Přejít k obsahu

Stavitelství

Zkratka st. oboru: STA
Součást st. programu: SIB
Délka studia: 4 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KME

Čtyřleté bakalářské studium má za cíl připravit studenty pro práci na návrhu, přípravě a realizaci staveb a vychovat samostatné vysokoškolsky vzdělané odborníky zejména pro projektování staveb, výrobu stavebních hmot, přípravu a řízení staveb a práci na stavebních úřadech a správních orgánech města Plzně a ostatních měst a obcí. Po získání předepsané praxe mají podle platných předpisů absolventi možnost získat potřebnou autorizaci.

Absolventi se uplatní v oblasti projektování, navrhování, přípravy a realizace staveb a výroby stavebních hmot. Získají všeobecné stavební vzdělání v oboru pozemní stavby, vedené k samostatnému návrhu, zabezpečení výstavby a užití staveb. Velký důraz je v průběhu studia kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k optimálnímu architektonicko-stavebního detailu a ke schopnosti převést stavebně architektonickou myšlenku do odpovídající projektové dokumentace a do realizovaného díla.

Jedná se především o:

  • navrhování budov s využitím výpočetní techniky
  • návrh nízko-energetických objektů a objektů šetrných k životnímu prostředí
  • použití progresivních stavebních konstrukcí a technologií
  • seznámení se stavebními a související právní předpisy
  • práce na rozvoji území a příprava nových investic
  • seznámení s historickými konstrukcemi, hodnocení a rekonstrukce starších objektů
  • řízení staveb a stavebních provozů
  • diagnostiku staveb.

Absolvent bakalářského oboru je výborně vybaven pro navazující magisterské studium v tomto i ve všech příbuzných magisterských oborech a má vysoké šance v takovém studiu pokračovat.

Forma a délka studia

Studijní obor Stavitelství lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 4 roky.

Obsah studia

Studijní obor se opírá o silný základ teoretických předmětů (matematika, deskriptivní geomet-rie, fyzika, pružnost a pevnost, statika stavebních konstrukcí, informatika a stavební geodé-zie). Po získání potřebných základů v uvedené oblasti získají studenti potřebné znalosti v odborně zaměřených stavebně inženýrských předmětech. Jedná se o předměty z oblasti po-zemních stavebních konstrukcí zahrnující především stavební hmoty a technologie, konstruk-ce pozemních staveb, statiku a navrhování nosných konstrukcí, prostorové a dispoziční řešení stavebního díla, technické vybavení budov a napojení objektů na technickou a dopravní infra-strukturu. Důraz je kladen na spolehlivost a bezpečnost staveb. Tyto základní předměty studia jsou pro rozšíření pohledu na problematiku stavitelství doplněny architektonickými předměty jako jsou dějiny architektury a urbanismus. Zvláštní část výuky představují předměty zaměře-né na diagnostiku a rekonstrukce staveb, neboť tato problematika se v současnosti stává velice aktuální. Pozornost je zaměřena i na problematiku přípravy a řízení staveb. Studium je doplněno také o základní ekonomické, právnické a humanitní předměty.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička