Zápis

ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 5.12.2007 v místnosti UV 115 od 14:00 hod.

Přehled přijatých usneseníPřítomni (dle abecedního pořádku a bez titulů):
Zaměstnanci:
Daněk J.,  Melichar J., Racek S., Radová V., Schlegel M., Slavík J.(od 14:05 hod.), Tomiczek P., Tůma F.,  Vávra F., Vimmr J.(od 14:35 hod.)
Studenti:
Geršl V., Habernal I., Hartl P.,  Tringelová M.  
Omluveni:
Otta J.  
Neomluveni:
Brada P., Rusňák K.,  Wünsch T.
Hosté (dle abecedního pořádku):
Dr. Ing. Karel Dudáček (předseda  volební komise)
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. (děkan FAV)   
Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy)  
RNDr. Libuše Tesková, CSc. (proděkanka FAV pro vzdělávací činnost)
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (proděkan FAV pro tvůrčí činnost)
Ing. Václav Vais, Ph.D (tajemník FAV)

Program jednání:
A. Úvod
A.1. Zahájení
A.2. Prezence
A.3. Jmenování skrutátorů
A.4. Schválení navrženého programu
B. Hlavní program
B.1. Pravidla rozpočtu FAV pro rok 2008
B.2. Závěrečná zpráva o přijímacím řízení na FAV pro ak. rok 2007/08
B.3. Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU
B.4. Shrnutí činnosti AS FAV ve volebním období 2007-2008

C. Různé

Jednání:


k bodu A.1. -- Zahájení     (Zpět na program)
Radová
- předsedkyně senátu se ujala řízení schůze, vítá hosty a předává slovo děkanovi.
Křen
- protože se jedná o poslední schůzi v tomto volebním období, děkuje předsedkyni senátu a senátorům za práci v senátu a za spolupráci, zejména při tvorbě vnitřních předpisů fakulty, a zve všechny k malému občerstvení
14:05  přichází senátor Slavík -- přítomno je 13 členů senátu

k bodu A.2. -- Prezence     (Zpět na program)
Radová
- konstatuje, že přítomno je 13 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný.

k bodu A.3. -- Jmenování skrutátorů     (Zpět na program)

Jako skrutátoři  jsou předsedkyní jmenování senátoři : Hartl, Daněk.

 

k bodu A.4. -- Schválení navrženého programu     (Zpět na program)

Radová
- seznamuje přítomné s navrženým programem.
 

K navrženému programu nejsou žádné další připomínky ani doplňky.

Hlasování o programu
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Senát schvaluje navržený program.


k bodu B.1. -- Pravidla rozpočtu FAV pro rok 2008    (Zpět na program)

Křen

-

pravidla rozpočtu vycházejí z pravidel rozpočtu univerzity. Nedošlo k žádným významným změnám oproti minulému roku. O podrobnostech vás bude informovat tajemník fakulty. 

Vais

-

měli jsme snahu prosadit pravidlo, aby se bonusy  za absolventy rozdělovaly podle podílu na výuce, což se nám nepodařilo. Pozitivní je však, že bonusy za absolventy se zohledňují při vytváření fondu rektora. 

Na zdroje pro děkanát je vyčleněna stejná část jako loni. Plnění fondu děkana se vylepšilo, protože studenti platí poplatky spojené se studiem. 

Ostatní pravidla zůstávají stejná jako loni.

Radová

-

zahajuje diskusi.

Tringelová

-

jaký je rozdíl mezi nekoeficientovaným a koeficientovaným studentem?

Vais

-

Například při dotacích na lůžko je student bez koeficientu.  Při dotacích na studium je rozdílný koeficient podle toho, jaký obor daný student studuje.


Další dotazy ani připomínky nejsou, předsedkyně V. Radová dává tedy hlasovat o pravidlech rozpočtu.

Návrh na usnesení č. 2007/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Pravidla rozpočtu FAV  ZČU v Plzni pro rok 2008.

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/15
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/15.k bodu B.2. -- Závěrečná zpráva o přijímacím řízení na FAV pro akademický rok 2007/08   (Zpět na program)

Tesková
- zpráva je napsána ve stejném duchu jako v předchozích letech. U bakalářských programů byl přibližně stejný počet přihlášek jako loni, je mírný nárůst počtu zapsaných studentů. U navazujících studijních programů je nárůst větší, ale to je dáno tím, že navazující studijní programy začínají a oproti loňsku přibyli studenti, kteří studovali bakalářský program čtyři roky. U doktorských programů jsou počty opět srovnatelné s loňkým rokem.
Hartl
- jaký je poměr studentů v kombinované a prezenční formě studia?
Tesková
- je to zhruba totéž jako loni.
Geršl
- je možné rozdávat studentům dotazník, "co je oslovilo při výběru školy", u přijímacího řízení?
Křen
- takový dotazník se rozdává při dnu otevřených dveří.
Tringelová
- při besedách na středních školách se mě studenti ptají, zda zahraniční střední škola je srovnatelná s naším gymnáziem?
Vais
- ano, podmínky pro přijetí jsou stejné. Filosofie je taková, že pokud někdo udělá něco dobře, pak má dostat šanci. Měli jsme zatím dva studenty ze zahraniční střední školy.
Tringelová
- jak bylo vybráno 48 nejlepších uchazečů na doktorské studium, po programech nebo na celou fakultu dohromady?
Tesková
- součástí příjímaček je pohovor před oborovou komisí jednotlivých programů.
Křen
- při výběru uchazečů byl vždy plně respektován návrh oborové rady příslušné katedry.

Další dotazy ani připomínky nejsou, předsedkyně V. Radová dává tedy hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh na usnesení č. 2007/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Závěrečnou zprávu o přijímacím řízení na FAV 
ZČU v Plzni pro akademický rok 2007/08 .

Hlasování o návrhu na usnesení č. 2007/16
Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0.

AS FAV ZČU v Plzni přijímá usnesení č. 2007/16.

 

k bodu B.3. -- Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU  (Zpět na program)

Radová
- žádá předsedu volební komise Ing. Dudáčka o stručnou zprávu o průběhu voleb do AS FAV a AS ZČU.
Dudáček
- volby proběhly řádně. Ze 1730  oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 315 voličů. Do zaměstnanecké části senátu bylo 30 kandidátů, do studentské části bylo 9 kandidátů. Při určení pořadí zástupců v zaměstnanecké části senátu bylo dvakrát použito pravidlo, které určuje, že v senátu musí být alespoň jeden zástupce z každé katedry. Připomínky k průběhu voleb nebyly žádné.
Vais
- kolik přišlo voličů v jednotlivých částech?
Dudáček  
- zaměstnanců bylo 110 ze 155 a studentů volilo 205 z 1575.

k bodu B4.-- Shrnutí činnosti AS FAV ve volebním období 2006-2007.  (Zpět na program)
Radová
- podrobně informuje senát o nejvýznamnějších bodech programu, které byly projednávány v uplynulém volebním období. V uplynulém období se senát sešel jedenáctkrát a jeho složení zůstalo po celé volební období stejné. Senát se zabýval především body, které vyplývají ze zákona o vysokých školách. Kromě toho na jednání senátu probíhala též diskuse o Operačních programech Evropské unie VaVpI a VpK, o záležitostech, které trápí studenty, a podobně.


k bodu C. --Různé      (Zpět na program)

Radová
- otvírá bod různé.
Tesková
- informuje o probíhající akreditaci studijních oborů a dalším postupu při akreditaci oborů na KMA.
Geršl
- k disciplinární komisi schvalované v červnu jsme měli dodat jména, ta platí stále?
Křen
- ano platí
Tůma
- jak je to s oborem stavitelství, co je akreditováno?
Křen
- stavitelství je zaměření v rámci oboru mechanika, zaměření se neakredituje. 
Tůma
- studuje tam asi 30 lidí?
Křen
- ano. Je již připraven bakalářský studijní plán pro specializaci stavitelství. 
Tůma
- jak vypadá kompatibilita se studiem v Praze?
Křen
- v Praze je studium čtyřleté, rozhodnutím děkana je možné chybějící část dostudovat v Praze.
Geršl
- můj známý tam studuje a chybějící část si doplňuje v Praze.

Další body k projednání nejsou, předsedkyně AS FAV Vlasta Radová končí jednání v 14:50 a přeje všem hezké vánoce a úspěšný nový rok. Děkan se k přání připojuje.


Vlasta Radová
předsedkyně AS FAV

Zapsal 6.12.2007 Petr Tomiczek
tajemník AS FAV


Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 5.12.2007

(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení č. 2007/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Pravidla rozpočtu FAV  ZČU v Plzni pro rok 2008.


Usnesení č. 2007/16
AS FAV ZČU v Plzni schvaluje Závěrečnou zprávu o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2007/08 .