Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 6.6.2007 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P. (od 14:05 hod.),  Melichar J., Racek S., Radová V., Rusňák K., Slavík J., Tomiczek P., Tůma F.,  Vávra F., Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Habernal I.,  Tringelová M., Wünsch T. (od 14:25 hod.)
Omluveni:
Daněk J., Schlegel M.,  Hartl P., Otta J.
Neomluveni:
 
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
     
    RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
          Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
          Ing. Václav Vais,
Ph.D (tajemník FAV)
         

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Volba skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2006
B.2. Volební a jednací řád AS FAV
B.3. Informace o volbách do AS FAV a AS ZČU
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty.


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 12 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný.


k bodu A.3. -- Volba skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou navrženi senátoři : Vimmr, Habernal

Hlasování
Přítomno 12, pro 10, proti 0, zdrželi se 2.

Senát schvaluje navržené skrutátory.

 

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem.
 
14:05  přichází senátor Brada -- přítomno je 13 členů senátu

K navrženému programu nejsou žádné další připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


k bodu B.1. -- Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2006    (Zpět na program)

Křen

-

výroční zpráva byla projednána 23.5. na Vědecké radě FAV. Má faktografickou a obecnou část. Budu se věnovat důležitým informacím z obecné části. Vypracovali jsem dlouhodobý záměr, nyní bude zapotřebí věnovat se analýze studijních programů a oborů. Bude se posilovat bakalářské studium, u navazujícího a doktorského studia bude stop stav. Preferuje se kombinovaná forma studia, počet studentů v této formě bude odpovídat jedné čtvrtině počtu studentů denního studia. V minulém roce jsme se přihlásili k celoživotnímu vzdělávání, s ÚCV jsme zorganizovali dva cykly inovačních přednášek vedených KKY a KME. Odezva byla příznivá i přes malý počet frekventantů, který mohl být způsoben malou informovaností. Letos povede přednášky KMA a geomatika. Daří se nám naplňovat počty studentů v doktorských oborech, což je výhodné z pohledu VaVpI. Řeší se úspěšně tři výzkumné záměry. Celkový objem prostředků z grantů a projektů vzrostl z 71,3 mil. v roce 2005 na 81,5 mil. loni, což je pozitivní trend. Efektivnost fakulty se počítá z počtu studentů na jednoho pracovníka, což je asi 19, přesto univerzita tvrdí, že máme 14 studentů na pracovníka, čemuž nerozumím. Rozhodující pro toto určení je databáze INIS a naše čísla počítají i s exportem výuky a vycházejí z rozpočtu.

Vais

-

děkuji za upozornění na překlepy, které se ve zprávě vyskytly, ty opravíme. Budou doplněny informace o literatuře.

Tůma

-

bylo řečeno, že bude preferována forma kombinovaného studia. V této formě je však značná úmrtnost a kvalita studentů jde limitně k nule.

Vais

-

preference kombinované formy studia vychází z dlouhodobého strategického záměru.

Křen

-

nemohu souhlasit s názorem, že úroveň kombinovaného studia je nízká. Například loni jsem byl se studenty velice spokojen. Jedná se vlastně o jistý druh rekvalifikačních kursů.

Tůma

-

 dochází v databázi INIS automaticky k aktualizaci? Stará se o to někdo?

Vais

-

 byli jsme na personálním oddělení vyjasnit si problémy, ale chyby jsou i na úrovni kateder. O jaký problém se jedná?

Tůma

-

 za jak dlouho se ztratí člověk z databáze po úmrtí?

Vais

-

 tento člověk z databáze nemůže vypadnout, protože by zmizel kořen mnoha akcí, ve kterých byl zapojen.

Další dotazy ani připomínky nejsou, předsedkyně V. Radová dává tedy hlasovat o výroční zprávě.

Návrh na usnesení č. 2007/10
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV  ZČU v Plzni za rok 2006.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/10
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/10.k bodu B.2. -- Volební a jednací řád AS FAV    (Zpět na program)

Radová
- dříve než začneme projednávat tento bod, ráda bych vás informovala, že na jednání akademického senátu ZČU byly bez připomínek schváleny všechny tři naše vnitřní předpisy, které jsme si schválili na jednání 2.5.2007
Křen
- předkládám ke schválení volební a jednací řád FAV. Jak víte, rodil se dlouho, je založen na různých křehkých vztazích. Je důkladně projednán s právníkem univerzity. Chci vás poprosit, aby dnes došlo k dohodě. Z předložených tří možností nejdříve předkládám verzi první, to znamená verzi, která byla předložena již minule. Její výhodou je, že nebude třeba měnit statut fakulty.
Slavík
- předpisy jsou na doby, kdy je třeba řešit nějaký problém. Přeji studentům, aby měli možnost řešení při sporu se zaměstnaneckou části senátu. Nelíbí se mi první ani druhá navržená varianta. Jsem pro třetí variantu, která ale vyžaduje vymezení, kdy studenti mohou vyvolat oddělené hlasování. Nechtěl bych, aby studenti neměli možnost odděleného hlasování skoro nikdy.
Geršl
- Chci vysvětlit, proč jsme došli ke zvýšení počtu studentů. Je to právně čisté a vhodnější při současném trendu snižování pravomocí senátu.V Praze měli studenti vymezeno, kdy mohou hlasovat odděleně a jako poslední možnost jim zbyla volba do vědecké rady. Přes tuto volbu si pak vyřizovali účty. Čistší by bylo, kdybychom neměli oddělené hlasování, ale měli větší váhu hlasů.
 

14:25  přichází senátor Wünsch -- přítomno je 14 členů senátu

 
Slavík
- návrh číslo tři mi připadá poctivější. Zajímá mě, kdy mohou studenti vyvolat oddělené hlasování.
Křen
- vždy, když je zapotřebí podle zákona  nadpoloviční většina hlasů.
Radová
- poznamenává, že nenašla v zákoně, že vnitřní předpisy se schvalují nadpoloviční většinou

Další dotazy ani připomínky nejsou, předsedkyně V. Radová dává tedy hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení č. 2007/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Volební a jednací řád AS FAV ZČU v Plzni
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/11
Přítomno 14, pro 6, proti 7, zdržel se 1.

AS FAV ZČU v Plzni nepřijímá předložený návrh Volebního a jednacího řádu AS FAV ZČU v Plzni.

Křen 
- budeme tedy jednat dál, zdá se, že nejpřijatelnější je třetí varianta návrhu, tj. 12 zaměstnanců, 6 studentů, a možnost odděleného hlasování studentů s výjimkou případů stanovených zákonem nebo vnitřním předpisem.
Habernal
- se ptá, jaký je názor zaměstnanců na zvýšení počtu studentů v akademickém senátu?
Brada 
- varianta tři je příliš komplikovaná, závislá na změně zákona, což je neprůhledné. Jednodušší je druhá varianta.
Vimmr 
- možná to je jednodušší, ale při volbách bude problém najít 10 kandidátů. Jinak proti tomu nejsem.
Racek 
- podle mých dosavadních zkušeností z práce v různých orgánech je poměr 2/3 ku 1/3 tak akorát. Studenti by ale měli mít možnost výrazně ovlivnit hlasování, ale ne počtem blížícím se polovině.
Geršl 
- chtěl bych říci, že při minulých volbách bylo kandidátů dost. Někteří nechtěli kandidovat z důvodů, že by měli malou šanci na zvolení.
Šimandl 
- myslím si, že vliv studentů není jen přes senát, ale i přes kolegium děkana, které je častěji než schůze senátu. Také souhlasím s poměrem 2:1.
Radová 
- ze zákona vyplývá, že v senátu je minimálně 1/3 a maximálně 1/2 studentů.
Křen  
- předkládám ke schválení třetí variantu z předložených návrhů.
Radová 
- v tomto případě také není nutno měnit statut.
Vimmr 
- u jakých hlasování se tedy nedá odděleně hlasovat.
Radová 
- z návrhu a ze zákona plyne, že to nelze při volbě děkana a při odvolání děkana.
Vávra 
- o čem hlasujeme? O celém volebním řádu s touto změnou nebo pouze o této změně?
Křen 
- o celém volebním a jednacím řádu s touto změnou.
Geršl 
- budeme asi pro tento návrh, přesto při trendu omezování pravomocí senátu přijde doba, kdy nebudeme mít o čem odděleně hlasovat.
Radová 
- budeme hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení č. 2007/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Volební a jednací řád AS FAV ZČU v Plzni
.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/11
Přítomno 14, pro 11, proti 1, zdržel se 2.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá předložený návrh Volebního a jednacího řádu AS FAV ZČU v Plzni.

Křen 
- děkuje senátorům za hlasování.
- je pravda, že jsou tendence omezit pravomoce senátů.
Slavík 
- senáty by se měly starat, aby jim politici neodebírali pravomoce.
Radová 
- žádá děkana, aby schválený návrh předložil rektorovi.

 

k bodu B.3. -- Informace o volbách do AS FAV a AS ZČU  (Zpět na program)

Radová
- informuje o tom, že volby do AS ZČU proběhnou v listopadu. Tři týdny předem budou známa konkrétní data. Za každou fakultu je nutné vyslat jednoho studenta a jednoho zaměstnance do volební komise. Žádá tímto studenty o zástupce, zároveň žádá doc. Racka, aby se zeptal pana Dudáčka, zda bude opět ochoten pracovat ve volební komisi.
Racek
- ano, zeptám se pana Dudáčka.
Radová
- kandidáty do AS ZČU je třeba navrhnout do října, přesné datum bude stanoveno po vyhlášení voleb. Volby do AS FAV budou také v listopadu, návrhy kandidátů je třeba předložit 15 dní před volbami. Je otázka, zda máme vyhlásit volby již na červnové schůzi, tedy dnes, nebo nechat rozhodnutí až na září. Navrhuje vyhlásit je až po vyhlášení voleb do AS ZČU, aby oboje volby mohly proběhnout společně.
Wünsch 
- nelze udělat plovoucí datum?
Radová
- to nejde.

Senátoři souhlasí, že volby do AS FAV budou vyhlášeny až v září.

 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- otvírá bod různé.
Křen
- musím vyhlásit disciplinární řízení pro studenty neplatiče. Do disciplinární komise potřebuji tři studenty a tři náhradníky studentů, a podobně tři zaměstnance a jejich tři náhradníky. Žádám o schválení disciplinární komise prostřednictvím hlasování per rollam.
Geršl
- kdy to řízení bude?
Křen
- čím dříve, tím lépe.
Habernal
- když končíme studium, tak už nejsme studenti a nemůžeme pracovat v komisi.
Radová
- o schválení komise prostřednictvím hlasování per rollam musíme rozhodnout usnesením. Dávám hlasovat - kdo je pro, abychom disciplinární komisi schvalovali prostřednictvím hlasování per rollam?

Návrh na usnesení č. 2007/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni se usnesl, že  disciplinární komisi AS FAV bude schvalovat prostřednictvím hlasování per rollam.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/12
Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/12.

Tůma
- jaký je stav neplatičů?
Křen
- šest studentů

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí jednání v 14:55 a přeje všem hezké prázdniny.


Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 6.6.2007 Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 6.6.2007

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2007/10
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zprávu o činnosti FAV za rok 2006.


Usnesení č. 2007/11
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Volební a jednací řád AS FAV ZČU v Plzni
.


Usnesení č. 2007/12
Senát se usnesl, že  disciplinární komisi AS FAV bude  schvalovat prostřednictvím hlasování per rollam.