Přejít k obsahu

Specializace Automatické řízení a robotika

Zkratka st. specializace: AŘR18
Součást st. programu: KŘT 
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KKY

Cílem specializace je seznámit studenta se základními postupy a procesy v oblasti návrhu automatických řídicích systémů průmyslových procesů, komplexních mechatronických soustav a robotů. V rámci vybraných předmětů budou studentovi nabídnuty konkrétní technické oblasti týkající se především modelování průmyslových procesů, tvorby virtuálních simulačních modelů, metod návrhů řídicích systémů, systémů zpracování signálů a vizualizace dat. V rámci výuky bude brán důraz nejen na osvojení teoretických znalostí a jejich porozumění, ale také na možnosti transferu takových znalostí do praxe v podobě samostatné práce na dílčích technických problémech (reálné výukové modely průmyslových technologií, návrh a implementace řídicích systémů robotů a jejich testování, tvorba operátorských panelů a vizualizací, atd.).

Automatické řízení a robotika nachází široké uplatnění v technické i společenské praxi, v průmyslu, lékařství, diagnostice, ekonomii, i při posilování bezpečnosti státu. Odborníci s touto specializací jsou velmi žádáni a nalézají uplatnění i v moderních oborech jako např. v kolaborativní robotice, mechatronice, nanotechnologiích, biotechnologiích či optimalizaci technologických procesů.

Forma a délka studia

Studijní program Kybernetika a řídicí technika lze studovat v prezenční formě se standardní délkou studia 3 roky.
Studijní program obsahuje dvě specializace:

  • Automatické řízení a robotika
  • Umělou inteligence a automatizace

 Student si v průběhu 2. ročníku studia zvolí jednu z výše uvedených specializací dle svých preferencí.

 Absolventi programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Kybernetika a řídicí technika.

Obsah studia

Studenti během studia získají základní obecné znalosti z oborů kybernetiky a informatiky, které dále rozšíří o specifické vědomosti z oblasti modelování, identifikace a návrhu řídicích systémů v průmyslu jako jsou výrobní linky, robotické manipulátory a pokročilé technologické procesy. Naučí se, jak navrhnout a uvést skutečná zařízení do provozu, a to od jejich identifikace, přes modelování, zpracování signálů ze senzorů, programování řídících algoritmů, až po jejich následné monitorování. Tomu odpovídá skladba studijního plánu.

Podle vlastního zájmu si student může prohlubovat znalosti v kterékoliv oblasti s využitím doporučených i ostatních výběrových předmětů.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička