jednacího řádu AS FAV, který upravuje bod 7.
Wünsch 
- cituje vnitřní předpis, kde nadpoloviční většina je nutná, nikoli postačující.
Podola 
- je zde problém, jak má proběhnout hlasování.
Radová 
- budeme hlasovat o předloženém návrhu

Návrh na usnesení č. 2007/08
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Volební a jednací řád AS FAV ZČU v Plzni
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/08
Přítomno 15, pro 8, proti 4, zdržel se 3.

AS FAV ZČU v Plzni nepřijímá usnesení č. 2007/08.

Radová 
- vzhledem k tomu, že návrh Volebního a jednací řádu nebyl schválen, bylo by rozumné se domluvit, jak budou probíhat další jednání.
Daněk
- má být ve Volebním a jednacím řádu zakotvena struktura, kdy každá katedra má zastoupení v senátu?
Křen 
- jsme opět na začátku, je třeba znovu zahájit jednání.
Radová 
- první tři vnitřní předpisy jsme schválili, ještě je musí schválit akademický senát ZČU.
Podola 
- Děkuje za možnost vystoupení a odchází.

 

k bodu B.7. -- Informace o stavu projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)   (Zpět na program)

Křen
-  podává informace o stavu projektu operačního programu VaVpI, aby členové fakulty netvrdili, že nejsou dostatečně informováni. Na každém kolegiu děkana jsou podávany informace o tomto programu. Jedná se o projekt EU, je to poslední příležitost jak sáhnout na velké peníze z EU. Přecházíme do země rozvinuté ze země rozvojové. Jde o podporu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Byly definovány tři prioritní osy - základní výzkum, rozvoj aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslem, posílení kapacit VŠ plus inovace starých (zde je kritériem nárůst studentů) - to pro nás nepřichází v úvahu. Vstupujeme do prvních dvou os. Prioritní osy se dělí na oblasti podpory, v oblasti 1.2. žádáme pro FAV asi 1,7 miliardy korun. Výběrové řízení nad 1,5 miliardy korun pořádá Brusel, do 1,5 miliardy ministerstvo, 85% prostředků poskytuje EU, 15% Česká republika. Do 1,2 miliardy je povolen vstup soukromého kapitálu. Informuje o oblasti podpory v prioritní ose 2 i ose 3-tady je možnost pro technické VŠ. Pro nás přicházejí v úvahu prioritní osy 1 a 2. Popisuje parametry, podle kterých budeme hodnoceni (např. zdvojnásobení počtu pracovníků, polovina článku na pracovníka za rok). Popisuje alokaci finančních prostředků na prioritní osy. V soutěži o špičková centra - excelence nemáme šanci, protože vysoké školy byly seřazeny do čtyř kategorií: 1. UK, 2. Masarykova univerzita, 3. ČVUT,  4. ostatní VŠ.  Název projektu je "Nová technologie pro informační společnost", informuje o konkrétním obsahu. Tento projekt zpracováváme pro mladé pracovníky na katedrách. Dozvěděli jsme se, že máme přejít z oblasti 1.2 do oblasti 2.1. Už jsme byli v pěti kolech srovnávání s ostatními vysokými školami. Popisuje přechod do oblasti 2.1, což je čistý aplikovaný výzkum ve spolupráci s podniky. Lépe se vejdeme do oblasti 1.1. Dále popisuje náklady na stavby, stroje ap. Z 8.základního směru dlouhodobého výzkumu na ZČU vyplývá vznik objektu přírodních věd. Upozorňuje, že je zapotřebí nejdříve jednat o všem na úrovni fakulty, jinak dochází k špatnému pohledu na FAV. Projektový tým pracuje ve složení Křen, Šimandl, Šafařík, Vais a Suchomelová. Byla provedena ve spolupráci s architektem základní studie, čeká nás studie proveditelnosti. Zdůvodnění projektu je založeno na rozvoji vědy a výzkumu.
Vais
- neděste se, architekt dělá pouze hmotovou studii, velikosti budov, zasazení do generelu.
Křen
- stavět se bude za alejí.
Vais
- až se bude dělat studie proveditelnosti, pak se vše vrátí na katedry.
Habernal
- noví pracovníci budou z řad doktorandů?
Křen
- ano, to je možnost.
Otta
- kolik produkuje FAV absolventů?
Křen
- máme 175 prezenčních doktorandů, každý rok 25 absolventů dokt. studia, 230 magistrů.
Wünsch 
- plánuje se zdvojnásobit počet zaměstnanců, bez nárůstu počtu studentů?
Křen
- ano, to vyplývá z reality, nemůžeme jít cestou růstu studentů. Souvisí to s demografickou křivkou.
Šafařík
- máme dlouhodobý záměr - jsme vědecko-technická fakulta - tam je malý nárůst počtu studentů. Ministerstvo vidí, že počet studentů na VŠ již neporoste.
Otta
- jak to bude s tramvajovou linkou?
Křen
- ta je v generelu.
Vimmr
- je tam skutečně i tramvaj?
Křen
- ano ta je v návrhu.
Šafařík
- opravdu se tramvaj připravuje. Návrhů je několik, snad dojde ke spolupráci s městem, které má zájem také na daném rozvoji.
Brada
- jak budou vypadat budovy? Byli jsme na MIT, kde mají tři roky starou budovu pro výzkum - je úžasná.
Křen
- návrhy se teprve budou zpracovávat
Křen
- veškeré informace o VaVpI podáváme na kolegiu, když však požádáme určitou katedru o potřebné podklady, tak dotyčný pracovník neví, že se něco bude stavět.
Radová
- děkuje děkanovi za přednesené informace

