Přejít k obsahu

Geomatika

Zkratka st. oboru: GEM
Součást st. programu: GEMB
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční 
Garantující katedra: KGM

Kontakt: 
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. 

Geomatika je interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geoprostorových dat nebo geoprostorových informací. Patří k němu zejména: zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie), globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy. Všechny tyto disciplíny jsou propojeny výpočetní technikou a sběr dat je založen na elektronických měřících přístrojích.

Obor Geomatika

  • se tedy zabývá sběrem, zpracováním a správou základních geoprostorových dat (geodat) a jejich atributů s požadovanou přesností a aktuálností,
  • vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu (distribuci), analýze a poskytování dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová (geoprostorová) data,
  • v současné době se ve světě intenzivně rozvíjí a výrazným způsobem ovlivňuje tradiční obory souvisejících geověd,
  • využívá data pocházející z mnoha zdrojů, která jsou pořizována rozličnými metodami geodézie, kosmické geodézie, mapování, kartografie, dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie,
  • využívá pro zpracování, správu a analýzu dat informační technologie, zejména GIS (geografické informační systémy).

Studijní plán

Na naší fakultě nabízíme studijní program Geomatika ve všech třech stupních vysokoškolského studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském). Po absolvování bakalářského stupně tedy mají studenti možnost pokračovat ve studiu vyšších stupňů téhož studijního programu v prostředí, které již poznali. 

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v praxi v oblasti geodézie a katastru nemovitostí při výkonu zeměměřických činností. Mohou být zaměstnáni jako pracovníci vytvářející a aplikující databázové systémy a geografické informační systémy na katastrálních úřadech, ve veřejné správě (tj.v orgánech státní správy a územní samosprávy, zejména na magistrátních a krajských úřadech pracujících s geoinformačními technologiemi), ve firmách vytvářejících GIS projekty apod. Absolventi současně mají dostatečně kvalitní teoretický základ pro studium v navazujících magisterských programech.

Další informace o oboru nalezenete na stránkách: https://kgm.zcu.cz/studijni-programy-a-obory/

Patička