Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 5.9.2007 v místnosti UL 610 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Brada P., Daněk J.,  Melichar J., Racek S., Radová V.,  Schlegel M., Slavík J., Tomiczek P., Tůma F.,  Vávra F., Vimmr J.
Studenti:
Geršl V., Habernal I.,  Hartl P., Otta J.
Omluveni:
 Rusňák K., Tringelová M. 
Neomluveni:
Wünsch T.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)
     
    Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)
          Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
          RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
          Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)
         

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Jmenování skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Volba místopředsedy AS FAV a volba zástupce zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV
B.2. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2008/09
B.3. Vyhlášení voleb do AS FAV
C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty.


k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 15 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný.


k bodu A.3. -- Jmenování skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou předsedkyní jmenováni senátoři : Tomiczek, Geršl

 

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem.
 

K navrženému programu nejsou žádné další připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


k bodu B.1. -- Volba místopředsedy AS FAV a volba zástupce zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV    (Zpět na program)

Radová

-

navrhuje volební komisi ve složení Geršl, Radová, Tomiczek

Hlasování o volební komisi

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navrženou volební komisi.

Radová

-

žádá senátory o návrhy na místopředsedu AS FAV.

Tomiczek

-

oznamuje, že navrženými kandidáty jsou senátoři Hartl, Otta, Racek, Tůma, Slavík, Vávra a ptá se, kteří senátoři návrh nepřijímají.

Návrh nepřijímají senátoři Hartl, Slavík, Vávra.
Radová

-

organizuje tajnou volbu místopředsedy AS FAV.

Tomiczek

-

oznamuje výsledek volby: místopředsedou AS FAV se stává senátor Otta ziskem 7 hlasů, senátor Racek získal 4 hlasy, senátor Tůma také 4 hlasy.

Radová

-

 žádá senátory o návrhy na zástupce zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV.

Tomiczek

-

 oznamuje, že navrženými kandidáty jsou senátoři Daněk, Melichar, Racek, Tůma, Slavík, Vávra a ptá se, kteří senátoři návrh nepřijímají.

 
Návrh nepřijímají senátoři Melichar, Slavík, Vávra.
 
Radová

-

 organizuje volbu zástupce zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV, upozorňuje, že volí pouze zástupci zaměstnanců.

Tomiczek

-

 oznamuje, že senátoři Daněk a Racek získali 4 hlasy a senátor Tůma 3 hlasy, všechny hlasy byly platné. Do druhého kola postupují senátoři Daněk a Racek.

Radová

-

 organizuje druhé kolo volby zástupce zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV

Tomiczek

-

 oznamuje, že zástupcem zaměstnanecké části v předsednictvu AS FAV se stal senátor Racek ziskem 6 hlasů, senátor Daněk získal 5 hlasů, nikdo se nezdržel.


k bodu B.2. -- Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2008/09    (Zpět na program)

Křen
- předkládám ke schválení  "Podmínky k přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FAV v Plzni pro akademický rok 2008/2009". Kvůli přehlednosti vznikne druhá brožurka pro podmínky přijetí do navazujících programů. Dalším důvodem je, že k podmínkám přijetí do navazujících programů jsou připomínky. K těmto podmínkám proběhne diskuse a schválení proběhne na další schůzi senátu.
Tesková
- informuje o dvou hlavních změnách v přijímacím řízení. První změna je u bonifikací za SCIO testy, kde se bude přihlížet k percentilům z těchto testů. Druhá změna se týká  třetího kritéria pro přijetí, kde je stanoveno, že alespoň 20% z maximálního počtu bodů stačí k úspěšnému složení přijímací zkoušky a 50% zaručuje přijetí.
Geršl
- více jak 50% tedy zaručuje přijetí, budeme brát i přes kapacitu?.
Vais
- kapacitu nezveřejňujeme, musíme vzít všechny.
Tesková
- problémy s kapacitou nehrozí, v současné době vůbec nenaplňujeme počty povolených studentů.
Vais
- v této podobě nám zůstává nástroj pro určení počtu studentů.
Tesková
- letos na přijetí stačilo 15 bodů z 50.
Slavík
- 20% pro úspěšné složení je malé číslo.
Vimmr
- má smysl konat přijímací test?
Křen
- z politického hlediska ano, z praktického ne.
Hartl
- je ta formulace v třetím bodě právnicky správná?
Tesková
- musíme říct, co je a co není úspěšná přijímací zkouška.
Vais
- dívali jsme se na jiné školy,  ty nedefinují úspěšnou a neúspěšnou zkoušku, pouze seřadí studenty a umístí je, což nepovažujeme za správné.
Slavík
- navrhuji zvýšení z 20% na 30% nebo 25%.
Tesková
- pokud bychom to udělali, mohli bychom mít problém tyto meze dodržet.
Otta
- u třetího kritéria není jasné, co to je maximální počet bodů.
Teková
- můžeme dodat, ze započítávaných bodů.
Vávra
- nechme to, jak to je, dává nám to možnost k rozhodování.
Slavík
- předložený text není úplně zřejmý pro uchazeče z VOŠ, vůbec si nemusí přečíst to, co platí pro všechny.
Tesková
- v podmínkách je napsáno, že uchazeči z VOŠ si mají přečíst i to, co platí pro všechny.
Otta
- v tématických okruzích není jasné, co to je "užití goniometrických funkcí při řešení trojúhelníka"
Tesková
- tohle by snad mělo být jasné.
Otta
- je víc měrných tepelných kapacit?
Slavík
- ano je.
Otta
- v tématických okruzích není vyšší programovací jazyk, který je v testech. Je zde rozdílné hodnocení vývojového diagramu a jazyka.
Šafařík + Brada
- tuhle nesrovnalost po dohodě na katedře napravíme při vyhodnocování přijímacích zkoušek.
Vimmr
- uvažuje se o zrušení přijímacích zkoušek?
Tesková
- kdyby byly zavedeny státní maturity, přijímačky bychom zrušili, bez státních maturit to ale nelze. Letos jsme nevzali 70 studentů, kteří přišli k přijímacím zkouškám. Nevíme, co by v případě, že by nebyly přijímačky, udělalo 200 lidí, kteří se k nám hlásili, ale nepřišli k přijímacím zkouškám.
Vávra
- hrozí, že těch 200 studentů opravdu přijde?
Tesková
-  těžko říct, v případě zrušení přijímacího řízení bude nutné udělat analýzu.
Tomiczek
- mat-fyz zrušil přijímačky.
Tesková
- ČVUT také.
Brada
- státní maturita nebude kritériem, není tam matematika.

Další dotazy ani připomínky nejsou, předsedkyně V. Radová dává tedy hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení č. 2007/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje "
Podmínky k přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FAV v Plzni pro akademický rok 2008/2009".

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/13
Přítomno 15, pro 12, proti 1, zdržel se 2.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá předložený návrh "Podmínek k přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FAV v Plzni pro akademický rok 2008/2009".

 

k bodu B.3. -- Vyhlášení voleb do AS FAV  (Zpět na program)

Radová
- podle volebního a jednacího řádu senát vyhlašuje pouze týden konání, konkrétní dva dny pak určuje volební komise. Navrhuji týden od 5. do 11. listopadu, aby volby mohly proběhnout společně s volbami do AS ZČU.

Další dotazy ani připomínky nejsou, předsedkyně V. Radová dává tedy hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení č. 2007/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni vyhlašuje volby do AS FAV na funkční období 2008/2009, které se budou konat od 5. do 11. listopadu 2007.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/14
Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Akademický senát FAV ZČU v Plzni přijímá předložený návrh usnesení a vyhlašuje volby do AS FAV na funkční období 2008/2009 v době od 5. do 11. listopadu 2007.

Radová
- žádá senátory a senátorky o návrhy členů akademické obce do volební komise, která má mít 5 zaměstnanců a 2 studenty.
Daněk
- ve volební komisi nesmí být kandidát do senátu?
Radová
- ano, členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na člena AS FAV.

 

k bodu C. -- Různé     (Zpět na program)

Radová
- otvírá bod různé a informuje, že proběhly doplňovací volby do senátu ZČU, protože pan Habernal úspěšně ukončil studium a přestal být studentem. Místo něho byl zvolen pan Miroslav Exner.
Otta
- navrhuje zahájit diskusi o vzniku dětského koutku na univerzitě.
Tesková
- to je především věc odborů. Bylo by také nutné vyřešit otázku právní zodpovědnosti.
Hartl
- ano, my můžeme pouze předložit návrh.
Brada
- není to špatný nápad, je to záležitost zaměstnavatele.
Slavík
- je nutné zjistit, zda by takové zařízení bylo využité.
Vávra
- nezdají se mi návrhy bez podkladů. Musí se například zjistit náklady.
Radová
- pane Otta, pokuste se zjistit nějaké informace, kolik by bylo zájemců, kteří by měli zájem dětský koutek využívat.
Slavík
- pro zaměstnance je to věc odborů, pro studenty je správné fórum senát.
Šafařík
- v kolektivní smlouvě je tento problém řešen.
Racek
- podklady je možné zjistit tam, kde to funguje.
Tomiczek
- mohu se zeptat předsedy odborů, jinak něco podobného už funguje v Brně.

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV V. Radová končí jednání.

Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 5.9.2007 Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 5.9.2007

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2007/13

Akademický senát  FAV ZČU v Plzni schvaluje "

Podmínky k přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FAV v Plzni pro akademický rok 2008/2009".

Usnesení č. 2007/14

Akademický senát FAV ZČU v Plzni vyhlašuje volby do AS FAV na funkční období 2008/2009, které se budou konat od 5. do 11. listopadu 2007.