Přejít k obsahu

Inteligentní komunikace člověk-stroj

Zkratka st. oboru: IK
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KKY

Studijní obor „Inteligentní komunikace člověk-stroj“ poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti umělé inteligence, automatizace řídicích a rozhodovacích procesů a počítačových předmětů. Vedle širokého spektra znalostí a dovedností získá absolvent i teoretické poznatky a praktické zkušenosti v oblasti návrhu a využití metod inteligentní komunikace člověka se strojem (počítačem). Půjde zde zejména o metody počítačového vidění, počítačového slyšení a mluvení, inteligentního rozhodování, strojového myšlení apod., které nacházejí široké uplatnění zejména při automatizaci složitých procesů v technické i společenské praxi, v průmyslu, v lékařství a ekonomii.

Absolventi oboru získávají vyvážené teoretické i praktické znalosti s aplikačním potenciálem, který zasahuje do všech sfér lidské činnosti. Absolvent je schopen podílet se na návrhu, realizaci a provozování systémů a procesů, kde je vyžadována sofistikovaná komunikace se stroji, v oblastech inteligentního rozhodování a řízení procesů technického i netechnického charakteru a obecně ve všech oblastech velmi bouřlivě se rozvíjejících metod návrhu a realizace informačních a řídicích systémů pracujících s podporou umělé inteligence. Absolventa charakterizuje systémový přístup k řešení problémů a značná univerzálnost.

Absolvent bakalářského oboru je výborně vybaven pro navazující magisterské studium v tomto i ve všech příbuzných magisterských oborech a má vysoké šance v takovém studiu pokračovat.

Forma a délka studia

Studijní obor Inteligentní komunikace člověk-stroj lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 3 roky.

Obsah studia

Bakalářský studijní obor „Inteligentní komunikace člověk-stroj“ je charakterizován využíváním informace pro inteligentní rozhodování a řízení bez přímé účasti člověka, tedy rozhodování a řízení automatické. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Studium klíčových předmětů informatiky, výpočetní techniky a umělé inteligence je proto jedním z pilířů bakalářského oboru. Důležitým rysem studia je dále i to, že student je cílevědomě veden k systémovému přístupu řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět analýzu a návrh technických i netechnických procesů, uskutečňovat jejich počítačové řízení a automatizovat jejich rozhodovací procesy.

V průběhu studia se studenti zapojují v rámci projektově orientovaných předmětů do zpracování úloh zadaných a finančně podporovaných průmyslovou či společenskou praxí, které jsou v hojné míře řešeny na školící oborové katedře. To má pro studenty mimořádný význam, neboť jsou již během svého studia konfrontováni se zajímavými problémy praxe, přičemž jsou často za svou pomoc při řešení těchto úloh finančně odměňováni.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička