Přejít k obsahu

HR Excellence in Research - žádost

Fakulta aplikovaných věd se v říjnu 2017 přihlásila k principům zakotveným v  Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků (doporučení Evropské komise z roku 2005) a zavázala se, že bude usilovat o naplnění těchto principů (Commitment of the Faculty of Applied Sciences). Evropská Charta a Kodex stanovuje 40 zásad, které se věnují etickým a profesním aspektům výzkumné a vývojové činnosti a náboru, pracovním podmínkám a profesnímu rozvoji výzkumných pracovníků.

 

Cílem je získat a udržet ocenění HR Award, udělované Evropskou komisí institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r) vycházející z principů Charty a Kodexu. Implementace strategie HRS4R je na fakultě realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.

Stav realizace projektu:

  • Byla provedena tzv. GAP analýza, jejímž cílem bylo porovnat současnou praxi v oblasti lidských zdrojů na ZČU a FAV s principy Charty a Kodexu. Součástí analýzy bylo i dotazníkové šetření, do kterého byli děkankou přizváni všichni zaměstnanci FAV.
  • Byl zpracován kontrolní list, tzv. OTM-R Checklist v oblasti náboru a výběru nových pracovníků.
  • Na základě výsledků GAP analýzy a OTM-R Checklistu byl sestaven akční plán skládající se z 20 aktivit, jejichž cílem je odstranit hlavní rozdíly mezi současnou praxí a principy vytyčenými Chartou a Kodexem. Součástí Akčního plánu je i nastavení procesu jeho realizace.
  • Zpracované dokumenty byly vloženy do portálu EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu) k posouzení hodnotiteli Evropské komise (červen 2019).

Patička