Přejít k obsahu

Počítačové řízení strojů a procesů

Zkratka st. oboru: PŘ
Součást st. programu: INIB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KKY

Studijní obor „Počítačové řízení strojů a procesů“ poskytne studentům vedle studia předmětů teoretického základu i zevrubnou průpravu v oborových předmětech z oblasti automatického řízení a automatizace řídicích a rozhodovacích procesů. Absolvent získá teoretické znalosti i praktické zkušenosti v modelování, identifikaci a návrhu řídicích systémů. Půjde zejména o základy klasické a moderní teorie řízení, metody návrhu a implementace počítačových řídicích systémů a jejich aplikace. Tyto metody nacházejí velmi široké uplatnění nejen v tradičních průmyslových odvětvích, ale i v moderních oborech jako např. robotika, mechatronika, nanotechnologie, biotechnologie a v mnoha dalších.

 

Absolventky a absolventi oboru „Počítačové řízení strojů a procesů“ naleznou uplatnění především v širokém spektru profesí vztahujících se k projektování a vývoji počítačových řídicích systémů nejrozmanitějšího druhu. Především jde o řídicí systémy průmyslových procesů (energetika, automobilový průmysl, chemický průmysl, atd.), nových technologií (mechatronika, nanotechnologie, biotechnologie, zdravotnictví, atd.) a dále ve vývoji vestavěných řídicích systémů nejrůznějších strojů, robotů, zařízení atd. Odhaduje se, že během deseti let bude až devadesát procent všech pracovníků vyvíjejících softwarové prostředky pracovat právě v této bouřlivě se rozvíjející oblasti. Tato prognóza spočívá na již v současnosti velmi dobře pozorovatelné tendenci vybavovat všechna nová zařízení vysoce kvalitními řídicími systémy s pokročilými řídicími algoritmy a prvky umělé inteligence. V budoucnu bude tato tendence dále zesilovat.

Obor počítačové řízení strojů a procesů poskytne kvalitní vzdělání v oblasti automatického řízení, matematického modelování a simulace dynamických systémů, programování a informačních technologií, projektování a implementaci řídicích systémů a systémů reálného času, průmyslových komunikací a dále v oblasti aplikací řídicích systémů v nejrůznějších technických i netechnických oblastech. Tato skutečnost umožňuje široké uplatnění absolventů i v mnoha příbuzných profesích přímo nesouvisejících s projektováním a vývojem řídicích systémů.

Forma a délka studia

Studijní obor Počítačové řízení strojů a procesů lze studovat v prezenční formě a standardní doba studia je 3 roky.

Obsah studia

 

Charakteristickým rysem bakalářského oboru „Počítačové řízení strojů a procesů“ je využívání informace pro rozhodování a řízení. Cílem je uskutečňovat toto rozhodování a řízení bez přímé účasti člověka, tedy zajišťovat je automaticky. Systémy automatického rozhodování a řízení nacházejí široké uplatnění v technické i společenské praxi, v průmyslu, v lékařství, ekonomii i při posilování bezpečnosti státu a ochraně obyvatel před terorismem a kriminalitou. Ústředním prvkem při návrhu a provozování těchto automatizovaných systémů je počítač. Studium klíčových předmětů informatiky a výpočetní techniky je proto jedním z pilířů všech navrhovaných oborů. Důležitým rysem studia je dále i to, že student je cílevědomě veden k systémovému přístupu řešení problémů. Tento přístup mu dovoluje provádět dekompozice i složitých technických i netechnických procesů, uskutečňovat jejich identifikaci a navrhovat jejich automatické řízení, monitorování a diagnostiku. Absolvent bakalářského studia získá i základní poznatky z oblasti bouřlivě se rozvíjejících disciplín inteligentního rozhodování a komunikace.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička