Přejít k obsahu

Partner fakulty

Princip a formy partnerského programu

Partnerství s Fakultou aplikovaných věd vyjadřuje vážný zájem externího subjektu na vzájemně výhodných formách spolupráce s FAV. Úroveň partnerství, tj. objem a charakter spolupráce, souvisí mj. s velikostí příspěvku partnera. Ten je určen na krytí nákladů s propagací a organizací spolupráce a na rozvoj fakulty jako přední akademické instituce. 


Mezi přínosy pro partnery patří viditelnost na půdě fakulty a ve spojení s ní, kontakt se studenty s možností vyškolit a získat do budoucna vhodné zaměstnance, přednostní přístup k aktuálním znalostem a jejich využití pro inovace produktů a služeb, a pro strategické partnery také možnost podílet se na formování dlouhodobého rozvoje fakulty.

Úrovně partnerství a formy spolupráce

Oficiálním partnerem FAV se stává subjekt, který s fakultou uzavře písemnou rámcovou dohodu o spolupráci, fakultu podpoří přímo (finančním příspěvkem) případně i nepřímo (tím, že podporuje některá její pracoviště např. společným projektem s podílem pracoviště fakulty na rozpočtu, sponzoringem akcí či zápůjčkou vybavení) a který dodržuje kodex partnerství.

  • Strategický partner
  • Partner
  • Sympatizant

Kontakty

Bližší informace a podmínky spolupráce Vám sdělí:

Administrátorka programu
Bc. Petra Bláhová
email: blahovap@fav.zcu.cz
tel.: 377 639 213

Zástupce fakulty pro komunikaci s partnery
Ing. Martin Dostal, Ph.D.
email: madostal@kiv.zcu.cz
tel.: 377 632 479

Proděkan FAV
Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.
email: pbaroch@fav.zcu.cz
mobil: 727 983 579


Kodex partnerství s fakultou

Dobrým partnerem fakulty je takový externí subjekt, který

  • je si vědom významu fakulty jako akademické instituce, jejímž smyslem je vzdělávání a odborný rozvoj jí garantovaných oblastí na špičkové národní a mezinárodní úrovni;
  • ctí a podporuje dobré jméno fakulty, její spolupráci s jinými subjekty, výzkumné a inovační aktivity jejích pracovníků;
  • je ochotný přispívat k odbornému růstu a rozvoji kompetencí studentů a zaměstnanců fakulty, při respektování jejich závazků vůči fakultě (vč. řádného plnění studijních povinností studentů a korektního využívání znalostní kapacity pracovišť);
  • prezentuje se v areálu fakulty a na jejích veřejných akcích formou a rozsahem odpovídajícím úrovni partnerství.

Patička