Přejít k obsahu

Informatika

Zkratka st. oboru: INF
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KIV

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností pokrývající všechny podstatné tematické okruhy informatiky a základy oblasti výpočetní techniky. Absolventi oboru budou disponovat znalostí základních principů v oblasti informatiky, jako je algoritmizace, práce operačního systému a počítačových sítí či bezpečnost v IT, a k tomu získají znalosti základů v důležitých aplikačních oblastech, kterými jsou zpracování dat, umělá inteligence, počítačová grafika či tvorba moderních softwarových systémů. Důraz je kladen na dlouhodobě platné teoretické znalosti, ale i na osvojení praktických dovedností odpovídajících danému oboru a porozumění hlavním tendencím současného vývoje v těchto oblastech.

Forma a délka studia

Studijní obor Informatika svojí strukturou i náplní předmětů odpovídá mezinárodnímu doporučení Computing Curriculum (CC) vydanému profesními společnostmi IEEE a ACM. Studovat jej lze v prezenční formě a standardní doba studia je 3 roky. Na tento obor navazují dvouleté magisterské studijní programy, zejména Inženýrská informatika s obory Informační systémy, Medicínská informatika, Počítačová grafika, Počítačové systémy a sítě a Softwarové inženýrství.

Obsah studia

V průběhu studia získají studenti znalosti základních tematických okruhů informatiky, mj. algoritmizace a programování v různých programovacích jazycích, dále bezpečnosti v IT a počítačových architektur a také důležitých souvisejících oblastí matematiky. Po absolvování budou mít dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti v těchto oborových oblastech:

  • Softwarové inženýrství
  • Databázové systémy
  • Počítačová grafika a multimédia
  • Umělá inteligence a rozpoznávání
  • Operační systémy a počítačové sítě

Při studiu je využívána a prohlubována znalost anglického, případně dalšího světového jazyka. Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším tématům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Uplatnění absolventů

Hlavním cílem je připravit absolventa ke studiu navazujících magisterských studijních programů. Jelikož je však při studiu kladen důraz i na osvojení praktických dovedností, je absolvent zároveň připravován i pro případný přímý vstup do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT). Uplatní se pak ve firmách a organizacích např. při návrhu a vývoji programových systémů, provozu a údržbě ICT systémů. Může pracovat samostatně nebo v rámci týmu např. jako programátor, tester, správce ICT systémů a webových serverů nebo administrátor databázových systémů apod.

Patička