 

k bodu B.8. -- Projednání studijních programů KMA   (Zpět na program)

Křen 
- popisuje průběh schvalování studijních programů, které nakonec schvaluje vědecká rada fakulty. Schvalování je nyní zkrácené, probíhá jen v rámci FAV. Ve studijním programu Geomatika vzniká nový obor Geoinformatika. Ve studijním programu Matematika dochází ke změně názvu oboru Matematické metody v aplikovaných vědách a ve vzdělávání na Matematika ve vzdělávání a rozšíření akreditace tohoto oboru pro kombinované studium. Dále se ve studijním programu Matematika nově zavádějí obory Matematické výpočtové metody a Matematika a finanční studia. Akreditace oboru Obecná matematika se rozšiřuje na kombinované studium. 23.května proběhne vědecká rada, pokud budou obory schváleny, mohou odejít k akreditaci. Dále předkládáme k projednání doktorské studijní programy, ty neprochází Radou rektora. V programu Aplikovaná matematika je nový obor Matematika - mathematics, obecné otázky matematiky (společně s UP Ústí n.Labem a Ped. fakultou ZČU).
Radová
- k doktorským programům jsme nedostali podklady.
Křen
- jedná se o rozšíření dosavadní spolupráce s učitelstvím na doktorskou formu.
Habernal
- proč se mění název matematika ve vzdělávání?
Křen
- proti tomuto názvu protestovala pedagogická fakulta.
Radová
- kdy budou nové obory a specializace nabízeny?
Křen
- až budou akreditovány.
Brandner
- snažíme se získat místo na trhu, pedagogické fakulty už spolupracovaly, zapojili jsme se do této spolupráce.
Radová
- u předmětu KIV/TSI - je jméno Ryjáček, to je asi překlep?
Brada
- ano, asi se jedná o překlep, je to třeba zkontrolovat.
Vimmr
- v oboru matematické metody studia chybí KME, tím se mění fakultní základ, u oboru Geoinformatika není předmět ZTM.
Křen
- předmět ZTM bude nahrazen předmětem UMM.
Brandner
- fakultní základ je opravdu porušen. Důvodem je, že se stávajícím fakultním základem je obtížné zajistit růst počtu studentů.
Tesková
- v poslední verzi mám u specializace Matematické výpočetní metody předměty UMM i FYA2. Na kolegiu děkana bylo doporučeno, aby katedry vstoupily do jednání.
Čada
- kdo dostal úkol vstoupit do jednání?
Křen 
- zástupce katedry.
Míka
- ze stávajících dvou oborů máme čtyři obory, ve třech z nich jsou zastoupeny katedra mechaniky i fyziky, pouze ve finančních studiích nejsou. V geoinformatice byl požadavek učit optiku, což fyzici odmítli. Na ČVUT je tento obor čtyřletý a bakaláři mají možnost získat vzdělání jako plnohodnotní inženýři, tento problém musíme u našich studentů řešit.

Další připomínky ani dotazy nejsou.

Závěr č. 2007/09: Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal předložené studijní programy.

 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- otvírá bod různé.
Křen
- na příkladu článku ze studentských novin Agora upozorňuje na skutečnost, že dochází k jednání s novináři za zády vedení fakulty. Ještě nemáme akreditovány obory, které podle zmíněných novin již nabízíme.
Míka
- danou informaci jsem do novin v této podobě nedal. Byl jsem redaktorkou novin požádán prostřednictvím SMS o zajímavé informace o FAV. Požádal jsem o recenzi článku, napsal jsem i opravu, přesto článek vyšel v této zkreslené podobě.
Vais
- hovořil jsem s paní redaktorkou, bude provedena oprava. Je vydán striktní pokyn, aby všechny informace o fakultě šly přes vedení fakulty.
Míka
- cituje ze svého sdělení redaktorce.
Vais
- popisuje vznik nových oborů na FAV.

Radová
- zástupci studentské části mají svou novou e-mailovou adresu senat.fav@students.zcu.cz
- druhá informace se týká setkání senátorů s vedením univerzity v Nečtinech 4. a 5.4., kdo má zájem, máme k dispozici CD s informacemi. Podobná akce pod názvem "The Best of Nečtiny" se konala minulý týden pro vedení fakult a vedení ZČU plánuje také setkání s širokou akademickou obcí první týden ve zkouškovém období.
Vais
- pokud byste si půjčovali CD od vedení fakulty, jeho obsah se mírně liší od toho, které dostali senátoři.

Haberbal
- mám problém se získáním knih v knihovně, v záznamu knihy je napsáno grant, to znamená, že je majetkem katedry?
Křen
- to znamená, že byla pořízena z grantu. Pokud vznesete požadavek, tak byste knihu měl dostat.
Radová
- knihy jsou majetkem knihovny. Řešitel grantu je má často u sebe, protože je potřebuje. V záznamu knihy je informace, kde knihu najdete.
Vais
- požadovaná kniha je většinou na katedře, ze které máte zadanou diplomku.
Brandner
- pokud si chce půjčit knihu někdo z jiné univerzity, pak knihovna pošle mail tomu, kdo ji má. Tak by to mělo fungovat i uvnitř univerzity.

Vimmr
- kdy budeme opět projednávat vnitřní předpisy? Chtělo by to popsat problematické body. Navrhuji novou schůzku.
Radová
- další senát bude 6.června. Podle nových předpisů by měly proběhnout již nové volby. Podle současného volebního a jednacího řádu se volby musí vyhlásit 40 dnů před koncem volebního období, bylo by vhodné spojit je s volbami do velkého senátu, které proběhnou v listopadu.
Geršl
- podle nového návrhu je nové předsednictvo pětičlenné?
Radová
- ano.
Daněk
- je možné projednávané dokumenty i jejich návrhy zveřejnit na stránkách senátu?
Radová
- technicky to není problém, nevím, zda je to vhodné.
Wünsch 
- nedostali jsme včas návrhy vnitřních předpisů.
Radová
- to není pravda, první návrhy vnitřních předpisů už byly rozesílany v únoru.

16:25 odchází senátor Racek-- přítomno je 14 členů senátu

Křen
- při tvorbě vnitřních předpisů musíme spolupracovat s dr. Podolou. Rektor nepodepíše nic, co neprojde legislativní kontrolou u dr. Podoly.
Geršl
- pokud neprojde oddělené hlasování, pak navrhuji stejný počet studentů jako zaměstnanců v senátu.
Křen
- musíme senátu předložit nový návrh Volebního a jednacího řádu AS FAV, napište své návrhy, co si přejete změnit.
Radová
- do kdy jste schopni poslat návrhy, do 9.května?
Křen
- stačí, když do 16.května zašlete připomínky rovnou děkanovi.
Schlegel 
- studenti, nevím čeho chcete dosáhnout, zvýšením vašeho vlivu se sníží profesionalita řízení, rozumné je zachovat současný poměr hlasů.
Otta
- ztrátou odstavce 9 ztratíme veškerou váhu.
Křen
- cituje z tisku - studenti by měli zůstat v senátech, měla by být omezena jejich role při volbě děkanů ap., posílit by měli při evaluaci výuky.
Radová
- poměr 1:1 je čisté řešení, ale musíme změnit i statut.
Geršl
- většina jiných senátů má poměr 1:1, nemyslím si, že dojde ke zhoršení práce.
Křen
- musíte mě přesvědčit, abych podal nový návrh.

Radová
- další bod do různého?
Otta
- navrhuji jinou techniku schvalování zápisu, nejdříve jeden týden k připomínkám, pak teprve schvalování.
Daněk
- to by vedlo k mnoha problémům.
Křen
- v návrhu Volebního a jednacího řádu je, že znění zápisu je schváleno většinou hlasů.
Otta
- je zvláštní hlasovat o slovech člověka.
Radová
- mluvený projev je úplně jiný než psaný.

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí jednání v 16:45.


Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 2.5.2007 Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 2.5.2007

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2007/04
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2006.


Usnesení č. 2007/05
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Statut FAV ZČU v Plzni
.


Usnesení č. 2007/06
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Jednací řád vědecké rady FAV ZČU v Plzni
.


Usnesení č. 2007/07
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Disciplinární řád pro studenty FAV ZČU v Plzni
.


Usnesení č. 2007/08
Akademický senát FAV ZČU v Plzni neschválil návrh usnesení č. 2007/08, tzn. AS FAV neschválil Volební a jednací řád AS FAV ZČU v Plzni
.


Závěr č. 2007/09
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal předložené studijní programy.